Мета навчального відділу:

 • Організація освітнього процесу в ЦІПО на основі упровадження новітніх моделей підвищення кваліфікації;
 • Удосконалення основних напрямів розвитку освітнього процесу в ЦІПО на основі застосування сучасних підходів до післядипломної освіти.

Принципами, що забезпечують динамічний розвиток та функціонування навчального відділу, є: прогностична спрямованість, системність, неперервність, науковість, індивідуалізація та диференціація організації навчання тощо.

Основні завдання відділу:

 • Організація роботи щодо забезпечення й удосконалення освітнього процесу підготовки та підвищення кваліфікації в ЦІПО.
 • Аналіз організації та здійснення освітнього процесу в ЦІПО.
 • Співпраця з кафедрами, відділом науково-методичного забезпечення відкритої освіти, відділом моніторингу якості вищої освіти, ліцензування та акредитації й іншими структурними підрозділами Університету з питань забезпечення освітнього процесу підготовки та підвищення кваліфікації в ЦІПО.
 • Вивчення потреб та аналіз пропозицій (замовлення) установ, закладів освіти, керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти, Міністерства освіти і науки України, управлінь освіти і науки обласних держадміністрацій, вищих навчальних закладів, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівних кадрів освіти та їх кадрового резерву, а також державних службовців у ЦІПО Університету менеджменту освіти. Формування на їх основі проєкту плану-графіка підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти, а також державних службовців на рік у співпраці з дирекцією ЦІПО.
 • Координація роботи та інструктивно-методичне консультування кураторів / кураторів-тьюторів груп слухачів курсів підвищення кваліфікації.
 • Формування та постійне оновлення банку даних слухачів курсів підвищення кваліфікації.
 • Комплектування навчальних груп слухачів, організація навчання за індивідуальним графіком.
 • Ведення облікової документації слухачів курсів підвищення кваліфікації ЦІПО (електронна реєстрація слухачів, або облікові картки), накази про відрядження на курси підвищення кваліфікації тощо), подання необхідної звітності до відділу моніторингу якості вищої освіти, ліцензування та акредитації.
 • Підготовка та погодження проєктів наказів про:

а) зарахування, продовження терміну навчання, переведення на навчання за індивідуальним графіком, відрахування слухачів курсів підвищення кваліфікації;

б) призначення кураторів / кураторів-тьюторів груп слухачів курсів підвищення кваліфікації;

в) створення складу комісій із захисту випускних робіт;

розпоряджень про:

а) призначення наукових керівників слухачів курсів підвищення кваліфікації;

 • Розробка і затвердження в установленому порядку розкладів навчальних занять для слухачів.
 • Контроль за дотриманням і виконанням розкладів навчальних занять, контрольно-залікових заходів слухачів курсів підвищення кваліфікації.
 • Організація та проведення опитування (анкетування).
 • Організація тематичних зустрічей слухачів курсів підвищення кваліфікації з ученими НАПН України, керівниками та провідними спеціалістами департаментів МОН України, НАДС та ін.
 • Систематичний аналіз (за тиждень, місяць, півроку, рік) даних щодо стану прибуття на навчання слухачів відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти, встановлення причин відхилення від плану-графіка, надання цієї інформації та пропозицій вирішення проблемних питань керівництву ЦІПО.
 • Оформлення документів про післядипломну освіту (підвищення кваліфікації) слухачів (свідоцтв, сертифікатів, книги видачі свідоцтв, сертифікатів тощо).
 • Підготовка інформації для висвітлення питань організації та забезпечення (інформаційно-методичного та нормативного) підвищення кваліфікації в ЦІПО на сайті Університету, в засобах масової інформації, у межах масових заходів і презентацій різного рівня.
 • Облік виконання навчального навантаження викладачів відповідно до розкладів.
 • Здійснення контролю за веденням журналів обліку навчальної роботи.
 • Складання аналітичних і статистичних звітів щодо підвищення кваліфікації в ЦІПО.
 • Підготовка матеріалів (виступів, довідок тощо) до засідань вчених рад ЦІПО та Університету, науково-методичної ради Університету з питань, що належать до компетенції відділу.
 • Вивчення й аналіз вітчизняного та зарубіжного перспективного (інноваційного) досвіду з питань організації освітнього процесу у закладах вищої освіти та закладах післядипломної освіти.

Ініціювання та участь в розробленні форм навчально-методичної документації з організації освітнього процесу, консультування, контроль за дотриманням норм ведення ділової документації.

Положення про відділ