Кафедра університетської освіти і права

Кафедра університетської освіти і права є одним з основних навчально-наукових підрозділів Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України.

Кафедра здійснює підвищення кваліфікації таких слухачів:

  • керівників університетів, академій та інститутів за категоріями:

- ректори;

- проректори з навчальної, виховної, наукової роботи, міжнародних зв’язків та адміністративно-господарської роботи;

- декани факультетів (директори інститутів);

- заступники деканів факультетів (директори інститутів);

- начальники навчальних (навчально-методичних) відділів;

- начальники відділів кадрів;

- директори (заступники директорів, провідні фахівці) бібліотек.

- викладачі.

  • керівників коледжів, технікумів та училищ за категоріями:

- директори;

- наступники директорів з навчальної та навчально-методичної роботи, навчально-виробничої та виробничої роботи, навчально-виховної та виховної роботи;

- начальники (завідувачі) навчальних відділів;

- начальники відділів кадрів;

- завідувачі відділень;

- викладачі.

  • керівників професійно-технічних навчальних закладів за

Навчання здійснюється за навчальними та навчально-тематичними планами, зміст яких враховує інноваційні підходи щодо розширення та систематизації теоретичних знань слухачів з основних напрямів сучасної освітньої політики та розвитку їх управлінської компетентності, які необхідні для ефективного виконання професійних завдань.

Заняття проводяться за розкладом, який складається навчальним відділом ЦІППО на основі навчально-тематичних планів. Тривалість курсів підвищення кваліфікації – 22 тижні, у т.ч.: перший етап – організаційно-настановна сесія (очно) – один тиждень; другий етап – керована самостійна робота (дистанційно) – 20 тижнів; третій етап – залікова сесія (очно) – один тиждень.

Перший етап (очний, 45 годин) – опанування навчальним матеріалом шляхом проведення аудиторних занять (вхідний контроль, лекції, тематичні дискусії, “круглі столи”, практичні заняття, тренінги, спецкурси тощо).

Другий етап (дистанційний, 120 годин) – керована самостійна робота, Інтернет-заняття, виконання випускної роботи та навчального практикуму.

Управління самостійною роботою слухачів здійснюється куратором-тьютором навчальної групи шляхом надання методичної та консультативної допомоги; особистого спілкування у режимах “one-line”, “off-line” та ін. При цьому застосовуються комп’ютерні та інформаційні технології та можливості телекомунікаційних мереж (Інтернет, E-mail, IRC, тел/факс та ін.).

Третій етап (очний, 45 годин) – проводяться виїзні заняття, конференції з обміну досвідом, підсумковий контроль (вихідний, захист випускної роботи, диференційований залік).

Університет створює належні умови для навчання слухачів, надає навчальні (спеціалізовані) аудиторії, технічні засоби навчання, навчально-лабораторне обладнання. За кафедрою закріплюються базові об’єкти для проведення виїзних занять.

На період навчання слухачі курсів підвищення кваліфікації на договірних засадах забезпечуються житлом у гуртожитку Університету.

Слухачі, які виконали всі вимоги навчальних планів і програм, одержують свідоцтва встановленого зразка.