Наукова діяльність кафедри

Наукова діяльність кафедри філософії і освіти дорослих здійснюється в межах комплексної науково-дослідної роботи Центрального інституту післядипломної освіти «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» ( № 0120U104637) (2020-2025 рр.). 

Робота творчої групи кафедри філософії і освіти дорослих була спрямована на виконання підтеми НДР «Теоретико-методичні засади  трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти». 

Мета: теоретично  обґрунтувати інноваційну модель,  технології  професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти та підготувати навчально-методичне забезпечення їх практичного впровадження в навчання  різних категорій слухачів з урахуванням  запиту, особливостей, умов і досвіду.

Завдання:

1) Проаналізувати  сутність ключових понять дослідження  з порівнянням їх змісту у вітчизняному та світовому науковому просторах (науковий результат – наукове обґрунтування ключових понять теми дослідження).

2) Обгрунтувати сутнісні характеристики і структуру освітнього середовища (ОС) відкритого  університету післядипломної освіти як  засобу трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах  цифровізації суспільства (науковий результат - методика   використання ОС для професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників; тенденції (загальні, особливі та специфічні) розвитку ОС). 

3) Здійснити порівняльний аналіз зарубіжних   моделей професійного розвитку педагогів та виокремити  конструктивні ідеї для імплементації в теорію і практику відкритої післядипломної освіти в Україні (науковий результат –  обґрунтування концептуальної карти  професійного  розвитку фахівців в умовах глобалізації, інтеграції   та взаємодії і взаємовпливу  культур).

4) Розробити  інноваційну  модель професійного розвитку фахівців  в умовах відкритого університету післядипломної освіти,  що  включає мету, методологічні підходи, діагностику, етапи проектування індивідуальної  траєкторії розвитку фахівця, ресурси професійного розвитку фахівців (підтримки і вдосконалення), результат професійного розвитку   (науковий результат -   інноваційна модель професійного розвитку фахівців в умовах  відкритого університету післядипломної освіти).

5) Обгрунтувати   зміст, технологію та організаційні форми розвитку тьюторства в умовах відкритого університету післядипломної освіти у контексті нових підходів до діяльності викладача за вимогами цифрової трансформації освітнього процесу (науковий результат - технологія тьюторського супроводу  навчання різних  категорій слухачів в умовах відкритого університету післядипломної освіти та ін.)

6) Підготувати та впровадити навчально-методичне забезпечення розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти  (науковий результат – наукові статті, програми, методичні матеріали та рекомендації, методичні посібники).

Наукова продукція:

 1. Наукові статті (2021-2025).
 2. Глосарій  (2021-2022).
 3. Методичні посібники / рекомендації  (2022-2025).
 4. Освітньо-професійні програми (ОПП) підвищення кваліфікації слухачів різних категорій (педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів освіти), спецкурси, аналітичні звіти (2021-2025 рр.).

Цільова аудиторія і ключові стейкхолдери: керівники, педагогічні і науково-педагогічні працівники закладів післядипломної освіти, закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів загальної середньої освіти, установ і організацій, закладів позашкільної освіти; фахівці центрів професійного розвитку педагогічних працівників, дорослі здобувачі освіти.

Можливі об’єкти впровадження: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», УВУПО, галузеві академії/інститути/центри післядипломної освіти/; обласні інститути післядипломної педагогічної освіти України; структурні підрозділи післядипломної освіти/підвищення кваліфікації університетів; центри професійного розвитку педагогічних працівників; заклади формальної і неформальної освіти різних рівнів, заклади, організації і установи, які здійснюють освіту дорослих, що навчають осіб старше 18 років і провадять освітній процес у цифровому середовищі (заклади післядипломної освіти, заклади вищої освіти, заклади фахової передвищої освіти, заклади загальної середньої освіти); дорослі здобувачі освіти.

Наукові публікації

Бібліотеки наукових публікацій:

Електронна бібліотека НАПНУ: розміщено 438 публікацій науково-педагогічних працівників кафедри філософії і освіти дорослих. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/dpeae/

У 2023 році кількість завантажень - 51,267.

У І півріччі 2024 року кількість завантажень становить понад 8,893.

Веб-бібліотека ЦІПО:

Кафедра філософії і освіти дорослих: https://uvu.org.ua/veb-biblioteka-tsipo/kafedra-filosofii-i-osvity-doroslykh/

Участь у наукових заходах і проєктах

Згідно з планом-роботи кафедри на 2024 рік - участь кафедри у заходах НАН України:

 • Вебінар для методистів післядипломної освіти «Професійна трансформація методистів в умовах реформ НУШ» (квітень 2024 року)
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Варіативні моделі і технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти» (червень 2024 року)

Робота з аспірантами

Аспіранти, закріплені за кафедрою:

Науковий керівник - проф. Сорочан Т.М.

 • Дерека К. (з 01.10.21 по 01.10.2025). Тема дисертації: «Педагогічні умови формування іншомовної комунікативної компетентності студентів у закладах фахової передвищої освіти»;
 • Гопкало В. (з 05.06.23 по 05.06.27). Тема дисертації: «Розвиток ціннісного ставлення до професійної діяльності працівників приватних аграрних підприємств у неформальній освіті дорослих»;
 • Калюжний Я. (з 05.06.23 по 05.06.27). Тема дисертації: «Управління закладами позашкільної освіти спортивного профілю на засадах соціально відповідального маркетингу»;
 • Ларіна О. (з 02.10.23 по 01.10.2027). Тема дисертації: «Професійний розвиток вчителів початкових класів в умовах дистанційного підвищення кваліфікації на засадах диференційованого підходу».

Науковий керівник – доц. Просіна О.В.

 • Обручнікова Н. (з 03.10.22 по 03.10.2026). Тема дисертації: «Розвиток тьюторської компетентності викладачів закладів в умовах відкритої освіти»;
 • Фещак Б. Л. (з 02.10.23 по 01.10.2027). Тема дисертації: «Розвиток інформаційно-цифрової компетентності вчителів  української мови й літератури в умовах дистанційного навчання».

Науковий керівник – доц. Кравчинська Т. С.

 • Стешиц А. (з 03.10.22 по 03.10.2026). Тема дисертації: «Формування мотивації здобувачів вищої освіти до фізичного виховання в закладах вищої освіти».

Науковий керівник – доц. Самойленко О. О.

 • Гадалін М. (з 05.06.23 по 05.06.2027). Тема дисертації: «Теорія та методика набуття цифрової компетентності із застосуванням технологій штучного інтелекту педагогічними працівниками закладів фахової передвищої освіти».
 • Грищенко А. (з 05.06.23 по 05.06.2027).

Науковий керівник – академ. Сисоєва С.А.

 • Воронов В. А. (з 01.10.21 по 01.10.2025, акдем.відп.). Тема дисертації: «Маркетинговий підхід в управлінні інноваційними процесами в дошкільній освіті».

20 лютого 2024 року відбувся захист дисертації БІЛОНОЖКО Олени Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» на тему: «Розвиток педагогічної культури вчителів ліцеїв у системі методичної роботи» (Науковий керівник – проф. Сорочан Т. М.). Посилання на онлайн трансляцію захисту – https://youtube.com/live/ZKZo3AoiUCE

Науково-педагогічні працівники кафедри як члени групи забезпечення освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії викладають дисципліни для аспірантів:

1. Освітня політика та дослідження педагогічних систем і процесів”, “Методологічні засади педагогічних досліджень” (проф. Сорочан Т. М.)

Детальніше: http://umo.edu.ua/011---osvitni-pedaghoghichni-nauki-dis

Проєкти професійного розвитку

На кафедрі реалізується два проєкти професійного розвитку фахівців:

«Нелінійне світорозуміння освіти дорослих: неформальна освіта в системі Українського  відкритого університету післядипломної освіти»

«Освітня толока»