Боличева О.В. Дослідження ознак та критеріїв персоніфікованого знання

У статті розглянуто ознаки та характеристики персоніфікованого знання як такого, що виникає внаслідок застосування персоніфікованих стратегій освіти та персоніфікованого підходу до навчального процесу. Здійснюється…

Бондарчук О.І., Ніжинська О.О. Соціально-психологічні проблеми формування Тендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів

У статті висвітлено проблеми формування ґендерної компетентності керівників загально- освітніх навчальних закладів, що утруднюють упровадження ґендерного підходу в освітню практику. Ключові слова: керівники…

Брюховецька О.В., Чаусова Т.В. Формування комунікативної компетентності майбутнього педагога

У статті подано аналіз визначень комунікативної компетентності, розглянуто сутність і структуру комунікативної компетентності педагога. Запропоновано шляхи формування комуніка- тивної компетентності та корекції…

Бугерко Я.М. Рефлексивна психологія як галузь сучасного психологічного знання

У статті розглядається специфіка метатеоретичних досліджень як особливої форми само- рефлексивності наукового знання. Показано, що накопичення, диференціація та інтеграція знань про рефлексію створює певний…

Волошина В.В. Психологічні основи вибору майбутнім психологом спеціалізації професійної діяльності

У статті проводиться теоретичний аналіз проблеми усвідомленого вибору спеціалізації про- фесійної діяльності майбутніми психологами. Аргументується необхідність збагачення навчально-мето- дичних програм з підготовки…

Галушко Л.Я. Система психокорекційної роботи, орієнтованої на подолання агресивної поведінки засобами мистецтва юнаків та дівчат у ранній юності

У статті подано опис принципів, структури і змісту, методики впровадження та аналіз ре- зультатів апробації комплексної психокорекційної програми, спрямованої на запобігання, зниження агресивної поведінки та…

Гейко Є.В., Близнюкова О.М. Фасилітація самоорганізації цілісності особистості у підлітковому віці

У статті здійснено спробу аналізу найсуттєвіших передумов переживання життєвих криз у підлітковому віці. Саме фасилітація самоорганізації цілісності є вагомою умовою адаптації підлітків до вікової кризи. Акцентується…

Денисюк Л.М. Універсальні і спеціальні авіаційні професійні цінності студентів

Професійні цінності як поняття, що визначає орієнтири, на основі яких людина обирає, засвоює та виконує свою професійну діяльність, досягає професійної майстерності, ефективно розв’язує ви- робничі завдання,…

Довгань Н.О. Операційно-регулятивна складова готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми

У статті висвітлено результати емпіричного дослідження рівнів розвитку та чинників опера- ційно-регулятивної складової готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми. Ключові…

Журавлева М.О. Изучение эмоционального интеллекта практических психологов

В данной статье излагаются результаты пилотажного исследования уровней и особен- ностей развития эмоционального интеллекта практических психологов. Ключевые слова: эмоциональный интеллект, уровни развития…

Завірюха В.В. Формування здатності у студентів до професійного самозростання в умовах інноваційного навчання

Стаття містить психологічне обґрунтування поняття «здатності студентів до професій- ного самозростання», опис науково-психологічних положень про психологічні фактори і умови профе- сійного самозростання…

Ільїна І.К. Принципи організації психотерапевтичної роботи з соціально-психологічної адаптації осіб з посттравматичними стресовими розладами

У статті розглянуто принципи організації психотерапевтичної роботи із соціально-психоло- гічної адаптації осіб з посттравматичними стресовими розладами. Ключові слова: посттравматичні стресові розлади,…

Истомина М.О. Специфика типичных психологических проблем у представителей творческих профессий с разным уровнем креативности

В статье представлен сравнительный анализ специфики психологических проблем у пред- ставителей творческих профессий с высоким и низким уровнем креативности. Автором осущест- влен глубиннопсихологический анализ…

Кажарская О.Н. Содержание и уровни развития эмоциональной устойчивости учителя

Статья посвящена проблеме развития эмоциональной устойчивости учителя в системе последипломного педагогического образования. На основе теоретического анализа научной литера- туры определена структура эмоциональной…

Кидалова М.Н. Влияние интегративных характеристик эмоциональной сфери на выраженность эмоциональных барьеров у подростков

Предметом обсуждения данной статьи послужили результаты эмпирического исследования (в рамках корреляционного анализа), в которых подверглась верификации связь между прогрессиро- ванием эмоциональных барьеров в общении…

Козачун В.Л. Коррекция внутренней картины болезни у детей с бронхиальной астмой

Рассматриваются основные методологические принципы и направления психологической ра- боты с детьми, больными бронхиальной астмой. На основании результатов проведенного экспери- ментально-психологического исследования…

Колесніков Є.П. Телеологія життєвого процесу особистості: постановка проблеми

Здійснюється аналітичний підхід до постановки проблеми телеології життєвого процесу осо- бистості. Ключові слова: вищі цінності особистості, вищі сенсожиттеві орієнтири, телеологія життє- вого процесу, свідомість,…

Колесникова В.И., Густодымова В.С. Исследование феномена психологической зависимости у женщин с точки зрения юнгианской психологи

Представлены результаты пилотажного исследования, целью которого является изучение феномена психологической зависимости у женщин в парадигме юнгианской психологии. Выделены некоторые виды психологической зависимости…

Колесникова В.И., Сташевская Е.В. Материнский комплекс: роль и значение в процессе личностного развития

Изложены основные теоретические положения аналитической психологии, касающиеся поня- тия материнского комплекса, возможные результаты развития личности, находящейся под его вли- янием; рассмотрена важность проработки…

Кравченко І.А. Значення толерантності в особистісно-професійному розвитку майбутнього психолога

Проаналізовано поняття толерантності, визначено її значення у професійному становленні майбутнього психолога, розглянуто основні напрями в дослідженні проблеми толерантності. Ключові слова: толерантність, особистісний…

Кузьміна І.П. Концепт «професійна ідентичність» як предмет психологічного аналізу

На підставі аналізу різних поглядів і підходів у статті здійснено спробу виокремити сутнісні характеристики концепту «професійна ідентичність» і його стрижневі компоненти. Ключові слова: ідентичність,…

Латышева М.А. Особенности развития интрацептивного восприятия в юношеском воздасте

В статье описаны особенности развития интрацептивного восприятия у практически здоровых лиц юношеского возраста с позиции психологии субъективной семантики. Ключевые слова: самосознание личности, интрацептивные…

Левицкий В.Н. Психологические аспекти повышения квалификации иммигрантов в Германии

В статье проанализированы психологические аспекты повышения квалификации русскоязыч- ных иммигрантов в Германии в контексте становления их личности как профессионалов в новой социокультурной среде…

Лимар Л.В. Особливості мотивації студентів-медиків до попередження конфліктів з пацієнтами у процесі професійної підготовки

У статті подано результати емпіричного дослідження готовності майбутніх лікарів до попе- редження конфліктів з пацієнтами. Наведено дані щодо особливостей мотиваційного компонента психологічної готовності…

Макарчук Н.О. Проблеми психологічної допомоги підліткам з особливостями психофізичного розвитку

У статті визначено засади психологічної допомоги підліткам з особливостями психофізичного розвитку. Конкретизовано специфіку психологічної допомоги відповідно до особливостей розвитку та життєдіяльності підлітків з…

Максименко О.Г. До питання про психічну депривацію в ранньому онтогенезі

У статті розглядається значущість первинних об'єктних відносин у процесі психічного роз- витку суб'єкта з точки зору глибинно-психологічних концепцій. Відзначається вплив особливостей батьківського ставлення до…

Малкин В.М. Виртуальная смерть: конституирование путей невозможного

В статье рассмотрен факт репрезентации такого явления, как смерть в виртуальной реаль- ности и влияние этого факта на процесс виртуального конституирования, а также стратегии виртуального совладания со…

Манець Н.В. Теоретичний аналіз проблеми психологічної підготовки майбутніх психологів до роботи з онкологічними хворими

У статті проводиться теоретичний аналіз проблеми психологічної підготовки майбутніх пси- хологів до професійної діяльності, а саме — до роботи з онкологічними хворими у психолого-педагогіч- них…

Медведєва С.А. Психолого-педагогічні чинники асертивності студентів-психологів

У статті наведено результати емпіричного дослідження асертивності студентів-психологів залежно від психолого-педагогічних чинників, що сприяють її розвитку. Розглянуто окремі компоненти розвитку асертивності у…