Психологічна підготовка керівників освітніх закладів до подолан- ня професійних криз: ґендерний аспект

Психологічна підготовка керівників освітніх закладів до подолан- ня професійних криз: ґендерний аспект

Автор: Москальова А.С.

Рік: 2011

М 82

Психологічна підготовка керівників освітніх закладів до подолан- ня професійних  криз:  ґендерний  аспект : спецкурс  для  слухачів  очно- дистанц.   форми   навчанняв   системі   післядиплом.   пед.   освіти /  А.С. Москальова ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. — К., 2011. — 36 с.

Спецкурс присвячено проблемі підготовки керівників освітніх закладів до подолання професійних криз на основі ґендерного підходу. Розробка містить навчально-тематичний план, програмний зміст, робочу навчальну програму, а також запитання для самоконтролю, додатки, список рекомендованої літератури.

Для викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти, слухачів очно-дистанційної форми навчання — керівників освітніх закладів, а також усіх, хто цікавиться пробле-ами професійного становлення особистості на ґендерній основі.