Чернишова Є.Р. Розвиток кадрового потенціалу системи післядипломної педагогічної освіти як одна з основних умов досягнення стратегічних цілей організації

У статті висвітлено сучасні підходи до управління людськими ресурсами, узагальнено зовнішні
і внутрішні фактори формування й розвитку кадрового потенціалу, досліджено його ключову роль у
розвитку організації.
Ключові слова: управління, людські ресурси, розвиток кадрового потенціалу організації, чин-
ники формування кадрового потенціалу.

В статье отражены современные подходы к управлению человеческими ресурсами, обобщены
внешние и внутренние факторы формирования и развития кадрового потенциала, исследована его
ключевая роль в развитии организации.
Ключевые слова: управление, человеческие ресурсы, развитие кадрового потенциала
организации, факторы формирования кадрового потенциала.

The modern approaches of human resource management are shown, the external and internal
factors of formation and development of human resources of the system of postgraduate pedagogical
education are generalized, and its key role in developing of educational organization is researched in the
article.
Key words: management, human resources, personnel potential development of the organization,
the factors of personnel potential forming.