Наші видання

 

ЛІТЕРАТУРА

надрукована УМО НАПН України за 2014 р.

Упродовж 2014 р. було надруковано

 1. Збірник наукових праць «Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності у вищих навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти» / ред. колегія: В. В. Олійник, В. О. Гравіт, С. Ю. Хасіневич.
 2. Збірник наукових праць «Теорія і практика підготовки науково-педагогічних кадрів в Україні» / авт. кол. : Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький, М. І. Скрипник та ін.
 3. Бондарчук О. І., Нежинська О. О. Психологічні умови формування гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів: монографія.
 4. Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін : посібник / авт. кол.: О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, А. С. Москальова та ін.
 5. Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін : навчальні плани та програми / за наук. ред. О. І. Бондарчук.
 6. Концептуальна модель і технологія психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін / за наук. ред. О. І. Бондарчук.
 7. Бондарчук О. І., Лимар Л. В. Соціально-психологічні умови розвитку готовності майбутніх лікарів до попередження конфліктів з пацієнтами: монографія.
 8. Чернишова Є. Р., Гузій Н. В., Ляхоцький В. П. та ін. Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти / за наук. ред. Є. Р. Чернишової.
 9. Чернишова Є. Р., Гузій Н. В., Ляхоцький В. П. та ін. Підготовка науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти: зміст, організаційні форми, технології: наук. посіб. / за наук. ред. Є. Р. Чернишової.
 10. Рябова З. В., Драч І. І., Приходькіна Н. О. та ін. Теоретичні та методичні засади управління підготовки фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу: монографія.
 11. Рябова З. В., Драч І. І., Приходькіна Н. О. та ін. Педагогіка вищої школи: навч. посібник.
 12. Рябова З. В., Драч І. І., Приходькіна Н. О. та ін. Методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікац. рівня «Магістр» зі спец. «Педагогіка вищої школи».
 13. Приходькіна Н. О. Педагогічний контроль в системі освіти: робоча навч. програма для освітньо-кваліфікац. рівня «Магістр» зі спец. «Педагогіка вищої школи».
 14. Москальова А. С., Саврасова-В’юн Т. О. Психологічні особливості розвитку громадянської активності старшокласників: монографія.
 15. Лушин П. В., Волянюк Н. Ю., Брюховецька О. В. [та ін.] Особистісно орієнтована підготовка майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти: посібник.
 16. Лушин П. В., Брюховецька О. В., Гусєв А. І., [та ін.] Особистісно орієнтовані технології професійної підготовки майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти: метод. рекомендації.
 17. Базелюк В. Г., Бойченко Т. Є., Забродська Л. М. та ін. Аналіз освітньої політики: теорія і практика управління на місцевому рівні: посібник.
 18. Забродська Л. М. , Кашубовска І. С. Організація та проведення масовихзаходів / за заг. ред. проф. Є. Р. Чернишової.
 19. Зінчук Н. А. Економіка освіти: програма вибіркової навч. дисципліни та робоча навч. програма для освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» напряму 1801 «Специфічні категорії» зі спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним закладом».
 20. Інжиєвська Л. А. Арт-терапевтичний тренінг: конспект лекцій та робочий зошит для самостійної роботи з дисципліни.21. Інжиєвська Л. А. Психологія сексуальності : навч.-метод. комплекс.
 21. Машкова О. Л., Ляхоцька Л. Л., Калачова Л. В. Організація практичної роботи у віртуальному навчальному середовищі слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної педагогічної освіти: інструктивно-метод. рекомендації.
 22. Машкова О. Л. Створення та використання електронного навчально-методичного комплексу при підвищенні кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти: метод. рекомендації / за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької.
 23. Мостовий Г. І., Чернишова М. О. Маркетинг: програма нормативної навч. дисципліни та робоча навч. програма для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму 0305 «Економіка та підприємство» зі спеціальності 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» заоч. форма навчання.
 24. Сіданіч І. Л. Збірник нормативно-правових актів і документів щодо запровадження предметів духовно-морального спрямування в систему освіти України : навч.-метод. посіб. для пед. працівників освіти.
 25. Майстерня художнього слова: публіцистичне видання / упоряд. : Н. В. Любченко, А. С. Науменко ; за заг. ред. Є. Р. Чернишової.
 26. Навчальна програма підготовки вчителів з курсів духовно-морального спрямування в системі інститутів післядипломної педагогічної освіти України (на основі християнського віровчення) / В. М. Жуковський, І. Л. Сіданіч та ін.
 27. Анотований каталог конкурсних робіт учасників всеукраїнського конкурсу на кращу науково-методичну розробку в системі ППО України (2009–2014 рр.) / упоряд. : О. Ю. Шумська, К. В. Тараненко ; за ред. Є. Р. Чернишової.
 28. Формування інноваційного простору дошкільної освіти: наук.-метод. посіб. / за ред. Н. В. Любченко.
 29. Нормативно-правові документи для керівників структурних підрозділів Університету менеджменту освіти з науково-методичної роботи / упоряд. : Н. В. Любченко, О. Ю. Шумська; за ред. проф. Є. Р. Чернишової.
 30. Інформаційний дайджест міжнародних новин (2014 рр.) / упоряд. : О. Ю. Шумська.
 31. Саюк В. І. Робоча програма підвищення кваліфікації слухачів напряму «Працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій» галузі знань 1501 «Державне управління» (за професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців V–VІІ категорії посад)» за категорією «Начальники (завідувачі) відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій і міськвиконкомів» (за очною формою навчання).
 32. Саюк В. І. Робоча програма підвищення кваліфікації слухачів напряму «Працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій» галузі знань 1501 «Державне управління» (за професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців V–VІІ категорії посад)» за категорією «Новопризначені начальники (завідувачі) відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій і міськвиконкомів» (за очною формою навчання).
 33. Саюк В. І. Професійна програма підвищення кваліфікації слухачів напряму «Працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузі знань 1501 «Державне управління» (за професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців V–VІІ категорії посад).
 34. Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Наукові засади підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів».
 35. Антощук С. В., Гравіт В. О. Концептуальні основи організації дистанційного навчання в післядипломній освіті: посібник.
 36. Програма методологічного семінару «Організаційно-правові форми інноваційної діяльності навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти».
 37. Карамушка Л. М., Толков О. С. Методики діагностики психологічних особливостей інноваційних змін в освітніх організаціях: навч. практикум для слухачів очно-дистан. форми навч. в системі післядип. пед. освіти.
 38. Приходькина Н. О. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни «Педагогічний контроль в системі освіти».
 39. Програма студентської науково-практичної конференції Дні науки — 2014: наука і практика у професійній діяльності фахівців.
 40. Програма секції VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління процесом кадрового     забезпечення     Інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України».
 41. Програма науково-практичного вебінару «Інноваційні форми розвитку професійної компетентності працівника     дошкільної освіти в     умовах     єдиного інформаційно-освітнього середовища» до Всеукраїнського дня довкілля.
 42. Програма Науково-практичної конференції «Наукові засади підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів».
 43. Регейло І. Ю., Саюк В. І., Скрипник М. І., Штомпель Г. О. Курс лекцій з основ теоретико-методичної підготовки кадрів системи післядипломної освіти (рукопис за результатами НДР «Теоретико-методична підготовка науково-педагогічних кадрів системи післядипломної освіти).
 44. Штомпель Г. О. Теорія порівняльної післядипломної освіти: робоча програма навч. дисципліни.
 45. Штомпель Г. О. Теорія порівняльної післядипломної освіти: програма вибіркової навч. дисципліни освітньо-наукової підготовки д-ра філософії зі спец. в теорії та методиці професійної освіти за пед. галуззю науки.
 46. Штомпель Г. О. Теорія порівняльної післядипломної освіти: курс лекцій.
 47. Ілляхова М. В. Розвиток креативної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти: спецкурс.
 48. Білінгвальна іншомовна освіта в ЗНЗ: ефективні прийоми навчання спілкуванню: метод. посіб. / автори-уклад. : В. В. Вострікова, Т. В. Гора, Ю. М. Несін; за ред. В. В. Вострікової (переможці VI конкурсу).
 49. Риторична компетентність та мовленнєвий імідж педагога : навч.-метод комплекс електив. курсу / упоряд. І. В. Домашенко ; наук.-метод. ред. М. І. Скрипник (переможці VI конкурсу).
 50. Карамушка Л. М., Шевченко А. М Організаційна культура загальноосвітніх  навчальних закладів: наук.-метод. посіб. (переможці VI конкурсу).
 51. Лютко О. М. Підготовка педагогічних кадрів до використання у професійній діяльності альтернативної методики викладання суспільно-гуманітарних предметів «Філософія для дітей» (Р4с) : програма спецкурсу (переможці VI конкурсу).
 52. Педагогічний коучинг персональної ефективності: навч.-метод. Компл. У 2-х ч./ уклад. :В.В.Сидоренко, Л.П.Пасечнікова, Н.В.Бухлова, М.В.Пахомова. — Ч. 1 (переможці VI конкурсу).
 53. Педагогічний коучинг персональної ефективності: навч.-метод. Компл. У 2-х ч./уклад. :В.В.Сидоренко, Л.П.Пасечнікова, Н.В.Бухлова, М.В.Пахомова. — Ч. 2 (переможці VI конкурсу).
 54. Зарицька В. Г. Педагогічний Х-фактор: нормат.-прововий кейс (переможці VI конкурсу).
 55. Педагогічний Х-фактор. Урок у координатах сучасності». Матеріали обласного конкурсу професійної майстерності. Номінація «Українська мова та література»: у 2-х ч. / уклад. Харахоріна Т.О., Ткачук Т.В., Корольова Л.В, Домашенко І.В. / за ред. Соловйова Ю.І., Чернишова О.І. — Ч. 1 (переможці VI конкурсу).
 56. Педагогічний Х-фактор. Урок у координатах сучасності. Матеріали обласного конкурсу професійної майстерності. Номінація «Українська мова та література»: у 2-х ч. / уклад. Харахоріна Т.О., Ткачук Т.В., Корольова Л.В, Домашенко І.В. / за ред.Соловйова Ю.І., Чернишова О.І. — Ч. 2 (переможці VI конкурсу).
 57. Мельникова Л. В. Педагогический Х-фактор: номинация «Русский язык и литература» : материалы областного конкурса профессионального майстерства, проходившего в рамках областной очно-заочной школы-лаборатории «Урок в координатах современности» (переможці VI конкурсу).

ЛІТЕРАТУРА

надрукована УМО НАПН України за 2013 р.

Упродовж 2013 р. було надруковано

 1. О.Л.Ануфрієва «Макроекономіка» (робоча навч. програма).
 2. О.Л.Ануфрієва «Мікроекономіка» (робоча навч. програма).
 3. О.І.Бондарчук, А.С.Москальова, О.О.нежинська, О.А.Прокопенко «Підготовка керівників закладів освіти до профорієнтаційної роботи з учнівською та студентською молоддю (спецкурс).
 4. О.І.Бондарчук, О.О.Нежинська «Підготовка працівників психологічної служби до професійної діяльності на засадах ґендерної рівності (спецкурс).
 5. О.В.Брюховецька «Методика викладання психології у вищій школі» (робоча навч. програма).
 6. І.А.Гриценок «Тайм-менеджмент у системі управління навчальним закладом професійної освіти» (спецкурс)
 7. В.О.Кулініч Мова ділових паперів: методичні рекомендації. – 2-ге вид., виправлене й допов. /за ред. Є.Р.Чернишової.
 8. І.І.Драч. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт.
 9. І.І.Драч. Професійна компетентність викладача вищої школи (НМП)..
 10. І.І.Драч. Управління навчальним процесом на засадах компетентнісного підходу (робоча навч. програма).
 11. І.І.Драч. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців (робоча навч. програма).
 12. Вимоги до рукописів за авторською редакцією, які подаються на друк до редакційно-видавничого відділу з метою забезпечення навчального процесу в Університеті менеджменту освіти / упоряд. Є.Р.Чернишова (методичні рекомендації).
 13. Н.А.Зінчук «Управління фінансово-економічною діяльністю закладів освіти» (навч. посібник).
 14. Л.М.Карамушка, А.М.Шевченко «Діагностика організаційної культури освітніх організацій» (методичні рекомендації).
 15. Г.І.Мостовий, З.В.Рябова «Теорія організації» (прогр. нормат. навч. дисц. та робоча навч. програма).
 16. З.В.Рябова «Маркетингове управління навчальним закладом» (прогр. нормат. навч. дисц. та робоча навч. програма).
 17. М.І.Скрипник «Інтерактивні технології в післядипломному навчанні» (довідник) (гриф МОН України).
 18. В.Т.Солодков «Соціологія» (НМК).
 19. Г.М.Тимошко «Керівник навчального закладу» (прогр. нормат. навч. дисц. та робоча навч. програма).
 20. Г.М.Тимошко «Менеджмент освіти» (прогр. нормат. навч. дисц. та робоча навч. програма).
 21. Г.М.Тимошко «Організація і управління навчально-виховним процесом» (прогр. нормат. навч. дисц. та робоча навч. програма).
 22. В.В.Олійник «Відкрита післядипломна педагогічна освіта і дистанційне навчання в запитання і відповідях» (науково-методичний посібник, гриф МОН України).
 23. О.В.Олійник «Теоретико-методологічні засади адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки України» (монографія).
 24. Є.Р.Чернишова «Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти» (гриф МОН України).
 25. М.О.Чернишова «Маркетинг» (НМК «бакалавр» «Управління персоналом та економіка праці»).
 26. М.О.Чернишова «Маркетинг» (НМК «бакалавр» «Менеджмент»).
 27. Є.Р.Чернишова «Формування кадрового потенціалу вищих навчальних закладів» (прогр. нормат. навч. дисц. та робоча навч. програма) — доопрацьована.
 28. Є.Р.Чернишова «Мотивація персоналу» (прогр. нормат. навч. дисц. та робоча навч. програма) — доопрацьована.
 29. Є.Р.Чернишова, М.О.Чернишова «Тайм-менеджмент» (прогр. нормат. навч. дисц. та робоча навч. програма) — доопрацьована.
 30. Є.Р.Чернишова, М.Е.Морозова «Мова ділових паперів» (спецкурс) — оновлений.
 31. Г.О.Штомпель «Трансляція результатів дослідження у системі післядипломної освіти» (методичні рекомендації).
 32. М.Е.Морозова «Система управління персоналом організації» (прогр. нормат. навч. дисц. та робоча навч. програма).
 33. М.Е.Морозова «Управління персоналом» (прогр. нормат. навч. дисц. та робоча навч. програма).
 34. «Вісник післядипломної освіти» 9(22) (червень).
 35. Часопис «Післядипломна освіта в Україні» №№ 1, 2 — 2013.
 36. Переможці Першого Всеукраїнського конкурсу на кращу науково-методичну розробку в системі ППО (ІІІ місце) «Упровадження дистанційного навчання в післядипломну педагогічну освіту регіону» (НМП; за загальною редакцією З.В. Рябової, канд. пед. наук, доцента, проректора з науково-методичної роботи ХОНМІБО).
 37. Переможці Першого Всеукраїнського конкурсу на кращу науково-методичну розробку в системі ППО (ІІ місце) «Сучасний зміст варіативної складової підвищення професійної майстерності педагогічних працівників» (збірник програм курсів за вибором; Відповідальний за випуск – Назаренко Г. А., заступник директора з наукової роботи Черкаського ОІПОПП).
 38. О.Б.Нагорна Переможці Четвертого Всеукраїнського конкурсу на кращу науково-методичну розробку в системі ППО (І місце) «Особливості корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими  освітніми потребами» (НМП).
 39. Н.В.Любченко «Формування інноваційного простору дошкільної освіти» (НМП за редакцією Чернишової Є.Р.).
 40. Н.В.Любченко Програма ІІ Інтернет-конференції «Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників як форма дисемінації інноваційного досвіду регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти: калейдоскоп творчих здобутків, перспективи розвитку».
 41. Н.В.Любченко Програма семінару «Теоретико-методологічні засади професійного розвитку педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів» до Всеукраїнського дня довкілля.
 42. О.В.Боднарук Програма «І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Міжнародна діяльність як складова розвитку навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти»».
 43. Т.Є.Бойченко Програма методологічного семінару «Сучасні підходи у формуванні здоров’язбережувальної компетентності керівних і педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти» (червень, 2013).
 44. Т.Є.Бойченко Програма методологічного семінару «Технології підготовки керівних кадрів освіти для успішної реалізації державної освітньої політики»  (вересень 2013).
 45. Т.Є.Бойченко «Шляхи розвитку шкіл сприяння здоров’ю» («круглий стіл»).
 46. Т.Є.Бойченко Програма конференції «європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю в україні: стан і перспективи розвитку» (березень, 2013).
 47. Т.Є.Бойченко Збірник матеріалів конференції «європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю в україні: стан і перспективи розвитку» (березень, 2013).
 48. Т.Є.Бойченко Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «моніторинг рівня здоров’я учнівської молоді здобутки та перспективи» (листопад, 2013).
 49. І.М.Андрощук Переможці П’ятого Всеукраїнського конкурсу на кращу науково-методичну розробку в системі ППО (ІІІ місце) «Розвиток професійної компетентності вчителя-філолога в міжатестаційний період» (спецкурс РОІППО).
 50. І.М.Олійник Переможці П’ятого Всеукраїнського конкурсу на кращу науково-методичну розробку в системі ППО (ІІ місце) «Формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів» (програма спецкурсу, тренінг, робочий зошит РОІППО).
 51. О.І.Замулко, Г.М.Миронюк Переможці П’ятого Всеукраїнського конкурсу на кращу науково-методичну розробку в системі ППО (ІІІ місце) «Директор – лідер інновацій у сільській школі» (ЧОІПОПП програма для директорів сільської школи).
 52. Г.В.Нікішенко Переможці П’ятого Всеукраїнського конкурсу на кращу науково-методичну розробку в системі ППО (І місце) «Дошкільний логопедичний пункт: організаційний та методичний аспект» (ЧОІПОПП програма творчої майстерності).
 53. Володимир Валер. Дивак «Формування єдиного інформаційного середовища навчальних закладів» (навчально-методичний посібник, гриф МОН України).

Підготовлено до друку:

 1. Г.І.Мостовий, М.О.Чернишова «Маркетинг» прогр. нормат. навч. дисц. та робоча навч. програма).
 2. Н.А.Зінчук «Економіка освіти» (прогр. вибірк. навч. дисц. та робоча навч. програма).
 3. Л.А.Інжиєвська «Психологія сексуальності» (навч. метод. комплекс для освітньо-кваліфікац. рівня «магістр» зі спеціальності «Психологія».

 

 

Література, яка була надрукована у 2012 р.

 1. О.В.Брюховецька «Основи ПаблікРілейшнз» (робоча навча. програма).
 2. За заг. ред. Вол. Олійника «Збірник нормативно-правових актів і документів щодо запровадження предметів духовно морального спрямування в систему освіти» (позапланова).
 3. Г.Федеров (монографія).
 4. М.І.Скрипник «Вимоги до підготовки навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти: запитання та відповіді».
 5. М.О.Чернишова «Тайм-менеджмент» (програма курсу).
 6. І.І.Драч «Професійна компетентність викладача вищої школи» (навч.-метод. посібник).
 7. А.С.Москальова «Психологічні особливості діяльності завідувачів (практичних психологів) районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій в умовах соціально-економічних трансформацій» (спецкурс).
 8. Н.А.Зінчук «Управління фінансово-економічною діяльністю закладів освіти».
 9. І.Л.Сіданіч, О.П.Кіслашко «Духовно-моральне виховання дітей в історії педагогіки та вітчизняної школи» (монографія друк самостійно).
 10. М.І.Скрипник «Інтерактивні технології в пяслядипломному навчанні» (довідник).
 11. В.Т.Солодков «Соціологія управління персоналом» (роб. програма).
 12. М.О.Чернишова «Маркетинг» НМК (для бакалаврів з напряму підготовки «Управління персоналом та економіка праці».
 13. М.О.Чернишова «Маркетинг» НМК (для бакалаврів з напряму підготовки «менеджмент».
 14. О.Г.Семеньков «Логістика для менеджерів» (гриф МОН).
 15. О.І.Бондарчук «Математичні методи в психології» (тип. навч. програма).
 16. Г.М.Бевз «Психологія сім’ї» (навч. програма).
 17. Г.М.Бевз «Психологія допомоги сім’ї» (навч. програма).
 18. І.І.Драч «Моделювання професійної діяльності фахівця» (роб. навч. програма).
 19. І.І.Драч «Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця» (роб. навч. програма).
 20. О.А.Філь «Психологічне забезпечення розвитку конкурентоздатності освітніх організацій» (спецкурс).
 21. І.Л.Сіданіч «Управління змістом робіт» (програма).
 22. І.Л.Сіданіч «Управління змістом робіт» (комплекс).
 23. І.Л.Сіданіч «Дидактичні системи у вищій освіті» (програма).
 24. І.Л.Сіданіч «Дидактичні системи у вищій освіті т» (комплекс).
 25. Т.І.Бурлаєнко «Фінанси» (програма).
 26. Збірник нормативно-правових документів № 5.
 27. Вісник № 6(19), 7(20), 8(21) (червень, жовтень, листопад).
 28. Часопис «Післядипломна освіта в Україні» №№ 1, 2 — 2012.
 29. Т.І.Бурлаєнко «Гроші та кредит» (програма).
 30. Л.М.Карамушка, К.В.Терещенко «Етнопсихологічні чинники організаційного розвитку закладів освіти» (спецкурс).
 31. Є.Р.Чернишова, М.Е.Морозова «Мова ділових паперів» (спецкурс).
 32. І.М.Овдієнко «Психологія організацій» (навч. програма).
 33. План-графік ЦІППО на 2013 рік.
 34. План роботи УМО на 2013 рік.
 35. Програма студентської конференції (квітень 2012 р.).
 36. Програма IV Міжнародної конференції (квітень 2012 р.).

 

Література, яка була надрукована у 2011 р.

 1. Упоряд. Є.Р.Чернишова «Порядок подання навчально-методичної літератури, підручників, науково-методичних та навчальних посібників на розгляд науково-методичної ради Університету менеджменту освіти» (Методичні рекомендації)
 2. Є.Р.Чернишова, Г.О.Кільова Збірник переказів і диктантів «Українська мова»
 3. В.В.Олійник. Теоретичні та методичні засади розвитку системи підвищення кваліфікації працівників профтехосвіти на основі дистанційних технологій» (навч. посібник)
 4. О.І.Бондарчук, Г.В.Соломіна «Когнітивний стиль керівників освітніх організацій як чинник ефективності їхньої управлінської діяльності» (спецкурс, плановий)
 5. А.С.Москальова, М.В.Москальов «Методи психодіаг-ностики в навчально-виховному процесі» (навч. програма)
 6. О.А.Філь «Психологічне забезпечення розвитку конкуренто-здатності освітніх організацій» (Спецкурс)
 7. А.С.Москальова Спецкурс «Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до подолання професійних криз: гендерний аспект» (планова)
 8. Авторський колектив: Т.Є.Бойченко, Л.Г.Горяна, В.В.Дивак та ін. Методика проведення уроків з основ здоров’я у 5–9 класах загальноосвітніх навчальних закладів для набуття та розвитку здоров’язбережувальних життєвих навичок (роздатковий матеріал)
 9. А.С.Москальова, М.В.Москальов. Методи психодіагностики в навчально-виховному процесі (навч. посіб. для слухачів курсів підвищ. кваліфікації системи післядиплом. пед. освіти) (гриф МОН)
 10. Л.М.Забродська Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті» (НМП)
 11. Л.В.Блажко, Л.Л.Ляхоцька «Методика підготовки дидактичного матеріалу з використанням аудіовізуальних засобів навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників» (Метод. реком.)
 12. В.Т.Солодков «Логіка» (НМК)
 13. Г.М.Бевз «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології» (НМК — планова)
 14. О.І.Бондарчук Навчальна програма «Експериментальна психологія» (планова)
 15. О.В.Брюховецька, Т.В.Чаусова. Практика студентів зі спеціальності 0401 «Психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня 8.010401 «магістр» (Програми планова)
 16. Л.М.Карамушка, О.В.Брюховецька «Психологічна підготовка керівників ЗНЗ до ефективного управлінського спілкування» (спецкурс) (планова)

 

Література, яка була надрукована у 2010 р.

 1. В.Олійник, В.Гравіт, А.Кліменко «Діагностика підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти за очно-дистанційною формою навчання» (методичні рекомендації);
 2. О.І.Бондарчук, Т.М.Вакуліч «Психологія девіантної поведінки» (НМК);
 3. О.І.Бондарчук, Л.М.Карамушка, Н.І.Пінчук Програма навчального модуля «Психологія управління в освіті» (НМК);
 4. О.І.Бондарчук, Л.М.Карамушка, Т.М.Вакуліч та ін.. «Психологія управління в освіті» (навч. посібник — 2-ге видання);
 5. О.О.Нежинська «Психологічні засади розвитку гендерної компетентності керівників освітніх організацій» (спецкурс);
 6. Т.М.Вакуліч «Підготовка керівників психологічної служби в системі освіти до попередження Інтернет-залежності підлітків» (спецкурс);
 7. Т.М.Вакуліч «Підготовка керівників психологічної служби до попередження віктимної поведінки особистості учнів і студентської молоді» (спецкурс);
 8. За заг. ред. В.В.Олійника «Самостійна робота слухачів у процесі підвищення кваліфікації» (Науково-методичні матеріали);
 9. В.В.Олійник, С.Ю.Хасіневич, В.О.Гравіт «Методика підготовки та про-ведення занять з навчального модуля «Відкрита освіта та дистанційне навчання» (Методичний посібник);
 10. За наук. ред. В.І.Пуцова, М.І.скрипник «Елективні програми з розвитку україномовної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти» (програми) (наука);
 11. М.В.Набок «Соціально-педагогічні засади управління освітою сільського району в сучасних умовах» (Монографія);
 12. М.В.Ворон «Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади (план, програма та навчально-методичні матеріали спецкурсу (6 год);
 13. С.В.Королюк, М.В.Ворон «Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади (план, програма та навчально-методичні матеріали спецкурсу (24 год);
 14. О.О.Марчак «Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади (план, програма та навчально-методичні матеріали спецкурсу (12 год);
 15. Г.Л.Федосова «Диференціальна психологія» (НМК);
 16. О.Г.Семеньков, Т.І.Бурлаєнко «Основи страхування для менеджерів» (НМП);
 17. О.В.Брюховецька, І.Драч самостійна робота студентів з навчального модуля «Наукові основи педагогічних технологій» (НМК);
 18. О.В.Брюховецька Навчальна програма дисципліни «Управлінське спілкування керівника» (НМК);
 19. Н.І.Пінчук «Психологія творчості» (НМК);
 20. А.С.Москальова (Підготовка керівників освітніх організацій до попередження професійних криз особистості» (спецкурс);
 21. В.І.Одержеховська «Комплексна навчально-виховна програма початкового навчального рівня для дітей 5-7 років школи ранньої творчої орієнтації «МАЛЮК»
 22. (у 2-х частинах);
 23. Г.В.Наливайко «Кадрове діловодство» (НМК);
 24. Г.В.Наливайко «Аудит персоналу» (НМК);
 25. В.В.Олійник, Л.М.Сергеєва «Управління розвитком професійно-технічного навчального закладу» (НМП, гриф МОН);
 26. В.В.Олійник, В.Ю.Биков, В.О.Гравіт та ін. Підвищення кваліфікації керівних кадрів професійно-технічних навчальних закладів за дистанційною формою навчання»(НП – наука);
 27. В.В.Олійник «Дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації пра-цівників профтехосвіти» (Навч. посібник);
 28. В.В.Дивак «Формування здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів на основі життєвих навичок» (Зб. наук. статей);
 29. Т.Л.Ріктор, Є.Р.Чернишова «Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт» (Частина 2);
 30. Л.М.Забродська «Сучасні ІКТ в освіті» (НМК) ( у 2-х частинах);
 31. О.І.Бондарчук, Т.М.Вакуліч «Психологія девіантної поведінки» (НП, ГРИФ МОН);
 32. О.В.Єльникова Сучасні інформаційні системи і технології в управлінні» (особистий робочий зошит, відредаговано).

Звертайтеся до Редакційно-видавничого відділу нашого Університету.