Тема наукового дослідження:

«Науково-методичні засади підвищення ефективності державно-громадського управління неперервною освітою в умовах суспільної трансформації вУкраїні» (2016-2020)

Затвердженарішенням вченої ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України від 13 червня 2016 року

Науковий керівник - Діденко Ніна Григорівна – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти.

Мета і призначення НДР:

Науково-дослідна тема відповідає основним цілям і завданням реформування системи освіти в Україні, яка на даний час має вирішити проблеми побудови ефективної системи неперервної освіти у відповідності з особистісними запитами та потребами інноваційного розвитку України; усунути неефективність використання державних ресурсів на освіту; підвищити рівень державно-громадського управління освітою.

Для реалізації нових підходів у державно-громадському управлінні неперервною освітою в умовах суспільної трансформації в Україні необхідно:

 • розробити концептуальні засади управління неперервною освітою в умовах суспільної трансформації в Україні;
 • визначити методи, технології забезпечення доступу до освіти для одержання та відновлення знань і навичок, необхідних у сучасному інформаційному суспільстві;
 • розробити методичні рекомендації щодо формування, розвитку і самореалізації творчої особистості, готової жити в умовах швидких змін;
 • дослідити впровадження в системі неперервної освіти інноваційних методів і технологій навчання, спрямованих на формування особистої мотивації, інноваційного мислення, здатності та готовності вчитися протягом всього життя;
 • визначити шляхи підвищення ефективності управління в системі післядипломної педагогічної освіти для формування освітян як лідерів змін.

Відповідно, актуальним і соціально значимим є дослідження, що має на меті аналіз, розробку, реалізацію науково-методичних засад підвищення ефективності державно-громадського управління неперервною освітою в умовах суспільної трансформації в Україні.

Досягнення зазначеної мети зумовлює виконання таких завдань науково-дослідної роботи:

 • розробити теоретико-методологічну основу комплексної державної політики управління неперервною освітою в умовах реформування та модернізації освітньої системи в Україні;
 • сформувати методичні положення щодо розвитку державно-громадського управління освітою в умовах децентралізації;
 • дослідити та узагальнити зарубіжний досвід державно-громадського управління неперервною освітою і виявити можливості його адаптації до вітчизняних умов;
 • обґрунтувати концептуальну модель державно-громадського управління неперервною освітою в умовах суспільних змін в Україні;
 • сформулювати та обґрунтувати принципи, форми, методи державно-громадського управління в системі дошкільної, середньої, професійної, вищої, освіти;
 • обґрунтувати наукове, методичне, кадрове забезпечення державно-громадського управління неперервною освітою в Україні;
 • розробити концепцію та організаційно-правовий, фінансово-економічний, мотиваційний механізми отримання післядипломної освіти;
 • визначити методи, технології забезпечення доступу до неперервної освіти для одержання та відновлення знань і навичок, необхідних у сучасному інформаційному суспільстві;
 • розробити методичні рекомендації щодо формування, розвитку і самореалізації творчої особистості, готової жити в умовах швидких змін;
 • дослідити впровадження в системі неперервної освіти інноваційних методів і технологій навчання, спрямованих на формування особистої мотивації, інноваційного мислення, здатності та готовності вчитися протягом всього життя;
 • визначити шляхи підвищення ефективності державно-громадського управління в системі післядипломної педагогічної освіти для формування освітян як лідерів змін.

 

РЕЗУЛЬТАТИ НДР ЗА 2016 РІК:

Основними науковими результатами, досягнутими в ході виконання дослідження у 2016 р. (перший етап) є:

 1. У процесі теоретичного дослідження визначено, що комплексна державна політика управління неперервною освітою в умовах реформування та модернізації освітньої системи в Україні повинна відповідати принципам доступності та якості освіти, а сама система неперервної освіти - відповідати особистісним запитам громадян та потребам інноваційного розвитку України.
 2. Результати теоретичного етапу дослідження засвідчують, що модернізація державного управління  системою неперервної освіти України в умовах суспільних змінпередбачає навчання протягом життя як складову європейської соціальної моделі, як процес формування громадянських, професійних, інноваційних, євро інтеграційних компетентностей, необхідність управління впровадженням європейських громадянських практик у систему освіти регіону.
 3. У процесі теоретичного дослідження сформульовано основні положення щодо професійного розвитку та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України та удосконалення державного управління безпереревною освітою. 
  Розглянуто стратегічну траєкторію системної модернізації освіти в контексті підвищення її якості та визначено управлінські індикатори підвищення якості вищої освіти як фактор конкурентоспроможності і конкурентноздатності випускників.
 4. Узагальнення теоретичних здобутків та аналіз наукових концепцій провідних науковців щодо очікуваних результатів удосконалення управління неперервною освітою управлінських кадрів дозволив виділити такі питання як: формування інноваційної культури як складова підготовки управлінських кадрів для суспільних реформ, формування компетентностей в сфері євроінтеграції, розвиток інформаційно-комунікативної компетентності керівних та педагогічних кадрів в умовах інформатизації післядипломної педагогічної освіти, зростання  ролі  правової  компетентності  керівників  навчальних закладів. 
  Зокрема, визначено теорію і практику моніторингового супроводу процесу професійного розвитку педагогічних та управлінських кадрів.
 5. Для системи професійної освіти визначено шляхи професійного самовдосконалення особистості керівника, технологію самовдосконалення у процесі підвищення кваліфікації, положення щодо управління організаційно-освітніми змінами в інституційному середовищі професійного навчального закладу, механізми управління якістю професійної освіти та основи стратегії професійного навчального закладу. 
  Розглянуто регіональний аспект державно-громадського управління професійним навчальним закладом.
 6. 6. У процесі аналізу літератури сформульовано основні положення щодо впровадження інклюзивної освіти як складової системи освіти та рівного доступу до професійної освіти усіх громадян, вивчено досвід інклюзивної освіти в країнах ЄС.

Науково-практичні результати та інновації, що відпрацьовуються (назви та короткий опис):

Обґрунтовано методичне, кадрове забезпечення державно-громадського управління неперервною освітою в Україні, зокрема визначено основні напрями управління якістю освіти як пріоритету діяльності освітніх закладів, визначено технології відстеження фахового успіху випускників професійних навчальних закладів, розроблено моніторинг їх професійного успіху.

Отримано почесне звання «Лауреат конкурсу» першого ступеня в номінації «Соціальне партнерство в контексті модернізації національної освіти» за навчально-методичний комплекс «Прояви корупції в системі освіти: запобігання та протидія: навч.-мет. посіб./К.А.Бабенко, Н.Г.Діденко, М.В.Кондрашова та ін..- К.: Грамота, 2015.- 184 с.», поданий на конкурс наукових розробок у рамках VІІІ Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті – 2016».

Продукція, підготовлена за темою НДР:

Монографії:

 1. Діденко Н.Г. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія / За заг. ред. Сергія Чернова, Валентини  Воронкової, Віктора Банаха, Олександра Сосніна, Пранаса Жукаускаса, Йоліти Ввайнхардт, Регіни Андрюкайтене;  Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – 606 с.   Глава 7. Публічне управління та адміністрування як професійна діяльність державних службовців. – С.90-109.
 2. Гусєв В. О. Інституціоналізація публічного управління в  мережі Modern Tendencies in Business and Public Sector Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016; ISBN 978-83-62683- 90-1 (Paper); pp.292, рр. 94-101.

Матеріали конференцій:

 1. Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України: зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 28 жовтня 2016 р./ за заг.ред. В.В.Олійника - К.:УМО НАПН України, 2016 - 356 с.

Статті:

 1. Гоменюк Д.В.     Сучасний стан підготовки кваліфікованих робітників для автосервісу у професійно-технічних навчальних закладах //Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал «Імідж сучасного педагога Видавництво «АСМІ»–К.: 2016. №1– С.160–172.
 2. Гусєв В. О. Методологічні підходи до інституціонального забезпечення національної безпеки у сфері інноваційної діяльності України //Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки: науково-практичне видання / за заг. ред. В.І.Сергієнка – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2016,- вип. 3. – С.179 – 186. 
 3. Гусєв В. О.Партнерство влади і підприємництва у форматі публічно-приватного партнерства в умовах суспільних реформ Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки: науково-практичне видання / за заг. ред. В.І.Сергієнка – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2016,- вип. 3. – С.179 – 186.
 4. Гусєв В. О. Управління формуванням компетентностей здобувачів вищої освіти шляхом використання хмарних сервісів Scientific Journal «Science Rise: Pedagogical Education». – 2016.- № 8 (4). – С.18 – 28.
 5. Діденко Н.Г. Соціальне проектування в ЄС як інструмент ефективного вирішення соціальних проблем // Науковий вісник УМО: Електронне видання.-К: ДВНЗ Університет менеджменту освіти Випуск 1. – Частина 1. – Режим доступу: http://umo.edu.ua
 6. .Дмитренко Г. А.  Стратегічна траєкторія системної модернізації освіти в контексті підвищення її якості // М.О. Кириченко,  Г.А. Дмитренко  / Журнал  Science Rise  «Педагогічна  освіта»,  №  4/5 (21),  2016,  с. 35 – 44.
 7. Дмитренко Г. А.   Соціальна відповідальність як імператив зворотнього зв’язку в системі державного управління // Економіка і держава // Г. А. Дмитренко/ № 8, –2016.– С.12–18 (фахове видання з економіки та державного управління)
 8. Дмитренко Г. А.   Управлінські індикатори підвищення якості вищої освіти: конкурентоспроможність і конкурентноздатність випускників //Г. А. Дмитренко/Вісник післядипломної освіти: зб.наук.праць України Вип.1 (30)–К.:Атопол груп., 2016.–С.32–46 серія Управління та адміністрування (фахове видання з педагогіки)
 9. Зінчук Н. А. Воркшоп як сучасна форма розвитку фінансово-економічної компетентності керівних кадрів освіти на курсах підвищення кваліфікації //Н. А. Зінчук   /Післядипломна освіта в Україні. – 2016. - №1. – С. 63-66.
 10. Кириченко М.О.  Демократизація  управління  освітою  як  чинник зростання  ролі  правової  компетентності  керівників  навчальних закладів.   /М.О. Кириченко  // Вісник  післядипломної  освіти.  Зб. наукових  праць.  Вип.16 (29) – К.: Атополгруп, 2016,  с. 67-72.
 11. Клокар Н. І. Теорія і практика моніторингового супроводу процесу професійного розвитку педагогічних та управлінських кадрів // Н. І. Клокар //Післядипломна освіта в Україні, –2016.– №1.– С.91–95.
 12. .Клокар Н. І. Управління впровадженням європейських громадянських практик у систему освіти регіону//Н. І. Клокар /Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education, №6 (2)`2016,– С.39–47.
 13. Купрієвич В.О. Шляхи професійного самовдосконалення особистості керівника в умовах професійного навчального закладу // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства. Збірник наукових праць. – К.: Геопринт, 2016. – 212 с. (С.66-74).
 14. Купрієвич В.О.Підвищення кваліфікації керівників закладів професійної освіти як педагогічна проблема // В. О. Купрієвич / Післядипломна освіта в Україні, Київ, 2016. – № 1. – С. 26 – 28.
 15. 15.            Купрієвич В.О. Безперервне самовдосконалення керівників професійних навчальних закладів у системі післядипломної освіти //В. О. Купрієвич/ Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Випуск LXIX. Том 2. Херсонський державний університет, 2016.  – С.73 – 76. 
 16. 16.            Купрієвич В.О.Технологія самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації //В. О. Купрієвич / Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Випуск LXX. Том 2. Херсонський державний університет, 2016.  – С.70 – 74. 
 17. Лукіна Т. О., Весельська М. В. Управлінська компетентність керівника органу державного управління в сфері освіти як передумова здорового соціально-психологічного клімату в колективі // Т. О. Лукіна, М.В. Весельська: Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління»: Зб. наук.праць.- Вип. 2, 2016. – С. 23 -32.
 18. Лукіна Т.О. Освіта як детермінанта здоров’я у політиці України: орієнтири на шляху досягнення цілей сталого розвитку у світлі мінської декларації // Н. О.Рингач, Т. О.Лукіна /Державне управління: теорія і практика: електронне фахове видання. – Вип. 1 - 2016. – Режим доступу: http://www.e-patp.academy.gov.ua/2016_Авторські: 0,4 д.а.
 19. Любченко Н. В. Технології тайм-менеджменту в управлінській діяльності керівника навчального закладу / Н. В. Любченко // // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. — К., 2005. — Вип. 1 (30) / голов. ред. В. В. Олійник. — К.: АТОПОЛ ГРУП, 2016. — (Серія «Управління та адміністрування») — С. 82–97.
 20. Пащенко О. В. Інклюзивне навчальне середовище – запорука рівного доступу до професійної освіти усіх громадян / О.В. Пащенко // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства. Збірник наукових праць. – К.: Геопринт, 2016. – С. 109 – 113.
 21. Сергеєва Л.М. Управління організаційно-освітніми змінами в інституційному середовищі професійного навчального закладу. /Л.М. Сергеєва, М.О. Кириченко. // ScienceRise № 1/5 (18).2016. – С. 27–32.  DOI: 10.15587/2313-8416.2016.59152
 22. Сергеєва Л.М.Механізми управління якістю професійної освіти. /Л.М. Сергеєва. //Теорія та методика управління освітою, 2016. – № 1 (17). – с. 1–11. – Електронний документ. – Режим доступу:   http://umo.edu.ua.pdf
 23. Сергеєва Л.М. Логістика виставкової діяльності у сфері професійної освіти і навчання /Л.М. Сергеєва. //Післядипломна освіта в Україні. 2016. –         № 1. – С. 95–98.
 24. Сергеєва Л.М. Керівник – лідер сучасного ПТНЗ. /Л.М. Сергеєва //Профтехосвіта, 2016. – № 3. – С. 2 – 5.
 25. Сергеєва Л. М.Освіта для сталого розвитку: стратегія професійного навчального закладу. /Л.М. Сергеєва, Г.Ф. балущак. //профтехосвіта, 2016. – № 10. – С. 4–9.
 26. Сергеєва Л.М. Регіональний аспект державно-громадського управління професійним навчальним закладом. /Л.М. Сергеєва, М.О. Кириченко. // Педагогічний альманах: збірник наукових праць /редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Випуск 31. – 325 с. – 217–225.
 27. Синенко С. І., Гончаренко Н. М. Навчання протягом життя як складова європейської соціальної моделі неперервної освіти в умовах цивілізаційної кризи ScienceRise - .2015 Том 12, № 5 (17) стр.12-24 - Режим доступу; http://journals.uran.ua/sciencerise/author/index/completed

Тези:

 1. Гусєв В. О.Перспективи розвитку інноваційного менеджменту в Україні //Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт V Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель–Україна) 21–24 березня 2016 року, IІ том / Фінансово-економічна наукова рада, 2016.– С.18–22.
 2. Гусєв В. О.Формування інноваційної культури як складова підготовки управлінських кадрів для суспільних реформ // Правові, управлінські та економічні аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства: Тези допов. Всеукр. наук. – практ. конф., Київ 25 березня 2016 р. У 2 ч. Ч. 2 / М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Видав. Центр КНУКіМ, 2016. – 750 с. С.
 3. Гусєв В. О.Утвердження спеціальності «Публічне управління та адміністрування» в науково-освітньому просторі України» // Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні : Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 20 квітня 2016 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С.21 – 25.
 4. Гусєв В. О.Мережа як чинник інституціоналізації публічного управління // Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи розвитку: матеріали щоріч. Всеукр. наук-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 27 трав. 2016 р. / за заг. ред. А.П.Савкова, М.М.Білинська, С.В.Загороднюка. -  Київ : НАДУ, 2016.- 440 с. С.15 – 19.
 5. Гусєв В. О.Проектний менеджмент формуванням компетентностей у здобувачів вищої освіти в галузі знань «публічне управління та адміністрування» з використанням  «хмарних технологій» // Розвиток професійних компетентностей державних службовців : комунікативний аспект : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 3-4 лист., 2016 р. / за зан. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, В.М. Сороко, Л.А. Гаєвської. – Київ : НАДУ, 2016. – 460 с., С. 429 – 433.
 6. Діденко Н.Г. Європейські студії в Україні як фактор формування компетентностей в сфері євроінтеграції. // Матеріали науково-методичної конференції «Європейські студії в університетах України», 22 квітня 2016 року, м. Київ.- К.: КНУ, 2016.– С. 28–30
 7. Діденко Н.Г. Модернізація управління  системою освіти України в умовах суспільних змін // Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні: Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 20 квітня 2016 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – С.26–28.
 8. Діденко Н.Г. Комунікаційна стратегія публічної влади у сфері євроінтеграції // Розвиток професійних компеентностей державних службовців: комунікативний аспект: матеріали щоріч.наук.-практ.конф. за міжнар. участю (Київ, 3-4 листопада, 2016 р.) за заг. ред. С.С.Куйбіди, М.М. Білинської,В. М. Сороко, Л.А. Гаєвської. - К. : НАДУ, 2016. – 460 c/ С.18-20.
 9. Дмитренко Г. А. «Двоєдина траєкторія підвищення якості вищої освіти в Україні» Матеріали міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати» м.Братіслава (Словаччина) 15-18 березня 2016 р. // С. В. Мудра,  А. Є. Сніціна / К.: Тов. НВК  Інтерсервіс, 2016.–   С. 80–81.
 10. Зінчук Н.А. Розвиток економічної компетентності майбутніх державних службовців у вищих навчальних закладах засобами воркшопу / Н.А. Зінчук // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів 30 березня 2016 р. – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 1 електрон. опт. диск [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-30-03. – С. 325–329.
 11. Козенко,  Р. В. Інклюзивна освіта в країнах ЄС: досвід для України / Р. В.Козенко,  О. В.Радченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України" (м. Дніпропетровськ, 19 травня 2016 р.) – Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ, 2016.– С.52–55.
 12. Козенко Р. В. Вибір теоретичної моделі модернізації для євроінтеграційного поступу України / Крюков О.І., Козенко Р. В.// Сучасні суспільні комунікації: проблеми, пріоритети та першочергові завдання в євроінтеграційних процесах: Матеріали міжнар.наук.-практич. конфер. (м. Хелм, Польща 27 листопада 2015 р.): україномовний варіант / За заг. ред. О. Є. Бухтатого, О. В. Радченка – Хелм-Київ : Вид-во ВАДНДУ, 2016. – С. 35 – 38.
 13. Красильник Ю. С. Формування професійної компетентності керівників навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації: зб. матеріалів ІІ наук.-практ. конф. “Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації” (25-26 лютого 2016 року, м. Київ) / Ю. С. Красильник. — К. : Міленіум, 2016. –    С. 304–306.
 14. Красильник Ю. С. Реалізація толерантності в процесі підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти : збірник наукових праць міжвузівського науково-практичного круглого столу “Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства” (24 березня 2016 року, м. Ірпінь) / Ю. С. Красильник. — К. : Геопринт,           2016. – С. 59–66.  
 15. Красильник Ю. С. Розвиток інформаційно-комунікативної компетентності керівних та педагогічних кадрів в умовах інформатизації післядипломної педагогічної освіти : зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Європейський вимір відкритої освіти” (28 квітня 2016 року, м. Київ) / Ю. С. Красильник. — Режим доступу : https://drive.google.com
 16. Красильник Ю. С. ІТ-технології як засіб підвищення пізнавальної активності слухачів курсів підвищення кваліфікації : збірник наукових праць “Військова освіта” Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. — 2016. — № 1 (33). — С. 157–164. — 0,36 авт. арк.
 17. Красильник Ю. С. Педагогічні погляди Михайла Грушевського на стан підготовки студентів вищих технічних закладів на початку ХХ ст. : зб. матеріалів Міжвузівський круглий стіл “Науково-педагогічна та державотворча спадщина Михайла Грушевського (до 150-річчя від дня народження)” (26 жовтня 2016 року, м. Київ) / Ю. С. Красильник. — К. : КНУБА, 2016. — С. 88–91. — 0,18 авт. арк.
 18. Купрієвич В.О.Удосконалення професіоналізму керівника закладу професійної освіти в умовах підвищення кваліфікації // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів ІІ наук.-практ. конф., Київ, 25-26 лютого 2016 р. – К.: Міленіум, 2016. – 358 с. (С.230–231).
 19. Купрієвич В.О. Підвищення кваліфікації керівників як педагогічна проблема // Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 лютого 2016 року): - Львів ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. –С.133–135.
 20. Купрієвич В.О. Стимулювання до самовдосконалення керівника закладу професійної освіти як важлива функція системи підвищення кваліфікації // В. О. Купрієвич/Методичні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи професійної освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської Інтернет-конференції за заг.ред. Л.І.Шевчук. – Хмельницький: НМЦ ПТО ПК ФОП Мельник А.А., 2016 р. – 494 с. (С.257-363). Ресурс доступу: https://drive.google.com
 21. Купрієвич В. О. Методичні аспекти професійного самовдосконалення керівника професійно-технічного навчального закладу //В.О.КупрієвичПріоритетні напрямки вирішення актуальних проблем виховання і освіти: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 22-23 липня 2016 року). – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2016. – 112 с.– С.46–49.
 22. Купрієвич В. О.Управління професійним самовдосконаленням керівника професійно-технічного навчального закладу як суб’єкта управлінської діяльності // В.О.Купрієвич/ Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (12-13 серпня 2016 р., м. Одеса) – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2016. – 144 с.– С.130–134.
 23. Купрієвич В. О.Професіоналізм і компетентність керівника професійно-технічного навчального закладу //В.О.Купрієвич/ Збірник статей обласної науково-практичної конференції  «Проблеми та перспективи розвитку робітничих професій у Чернівецькій області: застосування новітніх технологій у навчанні». – Чернівці, ЧВКУ КНТЕУ, 2016. – 160 с. – С.14–17.  
 24. Лукіна Т. О. Сформованість громадянської компетентності публічних службовців як мірило якості їх професійної освіти //Актуальні питання формування та розвитку громадянських  компетентностей в Україні: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за між народ. участю (Київ, 17–18 березня 2016 р.) / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, Н. Г. Протасової, Ю. О. Молчанової. – К.: НАДУ, 2016. – 288 с. – ( С. 152 – 157).
 25. Лукіна Т.О. До питання публічності політики забезпечення якості освіти // Державна служба та публічна політика: Матеріали щорічн. Всеукр. наук.-практ. конф. за між народ. участю (Київ, 27 травня 2016 р.) / за заг. ред.. А.П.Савкова, М.М.Білинської, С.В.Загороднюва. – Київ: НАДУ, 2016. –       С.149–151.
 26. Лукіна Т.О.  Розвиток навичок мовної комунікації у професійній підготовці публічних управлінців у сфері освіти // Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. Участю (Київ, 3-4 листопада 2016 р.) /За заг.ред. В.С.Куйбіди, М.М.Білинської, В.М.Сороко. Л.А.Гаєвської. - Київ: НАДУ, 2016. – 460 с. – С. 397 – 398, 0,2 д.а.
 27. Оліфіра Л. М.Практика формування змісту підвищення кваліфікації на основі взаємодії зі стейкхолдерами [Електронний ресурс] / Л. М. Оліфіра // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 травня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2016. – 120 с. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari
 28. Оліфіра Л. М.Організація підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти на основі дистанційних технологій [Електронний ресурс] / Л. М. Оліфіра // Відкрита дистанційна освіта: від теорії до практики: зб. матеріалів Всеукр. електронної наук.-практ. конф., 25 – 27 жовтня 2016 р. / [ред. кол.: Олійник В. В. (гол. ред.) та ін.]. – К. : ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2016. – С. 79 – 80.
 29. Пахомова М. В. Основні вимоги до лідера в державній службі.// // Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні: Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 20 квітня 2016 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. –С. 174–177.
 30. Пащенко О. В. Результати навчання як засіб формування професійної компетентності фахівців / О.В. Пащенко // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. , Київ, 25-26 лютого  2016 р. – К.: Міленіум, 2016. – С. 310 – 311.
 31. Пащенко О. В. Роль оцінювання навчальної діяльності студентів у формуванні професійної компетентності фахівців / О.В. Пащенко // Психологія та педагогіка: Збірник тез  наукових робіт учасників  міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 лютого  2016 р.):  – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – С. 137 –139.
 32. Пащенко О. В. Розвиток навчальних закладів на засадахвпровадження інклюзивних підходів / О.В. Пащенко // Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції / за загальною редакцією акад. І.Ф. Прокопенка. – Х. ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2016. –С. 686 –690.
 33. Сергеєва Л.М.Канадська практика підготовки педагогів з оцінки та       визнання попереднього навчання. /Л.М. Сергеєва. //Матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції «Методичні засади підвищення кваліфікації педагогічних  працівників  системи професійної освіти», 20 січня 2016 р. м. Хмельницький; Електронний документ. – Режим доступу: http://profosvitakm.at.ua/index/vseukrajinska_internet_konferencija/0-149
 34. Сергеєва Л.М. Прояви ефективності професійно-освітньої сфери. /Л.М. Сергеєва. //Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25–26 лютого 2016 р. – К. : Міленіум, 2016. – 358 с. – С. 43–45.
 35. Сергеєва Л.М. Івентивний менеджмент в управлінні розвитком професійного начального закладу /Л.М. Сергеєва. //Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів 30 березня 2016 р. – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 1 електрон. опт. диск [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichnakonferenc-30-03.

 

Навчальні посібники:

 1. Діденко Прояви корупції в системі освіти: запобігання та протидія: навч.-мет. посіб. – 2-ге вид. перероб. та доп. / К.А.Бабенко, Н.Г.Діденко, М.В.Кондрашова, С.Ж.Лазааренко, О.Г.Хремлі, Н.І.Яковець. - К.:МП «Леся», 2016.- 236 с.
 2. Козенко Р. В. Абетка політична: навчальний посібник. За наук.ред. док.наук держ. упр.О.В.Радченка; Редактор-упорядник М. Д. Городок, [автори-упоряд. С.В.Герасимчук,  М. Д. Городок,   А. В. Карташов,    Р. В. Козенко,  О.В.Радченко,   Є. О. Романенко,  О.  Г. Солонтай, В. Ю. Стасюк]; Вид. 10-е, доп. і перероб. - К.: Вид-во "ВАДНДУ ", 2016. – 400 с.
 3. Сергеєва Л.М. Технології відстеження фахового успіху випускників професійних навчальних закладів /Спецкурс/. – Івано-Франківськ: Лілея НВ. – 2016. – 52 с.
 4. Сергеєва Л.М. Моніторинг професійного успіху випускників професійно-технічного навчального закладу: навч. посібн. – К. вид-во: «Шкільний світ». 2016. – 114 с.

 

РЕЗУЛЬТАТИ НДР ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ:

Основними науковими результатами, досягнутими в ході виконання дослідження у 1 півріччі 2017 р. (перший етап) є:

 1. У процесі теоретичного дослідження визначено, що комплексна державна політика управління неперервною освітою в умовах реформування та модернізації освітньої системи в Україні повинна відповідати принципам доступності та якості освіти, а сама система неперервної освіти - відповідати особистісним запитам громадян та потребам інноваційного розвитку України.
 2. Розглянуто культуру цільового управління в національної системі освіти України.
 3. Вивчено компетентнісний підхід у підвищенні кваліфікації керівних кадрів ЗНЗ в умовах реалізації концепції нової української школи та шляхи удосконалення інформаційно-комунікаційної компетентності у підвищенні кваліфікації керівника професійного навчального закладу.
 4. Проаналізовано психолого-педагогічні умови розвитку у керівних та педагогічних кадрів освіти та інноваційні форми організації освітнього процесу.
 5. Досліджено потенціал кластерних механізмів в управлінні освітою в умовах децентралізації влади та управління якістю освіти дорослих як проблема державного управління освітою в Україні.
 6. Вивчено інноваційні підходи до освіти фахівців у сфері публічного управління та адміністрування та формування ефективної системи освітніх послуг як складова реформи місцевого самоврядування.

 

Продукція, підготовлена за темою:

Монографії:

 1. Діденко Н.Г. Освіта дорослих в перспективі змін: інновації, технології, прогнози: кол. монографія // За заг. редакцією А.Василюк, А.Стоговського.-Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М.,2017. – Розділ 2. Н.Г. Діденко. Інноваційні підходи до освіти фахівців у сфері публічного управління та адміністрування. – С.225-242
 2. Сергеєва Л. М. Культура цільового управління в національної системі освіти України: гуманістичний контекст: кол. монографія / Л. М. Сергеєва. Механізми управління конкурентоспроможністю професійно-технічногонавчального закладу / за наук. ред. Г. А. Дмитренка; (подано до друку).

Статті:

 1. Діденко Н. Г. Формування ефективної системи освітніх послуг як складова реформи місцевого самоврядування // Вісник післядипломної педагогічної освіти. – 0,5 д.а. – у друці.
 2. Гусєв В.О. Публічне управління неперервною освітою в мережі  закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах суспільних реформ в Україні / Післядипломна освіта в Україні 2017. – № 1. – С. 59–65.
 3. Гусєв В.О. Інституціоналізація модернізації Національній академії державного управління при Президентові України в умовах суспільних реформ / В. О. Гусєв, С. В. Загороднюк // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : наукове видання. – Київ: НАДУ, 2017. – С. 160.
 4. Зінчук Н. А. Компетентнісний підхід у підвищенні кваліфікації керівних кадрів ЗНЗ в умовах реалізації концепції нової української школи / Н.А. Зінчук // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи» 6 квітня 2017 р., Харків-Київ. – 2017. (готується до друку – стаття у редакції).
 5. Купрієвич В.О. Удосконалення інформаційно-комунікаційної компетентності у підвищенні кваліфікації керівника професійного навчального закладу / В.О. Купрієвич // Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки конкурентоздатного фахівця нової формації: зб. матеріалів конференції /ред. Г. Л. Губарєв (голова) [та ін.]. – Житомир: вид. О. О. Євенок, 2017. – 388 с. – С. 175–179.
 6. Купрієвич В. О. Дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації як засіб професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів /В.О.Купрієвич //післядипломна освіта в Україні. 2017. - № 1. - С. 94–97.
 7. Купрієвич В. О. Формування інформаційної компетентності керівника професійно-технічного навчального закладу в кризових умовах / В. О. Купрієвич // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (24 березня 2017 року) / За заг. ред. О.Г. Льовкіної, Р.А. Калениченка. – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2017. – 184 с. – С. 70–76.
 8. Красильник Ю. С. Психолого-педагогічні умови розвитку у керівних та педагогічних кадрів освіти готовності до саморегуляції діяльності в процесі підвищення кваліфікації / Ю. С. Красильник // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (24 березня 2017 року) / За заг. ред. О. Г. Льовкіної, Р. А. Калениченка. – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2017. – С. 65–69. – 0,20 авт. арк.
 9. Красильник Ю. С. Саморегуляція педагогічної діяльності як проблема теорії та практики післядипломної педагогічної освіти / Ю. С. Красильник // Післядипломна освіта в Україні. – 2017. – № 1. – С. 41–45. – 0,63 авт. арк.
 10. Красильник Ю. С. Інноваційні форми організації освітнього процесу / Ю. С. Красильник // Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації” (16 травня 2017 року, м. Житомир): збірник матеріалів конференції / редкол.: Г. Л. Губарєв (голова) [та ін.]. – Житомир : вид. О. О. Євенок, 2017. – С. 276–283. – 0,33 авт. арк.
 11. Кириченко М.О. Інформатизація як фактор оптимізації ідеології інформаційного суспільства та забезпечення його сталого розвитку // М. О. Кириченко / Журнал  ScienceRise «Педагогічна освіта». – № 1(9). – 2017. – с. 46–50.
 12. Кириченко М.О. Інформаційно-семіотичні виміри інформації як головного тренду інформаційного суспільства / М. О.Кириченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії»: збірник наукових праць / За ред. В. Г. Воронкової. – Вип. 68. – Запоріжжя, РВВ ЗДІА, 2017. – С.57–67.
 13. Кириченко М.О. Інформаціоналізм як складова формування ідеології інформаційного суспільства / М. О. Кириченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» : збірник наукових праць / За ред. В. Г. Воронкової. – Вип. 69. – Запоріжжя, РВВ ЗДІА, 2017. – С. 105–111.
 14. Любченко Н. В. Потенціал кластерних механізмів в управлінні освітою в умовах децентралізації влади / Н. В. Любченко // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України; редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 1 (30) / голов. ред. В. В. Олійник. – К.: АТОПОЛ ГРУП, 2016. – (Серія «Публічне управління адміністрування»). – С. 65–81.
 15. Любченко Н. В. Освітній кластер: дефініція та ресурс інтеграції освіти,  науки та бізнесу/Н. В. Любченко//Методичний вісник (спецвипуск) / Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей; ред. рада: Л. М. Сергеєва [та ін.]. – Крив. Ріг, 2017. – С. 28–31.
 16. Любченко Н. В. Потенціал освітнього кластера як ресурс інноваційного розвитку системи освіти в умовах суспільних трансформацій / Н. В. Любченко // Післядипломна освіта в Україні. – 2017. – № 1. – С. 84–91.
 17. Любченко Н. В. Технологія дисемінації в системі підвищення кваліфікації менеджера освіти на основі кластерного підходу / Н. В. Любченко // Керівник нової української школи: світоглядно-професійні орієнтири : збірник наукових праць В. П. Андрущенко (голова), В. П. Бех, О. В. Олейнікова, Л. М. Калініна, Н. В. Крохмаль, В. В. Олійник, О. М. Онаць, З. В. Рябова, Т. М. Сорочан, О. М. Топузов, Г. М. Торбін, Я. О. Чепуренко; МОН України; НАПН України, НАПН України, Асоціація керівників шкіл України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – С. 92–96.
 18. Любченко Н. В. Потенціал освітнього кластера як ресурс інноваційного розвитку системи освіти в умовах суспільних трансформацій / Н. В. Любченко // Післядипломна освіта в Україні. – 2017. – № 1. – С. 84–91.
 19. Любченко Н. В. Технологія дисемінації в системі підвищення кваліфікації менеджера освіти на основі кластерного підходу / Н. В. Любченко // Керівник нової української школи: світоглядно-професійні орієнтири : збірник наукових праць В. П. Андрущенко (голова), В. П. Бех, О. В. Олейнікова, Л. М. Калініна, Н. В. Крохмаль, В. В. Олійник, О. М. Онаць, З. В. Рябова, Т. М. Сорочан, О. М. Топузов, Г. М. Торбін, Я. О. Чепуренко; МОН України; НАПН України, НАПН України, Асоціація керівників шкіл України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – С. 92–96.
 20. Любченко Н. В. Освітній кластер: дефініція та ресурс інтеграції освіти,  науки та бізнесу / Н. В. Любченко // Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб. матеріалів наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 6 квітня 2017 р./ за заг. ред. Л. М. Сергеєвої. – Кривий Ріг: КПГТЛ, 2017. – С. 63–66.
 21. Лукіна Т.О. Управління якістю освіти дорослих як проблема державного управління освітою в Україні / Т. О. Лукіна //Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / НАПН України, Ун-т меседж. освіти; голов. ред. В. В. Олійник; редкол.: О. Л. Онуфрієва [та ін.]. – К.: АТОПОЛ ГРУП. – 2016. – Вип. 2(31). – 124 с. – (Серія «Управління та адміністрування»).
 22. Пахомова М. В. Державне управління педагогічною освітою в Королівстві Норвегія: орієнтири для України.//Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. Освіти ; голов. ред. В. В. Олійник; редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К.: АПОСТОЛ ГРУП, 2016. – Вип. 2 (31). – С.82–92. – (Серія «Управління та адміністрування»).

Тези:

 1. Діденко Н.Г. Актуальні проблеми співробітництва між Україною та ЄС у реформуванні державного управління та місцевого самоврядування // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Маріуполь, 3 березня 2017 р. – Маріуполь: ДонДУУ, 2017. – С. 8–12.
 2. Купрієвич В. О. Критерії, показники та рівні професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів // Роль і місце психології і педагогіки у формуванні сучасної особистості: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 13-14 січня 2017 року). – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2017. – 100 с. (С.43–38).
 3. Купрієвич В. О. Формування управлінської компетентності керівника професійно-технічного навчального закладу// Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23-24 лютого 2017 р. – К.: Міленіум, 2017. – 336 с. (С. 192–194).
 4. Купрієвич В. О. Стан підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів в інститутах післядипломної педагогічної освіти // Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24-25 лютого 2017 року). – Львів ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. – 120 с. (С.65-68).
 5. Купрієвич В. О. Практичний аспект педагогічної системи професійного самовдосконалення особистості // Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 31 березня – 1 квітня 2017 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2017. – 168 с. (С. 54–56).
 6. Купрієвич В. О. Проблеми підготовки конкурентоздатних фахівців у професійно-технічному навчальному закладі // Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб. матеріалів наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 6 квітня 2017/ за наук. ред. Л.М.Сергеєвої, Т.І.Стойчик. – Кривий Ріг: КПГТЛ, 2017. – 469с.(С.414-416). – Режим доступу:https://drive.google.com/file/d/0B3qxGZHPOsOGaDJDYkQ4UVBfNEU/view.
 7. Купрієвич В. О. Організаційно-педагогічні умови професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів // Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (14-15 квітня 2017 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2017. – 180 с. (С.170–173).
 8. Купрієвич В. О. Критерії, показники та рівні професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів // Роль і місце психології і педагогіки у формуванні сучасної особистості: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 13-14 січня 2017 року). – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2017. – 100 с. (С.43–38).
 9. Красильник Ю. С. Розвиток управлінської компетентності керівників професійних навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації / Ю. С. Красильник // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф.; Київ, 23-24 лютого 2017 р.) / Ю. С. Красильник. – К.: Міленіум, 2017. – С. 183–185. – 0,13 авт. арк.
 10. Красильник Ю. С. Інформаційно-технологічне забезпечення підвищення кваліфікації керівника навчального закладу / Ю. С. Красильник // Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної: конференції, м. Харків, 15-16 березня 2017 р. – С. 145–146. – Режим доступу: fileКОНФ_Харків_2017/нпк2017-печать.pdf. – 0,08 авт. арк.
 11. Красильник Ю. С. Освітній брендинг як механізм формування та розвитку конкурентоздатного фахівця / Ю. С. Красильник // Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб. матеріалів наук.-практ. конф., м. Кривий Ріг, 6 квітня 2017 р. / за заг.ред. Л. М. Сергєєвої. – Кривий Ріг: КПГТЛ, 2017. – С. 413–417. – 0,20 авт. арк.
 12. Красильник Ю. С. Національні традиції виховання патріотизму у військовослужбовців армій провідних країн світу / Ю. С. Красильник, М. В. Руденко // Проблеми та перспективи спеціальної підготовки правоохоронних органів України: зб. матеріалів круглого столу (Київ, 25 травня 2017 р.). – К.: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2017. – С. 18–22. – Режим доступу: file:/.pdf. – 0,10 авт. арк.
 13. Лукіна Т.О. Забезпечення якості освіти як першочергова проблема державного управління освітою в Україні // Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри: матеріали між народ. наук.-практ. конф. (м. Київ, 5-6 квітня 2017 року). [за заг.ред. Семигіної Т.В.]. – К.: Академія праці, соціальних відносин і туризму. – 2017. – 318 с. – С. 298–302. (0,2 д.а.).
 14. Лукіна Т.О. Оновлення підходів до підвищення кваліфікації кадрів у сфері публічного управління //Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 9 м. Полтава, 21 квітня 2017 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 190 с. – С.117–119. (0,2 д.а)
 15. Лукіна Т.О. Реформування фінансового механізму державного управління  вищою освітою в Україні //Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 23-24 лютого 2017 р.) – Національний університет біоресурсів і природокористування України). – К.: Міленіум, 2017. – 336 с. – С. 181–182. (0,2 д.а.)
 16. Любченко Н. В. Кар'єра: дефініція та актуальність дослідження у сфері освіти дорослих: тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: теорія, історія, технології» (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 28 квітня 2017 р.)  / Н. В. Любченко. – Режим доступу: https: ppo.mk.ua/mod/page/view.php?id=3563.
 17. Любченко Н. В. Потенціал кластерних механізмів як ресурс управління освітою в умовах децентралізації влади / Н. В. Любченко // Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 21 квітня 2017 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – С. 42–46.
 18. Оліфіра Л.М. Визначення критеріїв якості освіти фахівців на засадах андрагогіки у системі підвищення кваліфікації / Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ⁄ редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Катюк.  К.: ЦІППО, 2017. – 450 с. – С. 20–22. (0,22 у.д.а.)
 19. Пащенко О. В. Застосування інтерактивних технологій в освітньому процесі  закладів професійної освіти / О.В. Пащенко // Збірник тез  наукових робіт учасників  міжнародної науково-практичної конференції «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.» (м. Львів, 27-28 січня  2017 р.). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. – С. 138–141.
 20. Пащенко О. В.Інтерактивне навчання як інноваційна технологія організації навчального процесу / О. В. Пащенко // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23-24 лютого 2017 р. – К.: Міленіум, 2017. – С. 24-26.
 21. Пащенко О. В. Створення сприятливих умов для підготовки конкурентоздатних кваліфікованих робітничих кадрів у професійно-технічних закладах / О. В. Пащенко // Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб. матеріалів наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 6 квітня 2017 р./ за заг. ред. Л. М. Сергєєвої. – Кривий Ріг: КПГТЛ, 2017. – С. 431–435.
 22. Пащенко О.В.Адаптація учнів з особливими освітніми потребами у сучасному професійному навчальному закладі/ О.В. Пащенко // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (24 березня 2017 року) / За заг. ред. О.Г. Льовкіної, Р.А. Калениченка. – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2017. – С. 125–131.
 23. Пащенко О.В. Підготовка керівників закладів професійної освіти до впровадження інклюзивної освіти / О.В. Пащенко – у друці.
 24. Пащенко О.В. Професійне профільне навчання на базі закладів професійної освіти: доцільність, проблеми та перспективи / О.В. Пащенко – у друці.
 25. Пащенко О. В. Оцінювання навчальної діяльності студентів як важливий чинник підготовки компетентного фахівця / О. В. Пащенко // Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки фахівця нової формації: зб. матеріалів конф. /редкол.: Г.Л. Губарєв (голова) [та ін.]. – Житомир: вид. О.О. Євенок, 2017. – С. 319–323.
 26. Пащенко О. В. Щодо використання європейського досвіду соціального партнерства у сфері професійної освіти і навчання / О. В. Пащенко // Україна та ЄС: можливості та перспективи співпраці Інтернет-конференція Діденко Н.Г.
 27. Пащенко О.В. Визначення результатів навчання як основного чинника формування професійної компетентності фахівця / О.В. Пащенко; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2017. – 40 с.
 28. Пахомова М. В. Деякі аспекти підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування/ М. В. Пахомова // Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні: Мат. ІV Всеукр. наук.-практич. Інтер-конф., 21 квітня 2017 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 123–127.
 29. Пахомова М. В. Оцінка правового механізму публічного управління освітою в Україні на шляху до євроінтеграції/ М. В. Пахомова // Управління в освіті: Зб.мат.VІІІ Всеукр. наук.-практич. конф., 27-28 квітня 2017 р. Львів/за наук. ред. проф. В. Ортинського. – Львів: Інститут права та психології НУ «Львівська політехніка», 2017. – С.16–19.
 30. Пахомова М. В. Сертифікація педагогічних працівників як чинник впровадження європейських стандартів життя / М. В. Пахомова // Україна та ЄС: можливості та перспективи співпраці: Мат. Інтер-конф., 18-19 травня 2017 р. – Маріуполь: ДДУУ, 2017.

Навчальні посібники, спецкурси:

 1. Управління розвитком професійного навчального закладу: праксеологічні засади: навч. посібн. / За наук. ред. Л. М. Сергеєвої, Т. О. Лукіної / Л. М. Сергеєва, Т. О. Лукіна, Ю. С. Красильник, О. В. Пащенко, Т. І. Стойчик, В. О. Купрієвич. – К.: Видавництво Ліра-К, 2017. – 5,53 авт. арк.
 2. Купрієвич В. О. Професійне самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів: спецкурс для слухачів курсів підвищення каліф. керів. та пед. кадрів проф. освіти / В.О.Купрієвич; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ: ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2017. – 40 с.
 3. Любченко Н. В. Педагогіка вищої школи: навч. посібник / З. В. Рябова, І. І. Драч, Н. О. Приходькіна, [та ін.]. – К.: НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – 316 с.
 4. Оліфіра Л. М. У чому полягає сутність тренінгу у системі ППО та які його переваги порівняно з традиційними формами навчання? Як реалізується тренінг як педагогічна технологія у системі ППО? Що таке рефлексія та її застосування в освітньому процесі? / Л. М. Оліфіра // Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів (Аbout important in methodological activities: expert opinions and advice): навч.-метод. посіб.: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан; загальна ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.:Агроосвіта,2017. – 950 с. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0BzabTm9dsTGcZnBQejZkVzA5T1k/view?usp= (0,33 у.д.а.)
 5. Сергеєва Л. Успіх. Моніторинг професійних досягнень випускників ПТНЗ /Л. Сергеєва. - Київ: видавнича група «Шкільний світ», 2017. – 136 с. – («Бібліотека шкільного світу»).