Редакційна колегія

 

Міністерство освіти і науки України
Національна академія педагогічних наук України
Державний заклад вищої освіти
«Університет менеджменту освіти»

ВІСНИК
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ

Збірник наукових праць                         ISSN 2218-7650; ID 47812

Серія «Педагогічні науки»

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 22072-11972ПР від 22 квітня 2016 р.

 

Внесений до переліку наукових фахових видань у галузі
педагогічних наук рішенням Атестаційної колегії
Міністерства освіти і науки України
від 22 грудня 2016 року № 1604 (додаток 9)
Серія «Педагогічні науки»

УДК 378.091.046-021.68: [37.0+159.9] (082)
ББК 74р.я43+88я43

Головний редактор

Віктор Олійник, доктор педагогічних наук, професор,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-2576-0722.

Заступники головного редактора:

Віктор Гладуш, доктор педагогічних наук, професор,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-1721-5767;

Олена Отич, доктор педагогічних наук, професор,
ORCID http://orcid.org/0000-0003-2686-2832.

Відповідальний секретар:

Оксана Ануфрієва, кандидат педагогічних наук, доцент,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-8465-1681.

Редакційна колегія:

Ірина Андрощук, д-р пед. наук, доцент; Надія Бібік, д-р пед. наук, проф., дійсний член НАПН України; Микола Євтух, д-р пед. наук, проф., дійсний член НАПН України; Микола Кириченко, д-р філософії, член-кор. Академії наук вищої освіти України; Наталія Клокар, д-р пед. наук, проф.; Валентин Маслов, д-р пед. наук, проф.; Михайло Романенко, д-р філос. наук, проф.; Лариса Сергеєва, д-р пед. наук, проф.; Вікторія Сидоренко, д-р пед. наук, доцент; Ірина Сіданіч, д-р пед. наук, доцент; Ольга Снісаренко канд. пед. наук, доцент; Тамара Сорочан, д-р пед. наук, проф.; Тетяна Сущенко, д-р пед. наук, проф.; Анна Випих-Гавроньска, д-р хабілітований, проф. (м. Ченстохова, республіка Польща); Деспіна Каракацані, проф. Департаменту соц. та освіт. політики Ун-ту Пелопоннесу (Корінф, Грецька Республіка); Елігіуш Малолепши, д-р хабілітований, проф. (м. Ченстохова, республіка Польща); Зигмунт Бонк, д-р хабілітований, проф. (м. Ченстохова, республіка Польща); Казімеж Редзінський, д-р хабілітований, проф. (м. Ченстохова, республіка Польща); Кінга Лапот-Джерва, д-р хабілітований, проф. (м. Краків, Республіка Польща); Маріола Міровска, д-р гуманітарних наук у галузі педагогіки, доцент (м. Ченстохова, республіка Польща); Ширинбой Олімов, д-р пед. наук, проф. (м. Бухара, Республіка Узбекистан).

Технічний редактор: Яніна Васильченко

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми загальної і професійної освіти. Представлено результати досліджень з історії педагогіки, методології освіти, теоретичних і методичних аспектів навчання та виховання, формування професійних компетентностей фахівців у галузі освіти, підвищення якості освіти.

Для науковців, педагогічних і науково-педагогічних працівників, керівників закладів вищої освіти, методистів, викладачів і слухачів закладів післядипломної освіти.

ББК 74р.я43+88я43

Затверджується Вченою радою
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

© ДЗВО «Університет менеджменту освіти»