Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педа- гогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти

Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педа- гогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти

Автор: Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький, О. Л. Ануфрієва, І. Ю. Регейло, В. І. Саюк, М. І. Скрипник, О. С. Снісаренко, М. О. Чернишова, Г. О. Штомпель.

Рік: 2014

Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький, О. Л. Ануфрієва, І. Ю. Регейло, В. І. Саюк, М. І. Скрипник, О. С. Снісаренко, М. О. Чернишова, Г. О. Штомпель.

Термінологічний  словник з основ  підготовки  наукових  та  науково-педа- гогічних кадрів післядипломної  педагогічної  освіти / авт. кол. : Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький [та ін.] ;  за наук.  ред. Є. Р. Чернишової ; Держ. вищ. навч. заклад «Ун-т менедж. освіти». — К. : Вид-во «Альфа-реклама», 2014. — 160 с.

Представлене зібрання терміносистеми з основ підготовки науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти є одним з перших в історії педагогіки України системним викладом дефініцій з актуальної проблеми – формування нової генерації вчених, покликаних забезпечити державі стале відтворення інноваційних педагогічних технологій, генерування сміливих, спрямованих у майбутнє ідей, продукування конкурентоспроможної на світовому освітньому просторі наукової продукції, виховання високоосвіченої, збагаченої загальнолюдськими духовними цінностями особистості суспільства знань, існуючого у неперервно зростаючому інформаційному просторі.

Словник дає змогу найповніше представити понятійний апарат, вживаний дослідниками у першій чверті ХХІ століття.

Розрахований на науковців, педагогів, аспірантів, магістрантів та студентів, широке коло осіб, зацікавлених у розквіті вітчизняної науки і освіти.