Бєкірова Л.Е. Орієнтація цілей, завдань, змісту педагогічної практики у ВНЗ на формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання

Автор розглядає проблему спрямованості цілей, завдань, змісту педагогічної практики у ВНЗ
на формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних
технологій навчання.
Ключові слова: педагогічна практика, інтерактивне освітнє середовище, інтерактивні тех-
нології навчання, формування готовності майбутніх учителів початкових класів.

Автор рассматривает проблему направленности целей, задач, содержания педагогической
практики в вузе на формирование готовности будущих учителей начальных классов к применению
интерактивных технологий обучения.
Ключевые слова: педагогическая практика, интерактивная образовательная среда, интер-
активные технологии обучения, формирование готовности будущих учителей начальных классов.

The author considers the problem of directional goals, objectives, content, teaching practice at a
university on the formation of preparedness for future elementary school teachers to use interactive learning
technologies.
Key words: pedagogical practice, interactive learning environment, interactive learning technologies, the
formation of preparedness for future primary school teachers.