ЖУРНАЛ "ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА В УКРАЇНІ № 1’2018

 

ЗМІСТ

 

Вітання

МЕТОДОЛОГІЯ І ТЕОРІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

М. Кириченко, О. Отич, В. Олійник. Розвиток післядипломної освіти в інформаційному суспільстві

М. Романенко. Післядипломна педагогічна освіта в реаліях «Нової української школи»: методологічний вимір інноваційних змін

P. Lushyn. The ecology of pedagogical space in the framework of educational reform (Екологія педагогічного простору у рамках освітньої реформи)

О. Лаврентьєва. Розвиток методологічної культури вчителя в системі післядипломної освіти.

 

ІСТОРИЧНИЙ ПОСТУП ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

В. Гладуш. Університет менеджменту освіти: передісторія створення та розвитку

Т. Сорочан, Л. Оліфіра. Діяльність Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» з упровадження інноваційних освітніх технологій у процес підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників та керівних кадрів освіти

О. Ситніков. Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти: історія та сьогодення

П. Олешко. Розвиток післядипломної педагогічної освіти Волинської області в умовах реформування галузі

 

РОЗВИТОК НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДИХ УЧЕНИХ В УНІВЕРСИТЕТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

О. Отич, Я. Швень. Рада молодих учених ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» як осередок професійної самореалізації молодих науковців

О. Барабаш, О. Ануфрієва. Діяльність школи молодих науковців як інноваційна форма співпраці між закладами післядипломної педагогічної освіти

М. Скрипник. Як відбирати й структурувати зміст освітнього курсу підготовки аспірантів (на прикладі вибіркової дисципліни «Творча майстерня молодого науковця»)

 

АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Т. Сорочан. Професіоналізація андрагога: цінності, знання, навички

Л. Покроєва, М. Смирнова. Персоналізація процесу підвищення кваліфікації педагогів у контексті системних змін загальної середньої освіти

В. Зелюк. Система підвищення кваліфікації педагогічних працівників: синергія розвитку

В. Берека. Підготовка педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти до роботи з обдарованими дітьми

 

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Т. Бурлаєнко. Формування управлінської еліти як вищого кадрового складу державного управління

О. Кошка. Методична служба Хмельниччини в умовах децентралізації: становлення та розвиток

Л. Петренко. Управління сучасною професійною освітою в регіоні в контексті концептуальних ідей В. С. Пікельної

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ НЕПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦЯ

В. Сидоренко. Професійний розвиток педагога в суспільстві, яке навчається

О. Бондарчук. Технологія розвитку психологічної готовності керівників закладів освіти до діяльності в умовах соціальних трансформацій

С. Касьян. Інтерактивні форми, методи й технології навчання слухачів кафедри відкритих систем та інформаційно-комунікаційних технологій

Г. Гребенькова. Формування професійних компетентностей здобувачів професійної освіти

 

ІННОВАЦІЙНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Л. Сергеєва. Система оцінювання має бути відкритою, а кожна оцінка – обґрунтованою та об’єктивною

С. Петрович. Навчально-практичний центр як осередок забезпечення якості надання освітніх послуг

В. Маніта. Інформаційне освітнє середовище закладу професійної освіти

С. Романенко. Особливості виховної роботи в групах інклюзивного навчання в закладах професійної освіти

Р. Вайнола. Безбар’єрне середовище закладу освіти як умова інтеграції дітей з інвалідністю