ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ЗАВДАННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТРАТЕГІЇ НА 2023-2027

1. Модернізація правового статусу, структури та організаційної діяльності Університету

 • підготовка проєктів нормативно-правових актів та організаційний супровід щодо їх прийняття для гармонізації правових норм стосовно статусу та умов діяльності Університету як закладу вищої освіти з особливими умовами навчання та наукової діяльності, який функціонує при НАПН Україні; ‘

 • створення благодійного фонду розвитку Університету;

 • формування Асоціації випускників Університету і забезпечення належних умов для її ефективної діяльності;

 • розроблення й запровадження Кодексу корпоративної культури та антикорупційної програми в Університеті, забезпечення дотримання норм Кодексу академічної доброчесності;

 • посилення ролі Вченої ради як колегіального органу управління Університетом шляхом розширення компетенцій та організації активної діяльності її членів;

 • розроблення індикаторів розвитку Університету та цільові показники рейтингу науково-педагогічних працівників;

 • розроблення критеріїв моніторингу й оцінювання якості результатів освітньої та наукової діяльності;

 • сприяння активізації участі здобувачів освіти у вдосконаленні організації освітнього, наукового, культурного, міжнародного процесів в Університеті;

 • здійснення систематичного моніторингу запитів здобувачів вищої освіти на основі соціологічних опитувань;

 • стимулювання молодіжних програм та ініціатив студентського самоврядування та молодих вчених;

 • сприяння зовнішньому експертному оцінюванню ефективності діяльності Університету;

 • створення умов для академічного підприємництва; бази портфоліо експертів серед працівників Університету для надання експертно-консультативних і науково-методичних послуг організаціям, установам та окремим особам;

 • підтримка культурних проєктів і заходів в Університеті як важливих чинників формування і реалізації творчого й соціального потенціалу її колективу;

 • відзначення та заохочення внеску співробітників, кафедр, структурних підрозділів, членів спеціалізованих вчених рад, а також здобувачів освіти, докторантів і випускників Університету в розвиток освіти, науки та практики України;

 • участь працівників Університету в розробленні стандартів та інших нормативно-правових документів за напрямами його діяльності;

 • розвиток проєктної діяльності, запровадження міжкафедральної участі в конкурсах щодо фінансування проєктів; організація з цією метою освітніх заходів для набуття компетентностей проєктної роботи; формування банку проєктів;

 • здійснення моніторингу європейського та світового освітньо-наукового просторів з метою виявлення та впровадження кращого досвіду, пошуку партнерських проєктів та/або грантів, які можуть реалізовуватися в Університеті.

2. Організація освітнього процесу

 • удосконалення освітньо-професійних (освітньо-наукових) програм, зокрема за участю стейкголдерів, з урахуванням передового вітчизняного та міжнародного досвіду;
 • розроблення й запровадження сертифікатних програм, у тому числі спільно з роботодавцями;

 • розвиток системи оцінювання і контролю успішності навчання здобувачів освіти;

 • запровадження ефективної системи рейтингу кафедр і науково-педагогічних працівників та системи їх заохочення за отримання високих результатів;

 • розвиток внутрішньої системи забезпечення якості освіти та освітньої діяльності, моніторингових процесів, опитувань щодо поліпшення освітнього процесу в Університеті, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;

 • запровадження ефективної системи якісного управління науковою та освітньою діяльністю Університету;

 • розвиток інформальної та неформальної освіти, системи позапрограмного освітнього процесу, зокрема організація дискусійних майданчиків, ділових клубів, спільних комунікативних заходів за участі всіх учасників освітнього процесу, докторантів, експертів, випускників, стейкголдерів Університету – з метою поглиблення компетентностей у певних сферах діяльності;

 • організація для науково-педагогічних працівників в Україні та за кордоном, у тому числі за участю міжнародних партнерів, літніх шкіл і конференцій з актуальних методичних, дидактичних та андрагогічних проблем;

 • активізація міжнародного співробітництва та вивчення передового світового і європейського досвіду;

 • запровадження дуальної форми навчання для здобувачів вищої освіти;

 • упровадження освітніх програм (окремих навчальних дисциплін) іноземними мовами;

 • розвиток дистанційного та/або змішаного навчання в Університеті;

 • здійснення сертифікації науково-педагогічних і педагогічних працівників щодо їх інформаційно-цифрової компетентності згідно із цифрограмами платформи «Дія. Освіта» та/або за допомогою інших інструментів і процедур оцінювання, визначених МОН України;

 • осучаснення змісту і методів підготовки докторів філософії із урахуванням цифрових освітніх трендів, уведення в освітні програми дисципліну «Цифрові технології в освіті»;

 • забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу, сприяння підтримці та відновленню їх психічного й психологічного здоров’я;

 • підготовка і видання в Університеті розроблених за передовими підходами підручників, посібників і навчально-методичної літератури, у тому числі електронних;

 • створення умов для вивчення іноземних мов здобувачами освіти і науково-педагогічними працівниками Університету, запрошення іноземних фахівців – носіїв мови для формування мовної практики та розвитку навичок ділового спілкування іноземними мовами;

 • стимулювання застосування педагогічних та освітніх інновацій;

 • розвиток неформального навчання здобувачів освіти та слухачів, у тому числі державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування;

 • створення електронних онлайн-курсів для системи підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців;

 • запровадження накопичувальної системи кредитів, процедур підтвердження результатів неформального навчання слухачів;

 • розроблення та запровадження на договірних засадах інноваційних авторських курсів із елементами проблемно-орієнтованого навчання (problem-based learning) з метою розвитку творчого, критичного мислення слухачів та набуття ними професійних навичок;

 • постійне інформування науково-педагогічних працівників щодо освітніх (методичних) інновацій та передових технологій; залучення їх до неформальної освіти та підвищення кваліфікації;

 • надання методичної підтримки для представників освітніх закладів (установ), що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності.

3. Діяльність щодо підвищення кваліфікації

 • розроблення та запровадження актуальних освітніх програм підвищення кваліфікації для замовників освітніх послуг за умовами договору, у тому числі за кошти фізичних та/або юридичних осіб;

 • напрацювання програм підвищення кваліфікації для державних службовців, представників різних галузей економіки, освіти, бізнесу; участь у реалізації програм навчання та підтвердження кваліфікації згідно з вимогами професійних стандартів (паспортів професій);

 • організація підвищення кваліфікації на основі тренінг-орієнтованого навчання та стажування працівників закладів освіти усіх типів, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності;

 • розвиток виїзних освітніх заходів щодо підвищення кваліфікації замовників освітніх послуг, підприємств, установ та організацій, науково-педагогічних працівників та інших заінтересованих осіб на умовах договору;

 • забезпечення цілеспрямованого системного розвитку цифрової компетентності учасників освітнього процесу, передусім педагогів, викладачів закладів професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, а також наукових працівників і керівних кадрів;

 • забезпечення варіативності та динамічності моделей професійного розвитку замовників освітніх послуг в системі післядипломної освіти, що базується на використанні можливостей відкритої освіти, сучасних інформаційно-цифрових технологій;

 • дослідження та запровадження андрагогічних засад педагогічної освіти;

 • дослідження теорії та практики освіти дорослих, сприяння розвитку професіоналізму андрагогів (викладачів і методистів системи післядипломної педагогічної освіти);

 • підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників і співробітників на базі Університету, інших організацій та установ, у тому числі за рахунок закордонних стажувань, відряджень та академічної мобільності.

4. Організація наукової та експертно-аналітичної діяльності

 • формування та впровадження політики відкритої науки в Університеті для підвищення прозорості, достовірності, надійності й відтворюваності результатів досліджень, сприяння швидкому переходу від досліджень до інновацій, а також інтеграції Університету до Європейського дослідницького простору та Європейського простору вищої освіти;

 • упровадження принципів відповідальності та інноваційності наукової та науково-освітньої діяльності університету: розроблення та запровадження механізмів публічно-приватного партнерства в організації наукових досліджень; організація та реалізація практично значущих наукових досліджень у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також громадськими організаціями та міжнародними партнерами; розвиток діяльності з надання договірних експертно-консультативних і науково-методичних послуг з питань діяльності Університету;

 • формування та розвиток дослідницької інфраструктури відкритої науки в Університеті (інституційного репозитарію наукових результатів Університету з відповідним оформленням авторських та суміжних прав; інституційного репозитарію даних Університету; видавничої платформи наукової періодики; видавничої платформи навчальних і наукових видань Університету; відкритої наукометричної платформи моніторингу й оцінювання наукової діяльності; відкритого програмного забезпечення для здійснення наукової діяльності; відкритих лабораторій тощо);

 • активізація участі та ефективності Університету в підготовці листів-запитів від НАПН України, МОН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; відповідних розпоряджень, наказів, постанов з внутрішніх та зовнішніх проблем освіти та науки України;

 • підвищення рівня фахових видань Університету, у тому числі за рахунок спеціалізованих та спільних з іншими закладами випусків; забезпечення входження одного з фахових видань Університету до визнаних міжнародних реферативних і наукометричних баз даних;

 • підтримка розвитку наукових шкіл на базі кафедр Університету;

 • організація на базі Університету щорічної літньої школи з розвитку науки та освіти відповідно до галузі знань підготовки фахівців, у тому числі за міжнародною участю;

 • проведення наукових комунікативних заходів (науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, вебінарів тощо) у співпраці з іншими інституціями (вітчизняними та зарубіжними) для досягнення спільних цілей і розвитку партнерства;

 • публікування спільно із зарубіжними партнерами наукових статей, аналітичних матеріалів, результатів наукових досліджень тощо;

 • популяризація, заохочення оприлюднення та поширення наукових здобутків працівників, здобувачів вищої освіти Університету у фахових і міжнародних виданнях, електронних ресурсах, у тому числі через сайт Університету, соціальні мережі, видання, включені до наукометричних баз даних;

 • активне пропагування інтелектуальних продуктів, створених науковцями Університету, зокрема в системі освіти, менеджменту, психології, органів державного управління та місцевого самоврядування;

 • забезпечення належної якості дисертаційних досліджень, що виконуються, а також захищаються в Університеті;

 • стимулювання, здобувачів вищої освіти, слухачів, докторантів, співробітників до конструктивної та етичної взаємодії у процесі здійснення наукових досліджень, утвердження принципів відкритості, відповідальності та академічної доброчесності;

 • подальша активізація наукової діяльності в міжнародному науковому просторі, зокрема, шляхом участі у міжнародних наукових програмах і проєктах за грантами міжнародних фондів та організацій, забезпечення довгострокового міжнародного співробітництва в наукових дослідженнях за спільними проєктами та договорами;

 • підготовка науково-педагогічними працівниками Europass CV;

 • організація та проведення постійно діючих науково-методичних семінарів із наукової, інформаційно-аналітичної та експертної роботи для науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів Університету, партнерів та стейкголдерів;

 • розвиток молодіжної науки (зокрема, шляхом активізації діяльності Ради молодих учених, проведення щорічних науково-практичних конференцій, «круглих столів», колоквіумів, вебінарів здобувачів вищої освіти та молодих учених);

 • підготовка за результатами виконання наукових досліджень наукових звітів із відповідними рекомендаціями;

 • інтеграція наукової та експертно-аналітичної діяльності Університету і наукових установ НАПН України, НАН України, національних галузевих академій наук, Еразмус+ шляхом проведення спільних наукових досліджень, у тому числі за рахунок державного бюджету та власних надходжень;

 • активізація участі Університету в міжнародних дослідницьких та фахових мережах.

5. Створення умов для залучення висококваліфікованого персоналу та підвищення продуктивності праці

 • запровадження системи оцінювання кандидатів та відкритого конкурсу для добору на вакантні посади в Університеті найкращих науково-педагогічних кадрів, експертів і практиків;

 • розроблення та запровадження сучасної системи ефективної мотивації праці науково-педагогічних та педагогічних працівників (матеріального і нематеріального) на засадах комплексної системи багатофакторного оцінювання/моніторингу їх діяльності відповідно до вимог контракту (у тому числі оцінювання якості викладання замовниками освітніх послуг), зокрема з урахуванням: результатів наукової діяльності; корисності/можливості застосування сформованих науково-педагогічними працівниками знань, навичок, умінь у практичній діяльності здобувачів освіти; ступеня застосування сучасних освітніх технологій/методів навчання; внеску у формування системи науково-методичного забезпечення під час викладання навчальних дисциплін, у тому числі написання підручників та монографій; організаційної активності; публікації наукових статей у журналах, які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та/або Web of Science; здійснення наставництва; участь у міжнародних програмах та/або проєктах; міжнародне стажування за фахом; експериментальна діяльність тощо; розроблення та прийняття Положення про стимулювання праці в Університеті;

 • розроблення та апробація механізму участі науково-педагогічних працівників Університету, здобувачів вищої освіти, слухачів, докторантів у прикладній діяльності, пов’язаній із виконанням певних завдань і повноважень;

 • організація проходження стажувань за фахом науково-педагогічних та педагогічних працівників Університету в закладах-партнерах, установах, організаціях (вітчизняних та зарубіжних);

 • сприяння особистісному та професійному розвитку персоналу Університету за рахунок організації актуальних цільових навчальних програм, підтримки участі у вітчизняних та зарубіжних наукових комунікативних заходах, семінарах і тренінгах;

 • організація та залучення до циклу семінарів, вебінарів науково-педагогічних працівників щодо написання та публікування статей у наукометричних виданнях Scopus, Web of Science, Index Copernicus; онлайн-курсів з оволодіння передовими цифровими технологіями; заходів щодо підготовки міжнародних проєктів, у тому чисті Еразмус+ та Горизонт Європа (програми Європейського Союзу) тощо;

 • розроблення та реалізація заходів з підвищення іншомовної та цифрової компетентності працівників;

 • формування в Університеті такого конструктивного морально-психологічного, інноваційно-творчого і ділового клімату, що передбачає колегіальність, визнання досягнень, корпоративних цінностей та ініціатив, творчість, терпимість, духовність, моральність, патріотизм, відданість, професіоналізм, відповідальність.

6. Інтернаціоналізація діяльності

 • розроблення і запровадження освітніх програм (окремих навчальних дисциплін) англійською мовою, залучення до їх упровадження іноземних викладачів та експертів;

 • налагодження системної взаємовигідної взаємодії з існуючими та потенційними зарубіжними партнерами Університету, розроблення і реалізація спільних освітніх та наукових проєктів і програм співробітництва;

 • сприяння міжнародній академічній мобільності, використання можливостей міжнародних програм обміну учасників освітнього процесу (здобувачів вищої освіти, слухачів, педагогічних та науково-педагогічних працівників); створення можливостей для стажування слухачів, аспірантів, докторантів і науково-педагогічних працівників Університету в закладах вищої освіти інших держав, а також їх представників в Університеті;

 • залучення міжнародних експертів до процесів оцінювання якості вищої освіти Університету;

 • реалізація програми подвійних дипломів – можливість здобуття вищої освіти за спільними освітніми програмами Університету та закордонного закладу вищої освіти, що дає можливість здобувачам вищої освіти одночасно проходити навчання за інтегрованими навчальними програмами у двох навчальних закладах України та зарубіжжя та одночасно отримати два дипломи українського та європейського зразка;

 • забезпечення участі представників Університету в заходах професійних міжнародних організацій, асоціацій та мереж;

 • поширення інформації про діяльність Університету серед існуючих та потенційних міжнародних партнерів;

 • організація різноформатних комунікативних заходів за міжнародною участю;

 • залучення до роботи в Університеті іноземних лекторів і дослідників для відкритих лекцій та викладання окремих дисциплін шляхом реалізації програми «Запрошений професор»;

 • збільшення кількості здобувачів вищої освіти, слухачів, співробітників, які долучаються до міжнародної діяльності;

 • залучення науково-педагогічних працівників до участі у міжнародному стажуванні;

 • використання інструментів віртуальної інтернаціоналізації діяльності Університету (проведення міжнародних відеоконференцій, відеолекцій, веб-семінарів та е-практикумів; участь у професійних міжнародних веб-спільнотах та інтернет-форумах; онлайн співпраця з підготовки наукових статей; відеолекції іноземних викладачів тощо);

 • залучення до навчання за освітніми програмами та на підготовче відділення в Університет іноземних громадян.

7. Організація внутрішньої та зовнішньої комунікативної діяльності

 • розвиток єдиного електронного наукового та освітньо-методичного середовища;

 • упровадження системи якісного менеджменту Університету відповідно до міжнародних стандартів ISO 9001;

 • розроблення і упровадження ефективної системи інформування здобувачів вищої освіти, слухачів, докторантів та науково-педагогічних працівників про навчальні плани, освітні програми, графіки освітнього процесу, розклади занять, можливості стажування, участі в комунікативних заходах тощо, у тому числі через корпоративну пошту;

 • розвиток технологій «відкритої освіти» (освітніх заходів для усіх бажаючих); залучення до читання лекцій, проведення семінарів і тренінгів провідних науковців та практиків, у тому числі іноземною мовою та в дистанційному форматі; заохочення широких кіл громадськості до участі у відкритих заходах Університету, а також у розширенні можливості для навчання впродовж життя;

 • постійне результат-орієнтоване представлення Університету в соціальних мережах та в мережі Інтернет; поширення інформації про його діяльність шляхом розміщення публікацій фахівців Університету в засобах масової інформації, його участі в аналітичних теле- та радіопрограмах, надання експертних коментарів засобам масової інформації тощо;

 • планування і проведення системної PR-кампанії, спрямованої на формування пізнаваності, привабливого іміджу Університету та просування її продуктів на ринку освітніх, наукових та експертно-аналітичних послуг (з урахуванням щорічних особливостей його мінливого розвитку у певні терміни);

 • проведення комунікативних заходів у закладах освіти різних типів, підприємствах, установах, організаціях, інститутах НАПН України, комітетах Верховної Ради України, Кабінеті Міністрів України і органах центральної влади, у тому чисті спільно з партнерами;

 • започаткування та підтримка довгострокової взаємозацікавленої взаємодії з випускниками Університету, надання їм, за потреби, науково-практичних рекомендацій, здійснення наставництва, залучення їх до участі в освітньому процесі, науковій діяльності і спільних заходах; створення у співпраці із зацікавленими сторонами мережі для налагодження їх взаємовигідної взаємодії; визнання і відзначення внеску кожного з них у розвиток певних галузей знань та розвиток Університету;

 • запровадження в Університеті онлайн платформи для професійного обговорення актуальних проблем освіти, науки та пошуку відповідних рішень;

 • реалізація чинних та укладання нових угод про співпрацю між Університетом, організаціями, установами, органами влади, інститутами громадянського суспільства, асоціаціями випускників, спорідненими вітчизняними і зарубіжними закладами освіти, міжнародними організаціями, проведення спільних наукових досліджень, комунікативних та інших заходів;

 • проведення інформаційно-презентаційних та комунікативних заходів Університету, спрямованих на посилення його позицій у системі підготовки, перепідготовки, спеціалізації і підвищення кваліфікації фахівців в Україні та за кордоном, зокрема із залученням кращих вітчизняних і зарубіжних науковців, фахівців, експертів, представників бізнесу та інститутів громадянського суспільства;

 • видання актуальних презентаційних продуктів Університету, у тому числі спільних з міжнародними партнерами, які розкривають результати міжнародної співпраці;

 • розроблення та реалізація концепції «Електронний заклад освіти» в Університеті;

 • розвиток електронної Наукової бібліотеки Університету, системне формування і забезпечення функціонування її складових, оцифрування особливо цінних і рідкісних видань з питань освіти та науки;

 • розвиток академічного партнерства на основі співпраці із громадськими організаціями;

 • організація в рамках укладених договорів із партнерами виїзних комунікативних заходів (презентації, круглі столи, семінари-практикуми, вебінари, творчі зустрічі, дні відкритих дверей, виставки, конкурси тощо);

 • формування у майбутніх споживачів освітніх та наукових послуг, які надаються в Університеті, позитивного уявлення про роль його випускників у модернізації діяльності закладу освіти, життєдіяльності суспільства, а також потенційних можливостей їх кар’єрного зростання;

 • запровадження традиції удостоєння випускників Університету за видатний внесок у його розвиток відзнакою «Почесний випускник УМО»;

 • створення у соціальних мережах та на веб-сайті Університету рубрики «Випускники УМО»;

 • створення якісно-кількісного контент-аналізу текстів новин на сайті Університету, в мережі Інтернет, в соціальних мережах, в засобах масової комунікації (виявлення в них згадок, висловлювань, характеристик, позитивних оцінок) про діяльність Університету;

 • підключення Наукової бібліотеки Університету до Міжбібліотечного абонементу;

 • залучення на постійній основі вчених НАПН України, НАН України, закладів вищої освіти, представників органів публічної влади, зарубіжних організацій, відомих державних діячів до участі і проведення відкритих лекцій, практичних занять, семінарів, тренінгів, науково-комунікативних заходів Університету.

8. Розвиток матеріальної, технічної та технологічної бази

 • ремонт будівель, модернізація матеріальної та інформаційно-технологічної інфраструктури навчальних аудиторій, наукової бібліотеки, гуртожитку Університету, забезпечення їх функціональності і сучасного вигляду;

 • реалізація акредитаційних вимог до матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;

 • створення безпечного освітнього середовища, в тому числі обладнання укриття для захисту працівників та учасників освітнього процесу;

 • розвиток сучасної інформаційно-комунікаційної інфраструктури Університету;

 • обладнання аудиторій технічними засобами навчання;

 • запровадження сучасних телекомунікаційних технологій інтерактивної взаємодії між здобувачами вищої освіти, слухачами, випускниками, професорсько-викладацьким складом Університету, представниками установ, організацій, підприємств, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства;

 • передплата провідних періодичних вітчизняних та зарубіжних видань з певних галузей знань, в тому числі за рахунок спонсорської допомоги;

 • забезпечення отримання доступу Університету до міжнародних наукометричних баз даних, зокрема Scopus та Web of Science;

 • проведення поточних ремонтів навчальних аудиторій та адміністративних кабінетів за рахунок позабюджетних коштів та/або коштів інвесторів; активізація фандрайзингової діяльності для оновлення матеріально-технічної бази Університету;

 • контроль за споживанням енергоресурсів;

 • забезпечення вимог охорони праці здобувачів вищої освіти та співробітників;

 • створення умов для реалізації творчих здібностей здобувачів освіти та співробітників у позанавчальний час.