Редакційна колегія

 

УДК 378.091.046-021.68: [37.0+159.9] (082)
ББК 74р.я43+88я43

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 22072-11972ПР від 22 квітня 2016 р.

Головний редактор
Віктор Олійник, доктор педагогічних наук, професор,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-2576-0722.

Заступники головного редактора:
Олег Спірін, доктор педагогічних наук, професор,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1721-5767.;

Відповідальний секретар:
Оксана Ануфрієва, кандидат педагогічних наук, доцент,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-8465-1681.

Редакційна колегія:

Олександр Галус, д-р пед. наук, проф.;
Олена Глазунова, д-р пед. наук, доцент;
Ольга Єжова, д-р пед. наук, проф.;
Микола Кириченко, д-р філософії, член-кор. Національної Академії наук вищої освіти України;
Наталія Клокар, д-р пед. наук, проф.;
Катерина Колос, д-р пед. наук, проф.;
Василь Олло, канд. пед. наук;
Ольга Пінчук, канд. пед. наук;
Деспіна Каракацані, проф. Департаменту соц. та освіт. політики Університету Пелопоннесу, Корінф, Грецька Республіка;

Асоційовані редактори:

Ірина Андрощук, д-р пед. наук, доцент;
Віктор Гладуш,д-р пед. наук, проф.;
Зоя Рябова, д-р пед. наук, проф.;
Лариса Сергеєва, д-р пед. наук, проф.;
Вікторія Сидоренко, д-р пед. наук, доцент;
Ірина Сіданіч, д-р пед. наук, доцент;
Тамара Сорочан, д-р пед. наук, проф.;
Ганна Тимошко, д-р пед. наук, проф.;
Маріола Міровска, д-р гуманітарних наук у галузі педагогіки, доцент, Ченстохова, республіка Польща;
Ширинбой Олімов, д-р пед. наук, проф., Бухара, Республіка Узбекистан.

Технічний редактор: Яніна Васильченко

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми загальної і професійної освіти. Представлено результати досліджень з історії педагогіки, методології освіти, теоретичних і методичних аспектів навчання та виховання, формування професійних компетентностей фахівців у галузі освіти, підвищення якості освіти.

Для науковців, педагогічних і науково-педагогічних працівників, керівників закладів вищої освіти, методистів, викладачів і слухачів закладів післядипломної освіти. 

ББК 74р.я43+88я43

Затверджується Вченою радою
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

© ДЗВО «Університет менеджменту освіти»