Управління змістом робіт

Управління змістом робіт

Автор: Сіданіч І. Л.

Рік: 2012

С 34

Управління змістом робіт : навч.  прогр.  для  освітньо-кваліфікац.  рівня  «Магістр» / І. Л. Сіданіч ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т  менедж.  освіти»,  Ін-т  менедж. та психології. — К., 2012. — 24 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, плани лекцій і практичних занять, рекомендації щодо самостійної роботи студентів, питання до самоконтролю й іспиту, критерії оцінювання знань, а також список рекомендованої та додаткової літератури.