Психологія організацій

Психологія організацій

Автор: Овдієнко І. М.

Рік: 2012

Психологія  організацій :  навч.   прогр.   для   освітньо-кваліфікац.   рівня  «Магістр» / І. М. Овдієнко ; НАПН України,  ДВНЗ  «Ун-т  менедж.   освіти»,  Ін-т менедж. та психології. — К., 2012. — 24 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, програмний матеріал до вивчення курсу «Психологія організацій», вказівки до практичних і семінарських занять, організації самостійної роботи студентів, перелік питань до іспиту, а також список рекомендованої та додаткової літератури.