Науково-дослідна робота за темою

«Трансформація  професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників  в умовах відкритого університету післядипломної освіти»
реєстраційний номер УкрІНТЕІ 0120U104637,  дата реєстрації 30.10.2020 р.

Терміни проведення наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки:  початок_01.12.2021  закінчення _31.12.2025

Підставою для виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки є рішення Вченої ради Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Про схвалення теми НДР ЦІПО «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти»  (протокол № 1 від 21 січня 2020 р.)».

Виконавці наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки:

головна організація-виконавець Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;  кафедри-виконавці наукових підтем: кафедра менеджменту освіти та права,  кафедра психології управління, кафедра філософії і освіти дорослих, кафедра професійної і вищої освіти, кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних комунікацій.

Наукові керівники дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки:

Сорочан Тамара Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО УМО.

Карташова Любов Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з дистанційного навчання Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО УМО.

Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО УМО.

Рябова Зоя Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор,завідувач кафедри менеджменту освіти і права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО УМО.

Сергеєва Лариса Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор,завідувач кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО УМО.

Мета – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити варіативні моделі і технології трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти.

Завдання:

 1. Обґрунтувати методологію, теоретичні основи і концепцію дослідження.
 2. Узагальнити науковий доробок вітчизняних і зарубіжних учених та проаналізувати освітню практику за проблемою дослідження.
 3. 3.   Дослідити  організаційно-педагогічні умови і механізми формування цифрового освітнього середовища  професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету та обґрунтувати його концептуальну модель.
 4. Охарактеризувати теоретико-методичні засади та розробити модель трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти.
 5. Розробити, теоретично обґрунтувати та апробувати методичну систему професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти.
 6. Здійснити наукове моделювання та практичну перевірку адаптивної моделі професійного розвитку керівних кадрів освіти, педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти.
 7. Теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити зміст, складові та показники психологічного благополуччя учасників освітнього процесу, визначити особливості їх урахування у змісті й процесі підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у відкритому університеті післядипломної освіти.
 8. Розробити науково-методичний супровід практичного запровадження варіативних моделей і технологій трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти.

Очікувані наукові результати дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки:

- концепція трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних кадрів в умовах відкритого університету післядипломної освіти;

- варіативні моделі професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти;

- теоретико-методичні основи професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти;

- концептуальна модель цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти;

- педагогічні умови професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах  відкритої освіти;

- методична система професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах  відкритої освіти;

-  авторські методики для діагностики професійного розвитку педагогічних працівників в умовах відкритого університету;

- методика  визначення освітніх потреб користувачів освітніх послуг   відкритого університету післядипломної освіти у контексті якості освіти.

Продукція, підготовлена за результатами виконання наукового дослідження:

 • Монографія;
 • Навчально-методичний посібник;
 • Віртуальний тематичний словник;
 • Комплекс освітньо-професійних програм підвищення кваліфікації;
 • Експірієнс-каталог запровадження варіативних моделей у закладах освіти України;
 • Статті.

 Упровадження результатів наукового дослідження: Цільова аудиторія і ключові стейкхолдери – керівники, педагогічні і науково-педагогічні працівники закладів післядипломної освіти, закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої освіти, установ і організацій, фахівці центрів професійного розвитку педагогічних працівників, дорослі здобувачі освіти.

Можливі об’єкти впровадження: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», УВУПО, галузеві академії/інститути/центри післядипломної освіти/; обласні інститути післядипломної педагогічної освіти України; структурні підрозділи післядипломної освіти/підвищення кваліфікації університетів; центри професійного розвитку педагогічних працівників; заклади формальної і неформальної освіти різних рівнів, заклади, організації і установи, які здійснюють освіту дорослих, що навчають осіб старше 18 років і провадять освітній процес у цифровому середовищі (заклади післядипломної освіти, заклади вищої освіти, заклади фахової передвищої освіти, заклади загальної середньої освіти); дорослі здобувачі освіти.

 

Науково-дослідна робота за темою

«Науково-методичні засади підвищення ефективності державно-громадського управління неперервною освітою в умовах суспільної трансформації в Україні»

виконувалася на кафедрі менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України з червня 2016 року (підставою для виконання НДР є рішення Вченої ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України від 13 червня 2016 року).

Науковий напрям 9. Якість освіти. Управління розвитком освіти. Пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень і науково- технічних розробок: «Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика».

Класифікаційна група НДР – прикладна. Термін виконання: 01.06.2016 – 31.12.2020 рр.

Метою здійснення науково-дослідної роботи є аналіз наукових джерел та відомих як вітчизняних, так і зарубіжних практик державно-громадського управління освітою взагалі й системою неперервної освіти зокрема, а також описання шляхів підвищення ефективності державно-громадського управління в системі післядипломної освіти для формування освітян як лідерів змін в умовах суспільної трансформації в Україні.

Науковий керівник теми: Рябова Зоя Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Виконавці: у виконанні науково-дослідної роботи брали участь науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО, зокрема, 3 доктори наук, 8 кандидатів наук, 1 співробітник без наукового ступеня.

Науково-дослідну роботу було зорієнтовано на вирішення актуальних завдань реформування системи освіти, яка на даний час має розв’язати наступні проблеми: відсутність спадкоємності всіх видів і рівнів освіти, що дозволить вибудувати ефективну індивідуальну освітню траєкторію для кожного, хто навчається відповідно до особистісних особливостей та потреб інноваційної України; різкі деформації структури та обсягу підготовки кадрів, що не відповідають реальним потребам ринку праці; неефективність використання державних ресурсів за рахунок неякісної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації в різних закладах освіти, інститутах і навчальних центрах підвищення кваліфікації тощо. Без радикальних змін системи неперервної освіти, що дозволяють вирішити ці та інші проблеми, без додання їй належної якості та ефективності, гнучкості та динамічності, без загального та безперервного підвищення професійного рівня працездатного населення країни неможливо забезпечити інноваційний розвиток і конкурентоспроможність України.

Розроблені теоретичні і методичні засади управління підготовкою сучасних освітніх менеджерів сприятимуть досягненню високого рівня розвитку управлінської компетентності освітян, зокрема в системі державного управління та місцевого самоврядування.

Практична значущість полягає в тому, щорозроблено інструментарій моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти, зокрема з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій.

Основні наукові результати НДР висвітлено в  навчальному посібнику «Менеджмент та маркетинг в сучасних освітніх організаціях» (10 д.а.) та в процесі розроблення нових і оновлення чинних освітніх програм курсів підвищення кваліфікації слухачів категорій, які закріплені за кафедрою МОП.

Зокрема, було розроблено:

-  освітню програму «Модульна програма підвищення кваліфікації керівників Нової української школи» (авторський колектив під науковим керівництвом Н. І. Клокар, д. пед. н., професорки), яка схвалена вченої радою ДЗВО «УМО» (протокол № 7 від 19 вересня 2018 р.). Освітня програма розрахована на 150 годин (5 кредитів EКTS). На її основі було розроблено типову освітню програму організації та проведення курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа». Програму було затверджено наказом МОН України від 13 грудня 2018 року (лінк: https://goo-gl.su/jQvVF7).

Також, було розроблено освітньо-професійні програми тематичних курсів підвищення кваліфікації тренерів та керівників ЗЗСО з питань реалізації Концепції «Нова українська школа», зокрема:

-  освітні програми «Підготовка регіональних тренерів для навчання керівників НУШ» та «Підготовка керівних кадрів закладів загальної середньої освіти до впровадження Концепції «Нова українська школа». Програми схвалено вченої радою УМО й розраховано на 150 годин (5 кредитів EКTS);

-  освітньо-професійну програму підвищення кваліфікації керівників закладів ЗСО (розробники: Н. В. Любченко, к. пед. н., доцентка, Н. А. Зінчук, к. пед. н., доцентка), 150 годин (5 кредитів EКTS);

-  освітні програми підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» для категорії слухачів «Керівники закладів загальної середньої освіти (регіональні тренери/експерти з проблем інституційного аудиту та розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти)», а саме: «Створення та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти. інституційний аудит» та «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти» (авторського колективу: Н. І. Клокар, д. пед. н., професорка, Т. М. Сорочан, д. пед. н., професорка, З. В. Рябова, д. пед. н., професорка, Н. В. Любченко, к. пед. н., доцентка, А. В. Бондар, Ю. В. Вергун, Г. В. Єльникова, д. пед. н., професорка). Освітні програми передбачають 150 годин (5 кредитів EСTS);

-  освітні програми для КПК державних службовців: дві загальні професійні (сертифікатні) програми на 60 годин (2 кредити ЄКТС) кожна. Це такі програми: Професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» та «Професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за темою: «Інституційний аудит та розбудова системи забезпечення якості освіти». У 2020 році програми КПК державних службовців було оновлено відповідно до Наказів НАДС. На сьогодні це: загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації «Публічне управління розвитком системи освіти» (укладачі Рябова З. В., д. пед. н., професорка, Т. О. Лукіна, д. н. з держ. упр., професорка, Н. В. Любченко, к. пед. н., доцентка) та спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації «Інституційний аудит та розбудова системи забезпечення якості освіти» (укладачі Сорочан Т. М., д. пед. н., професорка, Рябова З. В., д. пед. н., професорка, Т. О. Лукіна, д. н. з держ. упр., професорка, Л. М. Оліфіра, к. пед. н., доцентка, А. В. Бондар, Ю. В. Вергун, Г. В. Єльникова, д. пед. н., професорка). Освітні програми передбачають 60 годин (2 кредити EСTS). Програми затверджено: вченою радою ЦІПО ДЗВО «УМО» від 9 червня 2020 р., протокол № 4, вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» від 25 червня 2020 р., протокол № 7 та погоджено НАДС від 4.11.2020 р.;

-  загальну короткострокову програму ПК державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В», і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад, з питань забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю (укладачі Рябова З. В., д. пед. н., професорка, Козенко Р. В., к. н. з¸держ. упр., Баранцова Т. В., урядова уповноважена з прав осіб з інвалідністю, аспірантка кафедри МОП);

-  понад 30 спецкурсів як за вибором для слухачів курсів ПК Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «УМО», так і в межах діяльності віртуальної кафедри управління освітою Українського відкритого університету післядипломної освіти.

Результати дослідження впроваджувалися в діяльність закладів загальної середньої та вищої освіти, зокрема:

– Бучанський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" № 4 Бучанської міської ради Київської області» (довідка № 332 від 28.12.2019);

– Богодухівська гімназія №1 Богодухівської районної ради Харківської області (довідка № 01-22/171 від 30.10.2019);

– у діяльність відділу освіти молоді та спорту Чаплинської селищної ради Херсонської області (довідка № 846/01-23 від 30.12.2019);

– у діяльність ДЗ «Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу»;

– у діяльність кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

– в межах діяльності віртуальної кафедри управління освітою Українського відкритого університету післядипломної освіти.

Результати науково-дослідної роботи за темою «Науково-методичні засади підвищення ефективності державно-громадського управління неперервною освітою в умовах суспільної трансформації в Україні» можуть бути використані у практичній діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування у галузі освіти, а також у підвищенні кваліфікації слухачів системи післядипломної педагогічної освіти.

 

Наукова продукція:

Монографії, розділи в монографіях:

1. Надрага В. І. Концептуальні засади соціального захисту  населення країн європейського союзу в контексті  мінімізації соціальних ризиків // Публічне управління у сфері зайнятості в Україні  у контексті євроінтеграції: проблеми,  ефективність, інноваційність, результативність:  колективна монографія / за наук. ред. д. держ. упр. Р. В. Войтович та К.В. Дубич. Київ, 2020. С. 46-60, 360-374

2. Kurylo V., Savchenko S., Karaman O.CITIZEN COMPETENCY FORMATION IN FUTURE INITIAL STAGE TEACHERS WITHIN THE LEGAL ENVIRONMENT OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOL // Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in NewUkrainianSchool: monograph / Edit. I. F. Prokopenko, I. M. Trubavina. – Prague, OKTAN PRINT s.r.o., 2020. Р. 12–20. URL: https://www.oktanprint.cz/p/theory-and-practice-of-future-teacher-s-training-for-work-in-new-ukrainian-school/

Статті у збірниках наукових праць:

1. Білик Н. І., Любченко Н. В. Педагогічний коучинг як технологія професійного розвитку вчителя в системі підвищення кваліфікації // Імідж сучасного педагога: електор. фахове видання / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка; Полтавський ОІППО ім. М. В. Остроградського; редкол. : Н. І. Білик [та ін.]. Вип. 5 (194) / голов. ред. О. В. Аніщенко.  2020.  С. 41–46.

2. Коврига О. С. Взаємодія органів державної влади з громадськістю в системі державного управління України // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського: Серія «Державне управління». 2020. Том 31 (70).  № 2.  С.109-114. http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/2_2020/20.pdf

3. Курило В. С., Савченко С. В., Караман О. Л. Переміщені університети як новий тип закладів вищої освіти України //Educationandpedagogicalsciences. 2019. № 3 (172). С. 50–58. URL:http://eps.luguniv.edu.ua/index.php/eps/issue/view/7

4. Курило В. С., Савченко С. В.Організація супротиву інформаційному впливу Росії на Україну як нова задача соціальної педагогіки // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). 2020. № 2 (333) жовтень. Ч. ІІ. С. 181–189. URL:http://visnyk.luguniv.edu.ua/index.php/vped 

5. Лариса Оліфіра, Світлана Синенко. Консорціум в освіті: процеси диверсифікації та моделі підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників // Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка» Випуск 8 (15), 2020 DOI: https://doi.org/10.33296/2707-0255-8(15)-19  URL:https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/204

6. Любченко Н. В. Технологічний аспект розроблення стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти / Н. В. Любченко // Імідж сучасного педагога: електор. фахове видання / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка; Полтавський ОІППО ім. М. В. Остроградського; редкол.: Н. І. Білик [та ін.].  Вип. 6 (195) / голов. ред. О. В. Аніщенко.  2020. С. 26–32.

7. Супрун В. В. Механізми формування ефективної системи управління в освіті України на основі європейського досвіду // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр.; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. В. Олійник; редкол.: М. Бєлопольський  [та ін]. Київ: Юстон, 2020.  Вип. 12(41) 2020. С. 183–218.

8. Супрун В. В. Ґендерний підхід та ґендерно-орієнтоване бюджетування освіти як пріоритет державної політики України // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр.; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. В. Олійник; редкол.: М. Бєлопольський  [та ін].  Київ: Юстон, 2020.  Вип.  13(42) 2020.  232 с.  С. 200 – 230.

9. Ryabova Zoya. Managing Professional (Vocational) Education Schools as Project-Oriented Organizations // Професійнапедагогіка, Том 1 № 20 (2020). URL:https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/600

10. Рябова Зоя, Баранцова Тетяна. Адаптивні засади управління розвитком інклюзивного освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти // АдаптивнеуправлінняСерія «Педагогіка», Випуск 9 (17), 2020. URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal/issue/view/19.

Статті у фахових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз:

1. Puhach V. G., Ishchenko O. М. Information terrorism: interpretive and attributive analytics of the phenomenon // PNAP. Scientific Journal of Polonia University Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej2020, Том. 39 №.2. Р.266-274  https://www.pnap.ap.edu.pl/index.php/pnap/issue/view/46/30

2. Kurylo V., Savchenko S., Karaman O. Aberrational Socialization as a New Type of Socialization of an Individual in Modern Information Society. Postmodern Openings. 2020, Volume 11, Issue 1, Р. 225 – 237.  http://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/2451

у тому числі, Scopus, WoS:

3. Kovryha O., Gusarov K., Riabchenko Y., Shymon S.,  Kostyria O.  Trade Secret Protection in Ukraine and Germany: Comparative AnalysisJournal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (JLERI). Allied Business Academies 40 Bloomsbury Way Lower Ground Floor London, United Kingdom WC1A2SE. Volume 23, Issue 1, 2020. P. 1 – 10. URL: https://www.abacademies.org/articles/Trade-secret-protection-in-Ukraine-and-Germany-comparative-analysis-1544-0044-23-1-459.pdf

4. Kurylo V., Savchenko S., Karaman O. Aberrational Socialization as a New Type of Socialization of an Individual in Modern Information Society. Postmodern Openings. 2020, Volume 11, Issue 1, Р. 225 – 237.  URL:http://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/2451

Матеріали конференцій:

Міжнародних:

1. Козенко  Р. В. Освітня  політика в умовах формування інклюзивного освітнього простору кризового суспільства // Актуальніпроблемипсихологічноїтасоціальноїадаптаціївумовахкризовогосуспільства : збірник наукових праць за матеріалами V Міжнародної Науково-практичної конференції: (29 квітня 2020 р.) / за загальною ред. О.Г. Льовкіної, Р.А. Калениченка. – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. С. 146–151.

2. Любченко Н. В. Стратегическое планирование в управлении опорной школой в условиях децентрализации власти // Topicalissuesofthedevelopmentofmodernscience. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference. Publishing House “ACCENT”. Sofia, Bulgaria. 2020. Pp. 531–537.

3. Пікож  Т. М.  Соціалізація учнівської молоді як освітня та соціально-педагогічна проблема // Актуальніпроблемипсихологічноїтасоціальноїадаптаціївумовахкризовогосуспільства : зб. наук. праць за матер. V Міжн. Наук.-прак. конф.: (29 квітня 2020 р.) / за заг. ред. О.Г. Льовкіної, Р.А. Калениченка.  Ірпінь: Ун-т держ. фіск. служби України, 2020. С.167–170.

4. Пугач В. Г. Соціальна політика націонал-соціалістичного уряду Німеччини // IV Таврійські історичні наукові читання: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 3-4 квіт. 2020 р. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С.94-99.

5. Пугач В. Г. Концептуалізація феномену «невдала держава» // Суспільні науки та сучасність: актуальні питання: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.17-18 квітня 2020 р. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С.108-112.

6. Пугач В. Г. Адміністративна реформа: досвід критичного аналізу // Державне управління в Україні: виклики та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 8-9 травня 2020 р. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С.18-20.

7. Пугач В. Г. Антикорупційна освіта в системі запобігання та протидії корупції // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 9-10 грудня 2020 р. Київ : Нац.акад. внутр. справ, 2020. Ч.2. С. 209-211.

8. Супрун В. В. Шляхи вдосконалення професійної (професійно-технічної) освіти України в умовах кризового суспільства // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства : зб. наук. праць за матер. V Міжн. Наук.-прак. конф.: (29 квітня 2020 р.) / за заг. ред. О.Г. Льовкіної, Р.А. Калениченка. – Ірпінь: Ун-т держ. фіск. служби України, 2020. С.227–230.

Всеукраїнських:

1. Гораш К. В. Роль українських народних традицій і звичаїв в освітньому середовищі гімназії // Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки : зб. тез Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, 21 травня 2020 р. (електронне видання). Київ: Педагогічна думка, 2020. С. 48 – 50. http://undip.org.ua/upload/iblock/9d4/ukrayino-moya-vyshyvana_zbirnyk-tez_2020.pdf

2. Гораш К. В. Освітнє середовище гімназії: визначення рівня інноваційності // Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 10 червня 2020 року : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2020.  С. 55 – 58.

3. Курило В. С., Савченко С. В., Меняйленко О. С., Караман О. Л. SOFTSKILLS для переміщеного ЗВО: реалізація ідеї розподіленого університету // Hard / softskills фахівця нової генерації: Збірник за матеріалами регіональної науково-практичної конференції (27 лютого 2020 року). Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», Лисичанськ : ФОП Єгорова О. Є. 2020. С. 117–124.

4. Любченко Н. В. Громадянська компетентність керівника закладу ЗСО у контексті розвитку громадянської освіти в Україні // Професійна компетентність керівника сучасного закладу освіти: код епохи:Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: за заг. ред. В. В. Гуменюк.  Хмельницький : ОІППО, 2020.  С. 198–203.

5. Пікож Т. М. Організаційно-практичні засади впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті України // Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 5 - 6 травня 2020 р. [ред. кол.: Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, С. В. Антощук (технічний редактор), М. І. Попазова (літературний редактор)].  Київ: ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2020. С127- 131.

6. Пікож Т. М.Управлінська компетентність керівника закладу освіти в сучасних умовах суспільних змін // Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 5 - 7 грудня 2020 р. м. Київ, ДУІТ, 2020. 

7. Супрун В. В. Організаційно-практичні засади впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті України // Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 5 - 6 травня 2020 р. [ред. кол.: Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, С. В. Антощук (технічний редактор), М. І. Попазова (літературний редактор)].  Київ: ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2020.  С127 - 131.

8. Супрун В. В. Концептуальні засади системи управління професійною (професійно-технічною) освітою України на сучасному етапі державотворення // Наука і молодь – 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 14 травня 2020 р.). – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2020. С. 401-406  http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp.

9. Супрун В.В.  Управлінська компетентність як невід’ємна складова успішності управлінської діяльності керівника закладу освіти // Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту: Матеріали Всеукраїнського науково-методологічного семінару 30 жовтня 2020 р. Київ – Бориспіль: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2020,  С.124-126. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

Тези міжнародних конференцій:

1. Гораш К. В. Шкільний підручник як інструмент соціалізації учнів в умовах інноваційного освітнього середовища гімназії // Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (наукове видання), 28 – 29 травня 2020 р., Київ : Педагогічна думка, 2020. С. 48-50. URL: http://undip.org.ua/upload/iblock/7c7/na-verstku_tezy_-psp_20_05_lap_perf.pdf

2. Гораш К. В. Освітнє середовище гімназії: проблеми та перспективи змін // Теоретичні та практичні аспекти соціально-економічних наукових досліджень: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 30 жовтня 2020 р). Київ: Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2020. С. 188 – 191. URL: https://researcheurope.org/wp-content/uploads/2020/11/re-30.10.20.pdf

Всеукраїнських:

1. Гораш К. В. Ідеї педагогічної спадщини України в проєктуванні освітнього середовища сучасної гімназії // Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  20 травня 2020 р., м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України. Київ : Інститут педагогіки НАПН України, 2020.  С. 147 – 150. URL: http://undip.org.ua/upload/iblock/753/istoriya-ta-filosofiya-osvity-v-nezalezhniy-ukrayini-zdobutky-i-strategiyi.pdf

2. Курило В. С., Савченко С. В.Поняття громадянської компетентності в контексті концепції Нової української школи // Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / ред. кол.: Топузов О.М., Сисоєва С .О., Дічек Н. П., Култаєва М. Д. та ін.; 20 травня 2020 р., м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України. м. Київ – Біла Церква: Видавництво «Авторитет» ФОП Курбанова Ю. В., 2020. С. 88 – 90. URL: http://undip.org.ua/upload/iblock/753/istoriya-ta-filosofiya-osvity-v-nezalezhniy-ukrayini-zdobutky-i-strategiyi.pdf

3. Курило В. С., Савченко С. В., Сучасне розуміння поняття «інклюзія» // Система надання освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного закладу освіти: Збірник за матеріалами VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (9 грудня 2020 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Єгорова О. Є. – 2020. – С. 130–134.

4. Надрага В.І., Пекін А.Ю. Сучасні проблеми взаємодії поліції та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення економічної безпеки об’єднаних територіальних громад // Науково-практичне забезпечення надання публічних послуг в умовах децентралізації: збірн. матер. доповідей та тез ІІІ-ої Всеукраїнської інтернет-конференції, Секція 3: Теорія й практика діяльності об’єднаних територіальних громад. Київ, 15 квітня 2020 року / за заг. наук. ред. Р.В. Войтович, П.В.Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2020. С.184-188.

5. Супрун В.В. Розвиток професійної  компетентності педагогічних працівників закладів  освіти України // Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи: збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (10 квітня 2020 року, м. Запоріжжя) / за заг. ред. О. В. Пономаренко, Л. О. Сущенко. Запоріжжя : АА Тандем, 2020. С. 229-231.

6. Супрун В. В. Проблеми інноваційного розвитку закладів фахової передвищої  і професійної освіти України // Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика: збірник тез Всеукраїнської наукової конференції, 18 червня 2020 р., м. Київ. – Київ : Науково-методичний центр ВФПО, 2020. С. 39-43.

7. Супрун В. В. Професійна підготовка майбутніх менеджерів до інноваційної освітньої проектної діяльності // Модернізація професійної підготовки менеджерів.Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, м. Ніжин, 21 жовтня 2020 р. / Упоряд. Ю. Г. Новгородська, М. О. Шевчук. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. С. 91-94.

Навчальна продукція:

Навчальний посібник є науковими результатом науково-дослідної роботи «Науково-методичні засади підвищення ефективності державно-громадського управління неперервною освітою в умовах суспільної трансформації в Україні»,що виконувалася накафедрі менеджменту освіти та права у 2016-2020 рр. Посібник розроблено відповідно до завдань НДР і включає аналіз наукових джерел та відомих вітчизняних і зарубіжних практик державно-громадського управління освітою взагалі й системою неперервної освіти зокрема.

Менеджмент та маркетинг в сучасних освітніх організаціях: колект. навч. посіб. / Авт. колектив: за ред. З.В. Рябової. – Київ : НАПН України,   Ун-т менедж. освіти, 2021. – 273 с.