Куліненко П.Б. Педагогічні засади розвитку технічної творчості у шкільній профорієнтаційній діяльності

Здійснено аналіз стану розвитку шкільної профорієнтаційної діяльності. Визначено особливості
формування у школярів усвідомленого ставлення до вибору професійної діяльності. Конкретизовано
специфіку впливу на функціонування особистості технологічно зорієнтованої професійної діяльності.
Ключові слова: профорієнтація, технічна творчість, технічне діагностування, інженерне мис-
лення.

Представлен анализ состояния развития школьной профориентационной деятельности. Опре-
делены особенности формирования у школьников сознательного отношения к выбору профес-
сиональной деятельности. Конкретизирована специфика влияния на функционирование личности
технологически ориентированной профессиональной деятельности.
Ключевые слова: профориентация, техническое творчество, техническая диагностика,
инженерное мышление.

The article analyzed the status of the school career guidance activities. Specific features of the students
in reflective attitude to the choice of profession. Proposed theoretically influence the function of personality
technologically-oriented profession.
Key words: career guidance, technical creativity, technical diagnostics, engineering thinking.