Соціологія управління персоналом

Соціологія управління персоналом

Автор: Солодков В. Т.

Рік: 2012

Соціологія   управління   персоналом :   робоча   навч.   програма /  В. Т. Солодков ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», Ін-т менедж. та  психології. — К., 2012. — 20 с.

Робочу навчальну програму складено відповідно до навчального плану (інтегрованого) підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» (форма навчання – заочна, термін навчання 2/3 роки).