Кафедра психологiї управління

Тел: (044) 481-38-57

Мета: визначення та обґрунтування психологічних засад управління освітніми організаціями, психологічне забезпечення функціонування системи післядипломної педагогічної освіти в умовах соціальних трансформацій.

Напрямки діяльності:

Науково-дослідна діяльність кафедри є підґрунтям науково обґрунтованої побудови навчального процесу, запровадження досягнень сучасної психологічної науки в навчальний процес у системі післядипломної педагогічної освіти.

Науково-методична робота спрямована на науково-методичне забезпечення психологічного компоненту підвищення кваліфікації керівних та методичних кадрів освіти.

Навчальна робота має на меті підвищення рівня психологічної компетентності керівних, методичних та педагогічних кадрів, сприяння їх особистісному зростанню.

Організаційна діяльність кафедри передбачає підготовку спільних проектів з провідними інститутами країн СНД i зарубіжжя, організацію й проведення наукових i науково-практичних конференцій, науково-методологічних семінарів з актуальних психологічних проблем управління у сфері післядипломної педагогічної освіти.

            

Завідувач кафедри - БОНДАРЧУК  Олена Іванівна
доктор психологічних наук, професор
член науково-методичної ради УМО
член вченої ради УМО

Фахівець у галузі педагогічної та соціальної психології, та психології професійної підготовки.
Напрями наукового пошуку: психологічні основи післядипломної педагогічної освіти, проблеми розвитку психологічної готовності до професійної діяльності керівних та педагогічних кадрів, психологічні основи професійної підготовки.
Має близько 150 друкованих праць, у тому числі 1 монографія «Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів», 30 методичних рекомендацій, програм, посібників, зокрема: «Основи психології i педагогіки», «Психологія сім’ї», «Експериментальна психологія», «Психологія праці» (у співавторстві).

ЛУШИН  Павло Володимирович
Доктор психологічних наук, професор
член вченої ради УМО

Автор екофасилітативного підходу до надання психологічної допомоги, в основі якого оригінальна теорія особистісних змін.
Практикуючий психолог та психотерапевт з багаторічним досвідом дослідницької, консультативної роботи та психотерапії. Керівник програми з соціально-психологічної реабілітації наркоманів та осіб ВІЛ-інфекцією.
Консультуючий редактор міжнародних наукових журналів Thinking та Childhood and Philosophy (США та Бразилія). 

   

КИРИЧУК Валерій Олександрович
Кандидат педагогічних наук, доцент

Фахівець у галузі педагогічної та практичної психології.
Напрями наукового пошуку: проектування особистісного розвитку учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, автор педагогічної ідеї психолого-педагогічного проектування соціального розвитку особистості.
Під його науковим керівництвом проводиться всеукраїнський експеримент в 14 регіонах України (62 загальноосвітні навчальні заклади). Автор комп'ютерних діагностично-проектуючих комплексів «Універсал», «Персонал» 

МОСКАЛЬОВА Алла Степанівна
Кандидат психологічних наук, доцент
член науково-методичної ради УМО

Фахівець у галузі педагогічної та вікової психології, практичної психології. Керівник Центру психологічного консультування «ДІАЛОГ».
Напрями наукового пошуку: психологічні основи післядипломної педагогічної освіти, проблеми формування психологічної культури усіх суб’єктів системи післядипломної педагогічної освіти, технології роботи з дітьми позбавленими батьківської опіки, ґендерний підхід в управлінні школою.
Має понад 60 друкованих праць, серед яких методичні рекомендації, програми, навчально-методичні посібники, зокрема: «Практикум з психології», «Психологічна культура особистості як складова особистісного розвитку і соціалізації підлітка», «Діти державної опіки: проблеми, розвиток, підтримка» (у співавторстві), «Ґендерний підхід в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами» (у співавторстві).

КАРАМУШКА Людмила Миколаївна
Доктор психологічних наук, професор

Заслужений працівник освіти України, дійсний член Міжнародної кадрової Академії, президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці.
Автор понад 400 публікацій з проблем психології управлення та організаційної психології, у тому числі монографії «Психологія управління закладами середньої освіти», навчальних посібників «Психологія управління», «Основи психолого-управлінського консультування» та ін.
Редактор фахового збірника «Економічна психологія. Організаційна психологія. Соціальна психологія». Член міжнародних професійних об'єднань психологів: Європейської мережі організаційних психологів та психологів праці (Франція), Європейської Асоціації психологів праці й організаційної психології (Бельгія), Міжнародної асоціації управління конфліктами (США). Учасник міжнародних проектів.
Сфера професійних інтересів: психологія освітнього менеджменту, психологія управління, організаційна психологія, конфліктологія, психолого-управлінське консультування.

ПРИХОДЬКО Юлія Олексіївна
Доктор психологічних наук, професор

Автор понад 110 друкованих праць з проблем вікової та педагогічної психології, зокрема, становлення та розвитку особистості на різних вікових етапах, проблеми моральності особистості, професійної підготовки психологів та педагогів.
Здійснює професійну підготовку психологів та практичних психологів, наукове керівництво аспірантами, а також перепідготовку керівних кадрів освіти. Академік Академії вищої школи України.

НЕЖИНСЬКА Олена Олександрівна
Кандидат психологічних наук, доцент

Сфера професійних інтересів: психологічні особливості формування ґендерної компетентності керівників освітніх організацій; надання психологічної допомоги сім’ї щодо корекції негативних проявів ґендерних стереотипів; попередження «професійного вигорання» та професійних деформацій працівників освітніх організацій.
Автор близько 60 публікацій, у тому числі, 1 програма «Психологічні особливості формування ґендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів», 4 спецкурси, в тому числі «Психологічні засади розвитку ґендерної компетентності керівників освітніх організацій» та ін., співавтор декількох посібників. Здійснює наукове керівництво аспірантами.

ПІНЧУК Наталія Іванівна
Кандидат психологічних наук, доцент

Сфера професійних інтересів: психологічні особливості обдарованої дитини; психологічна підготовка керівників освітніх організацій до роботи з обдарованими дітьми, психологічні умови особистісного розвитку технічної обдарованої особистості підлітка.
Має понад 40 публікацій, у тому числі, 1 програма «Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до роботи з обдарованими дітьми», 4 спецкурси, серед них «Технологія роботи з обдарованими дітьми» та ін., 1 посібник «Обдарована молодь України: оцінка сучасного стану та перспективи» (у співавторстві).
Має Подяку від міського голови за вагомий внесок у розвиток науки.

ГОРДІЄНКО Наталія Василівна
Старший викладач
Аспірант кафедри психології управління.

Наукові інтереси: проблеми розвитку психологічної компетентності працівників районних методичних кабінетів у післядипломній освіті.
Має близько 12 публікацій. Як фахівець освіти дорослих працює над удосконаленням науково-педагогічної діяльності, має організаторські здібності, спрямовує діяльність працівників відділу на якісне виконання функціональних обов’язків.

КАЗАКОВА Світлана Володимирівна
Методист, старший викладач
магістр психології

Бере активну участь в організаційно-методичному забезпеченні науково-дослідної роботи колективу кафедри з проблем психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін.
У лютому 2006 року закінчила магістратуру у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».
Сфера професійних інтересів : психологія дизайну, психологічний вплив кольору на стани особистості.

Друковані праці співробітників кафедри психології за 2013 р.

Монографії

 • Гендерні дослідження : прикладні аспекти : колективна монографія / О. І. Бондарчук, А. С. Москальова та ін.; за ред. В. П. Кравця. – Тернопіль : навчальна книга Богдан, 2013. – 360 с. (у співавторстві, 2,5 д.а.).

Спецкурси

 • Бондарчук О. І. Підготовка працівників психологічної служби до професійної діяльності на засадах ґендерної рівності : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2013. – 40 с.
 • Бондарчук О. І. Психологічна підготовка керівників закладів освіти до профорієнтаційної роботи учнівською та студентською молоддю : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / О. І. Бондарчук, А. С. Москальова, О. О. Нежинська, О. А. Прокопенко ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2013. – 40 с
 • Карамушка Л. М. Діагностика організаційної культури освітніх організацій : метод. рекоменд. для слухачів очно-дистан. форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / Л. М. Карамушка, А. М. Шевченко ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж.освіти». – К., 2012. – 28 с. (1,1 д.а.).
 • Карамушка Л. М. Етнопсихологічні чинники організаційного розвитку закладів освіти : спецкурс для слухачів очно-дистан. форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / Л. М. Карамушка, К. В. Терещенко ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж.освіти». – К., 2012. – 24 с. (1,0 д.а.). (не ввійшло у звіт за 2012 рік)
 • Москальова А. С. Психологічні особливості діяльності завідувачів (практичних психологів) районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій в умовах соціально-економічних трансформацій : спецкурс / А. С. Москальова ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти. – К., 2012, – 40 с. (не ввійшло у звіт за 2012 рік)

Статті у фахових виданнях, затверджених МОН України

 • Бондарчук О. І. Психологічні особливості прояву та профілактики віктимності в інтелектуально обдарованих підлітків / О. І. Бондарчук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – 2012. – Т. 1, Вип. 105. – С. 47–51. – (Серія «Психологічні науки»)
 • Бондарчук О. І. Соціально-психологічні механізми особистісного розвитку дорослої людини / О. І. Бондарчук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / [ред. кол. : С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін.] ; – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, Вип. 38. – К.-Алчевськ : ЛАДО, 2013. – С. 347–351. (0,5 д.а.)
 • Гордієнко Н. В. Особливості психологічної компетентності працівників районних методичних кабінетів системи післядипломної педагогічної освіти / Н. В. Гордієнко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів : ЧДПУ, 2012. – Т. 1, вип. 105. – С. 73–76. – (Серія «Психологічні науки») (не ввійшла до звіту за 2012 р.).
 • Киричук В. О. Соціально-педагогічне проектування як компонент практичної діяльності в системі освіти / В. О. Киричук, Л. Є. Єнотаєва // Навчання і виховання обдарованої дитини : теорія та практика : зб. наук. праць. – Вип. 10. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2013. – С. 54–61.
 • Москальова А. С. Вивчення психологічної культури педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів : теоретичний аналіз / А. С. Москальова, О. О. Анісімова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. : А.С.К., 2012. – Вип. 36. – Т. 1. – С. 321–325. (не ввійшов до звіту минулого року)
 • Пінчук Н. І. Психологічні умови гармонійного розвитку особистості підлітків у процесі творчості / О. І. Бондарчук, Н. І. Пінчук // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць ; ред. кол. В. В. Олійник (голов. ред.) [та ін.]. – К. : Геопринт, 2013. – Вип. 9(22). – К. : АТОПОЛ, 2013. – С. 43–50.
 • Приходько Ю. О. Внесок П. Я. Гальперіна у розвиток педагогічної та вікової психології (До 110-річчя від дня народження) / Ю. О. Приходько // Вісник інституту розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова «Філософія, педагогіка, психологія : зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 25. – С. 78-89 (0,5 др. а.).

Статті в інших наукових виданнях

 • Бондарчук О. І. Психологічні особливості розвитку самоефективності керівників освітніх організації в умовах післядипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук // Післядипломна освіта в Україні. – 2013. – № 1(28). – С.56–60
 • Бондарчук Е. Социально-психологические особенности профилактики проявлений виктимности у интеллектуально одаренных подростков / Е. Бондарчук, Т. Калязина // Актуальные проблемы психологии, бизнеса и социальной сферы общества : теория и практика. – Рига : Балтийский институт психологии и менеджмента, 2012. – Т. 8, ч. 1. – С. 14-20 (не ввійшла до звіту за 2012 р.).
 • Карамушка Л. М. Организационное развитие образовательных организаций : Оценка персоналом психологических факторов и условий / Л. Карамушка // Актуальные проблемы психологии, бизнеса и социальной сферы общества : теория и практика. – Рига : Балтийский институт психологии и менеджмента, 2012. – Т. 8, ч. 1. – С. 75–84. (не ввійшло у звіт за 2012 р)
 • Киричук В. О. Соціально-педагогічне проектування як компонент практичної діяльності в системі освіти / В. О. Киричук // Освіта та розвиток обдарованої особистості : щомісячний науково-методичний журнал. – 2013. – № 4(11). – С. 48–52.
 • Киричук В. О. Педагогічне проектування як основа управління розвитком особистості учня / В. О. Киричук // Освіта та розвиток обдарованої особистості : щомісячний науково-методичний журнал. – 2013. – № 8-9(15-16). – С. 90–96.
 • Нежинська О. О. Навчальний тренінг «Самоменеджмент у діяльності практичного психолога системи освіти» / Н. М. Каневська, О. О. Нежинська // Профтехосвіта. – 2013. – № 4(52). – С. 21–23.
 • Пінчук Н. І. Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до гармонійного розвитку особистості в процесі творчості / О. І. Бондарчук, Н. І. Пінчук // Післядипломна освіта в Україні. – 2013. – № 1(22). – С. 56–60.
 • Bondarchuk O. Changes of professional value orientations of teachers in the system of postgraduate education / O. Bondarchuk, A. Pecherska // Social Welfare Interdisciplinary Approach – 2013. – № 3(1). – Р. 66–78.
 • Гордієнко Н. В. Perspectiva academică: [comunicărule articipanţilor conf. şt. Interuniv. Desfăşurată în cadrul Univ. «Perspectiva-INT» cu tema «Cetăţenie activă, solidaritate şi coeziune pentru dezvoltare», 12 mai 2011] / Univ. «Perspectiva-INT» ; col.red. : Odineţ Rodica, Eşanu Andrei, Ciobanu Anatol [et al.] ; red. şt.: Anton Moraru; coord. : Arina Kraijdan, Anton Moraru. – Ch. : Univ. «Perspectiva-INT», 2012 (Tipogr. «Alina Scorohodova» Îl). – ISBN 9788-9975-4061-8-5. (не ввійшло до звіту за 2012 р.).

Матеріали та тези конференції

 • Бондарчук Е. И. Гендерные предубеждения в деятельности руководителей общеобразовательных учебных заведений / Е. И. Бондарчук, Е. А. Нежинская // Актуальные вопросы педагогики и психологии : материалы международной заочной научно-практической конференции. (06 февраля 2013 г.) – Новосибирск : Изд. «СибАК», 2013. – Ч. ІІ. – С. 88–92. – Режим доступа – http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/6458-2013-02-16-08-14-08
 • Бондарчук О. І. Самоефективність керівника освітньої організації як чинник організаційного розвитку / О. І. Бондарчук //«Психологічні особливості розвитку організаційної культури в системі державної служби, освіти, промисловості та бізнесу» (30-31 травня 2013, Київ) : тези ІХ Міжнародної конференції з організаційної та економічної психології ; за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К.-Алчевськ : ДонДТУ, 2013. – С. 109–110.
 • Бондарчук О. І. Психологічне здоров’я особистості : зміст і проблеми моніторингу / О. І. Бондарчук // Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю в Україні : стан і перспективи розвитку» (Київ, 28-29 березня 2013 р.) ; уклад. Т. Є. Бойченко ; за заг. ред. Є. Р. Чернишової. – К., 2013. – С. 14–15.
 • Казакова С. В. Імідж керівника освітньої організації як показник розвитку організаційної культури / О. О. Нежинська, Н. І. Пінчук, С. В. Казакова // Тези IХ Міжнарод. конференції з організаційної та економічної психології «Психологічні особливості розвитку організаційної культури в системі державної служби, освіти, промисловості та бізнесу» (30–31 травня 2013 р., м. Київ) / за наук. ред. С. Д. Максименко, Л. М. Карамушки. – К.-Алчевськ : ДонДТУ, 2013. – С. 117–118. (0,07 д.а.)
 • Казакова С. В. Психологічні проблеми розвитку готовності керівників професійно-технічних навчальних закладів до маркетингу освітніх послуг / О. І. Бондарчук, С. В. Казакова // Сучасні проблеми військової та соціальної психології і соціальної роботи : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., м. Одеса, ОНУ, ВА, 4-5 жовтня 2013 р. ; редкол. : Л. А. Снігур (наук. ред.), В. І. Захаров (відп. ред.). – Одеса : ОНУ, ВА, 2013. – С. 10–11. (0,1 д. а.)
 • Киричук В. О. Соціально-педагогічне проектування як компонент практичної діяльності в системі освіти / В. О. Киричук // Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2013 р. – Теребовля : ТОВ «Інформаційна системи», 2013. – С. 6–13.
 • Лушин П. В. Экоцентрированный подход к оказанию психологической помощи (экофасилитация) : история об истоках / П. В. Лушин // Всероссийская научно-практическая конференция по экзистенциальной психологи : материалы сообщений ; под ред. Д. А. Леонтьева . – М. : Смысл, 2013. – С. 123–129.
 • Москальова А. С. Вплив психологічних особливостей копінг-поведінки на подолання професійних криз керівників загальноосвітніх навчальних закладів / А. С. Москальова // Сучасні проблеми військової та соціальної психології і соціальної роботи : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., м. Одеса, ОНУ, ВА, 4-5 жовтня 2013 р. ; редкол. : Л. А. Снігур (наук. ред.), В. І. Захаров (відп. ред.). – Одеса : ОНУ, ВА, 2013. – С. 125–127.
 • Москальова А. С. Психологічна культура педагогічних працівників як чинник формування здорового способу життя учнів / А. С. Москальова // «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю в Україні : стан і перспективи розвитку» (26-29 березня 2013 р., Київ) : тези Міжнар. наук.-практ. конференції ; уклад. Т. Є. Бойченко ; за заг. ред. Є. Р. Чернишової. – К., 2013. – С. 40–41.
 • Bondarchuk O. Psychological health of personality : contents and criteria / O. Bondarchuk // European network of health promoting schools in ukraine: status and prospects for development : Abstracts of International Scientific Conference, Kyiv, Ukraine, 26-29 March 2013. – Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.schoolsforhealth.eu/upload/Abstracts_Kiev_March_2013.pdf
 • Moskaljova Alla. Psychological culture of educational workers as a factor of healthy lyfestyle students / Alla Moskaljova // National academy of pedagogical sciences of Ukraine university of education management national academy of pedagogical sciences of Ukraine research institute for postgraduate pedagogical education, 26-29 March 2013, Kyiv, Ukraine. – P. 29.
 • Нежинська О. О. Ґендерна рівність в освітній організації як основа психологічного здоров’я суб’єктів навчально-виховного процесу : зб. тез доповідей Першої Міжнародної відкритої науково-практичної конференції «Попередження передчасного старіння жінки як інноваційна система здоров’язбереження в умовах інформаційного суспільства» (14 березня 2013 р., м. Київ, УМО) / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2013. – С. 8.
 • Приходько Ю. О. Деякі проблеми підготовки практичного психолога / Ю. О. Приходько // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку вищої освіти в Україні : Європейський вектор». – Ялта : Республ. вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет», 2013. – С. (0,3 д.а.)