Реброва О.Є. Від грамотності до художньої ментальності: до питання результативності освіти майбутніх учителів мистецьких дисциплін

У контексті теоретичної концепції Б. Гершунського розглянуто проблему виміру якості мис-
тецької освіти, подано динаміку формування художньої ментальності майбутніх учителів мистець-
ких дисциплін за логікою підвищення результативності мистецької освіти від грамотності до худож-
ньої ментальності.
Ключові слова: грамотність, освіченість, художня компетентність, культура, художня мен-
тальність, майбутній вчитель мистецьких дисциплін.

В контексте теоретической концепции Б. Гершунского рассмотрена проблема измерения
качества художественного образования, представлена динамика формирования художественной
ментальности будущих учителей художественных дисциплин соответственно логике повышения
результативности художественного образования от грамотности к художественной менталь-
ности.
Ключевые слова: грамотность, образованность, художественная компетентность, куль-
тура, художественная ментальность, будущий учитель художественных дисциплин.

In the context of theoretical conception of B. Gershunskogo the problem of measuring of quality of artistic
education is considered, the dynamics of forming of artistic mentality of future teachers of artistic disciplines is
presented according to logic of increase of effectiveness of artistic education from literacy to artistic mentality.
Key words: literacy, formed, artistic competence, culture, artistic mentality, future teacher of artistic
disciplines.