Прокоф'єва М.Ю. Реалізація акмеологічного підходу в професійній підготовці майбутніх педагогів

У статті розглянуті питання, пов'язані з проблемою реалізації акмеологічного підходу в кон-
тексті професійної підготовки майбутніх педагогів; обґрунтовані принципи та умови реалізації акме-
ологічного підходу, орієнтованого на формування акмеологічної спрямованості особистості майбут-
нього педагога.
Ключові слова: акмеологія, акмеологічний підхід, акмеологічна спрямованість, творчість, про-
фесійний саморозвиток.

В статье рассмотрены вопросы, связанные с проблемой реализации акмеологического под-
хода в контексте профессиональной подготовки будущих педагогов; обоснованы принципы и условия
реализации акмеологического подхода, ориентированного на формирование акмеологической направ-
ленности личности педагога.
Ключевые слова: акмеология, акмеологический подход, акмеологическая направленность,
творчество, профессиональное саморазвитие.

Questions, related to the problem of realization of acmeological approach in the context of professional
preparation of future teachers, are considered in the article; principles and terms of realization of acmeological
approach, oriented to forming of acmeological orientation personality of teacher are grounded.
Key words: acmeology, acmeological approach, acmeological orientation, creation, professional selfdevelopment.