Кафедра менеджменту освіти та права

Вітаємо вас й запрошуємо до творчої плідної співпраці!

Кафедра менеджменту освіти  та права це:

 • Дієва система формування, підтримки та розвитку менеджерів освіти нової генерації.
 • Актуальний практикоорієнтований зміст курсів підвищення кваліфікації.
 • Адаптивні моделі фахового зростання управлінців.
 • Перспективні напрями професійного розвитку для наших здобувачів освіти.

Завідувач кафедри –  Олена Іванівна Кравченко, доктор педагогічних наук, професор.

Кафедра має високийякісний склад науково-педагогічних працівників: 4 доктори наук, професори, 7 кандидатів наук, доцентів, 1 доктор філософії, доцент, 3 старші викладачі.

Кафедра забезпечує підвищення кваліфікації директорів (заступників директорів) та педагогічних працівників закладів загальної середньої та дошкільної освіти, керівних та науково-педагогічних працівників післядипломної, вищої освіти, керівників відділів/управлінь освіти обласних/ районних державних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад, міськвиконкомів.

Особливістю роботи кафедри є підвищення кваліфікації державних службовців та підготовка здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії.

Стратегія діяльності кафедри базується на багаторічному досвіді навчальної й наукової роботи науково-педагогічних працівників,  полягає у розробці теоретичних засад управління освітою, розвитку менеджменту освіти як складової науки управління, професіоналізму керівних кадрів галузі у системі післядипломної освіти, а також у прогнозуванні й задоволенні професійних потреб здобувачів освіти.

З високою відповідальністю разом з колегами щоденно здійснюємо колективний пошук ефективних шляхів забезпечення якості підвищення кваліфікації слухачів Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України в режимі online та offline навчання в умовах запровадження протиепідемічних заходів і обмежень.

Приєднуйтесь до нас! fb.me/PAMOUMO

Ключові цінності кафедри

Професіоналізм

Ми усвідомлюємо важливість і необхідність пролонгованого професійного зростання науково-педагогічних працівників кафедри, розвитку hard и softskills, що є запорукою забезпечення якості освітнього процесу.

Креативність

Ми прагнемо реалізувати свій творчий потенціал в освітньому процесі й науковому пошуку і створюємо умови для формування й розкриття інноваційного потенціалу наших здобувачів.

Відповідальність

Ми розуміємо свою відповідальність за результати освітньої діяльності, впровадження інноваційних освітніх технологій на цифровій основі, що сприяє забезпеченню якості організації та змісту освітнього процесу, надає йому сучасного звучання.

Демократизм

Повага до особистості, її прав і свобод, врахування запитів й інтересів здобувачів освіти, толерантність у стосунках, партнерська взаємодія – демократичні цінності нашого колективу. Між учасниками освітнього процесу не існує ієрархії. Ми усі рівні, допомагаємо один одному і поважаємо один одного.

Мета освітнього процесу полягає в інтеграції теоретичних напрацювань науково-педагогічних працівників кафедри й практичного досвіду здобувачів, що сприятиме практикорієнтованості змісту й забезпечить задоволення запитів учасників освітнього процесу.

Для професійного розвитку керівників закладів освіти і місцевих органів управління освітою кафедрою забезпечується сучасна форма науково-методичної підтримки як діяльності закладів освіти, так і керівників, педагогічних, науково-педагогічних працівників цих закладів.

Місія кафедри

Якість навчання.  Якість управління.  Якість життя.

МЕТА І ЗАВДАННЯ

Мета кафедри:

 • Дієва й актуальна система підготовки управлінців нової генерації та підвищення кваліфікації керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів на рівні міжнародних та європейських стандартів, здатних ефективно здійснювати професійну діяльність та діяти в мінливих умовах сьогодення, бути лідерами у професійному та громадському житті;
 • наукове та навчально-методичне забезпечення підвищення кваліфікації керівних, педагогічних працівників закладів освіти в системі післядипломної освіти;
 • практикоорієнтований зміст та адаптивні моделі професійного розвитку менеджерів освіти;
 • ефективна організація на основі партнерської взаємодії і висока якість освітнього процесу;
 • науково-методична підтримка впровадження Концепції «Нова українська школа», інституційного аудиту в закладах освіти й розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах ЗСО.
 • дотримання ключових цінностей: професіоналізму, відповідальності, креативності, інноваційності.
 • перспективні напрями професійного розвитку здобувачів освіти.

Завдання кафедри:

 • підготовка та підвищення кваліфікації менеджерів освіти з глибокими професійними знаннями і високою загальною культурою, затребуваними на ринку праці;
 • задоволення потреб споживачів освітніх послуг в інтелектуальному, духовному, науковому, професійному розвитку;
 • забезпечення належних умов для навчання і підвищення кваліфікації менеджерів освіти;
 • сприяння розвитку наукової думки у сфері державного управління освітою, у сфері дошкільної, загальної середньої, професійної, позашкільної, вищої освіти, поширення науково-практичного досвіду;
 • організація і проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з впровадженням результатів в практичну діяльність і освітній процес;
 • забезпечення професійного зростання науково-педагогічних працівників кафедри;
 • міжнародне співробітництво та партнерство з закладами освіти, організаціями, установами, підприємствами зарубіжних країн, участь в академічній мобільності, міжнародних проєктах та програмах.

В умовах Українського відкритого університету післядипломної освіти (УВУПО) діє віртуальна кафедра управління освітою УВУПО, діяльність якої об’єднала зусилля закладів-партнерів УВУПО з виконання спільних освітньо-наукових та соціальних завдань, а також практичної реалізації інноваційних проектів у сфері освіти і науки з проблеми професійного розвитку сучасного освітнього менеджера в умовах післядипломної освіти.

До складу учасників віртуальної кафедри увійшли і науково-педагогічні працівники кафедрименеджменту освітита права. Очолює віртуальну кафедру професор З. В. Рябова.

Наші курси проходять під гаслом: НЕ ЛИШЕ МИ ВЧИМО (TEACHING), АЛЕ ПОСТІЙНО ВЧИМОСЯ Й САМІ (LEARNING). ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ – ЧАСТИНА НАШОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ, НОВІ ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ, ВРАЖЕННЯ, ПОЗИТИВНІ ЕМОЦІЇ ТА РОЗШИРЕННЯ КРУГОЗОРУ!

Науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту освіти та права щиро бажають здобувачам освіти нових відкриттів і творчої наснаги, збагатитися  знаннями та творчими ідеями, обмінятися досвідом для подальшого професійного поступу та творчої активності! Завжди готові до співпраці. 

Положення про кафедру