Редакційна колегія

 

УДК 378.091.046-021.68(082)

ISSN 2218-7650
ID 47812
DOI https://doi.org/10.32405/2218-7650

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 22072-11972ПР від 22 квітня 2016 р.

Затверджується Вченою радою
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Головний редактор
Віктор Олійник, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2576-0722

Заступники головного редактора:
Віктор Гладуш, доктор педагогічних наук, професор.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1721-5767;

Олена Отич, доктор педагогічних наук, професор.
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2686-2832.

Відповідальний секретар:

Оксана Ануфрієва, кандидат педагогічних наук, доцент.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8465-1681.

Редакційна колегія:

Надія Бібік, д-р пед. наук, проф., дійсний член НАПН України; Микола Євтух, д-р пед. наук, проф., дійсний член НАПН України; Микола Кириченко, д-р філософії, член-кор. Академії наук вищої освіти України; Наталія Клокар, д-р пед. наук, проф.; Валентин Маслов, д-р пед. наук, проф.; Михайло Романенко, д-р філос. наук, проф.; Лариса Сергеєва, д-р пед. наук, проф.; Вікторія Сидоренко, д-р пед. наук, доцент; Ірина Сіданіч, д-р пед. наук, доцент; Ольга Снісаренко канд. пед. наук, доцент; Тамара Сорочан, д-р пед. наук, проф.; Тетяна Сущенко, д-р пед. наук, проф.; Анна Випих-Гавроньска, д-р хабілітований, проф. (м. Ченстохова, республіка Польща); Деспіна Каракацані, проф. Департаменту соц. та освіт. політики Ун-ту Пелопоннесу (Корінф, Грецька Республіка); Елігіуш Малолепши, д-р хабілітований, проф. (м. Ченстохова, республіка Польща); Зигмунт Бонк, д-р хабілітований, проф. (м. Ченстохова, республіка Польща); Казімеж Редзінський, д-р хабілітований, проф. (м. Ченстохова, республіка Польща); Кінга Лапот-Джерва, д-р хабілітований, проф. (м. Краків, Республіка Польща); Маріола Міровска, д-р гуманітарних наук у галузі педагогіки, доцент (м. Ченстохова, республіка Польща); Ширинбой Шарофович Олімов, доктор педагогічних наук, професор (м. Бухара, Республіка Узбекистан).

Технічний редактор: Яніна Васильченко

 ISBN 978-617-7361-66-3.

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми загальної і професійної освіти. Представлено результати досліджень з історії педагогіки, методології освіти, теоретичних і методичних аспектів навчання та виховання, формування професійних компетентностей фахівців у галузі освіти, підвищення якості освіти.

Для науковців, педагогічних і науково-педагогічних працівників, керівників закладів вищої освіти, методистів, викладачів і слухачів закладів післядипломної освіти.

УДК 378.091.046-021.68(082)

ISBN978-617-7361-66-3                                         © ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2019