ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології:

 • завідувача кафедри: психології та особистісного розвитку – 1 посада; педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти – 1 посада.

Вимоги до претендентів на посаду завідувача кафедри: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура; відповідність п. 37, п. 38 Ліцензійних вимог провадження освітньої діяльності, затверджених постановою КМУ № 1187 від 30.12.2015 р.; науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри; наявність публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку наукометричних баз Scopus, Web of Science (1 на три роки); наявність публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України (не менше 5) за останні 5 років; стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 5 років;

 

 • професора кафедри: економіки, підприємництва та менеджменту – 1 посада; психології та особистісного розвитку – 1 посада; педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти – 1 посада; публічного управління і проектного менеджменту – 1 посада.

Вимоги до претендентів на посади професора кафедри: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура, науковий ступінь доктора (кандидата) наук та вчене звання професора (доцента) відповідно до профілю кафедри; відповідність п. 37, п. 38 Ліцензійних вимог провадження освітньої діяльності, затверджених постановою КМУ № 1187 від 30.12.2015 р.; наявність публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку наукометричних баз Scopus, Web of Science (1 на три роки); наявність публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України (не менше 5)  за останні 5 років; стаж науково-педагогічної  роботи у закладах вищої освіти не менше 8 років;

 

 • доцента кафедри: психології та особистісного розвитку– 3 посади; педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти – 0,5 посади.

Вимоги до кандидатів на посади доцентів кафедр: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура, науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії), як правило вчене звання доцента або старшого наукового співробітника відповідно до профілю кафедри; відповідність п. 37, п. 38 Ліцензійних вимог провадження освітньої діяльності, затверджених постановою КМУ № 1187 від 30.12.2015 р.; наявність публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку наукометричних баз Scopus, Web of Science (1 на три роки); наявність публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України (не менше 5) за останні 5 років; стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 3 років;

 

 • старшого викладача кафедри: економіки, підприємництва та менеджменту – 1 посада.

Вимоги до кандидатів на посади старшого викладача кафедри: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура; відповідність п. 37, п. 38 Ліцензійних вимог провадження освітньої діяльності, затверджених постановою КМУ № 1187 від 30.12.2015 р.; науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) або кваліфікацію магістра (спеціаліста) відповідно до профілю кафедри; наявність публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку наукометричних баз Scopus, Web of Science (1 на три роки); наявність публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України (не менше 5) за останні 5 років; стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти - не менше 3 років.

 

Для участі в конкурсі необхідно надати:

 • заяву про участь у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію;
 • ксерокопію першої та другої сторінки паспорта громадянина України;
 • копії дипломів про вищу освіту (другий рівень разом з додатками), дипломів та атестатів про науковий ступінь та вчене звання;
 • копії документів про підвищення кваліфікації, стажування тощо;
 • список наукових публікацій, оформлений відповідно до вимог ВАК (бюлетень ВАК України, № 5, 2009 р.);
 • довідку про проходження  попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465;
 • довідка про проходження флюорографічного огляду.

Університет житлом не забезпечує.

Заяви та документи приймаються Конкурсною комісією за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а (корпус 2, відділ роботи з персоналом, кімн. 422-423 з 9.00 до 16.00 год.), протягом 30 календарних днів від дня публікації оголошення.

Додаткову інформацію щодо умов проведення конкурсу можна отримати за телефонами: (044) 481-38-37 та внутрішній 827.

Документи, що не відповідають вимогам, прийматися до розгляду Конкурсною комісією не будуть.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних

посад науково-педагогічних, педагогічних працівників

Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

та укладання з ними трудових договорів (контрактів)