Освітня діяльність ЦІПО

Діяльність Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (ЦІПО) спрямована на реалізацію державної політики в сфері післядипломної педагогічної освіти через освітню, наукову та науково-методичну роботу.

Освітня діяльність проводиться в ЦІПО відповідно до Ліцензії (рішення МАК від 17.02.1994, протокол №9 (вперше), наказ Міністерства освіти і науки України від 15.11.2016 № 1492л (переоформлення)) і передбачає підготовку магістрів за спеціальностями: 281 «Публічне управління та адміністрування»; 122 «Комп`ютерні науки»; 081 «Право» та підвищення кваліфікації за такими напрямами:

 • працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузі знань, 28 «Публічне управління та адміністрування»;
 • педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка»;
 • працівники методичних служб;
 • спеціалісти психологічних служб;
 • керівні, педагогічні, науково-педагогічні працівники з охорони праці;
 • керівні, педагогічні, науково-педагогічні працівники з безпеки життєдіяльності.

Організація освітнього процесу в ЦІПО керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти, державних службовців здійснюється за програмами довгострокового та короткострокового підвищення кваліфікації, а також за індивідуальними програмами (графіками).

Основною формою підвищення кваліфікації слухачів у ЦІПО є очно-дистанційна. Вона розкриває широкі можливості для впровадження комп'ютерних, інформаційних технологій, розвитку творчих ініціатив і  підвищення ролі слухачів як суб’єктів навчання, сучасних наукових досліджень. Очно-дистанційне підвищення кваліфікації засноване на єдності організаційно-настановної та залікової сесій, керованої самостійної роботи і забезпечується навчально-методичним комплексом (НМК) та електронною обчислювальною технікою.

Науково-педагогічний персонал кафедр цілеспрямовано впроваджує продуктивні методи та технології в очно-дистанційне навчання, зокрема, проектування, алгоритмізацію, імітаційне моделювання й інші активні методи навчання (інтернет-конференції, дослідницькі методи, метод  проектів, ділові ігри, тренінги тощо), що предбачають постійне спілкування учасників навчального процесу.

Поряд з очно-дистанційною практикується очна форма підвищення кваліфікації.

Принципи організації освітнього процесу в ЦІПО

Освітній процес у ЦІПО ґрунтується на принципах:

 • практикоорієнтованості та випереджувальності змісту підвищення кваліфікації;
 • модульності та кредитності; інтеграції європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) у неперервне підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти, держслужбовців;
 • максимальної інтеграції, диференціації та індивідуалізації змісту підвищення кваліфікації та професійної діяльності слухачів у відповідності з освітньо-професійними програмами та вимогами освітньо-кваліфікаційних характеристик до посад;
 • неперервності навчання, науково-методичного супроводу слухачів у процесі курсового підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками кафедр;
 • поєднання традиційних і новітніх методів та технологій підвищення кваліфікації;
 • педагогічного моніторингу;

 За результатами довгострокового підвищення кваліфікації слухачі отримують свідоцтво державного зразка.