Запрошуємо на Всеукраїнську науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти і молодих учених «НАУКА І МОЛОДЬ – 2019: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених

НАУКА І МОЛОДЬ – 2019: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

16 травня 2019 р. 

м. Київ

             

 

НАУКОВА РАДА:

КИРИЧЕНКО М. О., член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, доктор філософії

ОЛІЙНИК В. В., дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

ГЛАДУШ В. А., доктор педагогічних наук, професор

ОТИЧ О. М., доктор педагогічних  наук, професор

СПІРІН О. М., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

АЛЕЙНІКОВА О. В., доктор наук з державного управління, професор

Організаційний комітет:

Дубініна О. В., кандидат педагогічних наук, доцент

АНУФРІЄВА О. Л., кандидат педагогічних наук, доцент

ЛУШИН П. В., доктор психологічних наук, професор

РЯБОВА З. В., доктор педагогічних  наук, професор

БУРЛАЄНКО Т. І., кандидат педагогічних наук, доцент

КАРТАШОВ Є. Г., доктор наук з державного управління, професор

МАХНОВЕЦЬ Ю. А., голова ради молодих учених ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

ЧЕПЕНКО Є. С., голова Студентської ради УМО, здобувач вищої освіти групи УПБ-15-Д3

Відповідальний секретар організаційного комітету:

МУХІНА Л. Я., методист вищої категорії кафедри психології та особистісного розвитку та кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Презентація здобувачами вищої освіти результатів своїх наукових досліджень та обмін практичним досвідом у галузях знань.

Передбачається робота п’яти секцій:

Секція 1. Конкурентоспроможність персоналу, робіт та послуг: методологія, теорія, практика Організатор – кафедра економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Керівник секції – д.екон.н. проф. В. В. Іванова
Секретар секції – к.екон.н. О. А. Брусєнцева 

Секція 2. Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах

Організатор – кафедра психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Керівник секції – к.психол.н., доц. Т. В. Чаусова
Секретар секції – ст. викл. Ю. М. Кримлова

Секція 3. Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін

Організатор – кафедра педагогіки, управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Керівник секції – д.пед.н., проф. З. В. Рябова
Секретар секції – к.пед.н., доц. Т. А. Махиня

Секція 4. Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проектами

Організатор – кафедра управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Керівник секції – к.політ.н., доц. Т. О. Букорос
Секретар секції – к.психол.н., доц. В. М. Івкін

Секція 5. Секція молодих учених ДВНЗ «УМО». Пріоритетні напрями глобалізаційних змін у наукових дослідженням молодих вчених ДВНЗ «УМО»

Організатор – аспірантура та докторантура ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Керівник секції – Голова ради молодих вчених УМО Ю. А. Махновець
Секретар секції – ст. викладач М. С. Діденко 

План роботи конференції

  • 09.00-09.50 – реєстрація учасників
  • 10.00-12.00 – пленарне засідання
  • 12.00-13.00 – кава-брейк
  • 13.00-14.30 – робота секцій
  • 14.30-15.00 – підсумкове пленарне засідання

Регламент

Виступ на пленарному засіданні 10 – 15 хвилин

Виступ на секційному засіданні   7 – 10 хвилин

Інформація і повідомлення           5  хвилин

Робочі мови: українська, англійська, польська, російська.

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО НАДІСЛАТИ:

1. Заявку на участь (форма додається).

2. Тези доповіді у збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2019: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» або статтю в електронному виданні «Науковий вісник УМО. Серії: Педагогіка; Економіка та управління» (обов'язково вказати ПІБ, посаду наукового керівника).

Заявки на участь у конференції, тези та статті в електронному варіанті, приймаються Оргкомітетом до 03 травня 2019 року. З позначкою «На конференцію» відправляти на e-mail: conference-seminar@i.ua

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

1) стаття до Наукового вісника УМО подається з рецензією, підписаною науковим керівником;

2) детальну інформацію можна знайти за посиланням: http://umo.edu.ua/vimoghi-shhodo-rozmishhennja-statej-do-naukovogho-visnika-umo/vimoghi-shhodo-rozmishhennja-statej

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

  • обсяг – 35 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 (210х297 мм). Поля: ліве – 20 мм; праве – 20 мм; верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм. Кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
  • відомості про авторів – ініціали, прізвище, шифр спеціальності, номер групи, назва ЗВО – Times New Roman, пишеться в правому верхньому куті сторінки, вирівнювання по ширині;
  • відомості про наукового керівника (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада (обов’язково вказати назву ЗВО));
  • оформлення назви тез: Times New Roman, шрифт напівжирний, усі символи пишуться великими літерами, вирівнювання по центру, без переносу слів з одним відступом перед назвою тез та одним відступом після назви тез);
  • список використаної літератури розміщується наприкінці основної частини тексту; оформлюється у вигляді нумерованого списку (не більше 5 джерел). 

Зразок оформлення тез

К. Н. Миколаєнко,                                        

здобувач вищої освіти, 051 «Економіка»,   
група УПБМ-15-Г1, ННІМП,                         
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

Науковий керівник:                                    

В. В. Іванова,                                              

д. екон. н., проф., професор кафедри економіки,
підприємництва та менеджменту ННІМП,
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ

Вища освіта – специфічна галузь ринкової економіки, а вищі навчальні заклади, які продукують освітні послуги, створюють приватні і суспільні блага, виступають на ринку як корпорації. Як і іншим галузям, освіті притаманна ринкова конкуренція. Суб’єкти ринку освітніх послуг, як і  учасники будь-якого іншого ринку, перебувають у стані конкуренції. Важливою умовою ефективного функціонування ринку є взаємодія та узгодження інтересів його суб’єктів [9, с. 50].

Список використаної літератури

1. Боднар О. Т. Менеджмент педагогічного персоналу: структура, функції та технології / О. Т. Боднар // Теорія та методика управління освітою. – 2010. – № 3. – С. 1–9.

 

ВИМОГИ ДО НАДСИЛАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Назва файлу повинна відповідати прізвищу та номеру секції й містити вказівку на вид матеріалу конференції латиницею (напр., Ivanov_1_tezy або Ivanov_1_stattja,  Ivanov_1_zayavka).

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням зазначених вище вимог.

Участь у конференції безкоштовна 

Заявка

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених

«Наука і молодь – 2019:

пріоритетні напрями глобалізаційних змін»

П. І. Б. _____________________________________________

Назва ЗВО____________________________________________

Назва доповіді_________________________________________

Номер та назва секції___________________________________

Телефон______________________________________________

E-mail _______________________________________________

 

Форма участі у конференції (необхідне позначити)

□ Виступ  □ Публікація тез  □ Публікація статті


УВАГА!!!

Витрати на проїзд, проживання, харчування здійснюються за рахунок учасників конференції 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а, III корп., 1 пов.,

конференц-зал

 

Проїзд від залізничного вокзалу (станція метро «Вокзальна») до станції метро «Лук’янівська» (перехід від станції «Театральна» на станцію «Золоті ворота»), далі тролейбусом  №16, 18 до зупинки «Полтавська».