Ковалинська І.В. Менеджмент знань у процесі загальнокультурної підготовки студентів технічного фаху

У статті розглядається процес загальнокультурної підготовки студентів технічного фаху.
Навчання гуманітарних дисциплін розглядається автором як проект управління знаннями. Автор роз-
глядає цілі, життєвий цикл, ресурси цього проекту.
Ключові слова: загальна культура, загальнокультурна компетенція, інтегрований рівень
знань (ІРЗ), проектний менеджмент.

В статье рассматривается процесс общекультурной подготовки студентов технической
специальности. Обучение гуманитарным дисциплинам рассматривается автором как проект управ-
ления знаниями. Автор рассматривает цели, жизненный цикл, ресурсы данного проекта.
Ключевые слова: общая культура, общекультурная компетенция, интегрированный уровень
знаний (ИУЗ), проектный менеджмент.

The article describes the process of general-cultural training of technical students. Teaching the
Humanities is considered as a knowledge management project. The author considers aims, life, resources of the
project.
Key words: general culture, general cultural competence, integrated knowledge level (IKL), project
management.