Височина Т.М. Основні етапи та результати діяльності Наркомпросу АР Крим у підготовці кваліфікованих робітників (1920-1940 рр. XX

У статті проаналізовано систему управління процесом підготовки кваліфікованих робітників
АР Крим у період 1920–1940 рр. ХХ ст. Висвітлено основні етапи становлення і діяльності Нар-
компросу АР Крим. Зроблено висновки щодо виконання Наркомпросом АР Крим функцій управління з
підготовки кваліфікованих робітників.
Ключові слова: історія розвитку професійної освіти, підготовка кваліфікованих працівників,
професійно-технічна освіта, керування процесом підготовки кваліфікованих працівників, професійні
школи, структура Наркомпроса, система початкової професійної освіти.

В статье проанализирована система управления процессом подготовки квалифицированных
рабочих АР Крым в период 1920–1940 гг. ХХ ст. Освещены основные этапы становления и деятель-
ности Наркомпроса АР Крым. Сделаны выводы относительно выполнения Наркомпросом АР Крым
функций управления по подготовке квалифицированных рабочих.
Ключевые слова: история развития профессионального образования, подготовка квалифици-
рованных работников, профессионально-техническое образование, управление процессом подготовки
квалифицированных работников, профессиональные школы, структура Наркомпроса, система на-
чального профессионального образования.

In the article control system is analysed by the process ofpreparation of skilled workers ARE Crimea in
the period of 1920–1940 ХХ of century. The тbasic stages of becoming andactivity of Nаrkоmprоs are lighted up
ARE Crimea. Drawnconclusion in relation to implementation of Nаrkоmprоs Crimea of management functions on
preparation ofskilled workers.
Key words: history of development of trade education, preparation of skilled employees, technical
education is professional, managements by the process of preparation of skilledemployees, professional
schools, structure of Nаrkоmprоs, system of primary professional education.