Колосова Л.М. Розвиток професійної компетентності методистів на регіональному рівні: сучасний стан, проблеми, тенденції

У статті розглядаються проблеми, які виникають у діяльності міських (районних) методичних
служб у сучасних умовах, а також питання професійної компетентності методистів і сучасні тен-
денції їхньої діяльності в умовах реформування освіти.
Ключові слова: методична служба, методисти, професійна компетентність, педагогічні кад-
ри, модернізація, науково-методичний центр.

В статье рассматриваются проблемы, возникающие в деятельности городских (районных)
методических служб в современных условиях, а также вопрос профессиональной компетентности
методистов и современные тенденции их деятельности в условиях реформирования образования.
Ключевые слова: методическая служба, методисты, профессиональная компетентность,
педагогические кадры, модернизация, научно-методический центр.

The article deals with the issues the city (district) methodological services face currently, looks at the
questions of professional competence of methodologists and modern tendencies of their activities in the terms of
the reformation of education.
Key words: methodological service, methodologists, professional competence, pedagogical specialists,
modernization, scientific center