Мета і завдання кафедри

Місія кафедри: підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних та педагогічних кадрів системи вищої освіти, спроможних ефективно реалізовувати державну політику щодо інноваційного розвитку навчальних закладів та освітніх систем, професійно виконувати управлінські (менеджерські) функції, сприяти особистісному та професійному зростанню наукових, педагогічних кадрів та студентів (учнів).

Завдання кафедри:

 • забезпечення професійних освітніх потреб керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів системи вищої освіти;
 • запровадження у навчальний процес освітніх технологій, методів і методик, що забезпечують ефективне навчання дорослих;
 • підвищення якості підготовки кадрів для системи університетської освіти;
 • науково-експертна та інформаційно-консультаційна діяльність в системі підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів системи вищої освіти.

Основні напрями навчально-методичної роботи кафедри:

1. Розробка та впровадження навчальних модулів у очно-дистанційному форматі за програмами підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів за напрямами:

 • Впровадження ідей Болонського процесу в системі вищої освіти;
 • Проблеми реформування системи вищої освіти;
 • Бізнес-планування у системі університетської освіти;
 • Маркетинг у вищих навчальних закладах;
 • Педагогічне оцінювання (механізми оцінювання навчальних результатів, компетентностей керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів);
 • Децентралізація управління вищою освітою;
 • Компетентісний підхід до проектування навчальних програм;
 • Створення системи управління якістю освіти у навчальному закладі;
 • Моніторинг в освіті;
 • Розвиток педагогічної майстерності керівників та педагогів;
 • Розробка стратегії розвитку вищих навчальних закладів.

2. Консультування з питань:

 • педагогічного оцінювання якості освіти;
 • запровадження системи управління якістю освіти;
 • здійснення аналізу ефективності реалізації державної освітньої політики на інституційному рівні;
 • методології компетентнісного підходу в системі освіти;
 • розроблення стандартизованих тестів навчальних досягнень;
 • створення соціологічного інструментарію (анкет);
 • технології організації та проведення моніторингових досліджень якості освіти.

3. Надання послуг:

 • експертиза якості тестів до навчальних тем;
 • експертиза анкетного інструментарію.

Основні наукові напрями діяльності кафедри:

 • теоретичні та практичні проблеми підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів на основі компетентісного підходу;
 • методологія навчання дорослих, керівних і науково-педагогічних кадрів;
 • механізми та технології управління якістю освіти на різних рівнях функціонування освітніх систем;
 • методологія педагогічного оцінювання результатів розвитку освітніх систем та керівних науково-педагогічних і педагогічних кадрів;
 • світові тенденцій та особливості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних науково-педагогічних і педагогічних  кадрів університетів та вищих навчальних закладів;
 • основні напрями й механізми реформування системи підвищення кваліфікації керівних і педагогічних  кадрів навчальних закладів в контексті євроінтеграції та Болонського процесу.

Теманауково-дослідної роботи кафедри: "Наукові засади управління якістю вищої освіти у контексті Закону України"

Напрями дослідження:

 • аналіз стану розробки проблеми удосконалення післядипломної педагогічної освіти в Україні в сучасних умовах;
 • визначення та обґрунтування організаційно-методичних засад удосконалення післядипломної педагогічної освіти в Україні;
 • розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення післядипломної педагогічної освіти в Україні.