Редакційна колегія

 

УДК 378.091.046-021.68: [37.0+159.9] (082)
ББК 74р.я43+88я43

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 22072-11972ПР від 22 квітня 2016 р.

Головний редактор

Віктор Олійник, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (Академік) НАПН України; https://orcid.org/0000-0002-2576-0722; http://umo.edu.ua/university/leadership/olijnik-viktor-vasiljovich

Заступники головного редактора:

Олег Спірін, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; https://orcid.org/0000-0002-1721-5767;
http://umo.edu.ua/university/leadership/spirin-olegh-mikhajlovichhttp://umo.edu.ua/university/leadership/spirin-olegh-mikhajlovich

Відповідальний секретар:

Оксана Ануфрієва, кандидат педагогічних наук, доцент; https://orcid.org/0000-0002-8465-1681;
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-ekonomiki-i-uprav-pers/sklad/anufrijeva-oksana-leonidivna

Редакційна колегія:

Асоційовані редактори:

Технічний редактор: Яніна Васильченко

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми загальної і професійної освіти. Представлено результати досліджень з історії педагогіки, методології освіти, теоретичних і методичних аспектів навчання та виховання, формування професійних компетентностей фахівців у галузі освіти, підвищення якості освіти.

для науковців, педагогічних і науково-педагогічних працівників, керівників закладів вищої освіти, методистів, викладачів і слухачів закладів післядипломної освіти.

ББК 74р.я43+88я43

 

Затверджується Вченою радою
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»