Психологія сексуальності

Психологія сексуальності

Автор: Інжиєвська Л. А.

Рік: 2014

Інжиєвська Л. А.

Психологія сексуальності : навч.-метод. комплекс / Л. А. Інжиєвська ;  НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». — К., 2014. — 44 с.

Навчально-методичний комплекс містить пояснювальну записку, навчально- тематичний план, програмний матеріал з вивчення навчальної дисципліни, теми і плани лекцій, семінарських та практичних занять, вказівки щодо організації самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи, а також завдання для контрольної роботи, теми рефератів, питання для самоконтролю і заліку, критерії оцінювання знань, тести й список використаної та рекомендованої літератури.