ОСВІТНЬО-НАУКОВА СПІВПРАЦЯ  ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ФОРМАЛЬНОЇ ТА НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ  СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

ОСВІТНЬО-НАУКОВА СПІВПРАЦЯ ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ФОРМАЛЬНОЇ ТА НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Модернізаційні процеси, що відбуваються сьогодні у національній системі освіти України, активізують співпрацю закладів освіти із вітчизняними та зарубіжними громадськими освітніми організаціями, які відіграють усе більш важливу роль у впровадженні освітніх інновацій та встановленні міжнародного освітньо-наукового співробітництва.

Так, за результатами підписання угод про співпрацю між Консорціумом закладів післядипломної освіти (Консорціум) (Президент – академік Віктор Олійник) та Східноєвропейською агенцією розвитку (EEDA) (Голова – Dr.h.c. mult. JUDr., Рrof. mult. Йозеф Затько), а також між Українським відкритим університетом післядипломної освіти (УВУПО) (Голова Ради ректорів (директорів) – академік Віктор Олійник) та Європейським інститутом післядипломної освіти (EIDV) (Президент – Dr.h.c. mult. JUDr., Рrof. mult. Йозеф Затько), 9-10 листопада цього року науково-педагогічні працівники ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (УМО) узяли участь у ІXМіжнародній науковій конференції „Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji“(„ЗНАЧЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ У РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ“), що відбулася на базі Європейського інституту післядипломної освіти у Подгайській (Словацька Республіка). Головою офіційної делегації була проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків УМО, виконавчий директор Консорціумом закладів післядипломної освіти, виконавчий директор Українського відкритого університету післядипломної освіти, доктор педагогічних наук, професор Олена Отич, членами делегації – директор Навчально-наукового інституту менеджменту і психології УМО, доктор наук з державного управління, професор Олена Алейнікова; завідувач науково-організаційного відділу УМО кандидат історичних наук Інна Отамась; кандидат юридичних наук, завідувач кафедри університетської освіти і права Центрального інституту післядипломної освіти УМО,  доцент Марина Дей;  професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту і психології УМО, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Бурлаєнко.

Метою проведення конференції було обговорення актуальних теоретичних і практичних проблем регіонального розвитку освіти і науки в умовах загострення міжнародної конкуренції, утвердження «нової економіки», розвиток якої базується на знаннях та інноваціях тощо. Оскільки вирішення цих проблем вимагає пошуку нових резервів для ефективного довгострокового розвитку країн, то наукова дискусія під час конференції точилася навколо питань упровадження провідних положень теорії людського капіталу в практику суспільних перетворень, розроблення концепції багатофакторного управління людським капіталом, основою якої має стати визнання у програмних документах ролі людського капіталу як визначального ресурсу економічного зростання.

У роботі конференції взяли участь науковці, аспіранти, представники закладів вищої освіти, бізнес-структур, державного апарату Словацької і Чеської Республік та України.

На початку пленарного засідання із вітальною промовою, презентацією ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України і доповіддю про вплив глобалізації та інформатизації на розвиток регіональних освітніх систем виступила Олена Отич. Вона зазначила, що в умовах глобалізації та інформатизації сучасного суспільства окреслюється дві тенденції розвитку освіти:

- по-перше, інтеграція її з іншими соціальними системами: філософією (філософія освіти), соціологією (соціологія освіти), економікою (економіка освіти), політикою (освітня політика) тощо;

- по-друге, об’єднання освітніх установ і закладів у великі організаційні структури (консорціуми, асоціації тощо) з метою посилення освітнього, наукового, методичного, інноваційного та ін. потенціалів, координації спільної освітньої й науково-методичної діяльності, взаємозбагачення новими ідеями й досвідом, що сприяє підвищенню конкурентоздатності усіх учасників таких об’єднань на ринку освітніх послуг і досягненню ними нової якості освіти.

О. Отич зазначила, що саме з цією метою ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України ініціював утворення на своїй базі  Консорціуму закладів післядипломної освіти (2010) та Українського відкритого університету післядипломної освіти (2015), які об’єднали у своїй структурі провідні заклади післядипломної освіти України. Доповідач висвітлила організаційно-правові й науково-методичні засади діяльності цих громадських організацій, представила їх найважливіші здобутки й окреслила перспективні завдання подальшої роботи.

Висока оцінка учасниками конференції результатів освітньої, науково-методичної й інформаційно-просвітницької діяльності Консорціуму та УВУПО спонукала Східноєвропейську агенцію розвитку (EEDA) та Європейський інститут післядипломної освіти (EIDV) до подання заяв на вступ до цих освітніх структур. Ці заяви будуть розглянуті 7 грудня 2017 р. на спільному засіданні Правління Консорціуму та Ради ректорів (директорів) УВУПО.

Під час роботи секцій велику увагу було приділено обговоренню сутності «людського потенціалу» як соціально-економічної категорії; як показника розвитку суспільства, що залежить від економічних процесів і явищ й визначає пріоритети держави, спільноти і людини; як сукупності ресурсів, умов життя людини в її соціальному, політичному, культурному, духовному, матеріальному та інших аспектах; як індикатора, що відображає забезпеченість раціональних або мінімальних потреб населення певного соціально-територіального утворення тощо. Враховуючи актуальні завдання, поставлені перед освітою, важливе значення надавалося виявленню умов і механізмів розвитку людського потенціалу.

Особливу зацікавленість науковців викликала секція «Актуальні проблеми інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі», під час якої відбулася жвава дискусія щодо охорони авторського права, патентних прав, приведення українського законодавства з питань захисту прав інтелектуальної власності у відповідність до положень міжнародного та європейського законодавств. Учасники засідання висловили спільну думку щодо необхідності об’єднання зусиль для вирішення проблем захисту прав інтелектуальної власності та дотримання академічної доброчесності шляхом утворення міжнародної Асоціації охорони інтелектуальної власності, до якої на паритетних засадах можуть увійти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Консорціум закладів післядипломної освіти, Український відкритий університет післядипломної освіти та інші вітчизняні заклади освіти.

Окрім наукового спілкування, учасники конференції мали можливість ознайомитися із системою освіти Словацької Республіки, здійснити офіційний візит до мерії м. Новий Замок, де вручили подяку за науково-освітню співпрацю пріматору (меру) міста магістру мистецтв Отокару Кляйну, а також відвідати Амбасаду України у Словацькій Республіці й поспілкуватися з Першим Секретарем Віктором Левківським.

Важливим здобутком делегації ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України під час проведення ІX Міжнародної науково-практичної конференції стало укладання угоди з Європейським інститутом післядипломної освіти про заснування спільного збірника наукових праць «Українсько-словацький науковий щорічник», у якому будуть представлені наукові статті вчених цих країн у галузі наук про освіту, соціальних та поведінкових наук.

Крім того, започатковано проект з академічної мобільності викладачів і студентів УМО та EIDV, у рамках якого професора О.Отич обрано Почесним доктором (Doctor Honoris Causa) Європейського інституту післядипломної освіти.

За результатами проведення конференції усіх учасників нагороджено Сертифікатами, а академіка В.Олійника, професорів О.Отич та О.Алейнікову Подяками за розвиток українсько-словацького науково-освітнього співробітництва. Наукові статті і матеріали конференції будуть надруковані у збірнику наукових праць «EURÓPSKA VEDA» (ISSN 2585-7738), який внесений до 5 міжнародних наукометричних баз даних.

Ураховуючи те, що наукова конференція є не лише можливістю обміну думками, апробацією учасниками своїх теоретичних напрацювань, а й прекрасною нагодою для ознайомлення з культурою й історією країни, де проводиться захід, для науковців була запропонована насичена культурна програма у столиці Словацької Республіки – Братиславі. Зокрема, незабутні враження лишилися в українських учених від екскурсії містом, відвідування Братиславського граду, Парламенту Словацької Республіки, ознайомлення з пам’ятками архітектури.

Зважаючи на значну результативність проведеної конференції, перспективність подальших спільних українсько-словацьких наукових пошуків та позитивні відгуки учасників заходу, сторонами-партнерами заплановано провести у Подгайській 6-10 березня 2018 р. наступну Міжнародну науково-практичну конференцію «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ СВІТОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ». Запрошуємо до участі!