Наукова діяльність кафедри

Наукова діяльність кафедри філософії і освіти дорослих здійснюється в межах комплексної науково-дослідної роботи Центрального інституту післядипломної освіти «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» ( № 0120U104637) (2020-2025 рр.). 

Робота творчої групи кафедри філософії і освіти дорослих була спрямована на виконання підтеми НДР «Теоретико-методичні засади  трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти». 

Мета: теоретично  обґрунтувати інноваційну модель,  технології  професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти та підготувати навчально-методичне забезпечення їх практичного впровадження в навчання  різних категорій слухачів з урахуванням  запиту, особливостей, умов і досвіду.

Завдання:

1) Проаналізувати  сутність ключових понять дослідження  з порівнянням їх змісту у вітчизняному та світовому науковому просторах (науковий результат – наукове обґрунтування ключових понять теми дослідження).

2) Обгрунтувати сутнісні характеристики і структуру освітнього середовища (ОС) відкритого  університету післядипломної освіти як  засобу трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах  цифровізації суспільства (науковий результат - методика   використання ОС для професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників; тенденції (загальні, особливі та специфічні) розвитку ОС). 

3) Здійснити порівняльний аналіз зарубіжних   моделей професійного розвитку педагогів та виокремити  конструктивні ідеї для імплементації в теорію і практику відкритої післядипломної освіти в Україні (науковий результат –  обґрунтування концептуальної карти  професійного  розвитку фахівців в умовах глобалізації, інтеграції   та взаємодії і взаємовпливу  культур).

4) Розробити  інноваційну  модель професійного розвитку фахівців  в умовах відкритого університету післядипломної освіти,  що  включає мету, методологічні підходи, діагностику, етапи проектування індивідуальної  траєкторії розвитку фахівця, ресурси професійного розвитку фахівців (підтримки і вдосконалення), результат професійного розвитку   (науковий результат -   інноваційна модель професійного розвитку фахівців в умовах  відкритого університету післядипломної освіти).

5) Обгрунтувати   зміст, технологію та організаційні форми розвитку тьюторства в умовах відкритого університету післядипломної освіти у контексті нових підходів до діяльності викладача за вимогами цифрової трансформації освітнього процесу (науковий результат - технологія тьюторського супроводу  навчання різних  категорій слухачів в умовах відкритого університету післядипломної освіти та ін.)

6) Підготувати та впровадити навчально-методичне забезпечення розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти  (науковий результат – наукові статті, програми, методичні матеріали та рекомендації, методичні посібники).

Наукова продукція:

  1. Наукові статті (2021-2025).
  2. Глосарій  (2021-2022).
  3. Методичні посібники / рекомендації  (2022-2025).
  4. Освітньо-професійні програми (ОПП) підвищення кваліфікації слухачів різних категорій (педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів освіти), спецкурси, аналітичні звіти (2021-2025 рр.).

Цільова аудиторія і ключові стейкхолдери: керівники, педагогічні і науково-педагогічні працівники закладів післядипломної освіти, закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів загальної середньої освіти, установ і організацій, закладів позашкільної освіти; фахівці центрів професійного розвитку педагогічних працівників, дорослі здобувачі освіти.

Можливі об’єкти впровадження: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», УВУПО, галузеві академії/інститути/центри післядипломної освіти/; обласні інститути післядипломної педагогічної освіти України; структурні підрозділи післядипломної освіти/підвищення кваліфікації університетів; центри професійного розвитку педагогічних працівників; заклади формальної і неформальної освіти різних рівнів, заклади, організації і установи, які здійснюють освіту дорослих, що навчають осіб старше 18 років і провадять освітній процес у цифровому середовищі (заклади післядипломної освіти, заклади вищої освіти, заклади фахової передвищої освіти, заклади загальної середньої освіти); дорослі здобувачі освіти.

Наукові публікації

Бібліотеки наукових публікацій:

Електронна бібліотека НАПНУ: розміщено 334 публікацій науково-педагогічних працівників кафедри філософії і освіти дорослих. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/dpeae/2020.html

У 2020 році кількість завантажень - 40,041.

У І півріччі 2021 року кількість завантажень становить понад 22,000.

Веб-бібліотека ЦІПО:

Кафедра філософії і освіти дорослих: https://uvu.org.ua/veb-biblioteka-tsipo/kafedra-filosofii-i-osvity-doroslykh/

Участь у наукових заходах і проєктах

Згідно з планом-роботи кафедри на 2021 рік - участь кафедри у заходах НАН України з відзначення 30-ї річниці Незалежності України:

Всеукраїнська науково-практична конференція «Позашкільна освіта у викликах сучасності: досягнення та вектори розвитку» (квітень 2021 року)

Всеукраїнський науково-практичний семінар   «Професійний розвиток вчителів мистецтва: інноваційні форми і технології в умовах сучасного інформаційного середовища» (жовтень 2021 року)

Робота з аспірантами

Аспіранти, здобувачі, стажисти-дослідники, закріплені за кафедрою:

Науковий керівник - проф. Сорочан Т.М.

  • Білоножко О.В. - з 01.10.18 по 01.10.2022 Тема дисертації  «Розвиток педагогічної культури вчителів ліцеїв у системі методичної роботи».
  • Баглай О.О. - з 01.10.18 по 01.10.2022 Тема дисертації  «Формування аналітичної компетенції у майбутніх магістрів менеджменту у сфері фінансово-економічної безпеки".
  • Байназарова О.О. - з 01.10.19 по 01.10.2023 «Управління якістю загальної середньої освіти в об’єднаній територіальній громаді».
  • Коломоець О.М. - з 01.10.19 по 01.10.2023 (Ак.відп. з 1.07.20)

Науковий керівник - проф. Сидоренко В.В.

  • Денисова А.В. (стажист-дослідник)

Науковий керівник - проф. Пуховська Л.П.

  • Білоусова Н. (здобувач наукового ступеня), захист дисертаційного дослідження відбувся у 2021 році.

Науково-педагогічні працівники кафедри як члени групи забезпечення освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії викладають дисципліни для аспірантів:

1. “Освітня політика та дослідження педагогічних систем і процесів”, “Методологічні засади педагогічних досліджень” (проф. Сорочан Т. М.)

2. “Компаративістика вищої школи у світовому та вітчизняному освітніх просторах” (проф. Пуховська Л. П.)

3. “Творча майстерня молодого науковця”, “Технологія дослідно-експериментальної роботи”, “Інновації і експериментування в освіті” (доц. Скрипник М. І.)

4. “Креативні практики в освіті дорослих” (доц. Ілляхова М. В.)

Детальніше: http://umo.edu.ua/011---osvitni-pedaghoghichni-nauki-dis

Проєкти професійного розвитку

На кафедрі реалізується два проєкти професійного розвитку фахівців:

«Нелінійне світорозуміння освіти дорослих: неформальна освіта в системі Українського  відкритого університету післядипломної освіти» (координатори М. О. Кириченко, О. В. Просіна, Я. Л. Швень, Т. С. Кравчинська) 
https://youtu.be/kg_nZnCE0LM

«Освітня толока» (координатор О. В. Просіна) 
http://toloka.org.ua/