Базова В.І. Підготовка вчителів іноземних мов у Німеччині в умовах Болонського процесу

У статті здійснюється аналіз особливостей змісту та форм професійної підготовки вчителя іноземної мови у Німеччині в умовах Болонського процесу, розглядається структурна організація вищої педагогічної освіти цієї…

Бєкірова Л.Е. Орієнтація цілей, завдань, змісту педагогічної практики у ВНЗ на формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання

Автор розглядає проблему спрямованості цілей, завдань, змісту педагогічної практики у ВНЗ на формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання. Ключові…

Бондарчук А.И. Подготовка студентов ВУЗа к нравственному воспитанию

В статье рассматриваются проблемы подготовки студентов к нравственному воспитанию, использованию народной педагогики, механизмов воспитания, обучению студентов умственным действиям. Ключевые слова: нравственность,…

Височина Т.М. Основні етапи та результати діяльності Наркомпросу АР Крим у підготовці кваліфікованих робітників (1920-1940 рр. XX

У статті проаналізовано систему управління процесом підготовки кваліфікованих робітників АР Крим у період 1920–1940 рр. ХХ ст. Висвітлено основні етапи становлення і діяльності Нар- компросу АР Крим. Зроблено…

Гладуш В.А. Розвиток післядипломної освіти дефектологів в Україні у 1940-х рр

Розглянуто діяльність обласних інститутів удосконалення вчителів, які стали основними закладами організації післядипломної освіти дефектологів в Україні в післявоєнний період. Автор доходить висновку, що найвдалішими…

Гринюк С.П. Мовна освіта у Фінляндії: сучасність, проблеми, перспективи

У статті розглядаються особливості сучасної мовної освіти у Фінляндії на всіх освітніх рівнях. Досліджуються проблеми та перспективи подальшого її розвитку й удосконалення у світлі фінського бачення. Ключові слова:…

Гуренкова О.В. Позитивні можливості кредитно-модульної системи навчання в процесі формування екологічної компетентності майбутніх фахівців водного транспорту

У статті розкрито досвід Київської державної академії водного транспорту щодо впровад- ження кредитно-модульної системи навчання та формування екологічної компетентності майбутніх фахівців водного транспорту. Ключові…

Доріченко М.І. Діалог та інтерпретація як домінантні форми інтерактивного підходу на уроках світової літератури

У статті розглядається вплив діалогу та інтерпретації на розвиток читацької компетент- ності особистості студента. Наголошується важливість особистісного переживання літературного тексту. Ключові слова: діалог,…

Драч І.І. Людиноцентризм як філософське підґрунття під час підготовки магістрів з педагогіки вищої школи

У статті розглянуто ідеї філософії людиноцентризму як нової стратегії розвитку су- спільства, її актуальність в умовах модернізації вищої освіти, зокрема, під час підготовки магістрів з педагогіки вищої школи.…

Жосан О.Е. Система експертизи шкільної навчальної літератури як компонент сучасного підручникознавства

Аналізується система експертизи навчальної літератури для загальної середньої освіти у контексті сучасних тенденцій розвитку підручникознавства. Ключові слова: навчальна література, шкільний підручник, система…

Іванчук Ю.Б. Системно-синергетичний підхід при формуванні структури і змісту науково-природничих дисциплін для фахівців у галузі інформаційної безпеки у ВТНЗ

Стаття присвячена використанню системно-синергетичного підходу при формуванні струк- тури і змісту науково-природничих дисциплін для фахівців у галузі інформаційної безпеки у ВТНЗ. Ключові слова: педагогічна система,…

Клокар Н.І. Теорія і практика моніторингового супроводу управління підвищенням кваліфікації педагогічних кадрів регіону

У статті обґрунтовано моніторинговий супровід проектування інноваційної моделі управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників в умовах регіону відповідно до запитів педагогів, навчальних закладів,…

Ковалинська І.В. Менеджмент знань у процесі загальнокультурної підготовки студентів технічного фаху

У статті розглядається процес загальнокультурної підготовки студентів технічного фаху. Навчання гуманітарних дисциплін розглядається автором як проект управління знаннями. Автор роз- глядає цілі, життєвий цикл,…

Колосова Л.М. Розвиток професійної компетентності методистів на регіональному рівні: сучасний стан, проблеми, тенденції

У статті розглядаються проблеми, які виникають у діяльності міських (районних) методичних служб у сучасних умовах, а також питання професійної компетентності методистів і сучасні тен- денції їхньої діяльності в умовах…

Куліненко П.Б. Педагогічні засади розвитку технічної творчості у шкільній профорієнтаційній діяльності

Здійснено аналіз стану розвитку шкільної профорієнтаційної діяльності. Визначено особливості формування у школярів усвідомленого ставлення до вибору професійної діяльності. Конкретизовано специфіку впливу на…

Морозова М.Е. Форми управління процесом підготовки педагогічних працівників до професійного розвитку

У статті звертається увага на управління процесом підготовки педагогічних працівників до їхнього професійного розвитку. Ключові слова: якість управління, компетентність, професійна компетентність, педаго- гічний…

Погоріла І.О., Романенко О.В. Роль науково-дослідницької роботи студентів у фаховому становленні спеціаліста

У статті піднімається проблема впливу науково-дослідницької роботи студентів на підго- товку молодого спеціаліста. Зосереджується увага на розвитку професійних рис майбутніх фахівців- медиків. Наголошується на ролі…

Прокоф'єва М.Ю. Реалізація акмеологічного підходу в професійній підготовці майбутніх педагогів

У статті розглянуті питання, пов'язані з проблемою реалізації акмеологічного підходу в кон- тексті професійної підготовки майбутніх педагогів; обґрунтовані принципи та умови реалізації акме- ологічного підходу,…

Реброва О.Є. Від грамотності до художньої ментальності: до питання результативності освіти майбутніх учителів мистецьких дисциплін

У контексті теоретичної концепції Б. Гершунського розглянуто проблему виміру якості мис- тецької освіти, подано динаміку формування художньої ментальності майбутніх учителів мистець- ких дисциплін за логікою…

Сергеєва Л.М. Формування особистості керівника-лідера для сучасного професійно-технічного навчального закладу

Присвячено проблемі формування особистості керівника ПТНЗ як лідера педагогічного колек- тиву, який відбувається під впливом вроджених здібностей та постійної наполегливої праці над собою, практичного досвіду та…

Скляренко І.Ю. Самовиховання як фактор розвитку особистості майбутнього вчителя

Розкрито сутність, етапи та розвиток самовиховання особистості майбутнього вчителя, яке виступає важливим фактором у становленні його як професіонала. Ключові слова: самовиховання, самоосвіта, становлення особистості,…

Стежко Ю.Г. Національна самоідентифікація українців у процесі державотворення (педагогічна проекція)

У статті прослідковується кореляція національної самоідентифікації українців з індивідуаліз- мом, екзистенційністю, волелюбністю як сутнісними рисами в громадянському самовизначенні, визна- чаються…

Тимошко Г.М. Особливості розвитку організаційної культури керівника в системі управління загальноосвітнім навчальним закладом

В даній статті висвітлені особливості розвитку «організаційної культури» в системі управлін- ня загальноосвітнім навчальним закладом. Ключові слова: організаційна культура, керівник, система управління,…

Уліщенко В.В. Формування етнокультурної компетентності на уроках української літератури

У статті йдеться про специфіку етнокультурної компетентності, окреслено комплекс знань і вмінь, що свідчать про її сформованість, обґрунтовано доцільність уведення в методику навчання літератури поняття…

Чернишова Є.Р. Розвиток кадрового потенціалу системи післядипломної педагогічної освіти як одна з основних умов досягнення стратегічних цілей організації

У статті висвітлено сучасні підходи до управління людськими ресурсами, узагальнено зовнішні і внутрішні фактори формування й розвитку кадрового потенціалу, досліджено його ключову роль у розвитку організації. Ключові…

Штомпель Г.О. Удосконалення фахівця як проблема теорії й управлінського супроводу в системі післядипломної освіти

У статті обґрунтовується специфіка управлінського супроводу залежно від теоретичної інтерпретації цілісності вдосконалення фахівця за провідними концептуальними схемами (як вищого ступеня системності за…

Барашева Д.Е., Мартыненко Е.А. Психологические особенности гендерной идентификации личности сотрудника ОВД

Проводится теоретический анализ проблемы факторов гендера и профессии в идентифи- кации личности; изучаются специфические условия и требования к профессионально важным качествам сотрудника ОВД; выявляются…

Боднарук О.В. Особливості навчання психології у вищих навчальних закладах

У статті представлено теоретичний аналіз проблеми особливості навчання психології у вищих навчальних закладах. Ключові слова: психологічні знання, психологічна готовність, обізнаність у психології, навчаль- ний…