Управління змістом робіт

Управління змістом робіт

Автор: Сіданіч І. Л.

Рік: 2012

Управління змістом робіт : навч.-метод. комплекс для освітньо-квалі- фікац. рівня «Магістр» / І. Л. Сіданіч ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж.  освіти», Ін-т менедж. та психології. — К., 2012. — 52 с.

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Управління змістом робіт» містить загальні положення, мету, завдання, навчально-тематичний план вивчення дисципліни, теми семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, питання для самоконтролю й іспиту, критерії оцінювання знань, список літератури, а також термінологічний словник.