Запрошуємо взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми психолого-педагогічного проектування процесу національно-патріотичного виховання дітей і молоді»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти МОН України»
Інститут проблем виховання НАПН України
Консорціум закладів післядипломної освіти
Український відкритий університет післядипломної освіти
Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

 

Всеукраїнська науково-практична конференція

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСУ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ»

30 листопада 2017 р.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми психолого-педагогічного проектування процесу національно-патріотичного виховання дітей і молоді», яка відбудеться 30 листопада 2017 року на базі Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 111.

Мета конференції: об’єднання зусиль учених та практиків різних регіонів щодо обговорення проблем патріотичного виховання дітей і молоді;визначення нових підходів формування громадянського ставлення до соціально-політичних процесів, що відбуваються в Україні; окреслення психолого-педагогічних основ проектування розвитку особистості, здатної бути відповідальною за долю свого народу і своєї країни.

До участі запрошуються: науковці, викладачі, методисти обласних інститутів післядипломної освіти та вищих навчальних закладів, працівники районних (міських) методичних кабінетів, керівники і педагоги різних освітніх ланок, працівники психологічної служби системи освіти, інші зацікавлені особи.

Тематичні напрями конференції:

1. Національно-патріотичне виховання дітей і молоді в Україні: філософський та історико-педагогічний аспекти.

2. Концептуальні і методологічні засади національно-патріотичного виховання дітей і молоді в Україні.

3. Міжнародний досвід патріотичного виховання дітей і молоді: теорія та практика.

4. Напрями патріотичного виховання в сучасній українській освіті.

5.Національно-патріотичне виховання підростаючого покоління у системі загальної середньої освіти: досвід, пошуки, перспективи.

6. Ефективні засоби національно-патріотичного виховання дітей і молоді в контексті педагогіки співробітництва.

7. Формування у підростаючого покоління патріотичних почуттів в умовах державно-громадського управління освітнім закладом.

8. Психолого-педагогічні підґрунтя національно-патріотичного виховання особистості в реаліях сучасного соціально-політичного життя України.

9. Національний та інтернаціональний аспекти патріотичного виховання дітей і молоді: сучасні виклики та шляхи їх вирішення.

10. Національно-патріотичне виховання дітей і молоді Донбасу: проблеми пошуки, досягнення.

 

Робочі мови конференції: українська, російська.

Форма участі: виступ, доповідь (у відеофайлах), презентація або стендова доповідь, стаття, тези.

Учасники Всеукраїнської конференції отримають сертифікати.

Для участі в конференції необхідно до 20 листопада 2017 року подати електронною поштою:

заявку (зразок наведено в Додатку 1),тези (вимоги до оформлення наведено в Додатку 2) і статтю (вимоги до оформлення наведено в Додатку 3)  на адресу оргкомітету: kuo.loippo@gmail.com, указавши в темі листа «Конференція. Заявка,тези» або «Конференція. Заявка, стаття» та прізвище. Заявку й тези оформляти окремими файлами і називати за зразком: zaiavka-Ivaniv.doc, tezy-Ivaniv.doc; файл статті називати за зразком: stattya-Ivaniv.doc.

Матеріали конференції будуть розміщені на сайті Луганського ОІППО: http://loippo.edu.ua в розділі «Заходи» до початку конференції; статті опубліковані в науково-методичному журналі «Освіта на Луганщині» (електронні версії журналів подано на сайті Луганського ОІППО: http://loippo.edu.ua в розділі «Діяльність»).

Оргкомітет залишає за собою право відхилити надіслані  на конференцію матеріали, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції.

Очні заходи включатимуть: пленарне засідання, роботу секцій за напрямами:

Секція 1. Психолого-педагогічне проектування військово-патріотичного виховання української молоді.

Секція 2. Формування громадянської свідомості особистості в навчально-виховному процесі освітнього закладу.

Секція 3. Взаємодія державних, освітніх, культурних і  громадських організацій та родини щодо виховання патріота-громадянина.

Секція 4. Психологічний супровід національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

Секція 5. Ефективні засоби формування патріотизму як особистісної і суспільної цінності.

Реєстрація учасників: 30 листопада 2017 р. з 900 до 945 у холі Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 111.

Початок роботи конференції о 1000.

Проїзд за рахунок відряджуючої сторони.

Про необхідність резервування готелю прохання повідомити до 15.11.2017 р. за тел.:

 + 38 099 740 98 02 Лазарєва Світлана Вікторівна. 

Контактна інформація 

+38 050 949 97 96 

  Касьянова Ольга Володимирівна, проректор з наукової роботи Луганського ОІППО, канд. пед.   наук, доцент;

+ 38 050 138 00 67

  Михайлова Лариса Миколаївна, завідувач кафедри управління освітою Луганського ОІППО,      канд. пед. наук, доцент;

+ 38 099 7409802

  Лазарєва Світлана Вікторівна, методист кафедри управління освітою Луганського ОІППО.

Додаток 1

ЗАЯВКА

про участь у
Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Актуальні проблеми психолого-педагогічного проектування процесу національно-
патріотичного виховання дітей і молоді»

 

Прізвище, ім’я, по батькові

                                      

Місце роботи

 

Посада

 

Науковий ступінь

 

Учене звання

 

Напрям, секція

 

Форма участі (очна/заочна)

 

Тема доповіді/виступу

 

Назва тез/статті

 

Назва інших матеріалів (презентація, стендова доповідь, відеоматеріали)

 

Контактна адреса, телефон

 

Е-mail

 

Потреба в запрошенні в паперовому вигляді (так/ні) – тільки для очних учасників

 

Потреба в житлі (так/ні)

 

Дата приїзду / дата від’їзду

 

 

Додаток 2

Вимоги до оформлення тез

 

 • обсяг – 2 повні сторінки;
 • текст має бути оформлений у редакторі Word 98-2003;
 • параметри сторінок: усі поля – 2 см;
 • назва тез по центру великими жирними літерами;
 • через інтервал ім’я та прізвище автора посередині рядка, виділені жирним шрифтом;
 • наступний рядок – курсивом місце роботи;
 • через інтервал текст: шрифт – Times New Roman, 14 кегль;
 • міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – 1 см (не допускати створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску!);
 • сторінки не нумеруються;
 • використовувати лише такі лапки: «»;
 • треба розрізняти тире (–), дефіс (-);
 • посилання подавати в тексті у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера в списку літератури та сторінки цитованого джерела, наприклад: [4, с. 145].
 • список використаної літератури (в алфавітному порядку) друкувати в наступному рядку після основного тексту (12 кегль). Прізвища та ініціали авторів друкувати курсивом. Бібліографічні джерела подавати за алфавітом з дотриманням стандартів ДАК України (ДСТУ 8302:2015).

Просимо тези надсилати в редакторі Word 2003-10 у двох форматах *.doc і *.rtf. Назви файлів (тільки латиницею) мають відповідати прізвищу автора, напр.: tezy-shevchenko.doc і tezy-shevchenko.rtf.

 

Додаток 3

Вимоги до оформлення статей

Стаття має обов’язково містити такі елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій; мета статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.

Стаття супроводжується відомостями про автора (П.І.Б., посада, місце роботи, учений ступінь, учене звання, поштова адреса, телефон для зв’язку, електронна адреса).

У статті подається анотація українською мовою обсягом 2–4 речення та ключові слова до статті (3–5 слів) українською мовою.

Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитат. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, що додається до статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, с. 25].

Література подається в кінці статті й оформлюється відповідно до бібліографічних вимог за новим державним стандартом (ДСТУ 8302:2015). Сторінки статті не нумеруються.

Рукопис статті друкується у форматі А4, кеглем 14, гарнітурою Times New Roman, береги: верхній – 2 см, нижній – 2 см, лівий – 3 см, правий – 1,5 см, міжрядковий інтервал – 1,5. Для підготовки рукопису використовується текстовий процесор MS Word.

Обсяг статті – до 12 сторінок.

 

Щиро запрошуємо Вас до участі в роботі конференції!