ЖУРНАЛ "ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА В УКРАЇНІ № 1’2016

 

 

ЗМІСТ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У ГАЛУЗІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

В. Маслов, І. Ситар. Розвиток теорії та технологій наукового управління загальноосвітніми навчальними закладами за роки незалежності України (1991–2015 рр.).
В. Яковець. Проблеми впровадження сучасної освітньої політики в системі вищої освіти України.
Г. Дмитренко, А. Спіцина. Якість вищої освіти: підготовка конкурентоспроможних і конкурентоздатних випускників.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

О. Дульська. Теоретичні аспекти управління духовно-моральним розвитком вчителів християнської етики в умовах післядипломної педагогічної освіти.
В. Купрієвич. Підвищення кваліфікації керівників закладів професійної освіти як педагогічна проблема.
В. Сидоренко. Феноменологія педагогічної майстерності вчителя в умовах післядипломної освіти.
Ю. Іванова. Мотивація як чинник успішного формування навчально-пізнавальної діяльності учнів.

АНДРАГОГІКА І ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

М. Скрипник. Дорослий у практичній андрагогіці.
В. Гравіт, С. Антощук. Ремонтуємо наявну або будуємо принципово нову систему післядипломної педагогічної освіти.
Л. Кондратова. Технології навчання в системі відкритої післядипломної освіти.
А. Молчанова. Організаційні засади педагогічної взаємодії викладача професійного навчального закладу з суб’єктами освітнього середовища.
Л. Ніколенко. Науково-методичний супровід формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих.
Т. Стойчик. Самоосвіта педагога як чинник забезпечення якості професійної освіти.

ІННОВАЦІЇ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

Н. Зінчук. Воркшоп як сучасна форма розвитку фінансово-економічної компетентності керівних кадрів освіти на курсах підвищення кваліфікації.
О. Самойленко. Проектування технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти.

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ У КОНТЕКСТІ ОСВІТНІХ РЕФОРМ

О. Бондарчук. Особистісний розвиток керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти: організаційно-методичний аспект.
О. Брюховецька. Толерантність як професійно важлива якість керівника загальноосвітнього навчального закладу.
Л. Інжиєвська. Професійно-особистісні особливості підготовки психологів в умовах післядипломної освіти.
С. Хілько. Особливості формування фасилітаційної позиції майбутнього психолога в системі післядипломної педагогічної
освіти.
Т. Чаусова. Особливості самоідентифікації фахівців у системі післядипломної педагогічної освіти.

ПРАКТИКА ОСВІТНІХ РЕФОРМ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

Н. Клокар. Теорія і практика моніторингового супроводу професійного розвитку педагогічних та управлінських кадрів регіону.
Л. Сергеєва. Логістика виставкової діяльності у сфері професійної освіти і навчання.
Л. Ляхоцька. Організація дистанційного навчання в закладах післядипломної педагогічної освіти.