Мешко О.І. Професійно-педагогічна позиція вчителя у вимірі його ціннісно-смислового ставлення до професії

У статті розглянуто особливості ціннісно-смислового ставлення вчителя до педагогічної професії та її місця в системі його смисложиттєвих орієнтацій. Показано, що перетворення ціннісно- смислового ставлення вчителя до…

Мірошник З.М. Феноменологія становлення рольової структури особистості

У статті подано фрагмент системного аналізу психологічних досліджень, що розкривають теорії та концепції особистості. Акцентується увага на важливості структури особистості у вивченні однієї з основних категорій…

Москальова А.С., Лунько Т.С. Ціннісні орієнтації як феномен самовизначення особистості старшокласника: гендерний аспект

У статті висвітлюються результати дослідження ціннісних орієнтацій особистості як фено- мена самовизначення старшокласника. Проведено порівняльний аналіз ієрархії цінностей сучасних старшокласників. Виявлено ґендерні…

Ортікова Н.В. Проблема розвитку конкурентоздатної особистості психологів у процесі професійної підготовки

У статті автор розглядає питання, пов’язані з невідповідністю змісту професійної підготовки майбутнього психолога вимогам сьогодення. Проблема полягає в тому, що вищий навчальний заклад не «озброює»…

Павленко В.Б., Губкина Д.Г., Эйсмонт Е.В. Цветовая обратная связь по ЭЭГ: зффекты коррекциоиных воздействий

Показано, что дозированные цветовые воздействия, управляемые в зависимости от паттерна электроэнцефалограммы человека, приводят к благоприятным изменениям психофизиологического состояния. Ключевые слова: цветовое…

Петров И.К. Особенности рефлексии у подростков

В работе рассматривается приоритетное развитие у подростков рефлексии эмоциональной и двигательной модальности в субкультуре МДЦ «Артек» за период одной лагерной смены. Ключевые слова: рефлексия,…

Пипипчук О.Ю. Аналіз результатів програми формування професійного образу-Я майбутніх менеджерів

В статті подано результати апробації програми формування професійного образу-Я май- бутніх менеджерів. Розглянуто алгоритм опрацювання даних та проаналізовано зміни факторів. Ключові слова: професійний образ-Я,…

Прокопенко О.А. Психологічні особливості розвитку емпатії підлітків з розумовою відсталістю

У статті розкриваються особливості формування емоційно-вольової сфери підлітка із розу- мовою відсталістю, аналізуються прояви емпатії, основні емпатійні канали та емоційний інтелект як складові механізму…

Романова В.В. Исследование внутренней картины болезни у подростков с хроническим соматическим заболеванием (на примере бронхиальной астмьі)

Изучение психологических факторов, влияющих на особенности формирования и течения хро- нических соматических заболеваний в детском возрасте, обусловлено актуальной на сегодняшний день проблемой здоровья подрастающего…

Саврасова-В'юн Т.О. Психологічні характеристики чинників розвитку громадянської активності старшокласників

Присвячено теоретичному аналізу чинників розвитку громадянської активності старшоклас- ників. Визначено та проаналізовано зміст психологічних чинників, що впливають на рівень сформова- ності громадянської активності…

Сербова О.В. Особистісні детермінанти формування основних економічних понять у дітей з обмеженими фізичними можливостями

У статті зроблено спробу емпіричним шляхом виявити та проаналізувати зв’язок окремих характеристик особистості дитини з обмеженими фізичними можливостями та рівня усвідомлення нею основних економічних…

Сеттаров И.А., Синиця Д.А., Зиядинов А.Р., Сеттаров А.А., Лях А.Н., Рудницкий А.Г., Зиядинов А.А. Психологическая антропопогия: истоки и перспективи

Статья посвящена изучению истории возникновения психологической антропологии и совре- менных тенденций в ее развитии. Ключевые слова: психологическая антропология, этнология, национальный характер, цен- ностные…

Співак Л.М. Психологічні особливості впливу національної самосвідомості на професійне становлення майбутніх фахівців

У статті розкрито основні теоретичні підходи до вивчення проблеми національної самосвідо- мості студентської молоді у психологічній науці. Обґрунтовано актуальність і перспективи дослід- ження національної…

Столяренко О.Б. Психологічна готовність вчителя до роботи з різновіковою групою учнів

У статті представлено результати дослідження впливу педагога на рівень різновікових вза- ємин молодших школярів. Виявлено залежність їх від розуміння педагогами цієї проблеми. Вста- новлено, що ставлення педагога до…

Сулима К.В. Імпліцитний аналіз взаємозв'язків компонентів активності учіння майбутніх психологів з різнорівневими властивостями індивідуальності

Стаття присвячена з’ясуванню ролі складових компонентів учбової активності в структурі різнорівневих властивостей інтегральної індивідуальності майбутніх психологів. Застосовано кореляційний аналіз та побудовано…

Сухенко Я.В. Про можливості формування емпатії з позицій колективної суб'єктності

У статті на прикладі таких науково-теоретичних підходів, як его-психологія Х. Когута, теорія емпатії Л. Журавльової, гуманістична психологія К. Роджерса, екофасилітативний підхід П. Лушина проаналізовано можливості…

Сич В.М. Психологічні особливості студентів-психологів ВНЗ, що мають труднощі у професійному самовизначенні

Проаналізовано погляди вчених на проблему професійного самовизначення студентів ВНЗ. Розкрито основні труднощі, що виникають при виборі професії. Наведено результати експеримен- тального дослідження психологічних…

Сич В.О. Ставлення до грошей та економічна свідомість індивіда як фактори його економічного самовизначення

У статті розглянуто науковий підхід до аналізу феноменів ставлення особистості до грошей, формування її економічної свідомості та їх вплив на самовизначення індивіда в економічному просторі. Ключові слова: ставлення…

Татарінов Є.В. Тренінг розвитку кар'єрних домагань офіцерів

У статті розглянуто підходи до проблеми розуміння смислових конструктів психологічного тренінгу, психологічних механізмів впливу тренінгу на особистість, обґрунтовано модель тренінгу розвитку кар’єрних домагань…

Терещенко В.А. Теоретичні передумови дослідження здатності педагога до здійснення соціальних зв'язків з учнями

У статті розглянуто теоретичні передумови дослідження здатності педагога до здійснення соціальних зв’язків з учнями. Ключові слова: педагогічне спілкування, педагогічна взаємодія, здатність, якості…

Халилеенко П.И. Психосемантическое исследование отношения к страсти у здорових студентов и у студентов, часто исптывающих физическое недомогание

В статье осуществляется сравнительный психологический анализ представлений о страс- ти у здоровых студентов и студентов, часто испытывающих физическое недомогание. В работе применялся ассоциативный эксперимент как…

Черкасский А.В. Изучение механизмов групповой динамики в современной психологии управления

Статья посвящена изучению механизмов групповой динамики, коммуникации в группах. Ра- бота группы зависит от качества и объема взаимовлияний, взаимоотношений членов группы. Жизнь группы с динамической точки зрения…

Черный Е.В. Методология системного психологического моделирования поликультурного образовательного пространства

В статье методологически обосновано содержание, структура и последовательность сис- темного психологического моделирования поликультурного образовательного пространства, основ- ной целью которого является формирование…

Чугунова Є.М. Аналіз психологічних чинників встановлення довірливих стосунків у студентської молоді

Аналізуються психологічні чинники, які впливають на формування довірливих стосунків у сту- дентської молоді. Визначено, якими психологічними характеристиками має бути наділена людина, що викликає довіру і як виникає…

Чуносов М.О. Психолого-педагогічні умови проведення заходів профілактики делінквентної поведінки підлітків

Стаття розкриває психолого-педагогічні умови профілактики делінквентної поведінки підліт- ків, обґрунтовує психологічну суть мети діяльності з цієї профілактики. Показана модель діяльності соціального педагога у сфері…

Шевцова О.М. Специфіка професійних «Я-концепцій» вчителів початкових класів, які працюють за традиційними й інноваційними умовами діяльності

Присвячено аналізу проблеми впливу характеру (інноваційний або традиційний) професійної діяльності вчителів початкових класів на розвиток професійної «Я-концепції» та окремих її складових за результатами…