Мета і завдання

Завдання кафедри:

 • забезпечувати високого наукового, теоретичного і практичного рівня студентів та педагогічних працівників науково-методичних установ, закладів України, спрямованих на підвищення професійної компетентності, розвиток педагогічної культури та особистісного зростання;
 • проведення науково-дослідної роботи з проблем освіти дорослих, професійного зростання педагогічних працівників, організації змісту, форм, методів післядипломної педагогічної освіти педагогічних працівників науково-методичних установ та ІППО;
 • визначення, узагальнення, наукове обґрунтування та впровадження інноваційних технологій у галузі післядипломної педагогічної освіти;
 • інтеграція і координація діяльності з іншими підрозділам Університету, кафедрами інших закладів освіти та центрами системи післядипломної педагогічної освіти України;
 • здійснення підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації з науковими ступенями кандидата, доктора педагогічних наук;
 • удосконалення педагогічної майстерності працівників кафедри через різні форми післядипломної педагогічної освіти.

Напрями діяльності кафедри:

 • науково-дослідна робота з питань науково-методичних основ модернізації освітньої діяльності закладів ППО на засадах сучасних технологій дистанційного навчання;
 • упровадження комп’ютерних технологій в освітній процес.

Навчальна робота кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ передбачає:

 • якісне і своєчасне виконання навчально-тематичних планів і програм;
 • проведення різних форм занять (відповідно до норм часу) зі слухачами курсів підвищення кваліфікації;
 • керівництва навчальною та виробничою практикою керівників методичної служби в системі освіти;
 • керівництво підготовкою слухачами курсів підвищення кваліфікації творчих випускних робіт, проектів, виконання завдань навчального практикуму тощо. 

Науково-дослідна діяльність кафедри є підґрунтям науково обґрунтованої побудови освітнього процесу, запровадження досягнень сучасних елементів дистанційної освіти в освітній процес у системі післядипломної освіти; розвиток вітчизняної науки про освіту дорослих; впровадження теоретико-методологічних основ впровадження дистанційного навчання у систему підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти. 

Науково-методична робота спрямована на науково-методичне забезпечення освітнього процесу відповідно до сучасних вимог і передбачає:

 • вивчення і узагальнення досягнень вітчизняної і зарубіжної педагогічної науки і практики в галузі освіти дорослих і післядипломної освіти, використання сучасних цифрових технологій у професійній діяльності;
 • розробку змісту програм, планів, освітнього процесу відповідно до сучасних вимог і запитів післядипломної освіти;
 • визначення педагогічних умов організації дистанційного навчання у системі післядипломної освіти;
 • надання науково-методичної допомоги закладам післядипломної педагогічної освіти щодо підвищення цифрової компетентності керівних та педагогічних кадрів освіти;
 • постійне залучення науково-педагогічних працівників кафедри до науково-методичної роботи, результатом якої має бути створення методичних посібників та методичних розробок, запровадження сучасних цифрових технологій в процес підвищення кваліфікації освітян;
 • методичне забезпечення використання цифрових технологій в освітньому процесі та організації дистанційної форми навчання на курсах підвищення кваліфікації керівних та методичних кадрів освіти, (розроблення програм курсів, планів занять з методичними рекомендаціями та методичні рекомендації щодо підготовки випускних робіт, тощо).