Кафедра університетської та професійної освіти і права

 • тел: +38 (044) 481-38-45 (завідувач кафедри)
 • тел: +38 (044) 481-38-35
 • kafedraosvitu@ukr.net - електронна адреса кафедри

Наукова робота кафедри УПОП ЦІППО направлена на проведення фундаментальних досліджень з проблем неперервної професійної та вищої освіти, підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів відповідних навчальних закладів.

Основними науковими напрямами діяльності кафедри є:

 • теоретичні та практичні проблеми підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів навчальних закладів професійної освіти на основі компетентісного підходу;
 • методологія навчання дорослих, керівних і педагогічних кадрів освіти;
 • механізми та технології управління якістю освіти на різних рівнях функціонування освітніх систем;
 • методологія педагогічного оцінювання результатів розвитку освітніх систем та керівних і педагогічних кадрів;
 • світові тенденцій та особливості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів навчальних закладів професійної освіти;
 • основні напрями й механізми реформування системи підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів навчальних закладів професійної освіти в контексті євроінтеграції та Болонського процесу.

Кафедра підготувала професійну програму підвищення кваліфікації слухачів напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти за напрямом 0101 Педагогічна освіта» керівники професійно-технічних навчальних закладів. ПП розроблено робочою групою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за загальною редакцією Ващенко Л.М., проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи – директора Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України.

 

Чміль Анатолій Іванович
доктор технічних наук, професор, член вченої ради УМО

У 2001 р. Чміля А.І. запросили до Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти на посаду декана факультету підвищення кваліфікації і завідувача кафедрою менеджменту освіти. Під його безпосереднім керівництвом підготовлено 7 кандидатських дисертацій. З грудня 2009 р. обраний на посаду завідувача кафедрою університетської та професійної освіти і права Інституту відкритої освіти.

Стаж науково-педагогічної діяльності понад 35 років. Має понад 100 наукових і методичних праць. Викладає курси «Операційний менеджмент», «Системи технологій», «Методологія і практика створення систем якості у ВНЗ». За період роботи у вищих навчальних закладах нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, нагрудним знаком «Відмінник освіти України». Наукові інтереси: освітній менеджмент, професійна компетентність керівника навчального закладу, управління якістю навчального процесу, автоматизовані системи навчання, підвищення кваліфікації керівників закладів освіти.

Ніколаєнко Станіслав Миколайович
доктор педагогічних наук, професор, член вченої ради УМО

Український політик та громадський діяч, міністр освіти і науки України (2005-2007), професор, доктор педагогічних наук, академік Російської академії освіти. Лідер лівоцентристської партії «Об'єднані ліві і селяни».

Народний депутат України кількох скликань, голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, у 2005-2007 роках Міністр освіти і науки України, голова Громадської Ради освітян і науковців України, голова партії «Справедливість». Розробник і автор ряду законів щодо інноваційного розвитку держави, обов'язкової середньої освіти, збереження і розвитку профтехосвіти і вищої школи. Багато зробив для соціального захисту вчителя і науковця, студента.

Автор, співавтор понад 100 науково-методичних праць, публікацій з педагогіки. Захистив докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком системи освіти України». Станіслав Ніколаєнко є автором 11 книг, серед яких: «Інноваційний розвиток професійно-технічної освіти в Україні», «Наукові дослідження в університетах - визначальний чинник зростання якості освіти», «Освіта в інноваційному поступі суспільства», «Стратегія розвитку освіти України: початок XXI століття».

Співпрацює з журналом «Інтелектуальна власність».

Заслужений працівник освіти України. Почесна грамота Верховної Ради України. Орден «За заслуги» III ступеня (лютий 2006)

Сергеєва Лариса Миколаївна
доктор педагогічних наук, професор

1982 р. – закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького (нині Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова), 1992 р. – Київський інститут політології та соціального управління. 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування управлінських навичок учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 2008 р. – доцент кафедри професійної освіти.

2013 р. після закінчення докторантури УМО захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методичні основи управління розвитком професійно-технічного навчального закладу» за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою.

Автор понад 150 наукових праць, серед яких – 3 одноосібні та 4 колективні монографії, 14 (4 одноосібних) навчально-методичних посібників, з яких 7 мають гриф МОН, методичні рекомендації, навчально-методичні комплекси, наукові статті. Учасник Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, науковий керівник трьох аспірантів.

Науковий кореспондент відділу виховних систем у закладах педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; член науково-методичної ради відділення професійно-технічної освіти з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти НАПН України; член спеціалізованої вченої ради.

Нагороджена орденом «Знак Почета», медалями, Почесними грамотами МОН, НАПН України, відмінник освіти України, відзнаками Київського міського голови, Деснянської та Шевченківської у місті Києві районних державних адміністрацій.

Яковець Наталія Іванівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила Ржищівське педагогічне училище, фізико-математичний факультет Ніжинського педінституту, аспірантуру Інституту педагогіки.

Науково-педагогічний стаж – більше 30 років, у т. ч. на посадах завідувача кафедрою, заступника декана, проректора.

Відмінник освіти України. Нагороджена медаллю «За трудовую доблесть», Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Коло наукових інтересів:

 • формування наукового світогляду учнівської і студентської молоді;
 • теоретична та практична  психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя;
 • пошук, вивчення, відбір, поширення і впровадження зарубіжного досвіду організації освіти.

Автор більше 130 наукових праць, серед них – біля 20 навчальних та навчально-методичних посібників, навчальні плани, програми, методичні рекомендації.

Лукіна Тетяна Олександрівна
доктор наук з державного управління, професор

Професор Лукіна Т.О. – має навчальне навантаження у всіх категоріях слухачів, які закріплені за кафедрою. Теми занять: „Методологія оцінювання і управління якістю загальною середньою освітою”; „ Педагогічна діагностика в професійній діяльності керівника ПТНЗ”; „Формування системи моніторингу якості освіти у ПТНЗ: компетентнісний підхід”; „ Професійна компетентність керівника ПТНЗ (ВНЗ I-II рівнів акредитації) щодо управління якістю освіти у навчальному закладі”; „Формування системи управління якістю освіти у навчальному закладі”; „Оцінні технології в професійній діяльності керівних кадрів ВНЗ”; „Формування системи моніторингу якості освіти у ВНЗ I-II рівнів акредитації: компетентісний підхід”; нею підготовлений та виданий навчальний модуль для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних і управлінських кадрів районних (міських) відділів освіти та обласних управлінь освіти та науки „Оцінювання і управління якістю загальної середньої освіти”, конспект лекції „Формування професійної компетентності щодо управління якістю освіти у професійно-технічному навчальному закладі”. Професор Лукіна Тетяна Олександрівна є науковим консультантом з наукової теми кафедри – „Підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів навчальних закладів професійної освіти на основі компетентісного підходу”, працює з молодими науково-педагогічними кадрами (науковий керівник пошукувача, старшого викладача кафедри Купрієвич В.О.); здійснює підготовку відгуків на автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів докторів педагогічних наук; бере участь в організації й проведенні наукових та науково-методичних конференцій й семінарів, які проводяться кафедрою професійної освіти. Професор Лукіна Т.О. є визнаним фахівцем з питань моніторингових досліджень якості освіти та управління якістю освіти у професійних та загальноосвітніх навчальних закладах, заняття проводить на високому науково-методичному рівні.

Куценко Віра Іванівна
доктор економічних наук, професор

Є одним з провідних фахівців в галузі досліджень теоретико-методологічних, методичних і практичних аспектів діяльності соціо-гуманітарної сфери, включаючи сферу освіти, в тому числі професійної; а також дослідження основ сталого розвитку соціального сектору економіки, формування та реалізації соціальної політики, розв’язання регіональних проблем територіальної організації соціальної інфраструктури.

Результати наукових розробок В.І. Куценко використовувались в діяльності органів законодавчої та виконавчої влади різних рівнів. Науковий доробок В.І Куценко складає більш ніж 750 опублікованих праць, з них понад 60 монографій, у тому числі 15 – індивідуальних, а також навчальні посібники, брошури, статті в наукових, науково-популярних і суспільно-політичних виданнях. Ряд публікацій надруковано у наукових виданнях країн близького і далекого зарубіжжя. В.І. Куценко також здійснює активну науково-педагогічну роботу.

Ляхоцький Володимир Павлович
доктор історичних наук, професор, член вченої ради УМО

Педагог, культуролог, дослідник історії України, вітчизняного радіомовлення, архівної справи, освіти, української соціологічної думки, провідний огієнкознавець, джерелознавець, біографіст, книго – бібліотеко – та бібліографознавець, доктор історичних наук, професор, член президії, академік-секретар відділення історії Академії наук вищої освіти України, академік Української технологічної академії, член Національної Спілки журналістів України, лауреат Всеукраїнських премій імені Василя Веретєннікова (у номінації «За кращий підручник») та Івана Огієнка (у номінації «Наука»). Безпартійний.

Науковий доробок: понад 335 наукових праць.

Член НТШ, Українського історичного товариства (США), Товариства української мови імені Т. Шевченка «Просвіта», вчених рад Історичного товариства Нестора-літописця, правління Всеукраїнського товариства імені Івана Огієнка та правління Українського біографічного товариства, наукових рад, Державної історичної бібліотеки України, музею «Київська фортеця». Головний редактор щорічного наукового видання «Гуманітарний семінаріум», заступник голови Міжнародного історичного клубу «Планета», головного редактора журналу «Пам’ять століть», щорічників «Український богослов», «Історичний календар», член багатьох редколегій наукових збірок та видань, зокрема, журналів «Київська старовина», «Горизонтыобразования», «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія». Член Комітету у справах Всеукраїнської премії імені І. Огієнка, Міжвідомчої координаційної ради у справах закордонних українців, співорганізатор проведення першої в Україні, VIII числом, Світового Конгресу Українців (2003).

Нагороджений почесними грамотами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, президента УНР векзилі, Держкомархіву України, голів Київської міської та обласної держадміністрацій, нагрудними знаками: Київського міського голови «Знак пошани», Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» та «А.С. Макаренка», Міністерства культури і мистецтв України «За досягнення в розвитку культури і мистецтв», Держкомнацміграції України «За особистий вагомий внесок у зміцнення миру та міжнаціональної злагоди», Національної академії педагогічних наук України «К.Д. Ушинського», найвищими нагородами УПЦ КП: орденами «Хреста Спасителя», «Св. рівноапостольного князя Володимира І-ІІІ ст.», «Апостола Андрія Первозванного ІІ ст.», «Святих Кирила та Мефодія», «Святого Юрія Переможця», Ярослава Мудрого, «Преподобного Нестора-літописця». Медаллю Академії наук Вищої освіти України імені І.П. Крип’якевича, найвищою нагородою Всеукраїнського товариства імені Т. Шевченка «Просвіта» медаллю «Будівничий України», медаллю УПЦ КП «2000 років Різдва Христового» та ін.

Яковець Василь Павлович
доктор фізико-математичних наук, професор

З травня 2008 року розпочався новий, досить насичений і цікавий етап у педагогічній діяльності Василя Павловича – відгукнувшись на настійливе запрошення ректора новоствореного Університету менеджменту освіти в складі Академії педагогічних наук України члена-кореспондента АПН України, доктора педагогічних наук, професора В. В. Олійника, він переходить туди на посаду проректора з навчальної роботи.

Маючи за плечима великий досвід управлінської діяльності, будучи надзвичайно працьовитою, доброзичливою і толерантною людиною, Василь Павлович одразу влився в новий для нього колектив. Роботи було дуже багато: формувався університет інноваційного типу, який здійснював не лише підготовку фахівців з вищою освітою, а й займався підвищенням кваліфікації керівних і педагогічних кадрів системи освіти, причому останнє було головним напрямом його діяльності.

На Василя Павловича була покладена дуже важлива і відповідальна функція – організація навчального процесу у всіх структурних підрозділах університету: Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти, який займався підвищенням кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти; Інституті післядипломної педагогічної освіти інженерно-педагогічних працівників, який знаходиться в м. Донецьку і займається підвищенням кваліфікації педагогічних працівників системи професійно-технічної освіти; факультеті менеджменту та психології, який на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за заочною формою навчання готував фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста і магістра, та навчально-консультаційному центрі цього факультету, створеному в м. Чернігові на базі місцевого електромеханічного технікуму.

Працюючи на посаді директора Інституту відкритої освіти, Василь Павлович зумів за короткий час налагодити його ефективну роботу, залучивши до навчання в ньому майже півтори тисячі слухачів. Причому кількість працівників вищих навчальних закладів, які виявили пройти навчання на курсах підвищення кваліфікації, зросла у п’ять разів.

Під його керівництвом була проведена велика робота як щодо залучення до навчання необхідного контингенту слухачів, так і щодо формування змісту навчання, яке б відповідало їх нагальним професійним потребам. Крім того, значна увага надавалась модернізації навчального процесу з використанням можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Зокрема, керована самостійна робота слухачів на дистанційному етапі почала активніше здійснюватись шляхом створення відкритих навчальних веб-середовищ у мережі Інтернет.

Гриценок Інна Антонівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Доцент кафедри Гриценок І.А. – кандидат педагогічних наук, на посаді доцента працює з 5 травня 2008 року, є фахівцем з організації виробничого навчання у навчальних закладах професійної освіти. Науковий напрям роботи Гриценок І.А. – теорія і методика проектування професійного навчання. За час роботи на посаді доцента кафедри університетської та професійної освіти і права Гриценок І.А. проявила себе як кваліфікований педагог, координатор-тьютор груп слухачів категорій „Керівні та педагогічні кадри ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації й ПТНЗ”; розробила теми занять - „Розвиток професійної компетентності керівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в умовах інституційного розвитку”, „Концептуальні засади вдосконалення професійної компетентності керівних педагогічних кадрів”, „Основи інституційного розвитку навчального закладу професійної освіти”, «Бізнес-планування у діяльності ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», «Організація діяльності ПТНЗ на засадах впровадження інклюзивних підходів», «Тайм-менеджмент у системі управління навчальним закладом професійної освіти», які успішно проводить на курсах підвищення кваліфікації; підготувала та видала конспект лекції з курсу підвищення кваліфікації для керівників професійно-технічних навчальних закладів за очно-дистанційною формою навчання „Основи інституційного розвитку навчального закладу в умовах децентралізації професійної освіти”, навчально-методичний посібник «Інклюзивна освіта в умовах професійно-технічного навчального закладу» (у співавторстві), практичний посібник «Індекс інклюзії: професійно-технічний навчальний заклад» (у співавторстві) й методичні рекомендації „Виїзні заняття у системі підвищення кваліфікації: методика і практика проведення”; опублікувала 30 статей у наукових та фахових виданнях.

Красильник Юрій Семенович
кандидат педагогічних наук, доцент

Красильник Юрій Семенович працює на посаді з лютого 2011 року. Науково-педагогічний стаж складає 15 років. До роботи в університеті мав досвід викладання навчальних дисциплін “Основи наукової творчості”, “Педагогіка вищої школи”, “Професійна педагогіка”, “Комунікативні процеси у навчанні”, “Філософія освіти”. Під його науковим керівництвом захищено дві кандидатські дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з теорії і методики професійної освіти (13.00.04), теорії та методики навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни) (13.00.02). Опублікував після захисту дисертації 55 наукових, навчально-методичних праць, з них 26 – у фахових наукових виданнях.

За час роботи в університеті зарекомендував себе як відповідальний та дисциплінований викладач спроможний якісно планувати та здійснювати навчальну, виховну, методичну роботу, наукову діяльність. Ю. С. Красильник куратор-тьютор навчальних груп підвищення кваліфікації заступників директорів з навчально-виробничої роботи ПТНЗ, завідувачів відділень ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Викладає спецкурси “Формування педагогічної майстерності педагога”, “Інноваційні підходи до організації навчального процесу у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації”, “Психолого-педагогічні умови організації навчального процесу ПТНЗ”.

Ю. С. Красильник здобувач наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – “Теорія і методика професійної освіти”. Науковий інтерес – теорія та практика виховання, навчання, підготовка науково-педагогічних кадрів. Опублікував за темою дисертаційного дослідження навчальний посібник, три розділи підручника, за темою науково-дослідної роботи кафедри університетської та професійної освіти і права − 4 статті, з них 2 – у фахових наукових виданнях. Взяв участь в роботі 7 наукових конференцій та семінарів.

Базелюк Василь Григорович
кандидат педагогічних наук, доцент

Базелюк Василь Григорович працює на кафедрі університетської та професійної освіти і права з 12 вересня 2011 року на посаді виконуючого обов’язки доцента кафедри. За вказаний період В.Г. Базелюк розробив навчальні та навчально-тематичні плани для таких категорій слухачів: «Ректори ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації»; «Проректори з наукової роботи та міжнародних зв’язків ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації»; «Проректори з навчальної роботи ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації»; «Проректори з науково-педагогічної роботи ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації»; «Директори інститутів (декани) ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації»; «Начальники (завідувачі) навчальних (навчально-методичних) відділів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації»; «Завідувачі відділень ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації».

Виконує обов’язки куратора-тьютора в групах таких категорій слухачів: «Ректори ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації»; «Заступники директорів інститутів (декани) ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації»; «Начальники відділів кадрів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації»; «Начальники (завідувачі) навчальних (навчально-методичних) відділів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації»; «Завідувачі відділень ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації».

В.Г.Базелюком розроблено навчально-методичні матеріали та складені робочі програми до спецкурсу: «Технологія науково-педагогічного дослідження»; «практичного заняття: «Технологія використання електронного підручника у навчальному процесі»; тематичної дискусії: «Управління якістю освіти у навчальному закладі»; конференцій з обміну досвідом: «Підвищення ефективності управлінської діяльності завідувачів відділень ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації»; «Підвищення ефективності управлінської діяльності начальників (завідувачів) навчальних (навчально-методичних) відділів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації»; інтернет-семінарів: «Особливості організації навчального процесу у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації»; «Особливості управління організацією навчального процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації».

Постійно бере участь у наукових конференціях, які сприяють підвищенню професійно-кваліфікаційного рівня науково-педагогічних працівників. Проводить дослідження та готує наукові публікації з теми дослідження, які розробляються викладачами кафедри.

Пащенко Ольга Василівна
кандидат технічних наук, доцент

О.В. Пащенко працює в ДЗВО «УМО» НАПН України з 01.09 2005 р. по 30 червня 2008 року на посаді доцента кафедри професійної освіти, а з 01.09 2008 р. по 30.06 2010 р. – на посаді професора, з 01. 07 2010 по 30.06 2013 р. на посаді доцента кафедри університетської та професійної освіти і права ІВО.

До роботи в Університеті менеджменту освіти НАПН України, вона 33 роки працювала в Хмельницькому національному університеті на посаді доцента кафедри теорії та методики професійного і трудового навчання, суміщаючи роботу викладача з посадами заступника декана з навчально-методичної роботи та начальника відділу моніторингу планування науково-методичного управління Хмельницького національного університету, вона є автором понад 150 наукових та науково-методичних праць.

Під час роботи в ДЗВО «УМО» НАПН України Пащенко О.В. зарекомендувала себе як висококваліфікований фахівець з науково-методичного забезпечення підвищення кваліфікації керівних педагогічних кадрів ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, виконувала значну роботу з планування курсів підвищення кваліфікації директорів ПТНЗ та директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації за очно-дистанційною формою навчання. За період роботи з 01.09. 2005 р. підготувала та опублікувала більше 40 наукових й науково-методичних праць, серед них:

 • конспектів лекцій – 2;
 • навчально-методичних комплексів (у співавторстві) – 2;
 • методичні рекомендації (у співавторстві) – 1;
 • навчальний тренінг – 1;
 • навчально-методичні посібники з грифом МОНУ (у співавторстві) – 6;
 • наукові статті – 30.

О.В. Пащенко заняття проводить на високому науковому і методичному рівнях, про що свідчать відгуки слухачів, користується повагою та авторитетом у колективі кафедри.

Кретович Світлана Сергіївна
кандидат педагогічних наук, доцент

 • У 1984 році закінчила Київський технікум радіоелектроніки за спеціальністю «радіоапаратобудування».
 • У 1990 році закінчила Київський політехнічний інститут і отримала кваліфікацію радіоінженера.
 • 1990-2000 рр. працювала викладачем спеціальних дисциплін у Київському технікумі радіоелектроніки (викладач вищої категорії).
 • 2000-2005 рр. працювала заступником директора Київського транспортно-економічного технікуму.
 • 2006-2010 рр. працювала у Міністерстві освіти і науки України на посаді головного спеціаліста відділу моніторингу вищої освіти департаменту вищої освіти.
 • З 2010 року працює у Міністерстві освіти і науки України на посаді головного спеціаліста відділу інформаційно-аналітичної роботи департаменту вищої освіти.
 • З 2013 р. по лютий 2014 р. – доцент кафедри університетської та професійної освіти і права Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України.

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Наукові засади моніторингу розвитку вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації» (Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Єльникова Галина Василівна).

Озерян Ольга Леонідівна
старший викладач, магістр державного управління

Озерян Ольга Леонідівна працює на кафедрі університетської та професійної освіти і права з 12 листопада 2010 року на посаді старшого викладача кафедри. Розроблені навчально-методичні матеріали та складені робочі програми до: спецкурсів: «Інформаційно-аналітичне забезпечення освітньої діяльності», «Застосування інтелектуальних технологій в педагогічній практиці»; практичних занять: «Проведення співбесіди при відборі персоналу. Методи визначення відповідних компетенцій»; круглих столів: «Реалізація освітньої політики в Україні»; «Визначення основних проблем в освітній політиці України»; конференцій з обміну досвідом: «Організація діяльності ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації в умовах євроінтеграційних процесів», «Ефективність управлінської діяльності у ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації в умовах демократичних перетворень»; тренінгів: «Інтерактивні методи викладання як засіб підвищення ефективності навчального заняття»; «Застосування інтелектуальних технологій в педагогічній практиці»; інтернет-семінарів: «Особливості організації навчального процесу у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації».

Проводиться робота над укладанням навчально-методичного комплексу для керівних кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, зокрема категорії слухачів: директори інститутів (деканів) ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, Розроблені навчальні комплекси до модулів керівних кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Закінчила курс та отримала свідоцтво про участь у Українсько-французькій комплексній програмі підготовки викладачів у рамках проекту Twinning «Підтримка розвитку та удосконалення системи підготовки державних службовців в Україні» за тематикою "Лідерство в управлінні". Прийняла участь у конкурсі УМО на кращу науково-методичну розробку в системі післядипломної педагогічної освіти, зокрема за рекомендацією кафедри була надані посібники: «Особливості викладання у системі підвищення кваліфікації державних службовців в умовах євроінтеграційних процесів»; «Методика підготовки та проведення інтерактивних занять у вищій школі».

Купрієвич Вікторія Олександрівна
старший викладач, магістр управління

Купрієвич В.О. працює в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України з 2003 року, на кафедрі із дня заснування з 14 лютого 2005 р. Пропусків робочого часу не виявлено, порушень дисципліни не допускала. До виконання обов’язків викладача ставиться сумлінно, активно, творчо.

Купрієвич В.О. є визнаним фахівцем з проблеми виховання та в питаннях соціального партнерства та самоврядування у діяльності навчальних закладів, заняття проводить на високому науково-методичному рівні. Науковий напрям роботи Купрієвич В.О. – технологія професійного самовдосконалення керівників ПТНЗ в процесі підвищення кваліфікації.

За час роботи на посаді старшого викладача кафедри університетської та професійної освіти і права Купрієвич В.О. проявила себе як кваліфікований педагог, координатор-тьютор груп слухачів категорій „Керівні педагогічні кадри ПТНЗ”; розробила теми занять – «Організація виховної роботи у ПТНЗ в сучасних умовах», «Самоврядування в навчальному закладі», спецкурс «Фахове самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів», які успішно проводить на курсах підвищення кваліфікації; підготувала та видала навчально-методичний комплекс «Підвищення кваліфікації завідувачів відділень ВНЗ І-ІІ р.а. за очно-дистанційною формою навчання» й методичні рекомендації „Виїзні заняття у системі підвищення кваліфікації: методика і практика проведення”; опублікувала 8 статей у наукових та фахових виданнях.

Друковані праці співробітників кафедри

Монографії

 • Куценко В. І. Суспільний вектор сталого розвитку (питання теорії та практики) / [Куценко В. І., Удовиченко В. П, Остафійчук Я. В. та ін.] ; за наук. ред. В.І. Куценко. – К. : 2013. – 336 с. (14 друк, арк.)
 • Куценко В.І. Наукові основі національної стратегії сталого розвитку України/ [М.А. Хвесик, С.О. Лизун, Ш.І. Ібатуллін ... В.І. Куценко та ін.]; за наук. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А. Хвесика; Державна установа „Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”].– К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2013.– 40 c. (1,67 друк, арк.)
 • Куценко В.І. Сучасні напрями економічного забезпечення раціонального природокористування в Україні / [М.А. Хвесик, С.О. Лизун ... В.І. Куценко та ін.]; за наук. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А. Хвесика, д.г.-м.н., проф. С.О. Лизуна; Державна установа „Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”.– К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2013.– 64 c. (2,67 друк, арк.)
 • Куценко В.І. Організація та менеджмент самодіяльного музею (Стан та шляхи модернізації музейної справи в умовах ВУЗівської науки)/ [Андрушків Б.М., Бендасюк О.О., Бортняк Ф.В., Кирич Н.Б., Куценко В.І., Мельник Л.М., Паляниця В.А., Погайдак О.Б., Стойко І.І., Федорейко В.С., Шерстюк Р.П., Шпильовий І.М.].– Тернопіль: ТзОВ „Терно-граф”.– 2013.– 256 с. (10,67 друк, арк.)
 • Kutzenko V. Analysen und Ansichten zur Wirtschaftsentwicklung in der Ukraine / [A. Krysovatyy, V. Fedosov, Ye. Savelev … V. Kutzenko u.a.]; Forschungsinstitut der Internationalen Wissenshaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik e. V. Berlin – Berlin, 2013.– 240 s. (10 друк, арк.)
 • Сергеєва Л.М. Управління розвитком професійно-технічного навчального закладу: теорія і методика: монографія / Л.М. Сергеєва; за наук. ред. В.В. Олійника – К.: Херсон: Айлант, 2013. – 452 с. (18,83 друк, арк.)

Навчальний посібник

 • Чміль А.І. Інноваційні моделі організації навчального процесу в закладах системи післядипломної педагогічної освіти / Навч. пос. За ред. Л.М. Ващенко. К.: 2013.- 180 с. – (7,5 друк, арк.)
 • Методика і технологія оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу: посібник / авт.: Ляшенко О.І., Лукіна Т.О., Булах І.Є., Мруга М.Р.– Педагогічна думка, 2012.– 160 с.– (авторські: С. 28–72; 3,0 друк. арк.).
 • Реформування освіти в Україні: державно-управлінський аспект / Навчально-наукове видання /авт.: Протасова Н.Г., Гаєвська Л.І., Лукіна Т.О. та ін.– Київ, Львів: Вид-во НАДУ, 2012.– (авт.: С. 329–425; 3,0 друк. арк.).
 • Гриценок І.А. Тайм-менеджмент у системі управління навчальним закладом професійної освіти: спецкурс / І.А. Гриценок; НАПН України, Ун-т менедж. освіти, ІВО.– К., 2013.–78 с.– 3,25 авт. арк.
 • Пащенко О.В., Гриценок І.А., Софій Н.З. Інклюзивна освіта в умовах професійно-технічного навчального закладу: Навч.-метод. посіб. – К.: Арт Економі, 2012. – 184 с. – 12,5 др. арк.
 • Пащенко О.В., Гриценок І.А., Софій Н.З., Найда Ю.М. Індекс інклюзії: професійно-технічний навчальний заклад: Практ. посіб. – К.: ФО-П Парашин І.С., 2012. – 92 с. – 7,5 др. арк. (Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України).
 • Сергеєва Л. М. Інституції професійно-технічної освіти країн Європейського Союзу : навч. посіб. / Л. М. Сергеєва. – К. : АртЕк, 2012. – 120 с.
 • Сергеєва Л. М. Якісна професійно-технічна освіта – соціально вразливій молоді : навч.-метод. посіб. / Л. М. Сергеєва, Н. З. Софій ; за ред. Л. М.
 • Сергеєвої. – К. : Арт Економі, 2012. – 168 с.

Статті

 • Сергеєва Л. М. Сутність управлінських процесів як соціального явища /Л. М. Сергеєва // Імідж сучасного педагога. Полтава. — 2014. — № 1. — С. 38 – 41.
 • Сергеєва Л. М. Регіональний ринок праці: прогнозування розвитку /Л. М. Сергеєва // Професійно-технічна освіта. — 2014. — № 1. — С. 19 – 22.
 • Сергеєва Л. М. Концептуальні основи управління розвитком професійно-технічного навчального закладу /Лариса Сергеєва // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. — Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2014. — Випуск 40. — С. 230–237.
 • Сергеєва Л. М. Практики підготовки керівних кадрів професійної освіти в умовах магістратури / Л. М. Сергеєва // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. — 2014. — № 1 (8). — С. 51–59.
 • Сергеєва Л. М. Сучасні тенденції розвитку професійної освіти в контексті європейської інтеграції /Л. М. Сергеєва // Педагогічний альманах : Зб. наук. праць /редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. — Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. — Випуск 21. — С. 85–92.
 • Сергеєва Л. М. Механізм управління конкурентоспроможністю професійного навчального закладу /Л. М. Сергеєва // Нова педагогічна думка. ― Рівне ― 2014. ― С. 208–212. (0,42 др. арк.)
 • Сергеева Л. Н. Соответствие профессиональных учебных заведений потребностям региональных рынков труда /Л. Н. Сергеева //Образование в постиндустриальном обществе: сб. статей междунар. науч. конф., посвященной Александру Михайловичу Новикову ― Ученому, Учителю, Человеку! 2 декабря 2013 г. /Институт теории и истории педагогики РАО. ― М. : ИИУ МГОУ, 2014. ― С. 117–122.
 • Матеріали та тези конференції
 • Сергеєва Л. М. Освітня логістика в управлінні розвитком професійно-технічного навчального закладу Освітня логістика в управлінні розвитком професійно-технічного навчального закладу /Л. М. Сергеєва //35 років на шляху професійної компетентності фахівців: історія, сучасність, перспективи : матеріали Всеукраїнської наук.- практ. конф. (5–6 лютого 2014 р.) / Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України. – донецьк : ІПО ІПП (м. Донецьк) ДВНЗ «УМО», 2014. ― 227 с. ― С. 164–166.
 • Сергеєва Л. М. Регіональні ендаумент-фонди як інструмент розвитку професійного навчального закладу /Л. М. Сергеєва //особистість у сучасній освіті : проблеми навчання та розвитку : матеріали Всеукраїнської наук.- практ. конф. (14-15 травня 2014 р.) / інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. — Донецьк : ІПО ІПП (м. Донецьк) ДВНЗ «УМО», 2014. — с 284. — С. 195–200.