Клокар Н.І. Теорія і практика моніторингового супроводу управління підвищенням кваліфікації педагогічних кадрів регіону

У статті обґрунтовано моніторинговий супровід проектування інноваційної моделі управління
підвищенням кваліфікації педагогічних працівників в умовах регіону відповідно до запитів педагогів,
навчальних закладів, районних і міських відділів освіти; діагностування якості професійного розвитку
освітян різних кваліфікаційних категорій як складової цілісного процесу моніторингу.
Визначено об'єкти моніторингу якості підвищення кваліфікації, принципи, на яких базується
моніторинговий супровід управління підвищенням кваліфікації педагогічних кадрів регіону, порівняль-
ний і проблемно-прогностичний види моніторингового супроводу.
Здійснено вивчення змісту професійної діяльності педагогічних, управлінських і методичних
кадрів за рівнями (репродуктивний, репродуктивно-коригувальний, конструктивний, творчий). Вста-
новлено залежність між відповідними рівнями професійного розвитку і потребами регіональної освіт-
ньої системи у висококваліфікованих педагогічних кадрах. Запропоновано модель інформаційного
забезпечення моніторингового супроводу управління підвищенням кваліфікації за рівнями.
Ключові слова: моніторинг, моніторинговий супровід, моніторинг в освіті, діагностика якості
педагогічної діяльності, модель управління, самореалізація.

В статье обосновывается мониторинговое сопровождение инновационной модели управления
повышения квалификации педагогических работников в условиях региона соответственно запросам
педагогов, учебных заведений, районных и городских отделов образования; диагностика качества про-
фессионального развития педагогов разных квалификационных категорий как составляющей целост-
ного процесса мониторинга.
Определены объекты мониторинга качества повышения квалификации, принципы, на которых
базируется мониторинговое сопровождение управления повышением квалификации педагогических
кадров региона, сравнительный и проблемно-прогностический виды мониторингового сопровождения.
Осуществлено изучение содержания профессиональной деятельности педагогических, управ-
ленческих и методических кадров по уровням (репродуктивный, репродуктивно-корригированный, кон-
структивный, творческий). Установлена зависимость между соответственными уровнями профес-
сионального развития и потребностями региональной образовательной системы в высококвалифици-
рованных педагогических кадрах.
Предложена модель информационного обеспечения для мониторингового сопровождения управ-
ления повышением квалификации по уровням.
Ключевые слова: мониторинг, мониторинговое сопровождение, мониторинг в образовании,
диагностика качества педагогической деятельности, модель управления, саморегуляция.

The article substantiates the monitoring support of the development of innovative model of in-service
teacher training in the region and diagnostics of professional development quality of teachers of various
qualification categories, as an integral component of the monitoring process, according to the requests of
teachers, educational institutions, regional and municipal education departments.
Objects for monitoring of quality of in-service training, principles, on which monitoring support of
management of in-service teacher training in the region is based, and comparative and problem-prognostic types
of monitoring support, are determined.
An examination of the content of professional activity of teaching, administrative and methodological staff
according to the levels (reproductive, reproductive-adjustment, constructive, creative) is realized. The
dependence between the level of professional development and needs of the regional education system in
highly qualified educators is determined. The model of information providing for monitoring support of
management of in-service training according to the levels, is proposed.
Key words: monitoring, monitoring accompaniment, monitoring in obrazovanii, diagnostics of quality
of pedagogical activity, case frame, selfregulation.