Запрошуємо узяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ПІДТРИМКИ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Шановні колеги!

Запрошуємо вас узяти участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної конференції

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ПІДТРИМКИ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ»,

яка відбудеться 1 листопада 2017 року у м. Києві
на базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

До участі в конференції запрошуються науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, закладів післядипломної педагогічної освіти; керівники освітніх організацій та навчальних закладів; наукові, педагогічні працівники, студенти, аспіранти, докторанти, здобувачі, наукові кореспонденти. 

Секції:

 • · Секція 1. Громадська підтримка освітніх інновацій в контексті розвитку демократичного суспільства.
 • · Секція 2. Модернізаційні процеси і напрями інноваційних змін в освіті.
 • · Секція 3. Соціально-психологічні технології консолідації громадської думки щодо освітніх інновацій.
 • · Секція 4. Забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій в інформаційному просторі.

Під час конференції відбудуться майстер-класи:

 • · Майстер-клас 1. Соціально-психологічні зміни за типом «Метаморфози» (керівник – д-р. психол. наук, проф. П. В. Лушин, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України)
 • · Майстер-клас 2. Групова дискусія за методом знаходження консенсусу (керівник – к. психол. наук, ст. наук. сп. лабораторії соціально-психологічних технологій, С. М. Іванченко, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України)
 • · Майстер-клас 3. Ділова інноваційна гра (керівник – д-р. психолог. наук, доц. О. О. Горова, завідувач лабораторії соціально-психологічних технології, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України)
 • · Майстер-клас 4. Рефлексивний тренінг (керівник – мол. наук. сп. лабораторії соціально-психологічних технологій, О. І. Хоріна, член Української асоціації транзакційного аналізу Української спілки психотерапевтів, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України)

За результатами конференції будуть підготовлені :

1.Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» (Серії «Соціальні і поведінкові науки», «Педагогічні науки»)
2.Електронний збірник матеріалів конференції

Для участі у конференції необхідно надіслати до 22 жовтня 201р.заповнену за зразком заявку (додається) та статті (тези) електронною поштою за адресами:

Тези: Прокопенко Олена Антонівна, тел. 063-855-86-78
е-mail: kafedra.psychology@gmail.com
Статті: Васильченко Яніна, тел. (093)664-01-79; (066)026-27-57,
e-mail:ya.vasilchenko@gmail.com

ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

1 листопада 2017 року, м. Київ

П.І.Б. ________________________________________________________________

Місце роботи (або навчання) ____________________________________________

Посада ______________________________________________________________

Науковий ступінь _____________________________________________________

Наукове звання _______________________________________________________

Адреса, контактні телефони ____________________________________________

E-mail _______________________________________________________________

Назва доповіді _____________________________________________________________________

Секція_______________________________________________________________

Майстер-клас

Потреба в проживанні  _________________________________________________

«       »                  2017 р.

«Вісник післядипломної освіти»: зб. наукових праць (фахове видання) виходить тричі на рік (збірник внесений до переліку наукових фахових видань у галузі пед. та психол. наук рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2016 р. № 1604 (дод. 9), у галузі  наук з держ. управління - від 13 березня 2017 р. № 374 (дод. 8) Серія «Управління та адміністрування»).

Вимоги до написання статті:

 • електронний варіант статті виконується в редакторі Microsoft Word,
 • формат сторінки А4, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14.
 • Розмір полів: ліве – 30 мм; праве – 15 мм; верхнє – 20 мм; нижнє 20 мм; інтервал – 1,5.
 • Текст статті має бути обсягом не менше ніж 12 сторінок по 1800 знаків без пробілів на кожній з них. Загалом стаття має містити не менше 25 000 знаків із пробілами.
 • Детальнішу інформацію про подання статей до друку ви можете отримати на сайті Редакційно-видавничого відділу ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» http://umo.edu.ua/redakcijno-vidavnichij-viddil/dokument.

Мови: українська, англійська.
Вартість однієї сторінки – 25 гривень. Оплата проводиться після зарахування статті до друку.

Вимоги до написання тез:

 • Обсяг – 3-5 повних сторінки у форматі А4, заповнення останньої сторінки не менше 75%, набраних в редакторі Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. Поля: ліве – 2 см, праве – 2 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Шрифт тексту Times New Roman 14, абзац 1,25, міжрядковий інтервал 1,5; не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування.
 • Відомості про авторів – прізвище ім’я по батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи – шрифт Times New Roman, курсив, вирівнювання по лівому краю.
 • Відомості про наукового керівника – для осіб без наукового ступеню (ПІБ, посада, вчене звання, науковий ступінь)
 • Назва тез: Times New Roman, шрифт напівжирний, усі символи прописні, вирівнювання по центру, без переносу слів з відступом 10 мм.
 • Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту; оформлюється у вигляді нумерованого списку.
 • Змістова структура тез: 1. Постановка проблеми. 2. Основні мета та завдання авторського дослідження. 3. Основні здобутки проведеного дослідження в обсязі 5 – 6 пронумерованих абзаців. 4. Перелік використаних джерел.

Мови: українська, англійська. Розміщення тез в електронному збірнику матеріалів конференції здійснюється безкоштовно.

Адреса Організаційного оргкомітету:

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України,
м. Київ, 04053, вул. Січових стрільців, буд. 52-А, корпус 3, кімн. 3.1, 3.1.1
Контактні телефони: (044) 481-38-57

Оголошення та інформацію про Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій» буде розміщено:

 • на сайті Університету менеджменту освіти http://www.umo.edu.ua;
 • на сайті Інституту соціальної та політичної психології http://www.ispp.org.ua