КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ: РОКИ ТВОРЧОСТІ 

Кафедра психології управління отримала свою назву у 1992 році за ініціативи доктора психологічних наук, професора Н. Л. Коломінського, але психологічне забезпечення післядипломної освіти були предметом уваги керівництва з перших днів створення Університету, тоді – Центрального інституту підвищення кваліфікації керівних працівників народної освіти при Міністерстві освіти УРСР.

Про це, зокрема, свідчить наказ № 26а від 15 березня 1953 року, коли для читання лекцій для керівників освіти було призначено Г. С. Костюка, видатного вченого, фундатора української психологічної науки, чиє ім’я носить зараз український Інститут психології НАПН України.

У 1972 році відбулося відкриття в Інституті кафедри педагогіки і психології, яку очолив кандидат педагогічних наук В. І. Бондар (нині – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України). Важливою подією для психологічної науки в сфері післядипломної педагогічної освіти стало зарахування на кафедру педагогіки і психології в тому ж таки 1972 році Н. Л. Коломінського, який зробив вагомий внесок у психологічне забезпечення процесу післядипломної педагогічної освіти. У 1976 рр. шляхом реорганізації було створено кафедру психології, яку очолив кандидат психологічних наук В. О. Соловієнко, згодом, у 1981 році кафедри педагогіки та психології знов були об’єднані під керівництвом доктора педагогічних наук, професора М. Ю. Красовицького. Викладачі кафедри працювали спільно до 1992 року, коли новоутворену кафедру психології управління очолив Н. Л. Коломінський. У ці часи на кафедрі працювали кандидати психологічних наук, доценти: О. І. Бондарчук, Г. О. Карпова, В. М. Левицький, І. В. Сингаївська, Ю. Ж. Шайгородський, та, за сумісництвом, Л. М. Карамушка, С. Г. Москвічов та ін. У 1998 році кафедру психології управління очолив доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України О. В. Киричук, а згодом завідувачем кафедри психології, створеної на базі реорганізованої кафедри психології управління, став доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН, Заслужений працівник науки і техніки України М. Й. Боришевський.

У 2004 році кафедру психології очолила О. І. Бондарчук (нині – доктор психологічних наук, професор). У 2008 році з ініціативи членів кафедри та у зв’язку зі специфікою завдань, які виконувала кафедра, рішенням вченої ради Університету їй було повернуто назву кафедри психології управління.

Новим поштовхом до розвитку кафедри стало відкриття при Університеті аспірантури зі спеціальностей 19.00.01 – загальна психологія; історія психології, 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи; 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, а згодом (2016 р. і по цей час) – підготовка PhD з психології за освітньо- науковою програмою «Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку»  КЕРІВНИЦТВО АСПІРАНТАМИ І ЗДОБУВАЧАМИ

Про внесок кафедри в забезпечення розв’язання актуальних психологічних проблем управління свідчить творчий доробок колективу кафедри протягом останніх двох десятиліть. Так, зокрема, за ці роки виконано дослідження з науково-дослідних тем: «Соціально-психологічні чинники мотивації професійного вдосконалення особистості керівних кадрів освіти» (державний реєстраційний номер 0199U004314, 2003-2005 рр.), «Психологічні засади стимулювання особистісного розвитку управлінських кадрів (в умовах післядипломної педагогічної освіти)» (державний реєстраційний номер 0106U002456, 2006-2008 рр.), «Формування психологічної компетентності керівників закладів освіти в системі післядипломної педагогічної освіти» (державний реєстраційний номер 0109U003632, 2009-2011 рр.), «Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін» (державний реєстраційний номер 0112U000700, 2012-2014 рр.), «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій», (державний реєстраційний номер 0117U006772, 2017-2021 рр.), за результатами яких опубліковано і підготовлено до друку монографії, навчальні посібники і науково-методичні посібники, що мають безпосередній вихід у психологічну теорію та практику післядипломної педагогічної освіти управлінських кадрів (див. список праць). Наразі проводиться наукове дослідження за темою «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (ДР № 0120U104637, 2020-2025 рр.), напрямом «Умови психологічного благополуччя учасників освітнього процесу у відкритому університеті післядипломної освіти».

Результати впровадження результатів НДР засвідчили високу ефективність наукових розробок кафедри, здобули схвальні оцінки слухачів Університету, науковців і практиків з усієї України. Високу оцінку отримали й результати Всеукраїнського експерименту за темою «Управління проєктами особистісного розвитку учнів у освітньому середовищі об’єднаних територіальних громад» (2018-2023 рр., наказ МОН України № 387 від 21.03.2019 р., науковий керівник – доцент кафедри В. О. Киричук).

Не менш важливим для НПП кафедри стало наукове консультування у рамках спільного з Рівненським ОІППО та Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України інноваційно-дослідницького проєкту (2019-2022 рр.) «Психологічні засади розвитку соціальних компетентностей педагогічних працівників в умовах Нової української школи» (регіональний експеримент, Наказ Управління відділу освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації № 525 від 12 грудня 2019 р.).

Науковий доробок працівників кафедри було представлено на численних Міжнародних науково-практичних конференціях в Україні, в тому числі, організованих і проведених кафедрою щорічно, зокрема, І – ХІІ Міжнародні науково-практичні конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти», згодом – з початком широкомасштабної війни – «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах воєнного стану» і, остаточно – «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в кризових умовах сьогодення» (м. Київ, 2009 – 2024 рр.), а також за кордоном, зокрема, за останніх 5 років: 19th EAWOP Congress «Working for the greater good» (м. Турін, Італія, 29 травня – 1 червня 2019 р.), Міжнародного семінару «Political and economic self-constitution: Media, political culture and democracy» (м. Київ-Бєлград, Сербія, 07 грудня 2020 р., онлайн), Міжнародного онлайн семінару «Applied Psychology in the Context of Societal Changes» (Київ-Кишинів, 25 вересня 2020 р.), 3rd International Seminar on Education Research and Social Science (Kuala Lumpur, Malaysia, December 26-28, 2020), 26th World Congress of Political Science (м. Лісабон, Португалія, IPSA / Міжнародна асоціація політичних наук, 10-14 липня 2021 р), Youth and Citizenship: Building European Values in the Time of Covid-19  (м. Прага, Чехія, 21–22 жовтня 2021 р.), International conference 2022 «Citizenship education in divided times: building connections through values» Міжнародна конференція за проектом Jean Monnet Network «Citizenship Education in the Context of European Values» (м. Прага, Чехія, 26–28 травня 2022 р.), 3rd International Conference with support of CiCeA Connecting Perspectives In Citizenship Education For Strengthening European Values (Prague, January 12–13, 2024) та ін.

Кафедра тісно співпрацює з обласними інститутами післядипломної освіти, зокрема: Рівненським, Хмельницьким ОІППО, Дніпровською академією неперервної освіти, а також провідними науковими установами та закладами вищої освіти України, зокрема, Інститутом психології НАПН України імені Г. С. Костюка (лабораторія організаційної та соціальної психології); Уманським державним педагогічним університетом, Чернівецьким національним університетом тощо.

НПП кафедри є членами Української асоціації організаційних психологів та психологів праці, Європейської асоціації організаційних психологів та психологів, Асоціації психологів вищої школи України та ін.

У рамках міжнародної співпраці за останні 5 років НПП кафедри взяли участь у проєкті «Citizenship Education and European Values – Educational Aspect» за програмою Erasmus+ Jean Monnet Networks (19 країн, 28 установ, 621298-EPP-1-2020-1-CZ-EPPJMO-NETWORK Generated on: Nov 12, 2020, 2021-березень 2024 рр.), організували й провели ряд заходів, у тому числі, Міжнародний онлайн семінар «Applied Psychology in the Context of Societal Changes» (Київ-Кишинів, 25 вересня 2020 р.), а в межах Європейського року навичок в Україні – 2023 провели міжнародний вебінар (Україна-Польща) «Коучингові технології розвитку недискримінаційних цінностей фахівців в умовах підвищення кваліфікацій: онлайн-презентація спецкурсу для системи післядипломної освіти фахівців» (21 листопада 2023 р.).

З початком широкомасштабної війни НПП кафедри долучилися до надання психологічної підтримки освітянам України. З цією метою в межах акцій ЦІПО ДЗВО УМО Переможні обрій освіти» та «Освітня ватра перемоги» була проведена серія міжнародних вебінарів «Психологічна підтримка особистості в умовах війни» (Україна-Польща, квітень-травень 2022 р.) і «Психологічне здоров’я особистості в умовах війни і повоєнний час» (Україна-Польща-Ізраїль, 2023 р.). Активізував свою діяльність у цьому напрямі й центр «Діалог», що працює при кафедрі з 2004 р. (керівник Центру на громадських засадах – професор кафедри А. С. Москальова).

До перспективних напрямів роботи кафедри можна віднести роботу над обґрунтуванням й психологічним забезпеченням підвищення кваліфікації й психологічної підтримки слухачів у кризових умовах сьогодення, розробленням спецкурсів та інших видів навчальних занять, адаптованих до умов змішаного, очно-дистанційного підвищення кваліфікації слухачів Університету з використанням сучасних цифрових технологій, активізація міжнародної співпраці кафедри з інституціями, діяльність яких дотична до розв’язання психологічних проблем освіти дорослих тощо.

Положення про кафедру