КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ: РОКИ ТВОРЧОСТІ 

Кафедра психології управління отримала свою назву у 1992 році за ініціативи доктора психологічних наук, професора Н. Л. Коломінського, але психологічне забезпечення післядипломної освіти були предметом уваги керівництва з перших днів створення Університету, тоді – Центрального інституту підвищення кваліфікації керівних працівників народної освіти при Міністерстві освіти УРСР.

Про це, зокрема, свідчить наказ № 26а від 15 березня 1953 року, коли для читання лекцій для керівників освіти було призначено Г. С. Костюка, видатного вченого, фундатора української психологічної науки, чиє ім’я носить зараз український Інститут психології НАПН України.

У 1972 році відбулося відкриття в Інституті кафедри педагогіки і психології, яку очолив кандидат педагогічних наук В. І. Бондар (нині – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України). Важливою подією для психологічної науки в сфері післядипломної педагогічної освіти стало зарахування на кафедру педагогіки і психології в тому ж таки 1972 році Н. Л. Коломінського, який зробив вагомий внесок у психологічне забезпечення процесу післядипломної педагогічної освіти.

У 1976 рр. шляхом реорганізації було створено кафедру психології, яку очолив кандидат психологічних наук В. О. Соловієнко, згодом, у 1981 році кафедри педагогіки та психології знов були об’єднані під керівництвом доктора педагогічних наук, професора М. Ю. Красовицького.

Викладачі кафедри працювали спільно до 1992 року, коли новоутворену кафедру психології управління очолив Н. Л. Коломінський. У ці часи на кафедрі працювали кандидати психологічних наук, доценти: О. І. Бондарчук, Г. О. Карпова, В. М. Левицький, І. В. Сингаївська, Ю. Ж. Шайгородський, та, за сумісництвом, Л. М. Карамушка, С. Г. Москвічов та ін.

У 1998 році кафедру психології управління очолив доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України О. В. Киричук, а згодом завідувачем кафедри психології, створеної на базі реорганізованої кафедри психології управління, став доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН, Заслужений працівник науки і техніки України М. Й. Боришевський.

У 2004 році кафедру психології очолила О. І. Бондарчук (нині – доктор психологічних наук, професор). У 2008 році з ініціативи членів кафедри та у зв’язку зі специфікою завдань, які виконувала кафедра, рішенням вченої ради Університету їй було повернуто назву кафедри психології управління.

Новим поштовхом до розвитку кафедри стало відкриття при Університеті аспірантури зі спеціальностей 19.00.01 – загальна психологія; історія психології, 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи; 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія КЕРІВНИЦТВО АСПІРАНТАМИ І ЗДОБУВАЧАМИ

Про внесок кафедри в забезпечення розв’язання актуальних психологічних проблем управління свідчить творчий доробок колективу кафедри. Так, зокрема, в останні роки виконано дослідження з науково-дослідних тем «Соціально-психологічні чинники мотивації професійного вдосконалення особистості керівних кадрів освіти» (державний реєстраційний номер 0199U004314, 2003-2005 рр.), «Психологічні засади стимулювання особистісного розвитку управлінських кадрів (в умовах післядипломної педагогічної освіти)» (державний реєстраційний номер 0106U002456, 2006-2008 рр.), «Формування психологічної компетентності керівників закладів освіти в системі післядипломної педагогічної освіти» (державний реєстраційний номер 0109U003632, 2009-2011 рр.), «Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін» (державний реєстраційний номер 0112 U 000700 2012-2014 рр.), за результатами яких опубліковано і підготовлено до друку монографії, навчальні посібники і науково-методичні посібники, що мають безпосередній вихід у психологічну теорію та практику післядипломної педагогічної освіти управлінських кадрів (див. список праць).

Результати впровадження засвідчили високу ефективність наукових розробок кафедри та здобули схвальні оцінки слухачів Університету.

Науковий доробок працівників кафедри було представлено на численних Міжнародних науково-практичних конференціях в Україні, в тому числі, організованих і проведених кафедрою щорічно, зокрема, І – VІІ Міжнародні науково-практичні конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 2009 – 2015 рр.).

Крім того, за останні десять років психологічні проблеми вдосконалення діяльності освітніх організацій в Україні були представлені на таких наукових форумах за кордоном: The XIII European Congress of Work and Organizational Psychology/ Sustainable Work: Promotion Human Organizational Vitality, (Stockholm, 2007); XthEuropean Congress of Psychology: Mapping of Psychological Knowledge for Society (Prague, 2007); The XXIX International Congress of Psychology (Berlin, 2008); 11th European Congress of Psychology (Oslo, Norwegian, 2009.); Work and Organizational psychology problems and challenges in Poland and Ukraine / Polish-Ukrainian Workshop (Katowice, Poland, 2009); 15thConference of the European association of work and organizational psychology (м. Маастріхт, Голандія, 2011 р.), ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальные проблемы психологии, бизнеса и социальной сферы общества: теория и практика» (Латвія, м. Рига, 24–25 травня 2012 р), IAREP conference «Microcosm of Economic Psychology» (Wroclaw, Poland, 5-8 September 2012), XIII KONFERENCJА NAUKOWА Z CYKLU «Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej. – Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomii Stosowanej (Polska, Rzeszów, 25–26.09.2014), The 28th International Congress of Applied Psychology (Paris France, 8-13 July 2014), 14th European Congress of Psychology (Italy, Milan, 7-10 July 2015 ) та ін.

Кафедра тісно співпрацює з обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти, зокрема: Закарпатським, Рівненським, Чернівецьким, Хмельницьким ОІППО, а також провідними науковими установами та вищими навчальними закладами України, зокрема,Інститутом психології НАПН України імені Г. С. Костюка (лабораторія організаційної психології); Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (кафедра психології освіти) та ін. Крім того, працівники кафедри є членами Української асоціації організаційних психологів та психологів праці, Європейської асоціації організаційних психологів та психологів та ін.

При кафедрі працюють: центр «Діалог» та спільна з Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти лабораторія психології професіоналізму.

До перспективних напрямів роботи кафедри можна віднести роботу над обґрунтуванням й психологічним забезпеченням підвищення кваліфікації слухачів в умовах очно-дистанційної форми навчання, розробленням спецкурсів та інших видів навчальних занять, адаптованих до умов дистанційного етапу підвищення кваліфікації слухачів Університету з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.