Науково-дослідна робота за темою

«Трансформація  професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників  в умовах відкритого університету післядипломної освіти»
реєстраційний номер УкрІНТЕІ 0120U104637,  дата реєстрації 30.10.2020 р.

 

Терміни проведення наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки:  початок_01.12.2021  закінчення _31.12.2025

Підставою для виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки є рішення Вченої ради Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Про схвалення теми НДР ЦІПО «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти»  (протокол № 1 від 21 січня 2020 р.)».

Виконавці наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки:

– головна організація-виконавець Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;  кафедри-виконавці наукових підтем: кафедра менеджменту освіти та права,  кафедра психології управління, кафедра філософії і освіти дорослих, кафедра професійної і вищої освіти, кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних комунікацій.

Наукові керівники дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки:

Сорочан Тамара Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО УМО.

Карташова Любов Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з дистанційного навчання Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО УМО.

Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО УМО.

Рябова Зоя Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри менеджменту освіти і права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО УМО.

Сергеєва Лариса Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор,завідувач кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО УМО.

Мета – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити варіативні моделі і технології трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти.

Завдання:

 1. Обґрунтувати методологію, теоретичні основи і концепцію дослідження.
 2. Узагальнити науковий доробок вітчизняних і зарубіжних учених та проаналізувати освітню практику за проблемою дослідження.
 3. 3.   Дослідити  організаційно-педагогічні умови і механізми формування цифрового освітнього середовища  професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету та обґрунтувати його концептуальну модель.
 4. Охарактеризувати теоретико-методичні засади та розробити модель трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти.
 5. Розробити, теоретично обґрунтувати та апробувати методичну систему професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти.
 6. Здійснити наукове моделювання та практичну перевірку адаптивної моделі професійного розвитку керівних кадрів освіти, педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти.
 7. Теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити зміст, складові та показники психологічного благополуччя учасників освітнього процесу, визначити особливості їх урахування у змісті й процесі підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у відкритому університеті післядипломної освіти.
 8. Розробити науково-методичний супровід практичного запровадження варіативних моделей і технологій трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти.

Очікувані наукові результати дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки:

- концепція трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних кадрів в умовах відкритого університету післядипломної освіти;

- варіативні моделі професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти;

- теоретико-методичні основи професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти;

- концептуальна модель цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти;

- педагогічні умови професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах  відкритої освіти;

- методична система професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах  відкритої освіти;

-  авторські методики для діагностики професійного розвитку педагогічних працівників в умовах відкритого університету;

- методика  визначення освітніх потреб користувачів освітніх послуг   відкритого університету післядипломної освіти у контексті якості освіти.

Продукція, підготовлена за результатами виконання наукового дослідження:

 • Монографія;
 • Навчально-методичний посібник;
 • Віртуальний тематичний словник;
 • Комплекс освітньо-професійних програм підвищення кваліфікації;
 • Експірієнс-каталог запровадження варіативних моделей у закладах освіти України;
 • Статті.

 Упровадження результатів наукового дослідження: Цільова аудиторія і ключові стейкхолдери – керівники, педагогічні і науково-педагогічні працівники закладів післядипломної освіти, закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої освіти, установ і організацій, фахівці центрів професійного розвитку педагогічних працівників, дорослі здобувачі освіти.

Можливі об’єкти впровадження: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», УВУПО, галузеві академії/інститути/центри післядипломної освіти/; обласні інститути післядипломної педагогічної освіти України; структурні підрозділи післядипломної освіти/підвищення кваліфікації університетів; центри професійного розвитку педагогічних працівників; заклади формальної і неформальної освіти різних рівнів, заклади, організації і установи, які здійснюють освіту дорослих, що навчають осіб старше 18 років і провадять освітній процес у цифровому середовищі (заклади післядипломної освіти, заклади вищої освіти, заклади фахової передвищої освіти, заклади загальної середньої освіти); дорослі здобувачі освіти.

 

Науково-дослідна робота за темою

«Науково-методичні засади підвищення ефективності державно-громадського управління неперервною освітою в умовах суспільної трансформації в Україні»

виконувалася на кафедрі менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України з червня 2016 року (підставою для виконання НДР є рішення Вченої ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України від 13 червня 2016 року).

Науковий напрям 9. Якість освіти. Управління розвитком освіти. Пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень і науково-технічних розробок: «Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика».

Класифікаційна група НДР – прикладна. Термін виконання: 01.06.2016 – 31.12.2020 рр.

Метою здійснення науково-дослідної роботи є аналіз наукових джерел та відомих як вітчизняних, так і зарубіжних практик державно-громадського управління освітою взагалі й системою неперервної освіти зокрема, а також описання шляхів підвищення ефективності державно-громадського управління в системі післядипломної освіти для формування освітян як лідерів змін в умовах суспільної трансформації в Україні.

Науковий керівник теми: Рябова Зоя Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Виконавці:у виконанні науково-дослідної роботи брали участьнауково-педагогічні працівники кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО, зокрема, 3 доктори наук, 8 кандидатів наук, 1 співробітник без наукового ступеня.

Науково-дослідну роботу було зорієнтовано на вирішення актуальних завдань реформування системи освіти, яка на даний час має розв’язати наступні проблеми: відсутність спадкоємності всіх видів і рівнів освіти, що дозволить вибудувати ефективну індивідуальну освітню траєкторію для кожного, хто навчається відповідно до особистісних особливостей та потреб інноваційної України; різкі деформації структури та обсягу підготовки кадрів, що не відповідають реальним потребам ринку праці; неефективність використання державних ресурсів за рахунок неякісної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації в різних закладах освіти, інститутах і навчальних центрах підвищення кваліфікації тощо. Без радикальних змін системи неперервної освіти, що дозволяють вирішити ці та інші проблеми, без додання їй належної якості та ефективності, гнучкості та динамічності, без загального та безперервного підвищення професійного рівня працездатного населення країни неможливо забезпечити інноваційний розвиток і конкурентоспроможність України.

Розроблені теоретичні і методичні засади управління підготовкою сучасних освітніх менеджерів сприятимуть досягненню високого рівня розвитку управлінської компетентності освітян, зокрема в системі державного управління та місцевого самоврядування.

Практична значущість полягає в тому, що розроблено інструментарій моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти, зокрема з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій.

Основні наукові результати НДР висвітлено в навчальному посібнику «Менеджмент та маркетинг в сучасних освітніх організаціях» (10 д.а.) та в процесі розроблення нових і оновлення чинних освітніх програм курсів підвищення кваліфікації слухачів категорій, які закріплені за кафедрою МОП.

Зокрема, було розроблено:

-  освітню програму «Модульна програма підвищення кваліфікації керівників Нової української школи» (авторський колектив під науковим керівництвом Н. І.Клокар, д. пед. н., професорки), яка схвалена вченої радою ДЗВО «УМО» (протокол № 7 від 19 вересня 2018 р.). Освітня програма розрахована на 150 годин (5 кредитів EКTS). На її основі було розроблено типову освітню програму організації та проведення курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа». Програму було затверджено наказом МОН України від 13 грудня 2018 року (лінк: https://goo-gl.su/jQvVF7).

Також, було розроблено освітньо-професійні програми тематичних курсів підвищення кваліфікації тренерів та керівників ЗЗСО з питань реалізації Концепції «Нова українська школа», зокрема:

-  освітні програми «Підготовка регіональних тренерів для навчання керівників НУШ» та «Підготовка керівних кадрів закладів загальної середньої освіти до впровадження Концепції «Нова українська школа». Програми схвалено вченої радою УМО й розраховано на 150 годин (5 кредитів EКTS);

-  освітньо-професійну програму підвищення кваліфікації керівників закладів ЗСО (розробники: Н. В. Любченко, к. пед. н., доцентка, Н. А. Зінчук, к. пед. н., доцентка), 150 годин (5 кредитів EКTS);

-  освітні програми підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» для категорії слухачів «Керівники закладів загальної середньої освіти (регіональні тренери/експерти з проблем інституційного аудиту та розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти)», а саме: «Створення та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти. інституційний аудит» та «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти» (авторського колективу: Н. І. Клокар, д. пед. н., професорка, Т. М. Сорочан, д. пед. н., професорка, З. В. Рябова, д. пед. н., професорка, Н. В. Любченко, к. пед. н., доцентка, А. В. Бондар, Ю. В. Вергун, Г. В. Єльникова, д. пед. н., професорка). Освітні програми передбачають 150 годин (5 кредитів EСTS);

-  освітні програми для КПК державних службовців: дві загальні професійні (сертифікатні) програми на 60 годин (2 кредити ЄКТС) кожна. Це такі програми: Професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» та «Професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за темою: «Інституційний аудит та розбудова системи забезпечення якості освіти». У 2020 році програми КПК державних службовців було оновлено відповідно до Наказів НАДС. На сьогодні це: загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації «Публічне управління розвитком системи освіти» (укладачі Рябова З. В., д. пед. н., професорка, Т. О. Лукіна, д. н. з держ. упр., професорка, Н. В. Любченко, к. пед. н., доцентка) та спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації «Інституційний аудит та розбудова системи забезпечення якості освіти» (укладачі Сорочан Т. М., д. пед. н., професорка, Рябова З. В., д. пед. н., професорка, Т. О. Лукіна, д. н. з держ. упр., професорка, Л. М. Оліфіра, к. пед. н., доцентка, А. В. Бондар, Ю. В. Вергун, Г. В. Єльникова, д. пед. н., професорка). Освітні програми передбачають 60 годин (2 кредити EСTS). Програми затверджено: вченою радою ЦІПО ДЗВО «УМО» від 9 червня 2020 р., протокол № 4, вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» від 25 червня 2020 р., протокол № 7 та погоджено НАДС від 4.11.2020 р.;

-  загальну короткострокову програму ПК державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В», і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад, з питань забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю (укладачі Рябова З. В., д. пед. н., професорка, Козенко Р. В., к. н. з¸держ. упр., Баранцова Т. В., урядова уповноважена з прав осіб з інвалідністю, аспірантка кафедри МОП);

-  понад 30 спецкурсів як за вибором для слухачів курсів ПК Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «УМО», так і в межах діяльності віртуальної кафедри управління освітою Українського відкритого університету післядипломної освіти.

Результати дослідження впроваджувалися в діяльність закладів загальної середньої та вищої освіти, зокрема:

– Бучанський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" № 4 Бучанської міської ради Київської області» (довідка № 332 від 28.12.2019);

– Богодухівська гімназія №1 Богодухівської районної ради Харківської області (довідка № 01-22/171 від 30.10.2019);

– у діяльність відділу освіти молоді та спорту Чаплинської селищної ради Херсонської області (довідка № 846/01-23 від 30.12.2019);

– у діяльність ДЗ «Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу»;

– у діяльність кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

– в межах діяльності віртуальної кафедри управління освітою Українського відкритого університету післядипломної освіти.

Результати науково-дослідної роботи за темою «Науково-методичні засади підвищення ефективності державно-громадського управління неперервною освітою в умовах суспільної трансформації в Україні» можуть бути використані у практичній діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування у галузі освіти, а також у підвищенні кваліфікації слухачів системи післядипломної педагогічної освіти.

 

Наукова продукція:

Монографії, розділи в монографіях:

Розвиток гуманістичних ідей у неперервній освіті: від Григорія Сковороди до сучасного педагога-новатора : колект. наук. монографія / за заг. та наук. ред. д-ра пед. наук Н.І.Білик ; редколегія : В.В.Зелюк, М.О.Кириченко, В.В.Пилипенко, З.В.Рябова та ін. Полтава; Київ: ПАНО ім.М.В.Остроградського, 2023. 542 с.

 

Любченко Н. В. Стратегія розвитку закладу освіти у менеджменті загальної середньої освіти. Theoretical Foundations in Economics and Management: collective monograph / Mostova A., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. Р. 225–256. Available at : DOI 10.46299/ISG.2022.MONO.ECON. URL: https://isg-konf.com/uk/theoretical-foundations-in-economics-and-management-2/

 

Любченко Н. В. Стратегія розвитку закладу освіти у менеджменті загальної середньої освіти. Theoretical Foundationsin Economics and Management: collective monograph / Mostova A., etc. Іnternational Science Group. – Boston: PrimediaeLaunch, 2022. Р. 225–256.

 

Лукіна Т.О. Самооцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти: організаційно-методичний аспект: монографія. Київ: Педагогічна думка, 2023. 188 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/737856/

 

zzzСтатті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз:

 

Diachenko A.V.Morgunov B.P.Melnyk T.P.KravchenkoO.I.Zubchenko L.V. The Use of Innovative Pedagogical Technologies for Automation of the Specialists’ Professional Training. International Journal of Higher Education. 2019. No 6. Vol 8. P.288-295 (Scopus)

 

Kravchenko O.I., Tymchuk D.S., PavlySh T.H., Kyslenko D.P., Lutsenko O.V. Educational management of innovative pedagogical process in higher education institutions (Heis). International Journal of Higher Education. 2020, 9(7), С. 1-11 (Scopus)

 

Samoуlenko O., Snitovska O., Fedchyshyn, O., Romanyshyna, O., Kravchenko O. The use of a synthesis approach to develop a model for training teachers’ competenciesin distance teaching. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 2021, 20(7), С. 308–327. URL: https://www.ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/3755 (Scopus)

 

Olena Kravchenko, Oksana Dudchenko, Iryna Kunenko, Oleksandr Spodynskyi, Oksana Deliia. Aspects of Expanding the Interaction between the State and Civil Society. RevistaCuestionesPolíticas. 2021, V. 39, N. 71. С.108-125. URL: https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/37390 (Web of Science)

 

Kravchenko, O., Dokuchaieva, V., Valentieva, T., Sbitnieva, L., Chornobryva, N.TheUseof Technology-Based Model of Critical Thinking Development to Reshape Students’ Self-Study Process. European Journal of Educational Research. 2023. № 12(1). C. 281–296 (Scopus)

 

Рябова З. В., Єльникова Г. В. Професійне зростання педагогів в умовах цифрової освіти // Інформаційні технології і засоби навчання, № 6 (Том 80), 2020. С. 10-20. (Web of Sciеnce).

 

H.Yelnykova and Z. Ryabova Adaptive technologies for training of specialists 2021 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1031 012125 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1031/1/012125/pdf (Scopus)

 

Kalynychenko, I. O., Latina, H. O., Ivanii, I. V., Khrapatyi, S., & Liubchenko, N. (2022). Characteristics of Symptom Complexes of Professional Burnout Among Pedagogical Workers of Educational Institutions of Various Types. Journal of Higher Education Theory and Practice, 22(15). P. 64–72. https://doi.org/10.33423/jhetp.v22i15.5560  (Scopus)

 

Bazhenkov, I., Safonov, Y., Goncharenko, M., Zavalko, K., Liubchenko, N. Rating of Higher Education Institutions – the Basis of Competitiveness. N. Review of Economics and Finance , 2023, 21 (1), pp. 278–285. URL: https://refpress.org/ref-vol21-a26/  DOI: https://doi.org/10.55365/1923.x2023.21.26 (Scopus) 

 

Gusarov K., Riabchenko Y., Shymon S., Kostyria O., Kovryha O. Trade Secret Protection in Ukraine and Germany: Comparative Analysis. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (JLERI). Allied Business Academies 40 Bloomsbury Way Lower Ground Floor London, United Kingdom WC1A2SE. Volume 23, Issue 1, 2020. P. 1 – 10. URL: https://www.abacademies.org/articles/counteracting-to-illegal-migration-foreign-experience-1544-0044-23-1-459.pdf  (Scopus) 

 

Olena Otych, Inna Otamas, Olena Ostrianska, Lyudmyla Bryn (2021). The Use of Digital Tools for Training and Retraining of Education Professionals in the Context of the COVID-19 Pandemic.ICTERI 2021: 17th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer, September 28 – October 02, 2021, Kherson, Ukraine. (3013). стор. 226-238. ISSN 1613-0073 (Scopus) 

 

Tamara M. Sorochan, Olena I. Bondarchuk, Larisa M. Olifira. EXPERIENCE-TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF INFORMATION READINESS OF PEDAGOGICAL EMPLOYEES FOR THE PERFORMANCE OF THEIR PROFESSIONAL ACTIVITIES. Information Technologies and Learning Tools, 2020, Vol 76, №2. Р.279-289. 

 

Lukina, T., Shevchenko, S., Shulga, N., Fast, A., Pravosud, O., & Bashtannyk, O. (2021) State educational policy for ensuring the quality of pedagogy: global trends and Ukrainian experience. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. (11 (1)). XVIII. 38-44.  URL:  http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110118/papers/A_07.pdf  (Web of Sciеnce).

 

Статті у фахових виданнях України

Любченко Н. В., Білик Н. І. Супервізія як технологія післядипломної освіти педагогічних працівників у контексті Концепції «Нова українська школа». Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. журн. 2021. № 5(200). С. 5–13.

 

Любченко Н. В. Soft skills та hard skills керівника закладу загальної середньої освіти в контексті компетентнісного підходу у післядипломній освіті менеджерів. Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки». 2022. Вип. 22 (51). С. 41–68.

 

Любченко Н.В. Самоменеджмент і тайм-менеджмент як Soft Skills керівників і педагогів закладів освіти. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. (категорія «Б»). 2022. № 5 (206). С. 37–44.

 

Любченко Н. В. Проєкт «Професійний кластер керівника (директора) закладу загальної середньої освіти» у контексті реалізації концепції Нової української школи. Вісник післядипломної освіти. Серія "Педагогічні науки. 2023. Вип. 24(53). 284 с. С. 101–122.

 

Гладкова В.М. Управлінська діяльність керівника закладу освіти в умовах невизначеності. Педагогічний менеджмент. Імідж сучасного педагога. № 5 (212) 2023. С. 38 – 46.

 

Гладкова В.М. Акмеологічна компетентність керівника закладу загальної середньої освіти в умовах змін. Вісник Дніпровської академії неперервної освіти. Серія: Філософія. Педагогіка. 2023. № 1 (4). С. 76 – 81. .(фахове видання)

 

Кравченко О.І. Модель управління розвитком дистанційного навчання у закладі вищої освіти. Перспективи та інновації науки. 2022. № 2(7). С.381-392

 

Кравченко О.І. Механізми взаємодії закладу вищої освіти з територіальними громадами. Інноваційна педагогіка. 2022. № 44. Т.1. С. 167-170

 

Кравченко О.І. Управління розвитком взаємодії закладу вищої освіти з органами публічної влади. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2022. №1 (349). Ч.1. С.58-65.

 

Кравченко О.І. Реалізація третьої місії закладу вищої освіти. Наукові інновації та передові технології. 2022. № 5 (7). С.84-92

 

Кравченко О.І. Використання смартфону в дослідницькій діяльності здобувачів вищої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2022. Вип.50. С.329-334

 

Лариса Оліфіра, Людмила Бобова. Особливості соціокультурної адаптації іноземних студентів. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка» 2020. Вип. 10(19).  DOI: https://doi.org/10.33296/2707-0255-10(19)-19

 

Лариса Оліфіра, Світлана Синенко. Консорціум в освіті: процеси диверсифікації та моделі підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка». 2020. Вип. 8 (15).  DOI: https://doi.org/10.33296/2707-0255-8(15)-19

 

Кириченко Микола, Сорочан Тамара, Карташова Любов, Оліфіра Лариса. Професійний розвиток педагогів у системі формальної й неформальної післядипломної освіти в період карантинних обмежень. Вісник післядипломної освіти. Випуск 18(47). «Серія «Педагогічні науки». 2021. C. 46-65.

 

Пікож Т.М., Супрун В.В., Супрун К.В. Козенко Р.В. Ґендерни й підхід та ґендерно-орієнтоване бюджетування інклюзивної освіти як пріоритет управлінської діяльності. Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки», державне управління: зб. наук. праць. 2022. Вип. 19(48). С. 183–226.

 

Пікож Т.М., Супрун В.В., Супрун К.В., Козенко Р.В., Шнюкова І.В. Управління процесами розвитку публічних службовців місцевих органів освіти в умовах децентралізації. Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки», державне управління: зб. наук. праць. 2022. Вип. 22(51). С. 217–250.

 

Пікож Т. Гладкова В., Рябова З. Адаптивна модель прогнозування професійного розвитку працівників закладів освіти в умовах ризику та невизначеності. Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» Серія «Педагогіка». 2023. Вип. 16 (31). URL: https://www.researchgate.net/publication/373636745_Adaptivna_model_prognozuvanna_profesijnogo_rozvitku_pracivnikiv_zakladiv_osviti_v_umovah_riziku_ta_neviznacenosti

 

Лукіна Т.О. Зарубіжні підходи до розроблення моделей само оцінювання закладів загальної середньої освіти. Український педагогічний журнал. 2022, № 2. С.19-30. DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-19-30 URL: https://lib.iitta.gov.ua/730944/

 

Лукіна Т.О. Вплив посадового статусу керівника школи на об’єктивність оцінювання ним освітніх та управлінських процесів у закладі освіти. Український педагогічний журнал. 2023.  № 2. С. 94-106. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-2-94-106. URL: https://lib.iitta.gov.ua/735410/

 

Матеріали конференцій:

Міжнародних:

 

Козенко  Р. В. Освітня  політика в умовах формування інклюзивного освітнього простору кризового суспільства. Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства : збірник наукових праць за матеріалами V Міжнародної Науково-практичної конференції: (29 квітня 2020 р.) / за загальною ред. О.Г. Льовкіної, Р.А. Калениченка. – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. С. 146–151.

 

Пікож  Т. М.  Соціалізація учнівської молоді як освітня та соціально-педагогічна проблема. Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства : зб. наук. праць за матер. V Міжн. Наук.-прак. конф.: (29 квітня 2020 р.) / за заг. ред. О.Г. Льовкіної, Р.А. Калениченка.  Ірпінь: Ун-т держ. фіск. служби України, 2020. С.167–170.

 

Супрун В. В. Шляхи вдосконалення професійної (професійно-технічної) освіти України в умовах кризового суспільства. Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства : зб. наук. праць за матер. V Міжн. Наук.-прак. конф.: (29 квітня 2020 р.) / за заг. ред. О.Г.Льовкіної, Р.А. Калениченка. – Ірпінь: Ун-т держ. фіск. служби України, 2020. С.227–230.

 

Коврига О.С. Деякі питання забезпечення якості вищої освіти в Україні. Адаптивні процеси в освіті: зб. матеріалів: (тез доп.) І Міжнар. наук. форуму / за заг. ред. Г.В. Єльникової, М.Л. Ростоки. Київ-Харків, 2022, Вип. 1(4). 296 с. С. 273-276. URL: https://lib.iitta.gov.ua/730339/

 

Коврига О.С. Використання міжнародного досвіду у здійсненні державної політики підтримки обдарованої молоді в Україні. Адаптивні процеси в освіті: зб. матеріалів: (тез доп.) ІІІ Міжнар. наук. літньої онлайн-школи / за заг. ред. Г.В. Єльникової, М. Л. Ростоки. Київ-Харків, 2022. Вип. 2(5). 93 с. С. 58-59.

 

Любченко Н. В. Репутація лідера-менеджера в закладі загальної середньої освіти в умовах воєнного стану / Стан, проблеми та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 20 квітня 2023 р.). Секція 1. педагогічні науки. Полтава: ЦФЕНД, 2023. C. 10–15. URL: http://www.economics.in.ua/2023/04/20-2023.html 

 

Любченко Н. В. Кластерний підхід в управлінні професійним розвитком керівника закладу загальної середньої освіти: спецкурс / НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти».  К., 2023. 52 с.

Любченко Н. В. Інноваційність як SOFT&HARD SKILLS керівника закладу загальної середньої освіти в контексті новаторського руху. Мережа шкіл новаторства України: розвиток професійної компетентності керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у контексті реалізації неперервної освіти : електрон. збірник тез доповідей ІІІ Всеукр. наук. Онлайн конфер. з міжнар. участю / за наук. ред. Н. І. Білик. Полтава; Київ : ПАНО ім. М. В. Остроградського, 2023. С. 87–92. DOI: https://doi.org/10.33272/conf.PANO.2023.23-24.11

 

Кравченко О.І. Шляхи реалізації третьої місії університету. IX International Scientific and Practical Conference «Current questions of modern science», November 16-17, 2023, Tallinn, Estonia. С. 39-42

 

Кравченко О.І. Використання смартфону у викладанні англійської мови за професійним спрямуванням. XI international scientific conference. London. Great Britain. 30.11-01.12.2023. С.42-45 https://conference-w.com/xi-international-scientific-conference-london-great-britain-30-11-01-12-2023/

 

Kravchenko O. I. The impact of interaction between higher education institution and local authorities on addressing socio-economic problems of the territory. Інтеграція науки та практики управління в умовах соціокультурних трансформацій зб. матеріалів Міжнар. наук.-практич. конф. (25 травня 2023 року, м. Полтава). С.346-350

 

Кравченко О. І., Кабушка О. М. Шляхи формування кадрового потенціалу кафедр музично-педагогічного профілю в закладах вищої освіти. Інтеграція науки та практики управління в умовах соціокультурних трансформацій зб. матеріалів Міжнар. наук.-практич. конф. (25 травня 2023 року, м. Полтава). С.343-346

 

Кравченко О. І. Напрями розвитку взаємодії територіальних громад із закладами вищої освіти. III Міжнар.науково-практична конференція «Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти». 02-03 листопада 2023. м.Миколаїв. С.56-58

 

Всеукраїнських:

Любченко Н. В. Громадянська компетентність керівника закладу ЗСО у контексті розвитку громадянської освіти в Україні. Професійна компетентність керівника сучасного закладу освіти: код епохи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: за заг. ред. В. В. Гуменюк.  Хмельницький : ОІППО, 2020.  С. 198–203.

 

Супрун В. В. Організаційно-практичні засади впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті України. Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 5 - 6 травня 2020 р. [ред. кол.: Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, С. В. Антощук (технічний редактор), М. І. Попазова (літературний редактор)].  Київ: ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2020.  С127 - 131.

 

Супрун В. В. Концептуальні засади системи управління професійною (професійно-технічною) освітою України на сучасному етапі державотворення. Наука і молодь – 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 14 травня 2020 р.). – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2020. С. 401-406  http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp.

 

Супрун В.В.  Управлінська компетентність як невід’ємна складова успішності управлінської діяльності керівника закладу освіти. Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту: Матеріали Всеукраїнського науково-методологічного семінару 30 жовтня 2020 р. Київ – Бориспіль: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2020,  С.124-126. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

 

Супрун В.В. Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників закладів освіти України. Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи: збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (10 квітня 2020 року, м.Запоріжжя) / за заг. ред. О. В. Пономаренко, Л. О. Сущенко. Запоріжжя : АА Тандем, 2020. С. 229-231.

 

Супрун В. В. Проблеми інноваційного розвитку закладів фахової передвищої і професійної освіти України. Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика: збірник тез Всеукраїнської наукової конференції, 18 червня 2020 р., м. Київ. – Київ : Науково-методичний центр ВФПО, 2020. С. 39-43.

 

Супрун В. В. Професійна підготовка майбутніх менеджерів до інноваційної освітньої проектної діяльності. Модернізація професійної підготовки менеджерів.Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, м. Ніжин, 21 жовтня 2020 р. / Упоряд. Ю. Г. Новгородська, М.О.Шевчук. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. С. 91-94.

 

Любченко Н. В. Громадянська компетентність керівника закладу ЗСО: виклики для післядипломної освіти / Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 24 листопада 2022 року) / Редколегія: І.М.Вітенко, Р.С.Брик, Н.Р.Бабовал, О.В.Городецька, О.І.Біла, Т.Г.Дідух. Тернопіль, 2022.. С. 131 – 132.

 

Оліфіра Лариса, Рябова Зоя, Любченко Надія. Кураторство‐тьюторство у післядипломній освіті [Curatorship‐tutoring in postgraduate education].Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди: матеріали ІІІ науково‐практичної конференції / наук. ред. О.М.Спірін, О.А.Острянська. Київ – Житомир : НАПН України ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЖДУ ім. І. Франка 2022. С. 85–87. 304 с.

 

Любченко Н. В. Інноваційні проєкти як ресурс досліджень з проблеми управління професійним розвитком керівників закладів загальної середньої освіти. Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди (PDDig‐2023) у змішаному форматі: матеріали IV науково‐практичної конференції / наук. ред. М. О. Кириченко, І. Г. Отамась, Т. М. Сорочан. Київ: НАПН України ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2023. С. 84–87. URL: http://surl.li/pghih

                                                                                                                                

Пікож Т. М. Організаційно-практичні засади впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті України. Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 5 - 6 травня 2020 р. [ред. кол.: Л.Л.Ляхоцька (голов. ред.), С.П.Касьян, С.В.Антощук (технічний редактор), М.І.Попазова (літературний редактор)].  Київ: ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2020. С127- 131.

 

Пікож Т. М. Управлінська компетентність керівника закладу освіти в сучасних умовах суспільних змін. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 5 - 7 грудня 2020 р. м. Київ, ДУІТ, 2020. 

 

Навчальна продукція:

Стратегічне управління у сфері публічного управління та адміністрування: навч.-метод. посіб. упоряд. Кравченко О. І. Харків. Видавництво Іванченка І.С. 2019. 143 с.

 

Гладкова В.М.Профорієнтація: Навчальний посібник Львів: Новий Світ-2000, 2020. 160 с. ISBN 966-418-025-4 “Новий Світ-2000

 

Гладкова В.М., Пожарський С.Д. Основи акмеології Підручник. Львів: Новий Світ-2000, 2020. 320 с. ISBN 966-418-039-4

 

Менеджмент та маркетинг в сучасних освітніх організаціях: колект. навч. посіб. / Авт. колектив: за ред. З.В. Рябової. Київ : НАПН України,   Ун-т менедж. освіти, 2021. 273 с.

 

Любченко Н. В. Кластерний підхід в управлінні професійним розвитком керівника закладу загальної середньої освіти: спецкурс / НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти». Київ, 2023. 52 с.

 

Острянська  О. А. Міжнародна освітня виставка як засіб полімодельного професійного розвитку фахівців:навч.-мет. посібник до спецкурсу. НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти».  Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2023. 74 с.

 

Острянська  О. А. Система наукової роботи з обдарованими студентами та молодими вченими: досягнення, проблеми, перспективи: навч.-мет. посібник до спецкурсу / О. А. Острянська / НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти».  Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2023. 74 с.

 

Острянська О. А. Нормативно-правові засади та науково-методичний супровід адаптивного управління організацією педагогічної   інтернатури у  закладах  освіти: навч.-мет. посібник до спецкурсу. НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти». Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2023. 74 с.

 

Острянська О. А. Розбудова системи академічної доброчесності у закладі  вищої  освіти: правовий, технологічний, морально-етичний аспекти: навч.-мет. посібник до спецкурсу. НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти».  Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2023. 74 с.

 

Острянська О. А. Розвиток позитивного іміджу та бренд-технології закладу освіти в умовах диджиталізації та інтернаціоналізації  суспільства: навч.-мет. посібник до спецкурсу. НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти». Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2023. 74 с.