В УМО ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

В УМО ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

22 червня 2022 року під головуванням ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти», член-кореспондента Національної академії наук вищої освіти України, доктора філософії Миколи Кириченка відбулося планове онлайн засідання Вченої ради Університету.

Проректором з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Наталією Мурановою представлено реалії та перспектив міжнародної діяльності Університету в умовах воєнного стану в країні. Обговорено проблеми та нові можливості розвитку міжнародної діяльності.

Вченою радою розглянуто питання публікаційної активності та моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робіт, з доповіддю по якому виступили директор Центру мережевих електронних освітніх ресурсів та наукометрії Дмитро Алейніков та проректор з наукової роботи та цифровізації Олег Спірін.

У зв’язку з набранням чинності наказу Міністерства освіти і науки України від № 530 від 06.06.2022 р. «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань  та внесення змін до наказу МОН України від 07 квітня 2022 р. № 320» прийнято рішення про видачу дипломів докторів філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» Валерії Миколаївні Докторович та Зої Анатоліївні Дмитрук.

Затверджено Порядок захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії в разових спеціалізованих учених радах (згідно постанови КМУ № 44 від 12.01.2022 р.)

Відповідно до викликів сьогодення, що постають перед вищою освітою у воєнний час затверджено внутрішні нормативні документи ДЗВО «Університет менеджменту освіти»: Порядок проведення фахового вступного випробування (співбесіди) за дистанційною формою; Положення про зберігання документів в електронній формі; Положення про міжнародну діяльність; Положення про підготовку іноземців та осіб без громадянства в аспірантурі та докторантурі; Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових, інших працівників (нова редакція); Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній та/або інформальній освіті; внесено змін до Правил прийому для здобуття вищої освіти  в Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» у 2022 році.

Вченою радою Університету розглянуто ряд інших питань порядку денного.