Тема наукового дослідження:

«Науково-методичні засади підвищення ефективності державно-громадського управління неперервною освітою в умовах суспільної трансформації в Україні» (0116U007183)
(2016–2020 рр.)

Затверджена рішенням вченої ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України від 13 червня 2016 року.

Науковий керівник – Клокар Наталія Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри публічного управління та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Мета і призначення НДР:

Науково-дослідна тема відповідає основним цілям і завданням реформування системи освіти в Україні, яка на даний час має вирішити проблеми побудови ефективної системи неперервної освіти у відповідності з особистісними запитами та потребами інноваційного розвитку України; усунути неефективність використання державних ресурсів на освіту; підвищити рівень державно-громадського управління освітою.

Для реалізації нових підходів у державно-громадському управлінні неперервною освітою в умовах суспільної трансформації в Україні необхідно:

 • розробити концептуальні засади управління неперервною освітою в умовах суспільної трансформації в Україні;
 • визначити методи, технології забезпечення доступу до освіти для одержання та відновлення знань і навичок, необхідних у сучасному інформаційному суспільстві;
 • розробити методичні рекомендації щодо формування, розвитку і самореалізації творчої особистості, готової жити в умовах швидких змін;
 • дослідити впровадження в системі неперервної освіти інноваційних методів і технологій навчання, спрямованих на формування особистої мотивації, інноваційного мислення, здатності та готовності вчитися протягом всього життя;
 • визначити шляхи підвищення ефективності управління в системі післядипломної педагогічної освіти для формування освітян як лідерів змін.

Відповідно, актуальним і соціально значимим є дослідження, що має на меті аналіз, розробку, реалізацію науково-методичних засад підвищення ефективності державно-громадського управління неперервною освітою в умовах суспільної трансформації в Україні.

Досягнення зазначеної мети зумовлює виконання таких завдань науково-дослідної роботи:

 • розробити теоретико-методологічну основу комплексної державної політики управління неперервною освітою в умовах реформування та модернізації освітньої системи в Україні;
 • сформувати методичні положення щодо розвитку державно-громадського управління освітою в умовах децентралізації;
 • дослідити та узагальнити зарубіжний досвід державно-громадського управління неперервною освітою і виявити можливості його адаптації до вітчизняних умов;
 • обґрунтувати концептуальну модель державно-громадського управління неперервною освітою в умовах суспільних змін в Україні;
 • сформулювати та обґрунтувати принципи, форми, методи державно-громадського управління в системі дошкільної, середньої, професійної, вищої, освіти;
 • обґрунтувати наукове, методичне, кадрове забезпечення державно-громадського управління неперервною освітою в Україні;
 • розробити концепцію та організаційно-правовий, фінансово-економічний, мотиваційний механізми отримання післядипломної освіти;
 • визначити методи, технології забезпечення доступу до неперервної освіти для одержання та відновлення знань і навичок, необхідних у сучасному інформаційному суспільстві;
 • розробити методичні рекомендації щодо формування, розвитку і самореалізації творчої особистості, готової жити в умовах швидких змін;
 • дослідити впровадження в системі неперервної освіти інноваційних методів і технологій навчання, спрямованих на формування особистої мотивації, інноваційного мислення, здатності та готовності вчитися протягом всього життя;
 • визначити шляхи підвищення ефективності державно-громадського управління в системі післядипломної педагогічної освіти для формування освітян як лідерів змін.

 РЕЗУЛЬТАТИ НДР ЗА 2017 РІК:

Основними науковими результатами, досягнутими в ході виконання дослідження у 2017 р. (перший етап) є:

1. Розглянуто культуру цільового управління в національній системі освіти України.

2. Вивчено компетентнісний підхід у підвищенні кваліфікації керівних кадрів ЗНЗ в умовах реалізації Концепції Нової української школи та шляхи удосконалення інформаційно-комунікаційної компетентності у підвищенні кваліфікації керівника професійного навчального закладу.

3. Проаналізовано психолого-педагогічні умови розвитку компетентності керівних та педагогічних кадрів освіти та інноваційні форми організації освітнього процесу.

4. Досліджено потенціал кластерних механізмів в управлінні освітою в умовах децентралізації влади та управління якістю освіти дорослих як проблеми державного управління освітою в Україні.

5. Вивчено інноваційні підходи до освіти фахівців у сфері публічного управління та адміністрування та формування ефективної системи освітніх послуг як складової реформи місцевого самоврядування.

 

Продукція, підготовлена за темою НДР:

Монографії:

 1. Гусєв В.О. Утвердження парадигми сталого інноваційного розвитку в Україні / Гусєв В.О. // Сталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017: колективна монографія / Андерсон В.М., Балджи М.Д., Баркан В.І. [та ін.]; Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; НТТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В.- Київ, 2017. 564 с., С. 29–45.
 2. Кириченко М. О. Інформатизація як фактор оптимізації ідеології інформаційного суспільства та забезпечення його сталого розвитку/ М. О. Кириченко // Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspekt społeczne, ekonomiczne i humanitarne. Польща, Ополє, 2017.  С. 149–156. 
 3. Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст: кол. моногр. / О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, Г. А. Дмитренко, Н. А. Зінчук, М. О. Кириченко, Л. М. Сергеєва [та ін.].; за заг. ред. Г. А.Дмитренка, В. В. Олійника //  Луцьк: Вежа-Друк. 2017. 412 с. 
 4. Освіта дорослих в перспективі змін: інновації, перспективи, прогнози: колективна монографія /Алла Василюк, Олена Отич, Марина Дей, Василь Базелюк, Тетяна Лукіна [та ін.].;  за ред. А. Василюк, А. Стоговського. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. 248 с.
 5. Suprun V. V. The actual problems of development and main directions of increasing the efficiency of public administration in vocational education of Ukraine  /V. V. Suprun // «Стратегічний потенціал державного татериторіального розвитку»: колективна монографія. Донецький державний університет управління (Маріуполь, Україна), Європейський інститут післядипломної  освіти (Словацька Республіка), 2017. 22 с.

 

Матеріали конференцій:

 1. Гусєв В. О. Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» в умовах суспільних реформ в Україні / В.О. Гусєв, С.В. Загороднюк // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / за заг. ред. В. С. Куйбіди, А. П. Савкова, С. В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. Ч. 3 : Ціннісні орієнтири євроінтеграційних процесів. С. 117–119.       
 2. Гусєв В. О. Інституціоналізація модернізації Національній академії державного управління при Президентові України в умовах суспільних реформ / В.О. Гусєв В.О. С.В. Загороднюк С.В. // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 6 ч.]  за заг. ред. В. С. Куйбіди, А. П. Савкова, С. В. Загороднюка. - Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 6. : Наукові записки.  С.17  - 26.
 3. Гусєв В. О. Інноваційна функція вищої освіти управлінських кадрів / В. О. Гусєв // Proceedings of the Conference «Economy and management: modern transformation in the age of globalization» (March 2017, Klaipeda, Lithuania), Part II. P. 188 – 190. 
 4. Гусєв В. О. Інституціональне проектування публічного управління утвердженням «Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» / В.О. Гусєв, С.М. Мельник // Публічне управління : ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 26 травня 2017 р.): у 6 ч. / за заг. ред. В. С. Куйбіди, А. П. Савкова, С. В. Київ: НАДУ, 2017.  Ч. 4 : Соціогуманітарна політика: пріоритети публічного управління. С.29 – 33.         
 5. Гусєв В. О. Модернізація вищої освіти України в умовах суспільних реформ / В.О. Гусєв // Управління якістю вищої освіти : проблеми та перспективи // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 29 вересня 2017 р. Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 2017.  С. 53-58. 
 6. Гусєв В. О. Євроінтеграційні орієнтири державної інноваційної політики України / В.О. Гусєв, С.М. Мельник // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір : матеріали XХІI Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 11–13 вересня 2017 р. / НАН України, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».  Київ. «Видавництво «Фенікс», 2017.  С. 60–65.        
 7. Гусєв В. О. Знання як інтегративний фактор науки, освіти і практики публічного управління та адміністрування / В.О. Гусєв, С.М. Мельник // International Scientific Conference Economy and Society: a Modern Foundation For Human Development: Conference Proceedings, Part II, June 23th, 2017. Leipzig, Germany: Baltija Publishing. 162–166 р.
 8. Зінчук Н. А. Компетентнісний підхід у підвищенні кваліфікації керівних кадрів ЗНЗ в умовах реалізації Концепції Нової української школи / Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи : Збірник статей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 6 квітня 2017 р. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2017 [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://conf-hano.at.ua/load/ zbirniki/elektronnij_zbirnik_ materialiv/4-1-0-680.  С. 17– 20.
 9. Зінчук Н. А. Особливості формування та розвитку маркетингової компетентності сучасних керівників закладів освіти / Маркетинг майбутнього: виклики та реалії: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 жовтня 2017 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ: Державний університет телекомунікацій, 2017. С. 385–387.
 10. Кириченко М. О. Становлення і розвиток мережево-онлайнової культури особистості у дискурсивному просторі віртуальної реальності / М.О.Кириченко // ІI Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій»  26-28 квітня 2017 р (м. Київ-Суми).- Київ, 2017. – С. 10 – 14.
 11. Кириченко М. О.Напрями оптимізації інформаційного суспільства в умовах трансформації відносин в Україні / М.О.Кириченко // Міжнародна науково­практична конференція «Стан та переспективи розвитку управлінських наук:  український та польський досвід». 5–6 жовтня 2017 року. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».Київ, 2017.
 12. Кириченко М. О. Становление и развитие сетевой онлайновой культуры личности в дискурсивном простанстве виртуальной реальности/ М.О.Кириченко // Theory and practice: problems and prospects. International scientific-practical conference 2017, may 11-12. - Kaunas. Lithuanian sport university, 2017. С. 61–62.      
 13. Микола О. Кириченко. Епістемологічні виміри соціо-гуманітарного наукового дискурсу. Сonference Proceedings of the 6th International Scientific Conference Problems and  Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 20 – 23, 2017, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-10-9; pp.272, - Р .252–254.
 14. Кириченко М.О. Інформаційна культура як складова ідеології інформаційного суспільства сучасної України / М. О. Кириченко // 5-а міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми управління: економіка, освіта, охорона здоров'я і фармація» 26-29 жовтня 2017 р, м. Ополє, Республіка  Польща. Ополє, Польща, 2017.
 15. Кириченко Николай. Концептуализация сетевой онлайновой культуры личности в дискурсивном пространстве виртуальной реальности / Invitation theory and practice: problems and prospects international scientific-practical conference 2017, may 11-12 / Николай Кириченко //  Mokslas ir practica: aktualijos ir perspektyvos. - Kaunas. - 2017.  S. 94–102.    
 16. Кириченко Николай. Виртуально-сетевая культура личности как сложная диссипативная система дискурсивного пространства виртуальной реальности// Міжнародна наукова конференція «Економіка і освіта: сучасні тенденції», 2–5 листопада 2017 г., м. Ополє, Республіка Польща.  Ополє, Польща, 2017.
 17. Кириченко М. О. Реалізація буттєвості людини в мінливому інформаційно-комунікативно-соціокультурному просторі: онтологічні, аксіологічні, технологічні виміри / М. О. Кириченко // Міжнародна науково-теоретична конференція: «Глобалізований світ : випробування людського буття» 6–7 жовтня 2017 року.  Житомир, 2017.  С. 196–200.
 18. Клокар Н. І. Концептуальні засади розвитку управлінських компетентностей директорів опорних шкіл у процесі підвищення кваліфікації/ Н. І. Клокар// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи». ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». – 29 вересня 2017  року. С(У друці).
 19. Купрієвич В.О. Удосконалення інформаційно-комунікаційної компетентності у підвищенні кваліфікації керівника професійного навчального закладу / В.О.  Купрієвич // Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки конкурентоздатного фахівця нової формації: зб. матеріалів конференції /ред. Г.Л. Губарєв (голова) [та ін.]. – Житомир: вид. О. О. Євенок, 2017. – 388 с. – С. 175 – 179.
 20. Купрієвич В. О. Критерії, показники та рівні професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів // Роль і місце психології і педагогіки у формуванні сучасної особистості: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 13-14 січня 2017 року). – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2017. С.43–38.
 21. Купрієвич В. О. Формування управлінської компетентності керівника професійно-технічного навчального закладу// Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23-24 лютого 2017 р. – К.: Міленіум, 2017. С. 192–194.
 22. Купрієвич В. О. Стан підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів в інститутах післядипломної педагогічної освіти // Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24-25 лютого 2017 року): - Львів ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. С. 65–68.
 23. Купрієвич В. О. Практичний аспект педагогічної системи професійного самовдосконалення особистості // Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 31 березня – 1 квітня 2017 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2017. С. 54–56.
 24. Купрієвич В. О. Проблеми підготовки конкурентоздатних фахівців у професійно-технічному навчальному закладі // Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб. матеріалів наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 6 квітня 2017/ за наук. ред. Л.М.Сергеєвої, Т.І.Стойчик. – Кривий Ріг: КПГТЛ, 2017. С.414-416. /  Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B3qxGZHPOsOGaDJDYkQ4UVBfNEU/view
 25. Купрієвич В. О. Організаційно-педагогічні умови професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів // Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (14-15 квітня 2017 р., м. Одеса) – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2017– 180 с. (С.170-173).
 26. Купрієвич В. О. Особливості професійного розвитку керівників професійно-технічних навчальних закладів / В. О. Купрієвич // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ⁄ редкол.: В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Швень. К.: ЦІППО, 2017. С.324–327. / Режим доступу: http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-fod/nauk-diyalnist
 27. Лукіна Т. О. Забезпечення якості освіти як першочергова проблема державного управління освітою в Україні / Т.О.Лукіна // Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Київ, 5-6 квітня 2017 року). [за заг. ред. Семигіної Т.В.]. – К.: Академія праці, соціальних відносин і туризму.  2017. С. 298– 302.  
 28. Лукіна Т. О. Оновлення підходів до підвищення кваліфікації кадрів у сфері публічного управління / Т.О.Лукіна //Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Полтава, 21 квітня 2017 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2017.  С.117-119.
 29. Лукіна Т. О. Політика забезпечення якості освіти в контексті соціально-гуманітарного розвитку України / Т. О. Лукіна // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали 11 наук.-практ. конф. за міднарод. участю (м. Дніпро, 1 грудня 2017 р.).  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.dbupa.dp.uakonfkonf_dridu.htm/ - Дніпро, 2017.
 30. Лукіна Т. О. Реформування фінансового механізму державного управління  вищою освітою в Україні / Т. О. Лукіна // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ.  конф. (м. Київ, 23–24 лютого 2017 р.) - Національний університет біоресурсів і природокористування України). К.: Міленіум, 2017. С. 181–182.
 31. Лукіна Т. О. Якісна освіта як чинник національної безпеки України / Т. О. Лукіна // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та перспективи розвитку: матеріали між народ. наук.-практ. конф. (м. Острог, 1 грудня 2017 р.).  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
 32. Любченко Н. В. Потенціал кластерних механізмів як ресурс управління освітою в умовах децентралізації влади / Н. В. Любченко // Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 21 квітня 2017 р. Полтава : ПолтНТУ, 2017. С. 42–46.
 33. Любченко Н. В. Кар'єра: дефініція та актуальність дослідження у сфері освіти дорослих / Н. В. Любченко // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ⁄ редкол.: В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник, Я.Л. Швень. К.: ЦІППО, 2017. С. 189–192. / Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kafedra_fod/збірник%20матеріалів%20Е-конференції%20Професійний%20розвиток%20фахівців%20у%20системі%20освіти%20дорослих%20.pdf
 34. Любченко Н. В. Освітній кластер: дефініція та ресурс інтеграції освіти,  науки та бізнесу / Н. В. Любченко // Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб. матеріалів наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 6 квітня 2017 р./ за заг. ред. Л. М. Сергеєвої.  Кривий Ріг: КПГТЛ, 2017. С. 63–66.
 35. Любченко Н. В.  Ресурс кластерных механизмов в развитии сферы образования в контексте формирования гражданского общества / Н. В. Любченко // Proceedings of the International Scientific Conference «Modern Methodology of Science and Education» September 18, 2017, Warsaw, Poland, 2017. Vol.2. Р. 36–40.
 36. Оліфіра Л. М. Нормативне забезпечення організації освітнього процесу підвищення кваліфікації кадрів освіти / Л. М. Оліфіра // Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 30-31 березня 2017 року / РОІППО; упоряд.: Антонюк Л.В., Волосюк А.А.; заг. ред. Черній А.Л. – Рівне: РОІППО, 2017. – 241 с. – С. 24 – 27. – Режим доступу: http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/847/
 37. Оліфіра Л. М. Специфіка підвищення кваліфікації керівників коледжів: організаційно-професійний аспект [Електронний ресурс] / Л. М. Оліфіра // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня 2017 р.) – Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – С.89 – 92. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/
 38. Оліфіра Л. М. Визначення критеріїв якості освіти фахівців на засадах андрагогіки у системі підвищення кваліфікації / Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ⁄ редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Катюк.  К.: ЦІППО, 2017. 450 с. С. 20–22.
 39. Пахомова М. В. Аналіз державних стандартів освіти України через призму Концепції сталого розвитку //Сталий розвиток в умовах глобальних викликів: Мат. Всеукр. наук.-практич. Інтер-конф., 7-8 квітня 2017 р. Харків: ХНУМГ ім.О. М. Бекетова. 2017. С.317-319
 40. Пахомова М. В. Деякі аспекти підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування // Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні: Мат. ІV Всеукр. наук.-практич. Інтер-конф., 21 квітня 2017 р.  Полтава : ПолтНТУ. 2017. С.123-127.
 41. Пахомова М. В. Оцінка правового механізму публічного управління освітою в Україні на шляху до євроінтеграції // Управління в освіті: Зб.мат.VІІІ Всеукр. наук.-практич. конф., 27-28 квітня 2017 р. Львів/за наук. ред. проф. В. Ортинського. Львів.: Інститут права та психології НУ «Львівська політехніка», 2017. С.16-19
 42. Пахомова М. В. Сертифікація педагогічних працівників як чинник впровадження європейських стандартів життя // Україна та ЄС: можливості та перспективи співпраці: Мат. Інтер-конф., 18-19 травня 2017 р. Маріуполь: ДДУУ, 2017. С.339-343.
 43. Пащенко О. В. Інтерактивне навчання як інноваційна технологія організації навчального процесу / О.В. Пащенко // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23-24 лютого 2017 р. – К.: Міленіум, 2017. С. 24–26.
 44. Пащенко О. В. Створення сприятливих умов для підготовки конкурентоздатних кваліфікованих робітничих кадрів у професійно-технічних закладах / О.В. Пащенко // Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб. матеріалів наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 6 квітня 2017 р./ за заг. ред. Л.М. Сергєєвої. – Кривий Ріг: КПГТЛ, 2017. С. 431–435. https://drive.google.com/file/d/0B3qxGZHPOsOGaDJDYkQ4UVBfNEU/view  
 45. Пащенко О. В.Адаптація учнів з особливими освітніми потребами у сучасному професійному навчальному закладі/ О.В. Пащенко // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (24 березня 2017 року) / За заг. ред. О.Г. Льовкіної, Р.А. Калениченка. – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2017. С. 125–131.
 46. Пащенко О. В. Оцінювання навчальної діяльності студентів як важливий чинник підготовки  компетентного фахівця / О.В. Пащенко // Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки фахівця нової формації: зб. матеріалів конф. /редкол.: Г.Л. Губарєв (голова) [та ін.]. – Житомир: вид. О.О. Євенок, 2017. С. 319–323.
 47. Пащенко О. В. Застосування інтерактивних технологій в освітньому процесі  закладів професійної освіти / О. В. Пащенко // Збірник тез  наукових робіт учасників  міжнародної науково-практичної конференції «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.» (м. Львів, 27-28 січня  2017 р.):  – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017.  С. 138 –141.
 48. Пащенко О. В. Щодо використання європейського досвіду соціального партнерства у сфері професійної освіти і навчання / О.В. Пащенко // Україна та ЄС: можливості та перспективи співпраці: збірник матеріалів, доповідей  Інтернет – конференції в рамках проекту «Кафедра Жана моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні», м. Маріуполь,  18-19 травня 2017 р. Маріуполь: ДонДУУ, 2017.  С. 261–263.
 49. Пащенко О. В. Підготовка керівників закладів професійної освіти до впровадження інклюзивної освіти / О. В. Пащенко // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ / редкол.: В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник, Я.Л. Швень. К.: ЦІППО, 2017. 424 с. С. 60 – 62. (0,3 д.а.)  Режим доступу:

http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-fod/nauk-diyalnist

 1. Пащенко О. В. Сучасні підходи до розробки освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації керівників закладів професійної освіти / О. В. Пащенко // Збірник тез  наукових робіт учасників  міжнародної науково-практичної конференції «Професійна педагогіка і андрагогіка: актуальні питання, досягнення та інновації», яка відбудеться на базі Криворізького державного педагогічного університету (м. Кривий Ріг, Україна, 26-27 листопада 2017 року). – Кривий Ріг: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. С. 138 –141.
 2. Сергеєва Л. М. Емерджентність системи післядипломної педагогічної освіти. /Л. Сергеєва. // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика. Інновації : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23-24 лютого 2017 р. – К. : Міленіум. 2017. – 336 с. – С. 12–14.
 3. Сергеєва Л. М. Ефективність діяльності сучасного педагога. /л. М. Сергеєва //модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки конкурентоздатного фахівця нової формації: зб. матеріалів конференції /ред. Г.Л. Губарєв (голова) [та ін.]. – Житомир: вид. О. О. Євенок, 2017. С. 75–80.
 4. Сергеєва Л. М. Професіоналізм як основа конкурентоздатності //Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб. матеріалів наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 6 квітня 2017 р. / за заг. ред. Л. М. Сергєєвої. – Кривий Ріг: КПГТЛ, 2017. – 466 с. – режим доступу. http://www.kpgtl.dp.ua/
 5. Супрун В. В. Стан та проблеми публічного управління та адміністрування в системі професійної освіти  України / В.В.Супрун // Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України: Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 28 жовтня 2016 року) – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kaf_derg_slug/material_diyaln/МАТЕРІАЛИ_КОНФЕРЕНЦІЇ_28.10.16_23.01.17.pdf
 6. Супрун В. В. Актуальні питання професійно-технічної освіти України / В.В. Супрун // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23-24 лютого 2017 р. – К.: Міленіум, 2017. – 336 с. – С. 30–32.
 7. Супрун В. В. Демократизація управління професійно-технічною освітою: регіональний аспект (на прикладі Дніпропетровської області) / В.В. Супрун // Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб. матеріалів наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 6 квітня 2017/ за наук. ред. Л.М.Сергеєвої, Т.І.Стойчик. – Кривий Ріг: КПГТЛ, 2017. 469 с. С.47– 80–Режим доступу:
  https://drive.google.com/file/d/0B3qxGZHPOsOGaDJDYkQ4UVBfNEU/view
 1. Супрун В. В. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у професійній освіті України /В.В. Супрун // Науково-практична конференція «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку», м. Харків,  15-16 березня 2017 року.
 2. Супрун В. В. Модернізація управління системою професійної освіти України в умовах суспільних змін та кризових викликів сучасності / В. В. Супрун // Міжвузівський науково-практичний круглий стіл: «Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства» ,  24 березня 2017 року, м. Ірпінь.
 3. Супрун В.В. Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі професійної педагогічної освіти та освіти дорослих в Україні» / В.В.Супрун // І Міжнародна науково-практична конференція «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності і майбутнього», м.Київ, 30–31 березня 2017 р. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.
 4. Супрун В. В.Модернізація управління людськими ресурсами в системі професійної педагогічної освіти та освіти дорослих. /В. В. Супрун//Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації КНової української школи», 6 квітня 2017 року. Всеукраїнська громадська організація «Консорціум закладів післядипломної освіти», український відкритий університет післядипломної освіти, департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».
 5. Супрун В. В. Сучасні напрями модернізації змісту професійної освіти у розвитку тауправлінні ПТНЗ. /В.В.Супрун//VIІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція на тему «Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення». 27 березня – 21 квітня 2017 року, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти НАПН України ,доступ до матеріалів за адресою http://ipo-ipp.com.ua/.
 6. Супрун В. В.Проблеми розвитку та підвищення ефективності державного управління в професійній освіті в умовах реформування освітньої галузі України / В.В.Супрун // Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку: зб. матеріалів міжнародної наук.-практ.конференції /ред. С.Ф.Марова (голова) [та ін.]. – Маріуполь, (3-4 жовтня 2017 р. – Маріуполь; Кривий Ріг: Вид. Р.А.Козлов, 2017. С. 85–88.
 7. Супрун В. В.Модернізація управління системою професійної освіти України в умовах суспільних змін та викликів сучасності / В. В. Супрун // Регіональна науково-методична конференція: « Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації», м. Житомир, 16 травня 2017 року: зб. матеріалів  конференції / редкол. Г.Л.Губарєв гол.[та ін.]. Житомир: вид. О.О.Євенок, 2017. 388 с.
 8. Супрун В. В. Формування національної моделі управління розвитком професійної освіти і навчання в Україні / В. В. Супрун, В. В. Максимчук // II International Scientific Conference Economicy and Society: a Modern Foundation For Human  Development: Conference Procceedings, Part I, June 23th, 2017, Leipzig, Germany: Baltij Publishing. P. 162–169.
 9. В’ячеслав В. Супрун, Вячеслав В Максимчук. Теоретичні та прикладні аспекти організації і управління в сфері професійної освіти України. / Супрун В’ячеслав В.,  Максимчук Вячеслав В. //Conference Proceedings of the 5 International Scientific Conference Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care andPharmacy (October 26 – 29, 2017, Opole, Poland). The Academy of management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-23-9 ( Paper); pp.232, illus., tabs., bibls. P. 189 –191.
 10. Супрун В. В. Актуальні проблеми державного управління професійно-технічною освітою України / В. В.Супрун // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. – Частина 1. – Монреаль: ЦСП «НБК»; Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля. – 329 с. Сборник научных трудов по материалам международной научно –практической конференции (тезисы) Украина, Канада, Сербия, Азербайджан, Польша.
 11. Супрун В. В. Актуальні питання професійно-технічної освіти України / В.В.Супрун // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. Матеріалів міжнародної  науково-практичної конференції,, м. Київ, 23-24 лютого 2017 р.К.: Міленіум, 2017. С. 30–32.

 

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Кириченко М. О. Інформаційно-семіотичні виміри інформації як головного тренду інформаційного суспільства / М. О. Кириченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» : збірник наукових праць / За ред. В. Г. Воронкової. - Вип. 68. – Запоріжжя, РВВ ЗДІА, 2017. С. 57–67.
 2. Кириченко М. О. Інформаціоналізм як складова формування ідеології інформаційного суспільства / М. О. Кириченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» : збірник наукових праць / За ред. В. Г. Воронкової. Вип. 69. – Запоріжжя, РВВ ЗДІА, 2017. С. 105–111.
 3. Кириченко М. О. Інформаційна аксіологія як вчення про цінності ідеології інформаційного суспільства / М. О. Кириченко // Філософія і політологія в контексті сучасної культури, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.- Дніпро, 2017, № 1. С. 185–192.
 4. Кириченко М. О. Методологічні основи формування ідеології інформаційного суспільства / М. О. Кириченко // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія / редкол.: А. П. Гетьман та ін.- Х.: Право, 2017. № 3 (34). С. 31–46. 
 5. Кириченко М.О. Інформаційна антропологія й інформаційна етика як складники формування ідеології інформаційного суспільства / М. О. Кириченко // Актуальні проблеми філософії та соціології. Одеса: Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія», 2017. № 16. С.  51–53.
 6. Кириченко М. О. Формування цінностей  мережево-онлайнової культури в дискурсивному просторі віртуальної реальності / М.О.Кириченко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич.- К.: Вид-во «Гілея», 2017. – Вип. 121 (6). – С. 129-133.
 7. Кириченко М. О. Зарубіжний досвід високорозвинених країн з сталим розвитком інформаційно-інноваційного суспільства в умовах трансформації сучасної цивілізації / М.О.Кириченко // Актуальні проблеми філософії та соціології. Одеса: Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія», 2017.   № 17. С. 51–54.
 8. Кириченко М. О.. Формування ідеології інформаційного суспільства як фактор динамічного розвитку і безпеки сучасної України в ХХІ столітті / М. О. Кириченко // Вісник Львівського університету. Серія Філософсько-політологічні студії: збірник наукових праць.  2017.  № 12. С. 74 – 81.
 9. Кириченко М. О. Методологічні засади вирішення проблем сталого розвитку інформаційного суспільства як головного інструменту технологічного прориву/ М. О. Кириченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» : збірник наукових праць / За ред. В. Г. Воронкової. - Вип. 70. Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2017.  Вип.70. С. 35 - 45.
 10. Кириченко М. О. Проблеми сталого розвитку інформаційного суспільства в  умовах глобалізації / М. О. Кириченко // Актуальні проблеми філософії та соціології. Одеса: Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія», 2017. № 18. С. 5 –58. 
 11. Кириченко М. О. Формування інформаціології як ідеології інформаційного суспільства в умовах глобальної інформатизації  третього тисячоліття / М.О.Кириченко // М. О. Кириченко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич.- К.: Вид-во «Гілея», 2017. Вип. 123. С. 181 – 184.   
 12. Кириченко М. О. Структурні концепти ідеології інформаційного  суспільства та їх вплив на подолання проблем віртуального світу / М.О.Кириченко // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії: збірник наукових праць.  2017. -№ 13. С. 57 – 64.
 13. Кириченко М. О. Реалізація буттєвості людини в ментальності інформаційно-комунікативного соціуму / М. О. Кириченко // М. О. Кириченко // Філософія і політологія в контексті сучасної культури Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Дніпро, 2017. № 2. С. 108-115.
 14. Кириченко М. О. Цифрова культура як результат розвитку культури інформаційного суспільства / М. О. Кириченко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич.- К. : Вид-во «Гілея», 2017.  Вип. 124. С. 179 – 182.
 15. Кириченко М. О. Напрями оптимізації ідеології інформаційного суспільства в умовах трансформації соціальних відносин в Україні / М. О. Кириченко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич.- К.: Вид-во «Гілея», 2017.  Вип. 125.  С. 283 – 287.
 16. Кириченко М. О. Інформаційна культура як фактор підвищення ефективності ідеології інформаційного суспільства в умовах глобалізації / М.О.Кириченко // Філософія і політологія в контексті сучасної культури, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. - Дніпро, 2017. - № 3. С. 11–18.
 17. Купрієвич В. О. Особливості мотивації професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів / В.О. Купрієвич // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; гол. ред. В.В.Олійник.; редкол.: О.Л.Ануфрієва [та ін.]. – Київ: АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 3(32). 156 с.  С. 51–61.
 18. Купрієвич В. О. Педагогічні умови професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів / В.О. Купрієвич // Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Випуск LXXVI. Том 3. Херсонський державний університет, 2017.  С.35 – 38. 
 19. Лукіна Т. О. Управління якістю освіти дорослих як проблема державного управління освітою в Україні / Т.О.Лукіна // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / НАПН України, Ун-т меседж. освіти; голов. ред. В.В.Олійник; редкол.: О.Л.Онуфрієва [та ін.]. – К.: АТОПОЛ ГРУП. 2016. –Вип. 2(31). – 124 с. – (Серія «Управління та адміністрування»).  С. 54–65.
 20. Пахомова М. В. Особливості питання сертифікації педагогічних працівників в Україні //Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. Серія «Державне управління». Маріуполь: ДонДУУ, 2017.-№3 (76).  С. 123–127.
 21. Пахомова М. В. Актуальні проблеми професійного розвитку педагогічних працівників: державно-управлінський аспект //Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. Серія «Державне управління».- Маріуполь: ДонДУУ, 2016.-№3(72).  С.116–122. (не ввійшов у звіт 2016р).
 22. Пахомова М. В. Неперервна освіта як об’єкт державного управління професійним зростанням педагогічних працівників //Державне будівництво: зб.наук.пр.  Х.: Вид-во  ХарРІ НАДУ  «Магістр», 2017.  № 1 (2017) С. 1–7.
 23. Пахомова М. В. Державне управління педагогічною освітою в Королівстві Норвегія: орієнтири для України. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. Освіти ;голов. Ред.. В.В. Олійник; редкол.: О.Л. Ануфрієва [та ін.].  К. : АПОСТОЛ ГРУП. 2016. Вип. 2 (31).  С.82-92 (Серія «Управління та адміністрування»).
 24. Супрун В. В. Теоретичні та практичні аспекти регулювання професійної освіти в Україні / В.В.Супрун // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. 2016. Вип. 2 (31). (Серія «Управління та адміністрування»). С.108 –123.
 25. Супрун В. В. Модернізація професійної освіти  як управлінська умова підготовки компетентного фахівця нової формації. / В.В.Супрун // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр./НАПН України, Ун-т менедж.освіти; голов.ред. В.В.Олійник; редкол.: О.Л.Ануфрієва [та ін.]. К.: АТОПОЛ ГРУП, 2017. Вип. 3 (32). (Серія « Управління та адміністрування»).С.104 –125. 

 

Статті у міжнародних виданнях:

 1. Gusiev V. A. Becoming and development of the branch of knowledge «Public management and administration» in scientifically-educational space of Ukraine / Development Strategy of Science and Education: Collection of scientific articles. – Fidelite editions, Namur, - Belgique, 2017. -  P. 231 – 234. (Science Index, Thomson Reuters).
 2. Goncharenko N.М. INTERACTIVE SIMULATORS AS MEAN OF IMPROVING THE EDUCATION QUALITY // PRD Goncharenko N.М., Fedotova N.A., Chibiryak Ya.I.// Scientific Journal Virtus 15 (July), P. 82.
 3. Клокар Н. І. Концептуальні засади розвитку управлінських компетентностей директорів опорних шкіл у процесі підвищення кваліфікації / Н.І.Клокар // Management of higher education quality:  problems and prospects/ [collection of scientific papers; edited Victor Oliynik].  London, IASHE, 2017. P.107 – 109.
 4. Любченко Н. В. Потенциал кластерных механизмов как ресурс развития сферы образования в условиях децентрализации власти / Н. В. Любченко //  «Innovations in Science und Education: Challenges of our time» Collection of scientific papers; edited by Maryna Dei, Olha Rudenko. 2 Issue. London: IASHE, 2017. Р. 238–242.
 5. Сергеєва Л. М. розвиток професійної освіти і навчання в умовах європейської інтеграції // management of higher quality problems and prospects /[collection of scientifi c papers; еdited Victor Oliynyk]. – London: IASHE, 2017. Р. 116–118.
 6. Sergeyeva L.M., Challenges in training academic and pedagogical steff in Ukraine. //Innovations in Science and Education: Challenges of our time. Collection of scientifi c papers; еdited by Maryna Dei, Olha Rudenko. 2 Issue. – London: IASHE, 2017. – 266 р. Р. 210–212.
 7. Пахомова М. В. Особливості питання сертифікації педагогічних працівників в Україні / М. В. Пахомова // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. Серія «Державне управління». Маріуполь: ДонДУУ, 2017.-№3 (76). С. 123-127.

 

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

1.         Гостєва О. М. Активізація дієвості соціального партнерства державних інституцій з громадськими організаціями в сучасній Україні / О. М. Гостєва // Інвестиції: практика та досвід.  2017.  № 19.  С. 82-86. (Index Copernicus (ICV 2015: 45,47))

2.         Гостєва О. М. Європейський досвід взаємодії органів державної влади та громадських організацій [Електронний ресурс] / О. М. Гостєва // Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 9 / Режим доступу до журналу: hhtp://www.dy.nayka.com.ua (Index Copernicus (ICV 2015: 45,47))

3.         Гостєва О. М. Роль громадських організацій в процесі розбудови громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Гостєва // Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 10. Режим доступу до журналу: hhtp://www.dy.nayka.com.ua (Index Copernicus (ICV 2015: 45,47)).

4. Кириченко М. О. Інформатизація як фактор оптимізації ідеології інформаційного суспільства та забезпечення його сталого розвитку / М. О. Кириченко // Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». № 1 (9) 2017.  С. 46–50.

5.Пахомова М. В. Актуальні проблеми професійного розвитку педагогічних працівників: державно-управлінський аспект / М. В. Пахомова // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. Серія «Державне управління».Маріуполь: ДонДУУ, 2016.-№3(72). С.116-122. (не ввійшов у звіт 2016р).

   

Навчальні посібники, спецкурси:

 1. Любченко Н. В. Як співвідносяться поняття «управління науково-методичною діяльністю» та «координація науково-методичною діяльністю закладів ППО»? У чому полягає сутність дисемінації науково-методичної діяльності як технології управління професійним розвитком педагогічних працівників? Як можна застосовувати модель освітнього кластеру в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників? Які конкурси професійної майстерності методичних працівників були започатковані й проводяться в ДВНЗ «УМО» на всеукраїнському рівні?   / Н. В. Любченко // Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів: мультимедійний науково-методичний комплекс / авторський колектив / за наук. ред. проф. Т. М. Сорочан. К.: 2017. С. 144–149, 152–155, 341–344.
 2. Оліфіра Л. М. У чому полягає сутність тренінгу у системі ППО та які його переваги порівняно з традиційними формами навчання? Як реалізується тренінг як педагогічна технологія у системі ППО? Що таке рефлексія та її застосування в освітньому процесі? / Л. М. Оліфіра // Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів (Аbout important in methodological activities: expert opinions and advice) : навч.-метод. посіб.: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан; загальна ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К. : Агроосвіта, 2017. 950 с. Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0BzabTm9dsTGcZnBQejZkVzA5T1k/view?usp=

 

Методичні рекомендації:

 1. Любченко Н. В. Освітній кластер: дефініція та ресурс інтеграції освіти,  науки та бізнесу / Н. В. Любченко // Методичний вісник (спецвипуск) / Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей; ред. рада : Л.М. Сергеєва [та ін.]. Кр. Ріг, 2017. С. 28–31.
 2. Сергеєва Л. М. Експериментальний педагогічний майданчик: від теорії до практики впровадження. / Л. М. Сергеєва. // Методичний вісник, КПГТЛ, 2017. - № 1. С. 3-6.

 

Навчальні посібники:

 1. Педагогіка вищої школи: навч. посібник / З. В. Рябова, І. І. Драч, Н. О. Приходькіна, Н. В. Любченко [та ін.]. К.: НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. 316 с. 
 2. Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України: навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціальностями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами», підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних закладів / З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня, Л. М. Оліфіра та ін.; за заг. ред. В. В. Олійника, Ф. Фреха; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж.освіти»; КультурКонтакт Австрія. Київ, 2017. 118 с.
 3. Сергеєва Л. Успіх. Моніторинг професійних досягнень випускників ПТНЗ. /Л. Сергеєва; - Київ : видавнича група «Шкільний світ», 2017. 136 с. («Бібліотека шкільного світу»).
 4. Управління розвитком професійного навчального закладу: праксеологічні засади : навч. посібн. / за наук. ред. Л. М. Сергеєвої, Т. О. Лукіної. / Л. М. Сергеєва, Т. О. Лукіна, Ю. С. Красильник, О. В. Пащенко, Т. І. Стойчик, В. О. Купрієвич. Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. 124 с.

 

Навчально-методичні посібники:

 1. Клокар Н. І. Розвиток громадянських компетентностей в Україні. Компонент «Директори»/ Навчально-методичний посібник // Н. І. Клокар, О. І. Садаєва, М. Журба та ін./ за заг. ред. Н. І. Клокар. К..: DOCCU, 2016. 189 с.

 

Спецкурси:

 1. Купрієвич В. О. Професійне самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів: спецкурс для слухачів курсів підвищення каліф. керів. та пед. кадрів проф. освіти / В.О.Купрієвич //  НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ: ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2017.  40 с.
 2. Пащенко О. Визначення результатів навчання як основного чинника формування професійної компетентності фахівця / О.В. Пащенко; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»,  Київ, 2017.  40 с. 
 3. Любченко Н. В.  Самоменеджмент як чинник професійно-особистісного розвитку менеджера в освіті / Н. В. Любченко; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти».  Київ, 2017. 45 с.