НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Наукова діяльність у І півріччі 2017 року кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ ЦІППО

 

Упродовж звітного періоду співробітниками КАФЕДРИ ВІДКРИТИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ та ІКТ ЦІППО УМО НАПН України (завідувач – канд. пед. наук С. П. Касьян) проводилася науково-дослідна робота за такою темою: «Теоретичні та методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в систему відкритої післядипломної  освіти» (2017 -2019 рр.) РК №0117U002382

2. Науковий керівник: Ляхоцька Л. Л. канд.пед.наук, доцент, професор  кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ

Виконавці теми:

 1. Касьян С. П., канд.пед.наук, завідувач кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ із листопада 2016 р., 1, 0 ставки, старший викладач 0,5 ставки
 2. Соснін О. В. д.політ.наук, професор,0,5 ставки
 3. Олійник В. В., д.пед.наук, професор, професор кафедри 0,5 ставки
 4. Биков В. Ю., д.тех.наук, професор, професор кафедри 0,5 ставки
 5. Лапшин А. Л., канд.фіз.-математ. наук, доцент, доцент кафедри 1,0 ставки
 6. Кондратова Л. Г., канд.пед.наук, доцент, доцент кафедри, 1,0 ставки
 7. Дивак В. В., канд.пед.наук, доцент, доцент кафедри,1,0 ставки
 8. Антощук С. В., канд.пед.наук, доцент кафедри,1,0 ставки
 9. Самойленко О. О., к.пед.наук, старший викладач кафедри 1,0 ставки
 10. Гущина Н. І., старший викладач кафедри 1,0 ставки

 

3. Етап НДР: І етап –Теоретико-моделювальний

4. Основні наукові результати:

За звітній період підготовлено документацію НДР. Розроблені та затверджені тематичний та перспективний тематичний плани, розроблено програми та методики дослідження. Оформлено технічне завдання НДР. Виявлено ґенезу поглядів вітчизняних та зарубіжних науковців із проблеми дослідження. Визначено методологію дослідження проблеми. Підібрано і здійснено теоретичний, термінологічний, контент-аналіз педагогічної та управлінської літератури, інформаційних ресурсів мережі Інтернет. Проведено системний аналіз стану відкритої післядипломної освіти. Уточнено категорійно-понятійний апарат проблеми. Сформульовано та обґрунтовано  принципи, форми та методи застосування технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти.

Підготовлено та зареєстровано в УкрІНТЕІ облікову картку.

Спільно з лабораторією систем відкритої освіти Українського відкритого університету післядипломної освіти ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти» взято участь у проведенні локального педагогічного експерименту «Використання змішаної технології навчання в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365 при підвищенні кваліфікації слухачів у закладі післядипломної освіти».  Визначено експериментальні групи підвищення кваліфікації за змішаною технологією навчання: категорія  «Керівні та педагогічні кадри ЗНЗ з проблеми «Організація дистанційного навчання у загальноосвітньому навчальному закладі» (на базі Борзнянської РДА Чернігівської області) у складі 56 осіб (2 групи) (Наказ ректора ДВНЗ «УМО» від 24.03.2017 р. № 01-01/114).  Розроблено та затверджено пакет нормативних та навчально-методичних документів (навчальні та навчально-тематичні плани, робочі програми онлайн занять, спецкурсів, наочне та навчально-методичне забезпечення керованої самостійної роботи слухачів експериментальних груп),.

Підготовлено структуру змісту, методичні інструкції щодо написання  розділів колективного методичного посібника «Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в систему відкритої післядипломної освіти» ( 5,0 д.а.).

Визначено методологію, форми та методи організації роботи  науково-педагогічних працівників закладів післядипломної освіти в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365 (управлінський, освітній, науковий, організаційний, комунікативний аспекти) при змішаному навчанні.

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ В 2019 РОЦІ

КОНФЕРЕНЦІЇ 

Міжнародні:

 1. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ» (9-10 листопада 2018 р. м. Суми/Вінниця) Дивак В.В.  

Тези доповіді,  програма

 1. Міжнародна науково-технічна конференція «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ» 911 квітня 2019 року м. Івано-Франківськ - Ляхоцька Л.Л., онлайн-виступ, тези, програма
 2. VІ Міжнародна електронна науково-практична конференція «Регіональна та культурні мистецькі практики» 14-15 березня 2019 р. Кондратова Л.Г. Тези доповідь,  програма
 3. Міжнародна наукова практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» 16-17 травня 2019 м.Запоріжжя  - Кондратова Л.Г. - Програма, виступ, тези, сертифікат
 4. Міжнародна конференція «Академічна доброчесність: практичний вимір», м. Київ, 11-12 квітня 2019 року Спірін О.М. – сертифікат
 5. V Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», 16-17 травня 2019, м. Запоріжжя Гущина Н.І. - Доповідь, програма, сертифікат
 6. Міжнародна конференція «Супровід дітей з особливими потребами» за програмою «Кращий старт» (24 квітня, м. Київ)– Олійник В.В. – виступ, сертифікат

УСЬОГО: 7

Всеукраїнські:

 1. II Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні технології управління бізнесом», 14 лютого 2019 р., м. Київ  (С.В. Антощук Сертифікат) С.П. Касьян тези доповіді, програма)
 2. Всеукраїнській науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток інформаційної компетентності та медіаграмотності керівника Нової української школи в умовах післядипломної педагогічної освіти», 25 квітня 2019 року, Київ-Харків (Тези доповіді, програма) (С.В. Антощук, Дивак В.В., Л.Л. Ляхоцька)
 3. II Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні технології управління бізнесом» Київ, 14.02.2019 Дивак В.В. (Тези доповіді,  програма), 
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2019: пріоритетні напрями глобалізаційних змін», м. Київ, 16 травня 2019 р. – Спірін О.М.- сертифікат, доповідь
 5. Науково-практична конференція «Трансформація системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в умовах відкритої освіти», 7-8 червня 2019 року на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського - Спірін О.М., Олійник В.В., Карташова Л.А., Касьян С.П.  – виступи, доповіді, співдоповіді, сертифікат
 6. Трансформація системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в умовах відкритої освіти (7-8 червня, м. Полтава) Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь  - 2019: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» (16 травня) – Олійник В.В. – виступ, сертифікат
 7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційна діяльність: історія, сьогодення, майбутнє», доповідь «Організація неперервного навчання за допомогою цифровізації освітнього процесу», м.Київ, НПУ ім. Драгоманова, 22 березня 2019 – Карташова Л.А. 

Усього: 7  

СЕМІНАРИ

 1. Регіональний навчально-методичний семінар для керівних і педагогічних кадрів закладів загальної середньої освіти «Організація дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти в умовах реформи «Нова українська школа», 27 березня 2019 р., м. Вишневе Антощук С. В. Ляхоцька Л.Л., Андрос М.Є., Касьян С.П. Організація та проведення, доповідь, програма, сертифікат  
 2. Методологічний семінар «Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку», 4 квітня 2019 р., м. Київ       участь, тези доповіді ( Ляхоцька Л.Л., Касьян С.П., Спірін О.М., Шеремет Т.І., Карташова Л.А., Антощук С.В., Андрос М.Є., Дивак В.В.)
 3. Всеукр.наук.-практ.семінар «Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи» Київ, 12 березня 2019 р. Л.Л. Ляхоцька Тези доповіді,  програма участь, Касьян С.П. – доповідь, участь, програма, Дивак В.В. – участь, програма, Антощук С.В. – участь, Андрос М.Є. – участь, Спірін О.М. – модератор, участь, Карташова Л.А. – доповідь, участь, Шеремет Т.І. – участь.
 4. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі», 25 березня 2019 року, м. Київ Ляхоцька Л.Л., Андрос М.Є. реєстрація, 
 5. Всеукраїнські методологічні семінари «Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі», ІІТЗН НАПН України, м. Київ, лютий, квітень 2019 року – Спірін О.М. – виступи
 6. Всеукраїнський науково-практичний семінар  «STEM-освіта: інноваційні проекти для НУШ» у межах реалізації Програми Всеукраїнського інноваційного освітнього проекту «Я – дослідник», 23-24 квітня 2019, м. Суми, Сумський ІППО – Гущина Н.І.
 7. Всеукраїнський науково-практичний семінар «STEM-освіта: освітні рішення, можливості та перспективи розвитку» у межах Всеукраїнського фестивалю STEMвесна, 23-24 квітня 2019, м. Суми, міський методичний центр – Гущина Н.І.
 8. Міжкафедральний семінар “Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення (20 лютого) – Олійник В.В., виступ
 9. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Цифрові системи і технології відкритої освіти», ДВНЗ «УМО», м.Київ, 3.04.2019, 15.04.2019, 22.04.2019, 10.06.2019, 18.06.19 - Організація, проведення, участь ( Олійник В.В., Спірін О.М., Карташова Л.А., Касьян С.П., Ляхоцька Л.Л., Антощук С.В., Дивак В.В., Кондратова Л.Г., Гущина Н.І., Андрос М.Є., Шеремет Т.І, Ларін )
 10. ІІ Науково-практичний семінар із міжнародною участю «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади», м.Київ, УМО, 3 квітня 2019 – Карташова Л.А.- участь

Усього: 10

ІНШІ:

1. У межах онлайн-курсу «Проектний підхід в діяльності сучасного закладу освіти»:

 • Вебінар 23 січня 2019 р. участь (С.В. Антощук)
 • Вебінар 13 лютого 2019 р. участь (С.В. Антощук)
 • Вебінар 20 лютого 2019 р.участь   (С.В. Антощук)

2. Вебінар «Вчимося навчати на засадах компетентнісного підходу», 5 березня 2019 р. сертифікат (С.В. Антощук)

3. У межах Десятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2019» та Дев’ятої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu: Колоквіум «Відкритий університет як інноваційне середовище професійного розвитку фахівців», 15 березня 2019 р., м. Київ (С.П. Касьян - доповідь, С.В. Антощук, Л. Л. Ляхоцька, М.Є. Андрос, В.В. Дивак, Т .І. Шеремет )

4. Вебінар «Про сертифікацію директору школи: навіщо педагогам проходити», 9 квітня 2019 р. сертифікат С.В. Антощук,

5. Всеукраїнський освітній коворкінг з онлайн-трансляцією «Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи для формальної і неформальної освіти» , 9 квітня 2019 р., Київ - Львів  - С.В. Антощук, участь, Л.Г. Кондратова – участь, сертифікат

6. Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра –  2019» 12 квітня 2019 р., м. Київ участь

7. Вебінар «Як ефективно планувати та організовувати освітній процес: лайфхаки методичного конструктора», 23 квітня 2019 р. С.В. Антощук, сертифікат, участь

8. У межах Десятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2019» та Дев’ятої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu: Участь у конкурсі за тематичними номінаціями, який проводиться оргкомітетом Х Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» методичних розробок Диплом учасника, золота медаль переможця в номінації «Формування інформаційно-цифрової компетентності як важливої складової розвитку інноваційної особистості» (Ляхоцька Л.Л., Касьян С.П., Антощук С.В., Кондратова Л.Г., Гущина Н.І., Дивак В.В., Андрос М.Є., Олійник В.В.)

9. «STEM-проект в освітній діяльності» в межах Всеукраїнського експерименту Запорізький класичний ліцей         - майстер-клас Кондратова Л.Г., виступ

10. Круглий стіл «Розвиток ідей педагогічної майстерності І.Зязюна у діяльності закладів художньо-естетичного профілю» Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» 14-16 березня 2019 року. Доповідь «творення освітньо-інформаційного простору для формування професійного саморозвитку вчителів спеціалізованих навчальних закладів художньоестетичного профілю» - Кондратова Л.Г.

11. Презентація «Інноваційне освітнє середовище ліцею як засіб розвитку педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін» Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» 14-16 березня 2019 року. Доповідь «Інноваційне освітнє середовище для розвитку педагогічної майстерності сучасного вчителя» - Кондратова Л.Г.

12. «Цифрові технології в STEM-проекті» в межах Всеукраїнського експерименту КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» - Кондратова Л.Г.   

13. «Цифрові інструменти та програми роботи зі звуком та відео» ІІІ Міжнародний фестиваль конкурс «Кирилівка-fest» 26-28 травня 2019 року - Кондратова Л.Г.

14. Всеукраїнська «WEB-STEM-школа-2019» (зимова сесія,), 19-23 лютого 2019, дистанційно Гущина Н.І. - Оргкомітет (наказ ДНУ «ІМЗО» №6 від 24.01.2019) Виступ, сертифікат спікера (15 год.)

15. Особливості STEM-підходів в освітньому процесі, 23 квітня 2019, м. Суми – Гущина Н.І. виступ, сертифікат

16. Фінал відбору кращих проектів учнів IT-школи Samsung, 15 травня 2019 року, МОНУ Гущина Н.І. - член журі

17. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18.10.2018 № 1121 «Про організацію та проведення V Міжнародного конкурсу «Найкращий учитель української мови за кордоном»  у 2018/2019 навчальному році» Ляхоцька Л.Л. - член журі II (підсумкового) етапу Міжнародного конкурсу «Найкращий учитель української мови за кордоном»

18. Міжнародні курси «Organozational well-being disrase, its causes, consequences and moderating variables» (04-05.05.) – Олійник В.В. – виступ, сертифікат

19. Підготовка експертного висновку до змін у Положення про електронний освітній ресурс, 23 травня 2019 року - Карташова Л.А. – експерт

20. Круглий стіл : Центр "European Scientific and Educational Studios" Проект Національної Академії Управління та Асоціації сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME) «Діджиталізація освіти: виклики глобалізації і нові можливості для України» 13 червня 2019 року м. Київ Карташова Л.А. – організатор, доповідач

Усього: 20         

ДРУКОВАНІ ПРАЦІ

ТЕЗИ

 1. Дивак В. В. РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ / В.В. Дивак //Електронні  інформаційні  ресурси:  створення,  використання,  доступ: Збірник  матеріалів Міжнародної  науково-практичної  Інтернет-конференції 9-10 листопада 2018 р. –Суми/Вінниця: Ніко, 2019.–77 с. 
 2. Дивак В.В. Розвиток економічної компетентності директорів закладів середньої освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій. / В.В.Дивак //Збірник тез конференції «Нові інформаційні технології управління бізнесом» Київ,-240 с. С. 77-84 
 3. Дивак В.В. Використання відеоконтенту технологій у Новій українській школі як сучасна проблема інформаційного суспільства. / В.В. Дивак //Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток інформаційної компетентності та медіаграмотності керівника нової української школи в умовах післядипломної педагогічної освіти» 25 квітня 2019 р.  
 4. Дивак В.В. Використання медіаінформаційних технологій у змішаному навчанні в системі відкритої післядипломної освіти.// Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти: зб. Матеріалів VІІ Всеукраїнської інтерактивної науково-практичної конференції / упоряд. Н. А. Басараба, А. А. Волосюк ; за ред. А. Л. Черній, І. В. Вєтрова. – Рівне : РОІППО, 2019. – 126 с. С. 39-42. 
 5. Ляхоцька Л.Л. ІМПЕРАТИВИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЗАКЛАДУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ / Л.Л.Ляхоцька //Збірник наукових праць за результатами методологічного семінару «Інформаційноцифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку» Прийнято до друку
 6. Ляхоцька Л.Л. ІНФОРМАЦІЙНЕ ОСВІТНЄ ІНТЕРНЕТ СЕРЕДОВИЩЕ – КРОК ДО ЦИФРОВОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В УМОВАХ РЕФОРМИ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» / Л.Л. Ляхоцька //Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: зб.тез доповідей учасників всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 12 березня 2019 р.) / за заг.ред., О.В.Овчарук. – Київ.: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Київ, 2019 – 108 с. [С.51-53]
 7. Ляхоцька Л.Л. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ОСВІТИ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ / Л.Л.Ляхоцька //Електронний збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток інформаційної компетентності та медіаграмотності керівника Нової української школи в умовах післядипломної педагогічної освіти», 25 квітня  2019 року, Київ-Харків Прийнято до друку
 8. Ляхоцька Л.Л. ІНФОРМАЦІЙНІ ТРЕНДИ ВІДКРИТОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ  / Л.Л. Ляхоцька // Інноваційні технології в освіті : зб. матеріалів Міжнародної науковотехнічної конференції, 9-11 квітня 2019 року, м. Івано-Франківськ/Національний технічний університет нафти і газу; відповідальні за випуск Чеховський С. А., Піндус Н. М. – ІваноФранківськ, ІФНТУНГ, 2019, 283 стор. [С.139-141]
 9. Ляхоцька Л.Л. ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ Е-КНИГИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТФОРМИ OURBOOKS / Л. Л.Ляхоцька //Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти: зб. матеріалів VІІ Всеукраїнської інтерактивної науково-практичної конференції / упоряд. Н. А. Басараба, А. А. Волосюк ; за ред. А. Л. Черній, І. В. Вєтрова. – Рівне : РОІППО, 2019. – 126 с. [С.49-53]
 10. Касьян С.П. ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ/ С.П. Касьянк //Збірник наукових праць методологічного семінару «Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку» Подано до друку
 11. Кондратова Л.Г. Використання додатків Google в освітній діяльності сучасного вчителя / Л.Г.Кондратова //Збірник науковий праць до VІ Міжнародної електронної науковопрактичної конференції «Регіональна та культурні мистецькі практики» 14-15 березня 2019 р. Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: Матеріали VІ Міжнародної електронної науково-практичної конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 14-15 березня 2019 року) / За заг. ред. Т.В. Мартинюк, Н.В. Ігнатенко. – Мелітополь: Поліграфічний центр «Люкс», 2019. C. 145-149
 12. Кондратова Л.Г. Розвиток цифрової компетентності вчителя на засадах Нової української школи / Л.Г. Кондратова //Збірник наукових праць до Міжнародної науково- практичної конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» 16-17 травня 2019 м.Запоріжжя.
 13. Андрос М.Є. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИКА ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ / М.Є.Андрос //Збірник наукових праць за результатами методологічного семінару «Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку» Прийнято до друку (0,4 д.а.)
 14. Андрос М.Є. МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ / М.Є. Андрос // Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти: зб. матеріалів VІІ Всеукраїнської інтерактивної науково-практичної конференції / упоряд. Н. А. Басараба, А. А. Волосюк ; за ред. А. Л. Черній, І. В. Вєтрова. – Рівне: РОІППО, 2019. – С. 6–14. (0,4 д.а.)
 15. Андрос М.Є. Е-тестування як основа моніторингу інформаційно-комунікаційної компетентності керівників закладів загальної середньої освіти / М.Є. Андрос //Збірник наукових праць за результатами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 
 16. «Розвиток інформаційної компетентності та медіаграмотності керівника Нової української школи в умовах післядипломної педагогічної освіти», 25 квітня  2019 року, Київ-Харків (подано до розгляду, тези, 0,2 д.а.)
 17. Карташова Л.А. Цифрова компетентність педагогів: шляхи та умови формування / Л.А. Карташова // Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: зб.тез доповідей учасників всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 12 березня 2019 р.) / за заг.ред., О.В.Овчарук. – Київ.: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Київ, 2019 – 108 с.- с.30-34.

Усього: 17

СТАТТІ

НАУКОМЕТРИЧНІ 

 1. Дивак В. В. Розвиток економічної компетентності керівників закладів загальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання відкритої післядипломної освіти / В.В. Дивак, М. Є. Андрос. // Virtus: Scientific Journal. – 2019. – №31. – С. 83–90. Стаття
 2. Liakhotska Larisa. RESEARCH ACTIVITIES OF POSTGRADUATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE ERA OF THE DIGITAL SOCIETY / L.liakhotska // Virtus №33, 2019,  0,6 др.арк. Видавництво: СPM «ASF» (Канада, Монреаль) Прийнято до друку  
 3. Кондратова Л.Г. Електронний засіб навчального призначення «Мистецтво» в початковій школі  / Л.Г.Кондратова // Журнал «Мистецтво і освіта» № 1(91) 2019 C/4249 Весеукраїнське науково-методичне видання включено до наукометричних бази даних Sndex Copernicus Sntenational Art Archtecture Complete (EBSCO Publishing Inc.) 4.   Кондратова Л.Г. Впровадження нових форм неформальної освіти вчителів музичного мистецтва в розвитку педагогічної майстерності на основі цифрових технологій/ Л.Г. Кондратова //Журнал «Інноваційна педагогіка» включено до міжнародної бази даних Іndex Copernicus International (республіка Польща) № 11 , 2019 С.42-49
 4. Андрос М.Є. Розвиток економічної компетентності керівників закладів загальної середньої освіти в умовах дситанційного навчання відкритої післядимломної освіти / В. В. Дивак, М. Є. Андрос.   Virtus: Scientific Journal. –2019. – №31. – С. 83–90 (0,4 д.а.)
 5. Spirin O. The blended methodology of learning computer networks: cloud-based approach [On-line] / [O. Spirin, V. Oleksiuk, N. Balyk, S. Lytvynova, S. Sydorenko] // ICTERI 2018 : proceedings. – Volume II. – CEUR-WS, 2019. – № 2704. – p. 68-80. – http://icteri.org/icteri2019/pv2/paper_231.pdf
 6. Карташова Л.А. Персоніфікація історії освіти і педагогічної думки в Україні: вплив цифровізації суспільства. / Л.А. Карташова // Східноєвропейський історичний вісник» (Збірник індексується в міжнародних базах даних: Web of Science (Emerging Sources Citation Index), “Index Copernicus” (ICV 2016 50.70; 2017 71.75), Cite Factor, Research Bible, Scientific Indexing Services, Journal Factor (JF)) Передано до друку

Усього: 6

ФАХОВІ

 1. Антощук С.В. Корисні Веб-ресурси як інструмент сучасного педагога і керівника / С.В. Антощук // Нова педагогічна думка: наук.-метод. журн. – № 2. – 2019. (Підготовлено до друку)  
 2. Антощук С.В. Веб-сервіси та ресурси глобальної мережі для формування освітнього середовища Нової української школи / С.В. Антощук // Електронний збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток інформаційної компетентності та медіаграмотності керівника Нової української школи в умовах післядипломної педагогічної освіти» , 25 квітня  2019 року, Київ-Харків (Прийнято до друку)
 3. Гущина Н. І. Розвиток цифрової компетентності вчителів початкових класів в умовах формальної та неформальної освіти: зб. спецкурсів. Київ: Освіта, 2018. 24 с. ISBN 978-617656-974-9

Усього: 3

ІНШІ:

 1. Ляхоцька Л.Л., Ляхоцький В.П. ЦИФРОВА ОСВІТА І НАУКА – ЗАПОРУКА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ / Л.Л.Ляхоцька, В.П.Ляхоцький // Національна безпека України у викликах новітньої історії: кол.монографія. - Ч.ІІ «Гуманітарні проблеми національної безпеки України». – ДП «Експрес-об’ява».- К., 2019. – С.277-289
 2. Гущина Н.І.  Розвиток цифрової компетентності вчителів початкових класів в умовах проектної діяльності / Н.І. Гущина // Розвиток цифрової компетентності вчителів початкових класів в умовах проектної діяльності   автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04. Київ, 2019. 20 с.
 3. Гущина Н. І. Путівник світом цифрових технологій / Н.І. Гущина // Путівник світом цифрових технологій посіб. для вчителів початкових класів. Київ: Освіта, 2018. 32 с. ISBN 978-617656-975-2 4. Ларін С.В. Захист національних цінностей у сфері національної безпеки України: державно-управлінський аспект: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління: спец. 25.00.01. Івано-Франківськ, 2019. 20 с.
 4. Шеремет Т.І.  Технологія створення цифрового комплексу: методичні інструкції. К., 2019 р. підготовлено до друку
 5. Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти» за заг. ред В.В. Олійника, [ред.кол.: С. П. Касьян, Л. Л. Ляхоцька, Л. В. Бондаренко]; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2019. – 212 с. Підготовлено до видання (Касьян С.П., Олійник В.В., Ляхоцька Л.Л., Андрос М.Є., Дивак В.В., Антощук С.В., Гущина Н.І., Кондратова Л.Г.)

Усього: 5 

Карташова Л.А. Експерт  міжнародного журналу «Bentham Science» https://benthamscience.com/

Bentham Science currently publishes more than 100 journals in both electronic and printed formats. Our journals cover various disciplines in pharmaceutical research and development, medical subspecialties, engineering, technology, and social sciences. The journals are indexed in recognized indexing agencies, such as Journal Citation Reports/Science Edition, MEDLINE/Index Medicus, PubMed, Scopus, Chemical Abstracts, and EMBASE.

ТЕХНІЧНЕ  ЗАВДАННЯ НА НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ПРОГРАМА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА 2017-2019 РОКИ

CПІВПРАЦЯ НА ОСНОВІ РІВНОГО ПАРТНЕРСТВА З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ