Мета і завдання кафедри

Мета роботи кафедри полягає у створенні оптимальних сприятливих умов для безперервного особистісного, професійного та культурологічного розвитку педагогічних, науково-педагогічних, керівних та інших працівників закладів освіти, вдосконаленні якості змісту навчання та організації  інноваційного педагогічного процесу, сприянні впровадженню ідей педагогічної науки, безперервного розвитку людини, результатів проектної діяльності в освітню практику, активізації творчого пошуку фахівців, зумовленого гуманістичним характером освіти, пріоритетом загальнолюдських і національних цінностей, відповідно до сучасних тенденцій глобалізації.

Завдання кафедри:

 • забезпечення освітньо-професійних потреб керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів системи професійної і вищої освіти;
 • запровадження в освітній процес інноваційних технологій, методів і методик, що забезпечують ефективне навчання дорослих;
 • підвищення якості підготовки кадрів для системи професійної і вищої освіти;
 • науково-експертна та інформаційно-консультаційна діяльність в системі підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів системи професійної і вищої освіти;
 • підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації з науковими ступенями кандидата, доктора педагогічних наук;
 • інтеграція та координація діяльності з іншими підрозділам інституту, кафедрами педагогіки інших закладів вищої освіти, відділами і лабораторіями науково-дослідних інститутів НАПН України, інститутів системи післядипломної освіти, громадськими організаціями;
 • проведення науково-дослідної роботи з проблем теорії і методики професійної освіти і навчання, управління закладами освіти, організації післядипломної освіти управлінських, педагогічних і методичних кадрів.

Консультування з питань:

 • підвищення рівня конкурентоспроможності закладів професійної освіти;
 • професійної підготовки кваліфікованих робітників і фахівців для різних галузей економіки;
 • професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників;
 • розробки і впровадження інноваційних технологій у систему підготовки кваліфікованих робітників і фахівців у закладах професійної та вищої освіти;
 • здійснення аналізу ефективності реалізації державної освітньої політики на інституційному рівні;
 • фахового розвитку і самовдосконалення керівних і педагогічних кадрів закладів освіти;
 • методології компетентнісного підходу в системі освіти;
 • створення соціологічного інструментарію (анкет);
 • організації і проведення експериментальної роботи в закладах освіти.

Основні наукові напрями діяльності кафедри:

 • теоретичні та практичні проблеми підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів;
 • методологія навчання дорослих, керівних і науково-педагогічних кадрів;
 • механізми та технології управління якістю освіти на різних рівнях функціонування освітніх систем;
 • методологія педагогічного оцінювання результатів розвитку освітніх систем та керівних науково-педагогічних і педагогічних кадрів;
 • світові тенденції та особливості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних науково-педагогічних і педагогічних  кадрів університетів та вищих навчальних закладів;
 • професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти;
 • основні напрями й механізми реформування системи підвищення кваліфікації керівних і педагогічних  кадрів закладів професійної та вищої освіти в контексті євроінтеграції.

Тема науково-дослідної роботи кафедри:

«Методична система професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (виконується в межах теми науково-дослідної роботи «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти», реєстраційний номер 0120U104637).

Напрями дослідження: Напрям 10. Освіта дорослих. Післядипломна освіта.

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ПРОФЕСІЙНОЇ І ВИЩОЇ ОСВІТИ ЦІПО