Мета і завдання кафедри

Мета роботи кафедри полягає у створенні оптимальних сприятливих умов для безперервного особистісного, професійного та культурологічного розвитку педагогічних,  науково-педагогічних, керівних та інших працівників закладів освіти, вдосконаленні якості змісту та організації  інноваційного педагогічного процесу, сприянні  впровадженню ідей науки, результатів проектної діяльності в освітню практику, активізації творчого пошуку фахівців, зумовленого гуманістичним характером освіти, пріоритетом загальнолюдських і національних цінностей, відповідно до сучасних вимог суспільства та потреб ринку праці.

Завдання кафедри:

 • забезпечення освітніх потреб керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів системи вищої освіти;
 • запровадження у навчальний процес освітніх технологій, методів і методик, що забезпечують ефективне навчання дорослих;
 • підвищення якості підготовки кадрів для системи університетської освіти;
 • науково-експертна та інформаційно-консультаційна діяльність в системі підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів системи вищої освіти.

Основні напрями навчально-методичної роботи кафедри:

1. Розробка та впровадження навчальних модулів у очному та очно-дистанційному форматах за освітніми програмами підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів за напрямами:

 • Впровадження ідей Болонського процесу в системі вищої освіти;
 • Проблеми реформування системи вищої освіти;
 • Бізнес-планування у системі університетської освіти;
 • Маркетинг у закладах вищої освіти;
 • Педагогічне оцінювання (механізми оцінювання навчальних результатів, компетентностей керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів);
 • Децентралізація управління вищою освітою;
 • Компетентісний підхід до проектування освітніх програм;
 • Створення системи управління якістю освіти у закладі освіти;
 • Моніторинг в освіті;
 • Розвиток педагогічної майстерності;
 • Розробка стратегії розвитку в закладах вищої освіти.

2. Консультування з питань:

 • оцінювання якості освіти;
 • системи внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості освіти;
 • запровадження системи управління якістю освіти;
 • здійснення аналізу ефективності реалізації державної освітньої політики на інституційному рівні;
 • методології компетентнісного підходу в системі освіти;
 • розроблення стандартизованих тестів навчальних досягнень;
 • створення соціологічного інструментарію (анкет);
 • технології організації та проведення моніторингових досліджень якості освіти.

3. Надання послуг:

 • експертиза якості тестів до навчальних тем;
 • експертиза анкетного інструментарію.

Основні наукові напрями діяльності кафедри:

 • теоретичні та практичні проблеми підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів на основі компетентісного підходу;
 • методологія навчання дорослих, керівних і науково-педагогічних кадрів;
 • механізми та технології управління якістю освіти на різних рівнях функціонування освітніх систем;
 • методологія педагогічного оцінювання результатів розвитку освітніх систем та керівних науково-педагогічних і педагогічних кадрів;
 • світові тенденцій та особливості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних науково-педагогічних і педагогічних  кадрів університетів та вищих навчальних закладів;
 • основні напрями й механізми реформування системи підвищення кваліфікації керівних і педагогічних  кадрів закладів освіти в контексті євроінтеграції та Болонського процесу.

Тема науково-дослідної роботи кафедри: «Наукові засади управління якістю вищої освіти в контексті чинного законодавства України»

Напрями дослідження:

 • Проблема дослідження: Управління розвитком освіти.
 • Сутність, показники, критерії якості освіти як педагогічної категорії.
 • Методичні засади контролю й оцінювання результатів освітньої діяльності студентів на компетентнісний основі.
 • Організаційні основи та науково-методичне забезпечення моніторингу якості освіти на різних її рівнях.
 • Засоби інформаційно-комп’ютерних технологій в управлінні освітніми системами.
 • Управління розвитком навчальних закладів.
 • Управлінські комунікаційні технології в діяльності керівників навчальних закладів.
 • Міжнародний досвід децентралізації управління освітою.
 • Наукові засади управління розвитком професійної компетентності фахівців.
 • Система оцінювання якості управління освітою.
 • Управління якістю освіти на основі нових інформаційних технологій та освітнього моніторингу.
 • Формування моделей і методів прогнозування розвитку освіти в довгостроковій перспективі