Кафедра фiлософiї і освiти дорослих

 

Освіта дорослих для сучасного життя: професійно, атракційно, креативно!
Adult Education for Modern Life: Professional, Attractive, Creative!
L'éducation des adultes pour la vie moderne: professionnel, attrayant, créatif!

Кафедра працює під професійним гаслом:

«Освіта дорослих для сучасного життя: професійно, атракційно, креативно!» 

Професійний розвиток фахівців відбувається через відкриті технології освіти дорослих, відкритий контент і відкриті знання, взаємоузгоджуваність усіх складників, а також спільне створення, експериментування, роздуми, обмін та застосування накопичених ідей і знань, досвіду всіх суб’єктів, наявність умов для їхнього вільного входження в освітній простір та отримання якісної освіти без обмеження гендерних, вікових, національних, територіальних відмінностей.

Пріоритетамипрофесійної діяльності кафедри визначено:

 • зміст і мобільність як конкурентні переваги;
 • розширення категорій слухачів та вихід у неформальну та інформальну освіту дорослих;
 • маркетинг знань і додаткових освітніх послуг;
 • якість освітньої діяльності, забезпечення якості освітніх послуг;
 • механізм визнання результатів професійного розвитку педагогів за накопичувальною системою навчання;
 • професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників в умовах формальної і неформальної освіти.

Ціннісними орієнтирами кафедри є:

 • людиноцентризм;
 • патріотизм;
 • академічна свобода;
 • академічна доброчесність;
 • спрямованість на освітні інновації;
 • розвиток професіоналізму впродовж життя;
 • лідерство у навчанні дорослих;
 • професійний успіх і кар’єра.

Формула динамічного розвитку кафедри філософії і освіти дорослих :

 • високий професіоналізм;
 • корпоративна культура;
 • працездатність;
 • безперервний професійний саморозвиток;
 • інноваційність;
 • творчість;
 • уміння працювати на випередження, реагувати на освітні виклики і запити замовників освітніх послуг.

Кафедра філософії і освіти дорослих здійснює підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань  01 «Освіта», педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів позашкільної освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти, післядипломної освіти,  консультантів Центрів професійного розвитку педагогічних працівників.

Мета і завдання кафедри:

Мета - науково-методичний супровід професійного розвитку освіти дорослих.

Завдання:

 • теоретичне обґрунтування освіти дорослих, сутності та структури післядипломної освіти;
 • обґрунтування та апробування варіативних моделей професійного розвитку педагогічних, науково-педагогічних працівників;
 • стимулювання самоосвіти та саморозвитку, мотивації професійного самовдосконалення педагогічних працівників в умовах безперервної освіти.

 «Положення про кафедру філософії і освіти дорослих»