Стежко Ю.Г. Національна самоідентифікація українців у процесі державотворення (педагогічна проекція)

У статті прослідковується кореляція національної самоідентифікації українців з індивідуаліз-
мом, екзистенційністю, волелюбністю як сутнісними рисами в громадянському самовизначенні, визна-
чаються теоретико-методологічні основи індивідуалістичного способу суспільного буття в проекції
на педагогіку виховання.
Ключові слова: громадянськість, індивідуалізм, свобода, самовизначення.

В статье прослеживается кореляция национальной самоидентификации украинцев с
индивидуализмом, екзистенциальностью, свободолюбием как сущностными чертами в гражданском
самоопределении, определяются теоретико-методологические основы индивидуалистического спо-
соба общественного бытия в проекции на педагогику воспитания
Ключевые слова: гражданственность, индивидуализм, свобода, самоопределение.

The article deals with the correlation of Ukrainians with individualism, existentialism, love to freedom as
the core features of civil self-determination, theoretical and methodological Bases of individualistic way of social
being through the projection of the education pedagogics are defined.
Key words: citiozenship, individualism, freedom, self-determination.