Освітня діяльність ЦІПО

Діяльність ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України спрямована на реалізацію державної політики реформування системи освіти, Концепції «Нова українська школа» у сфері безперервного професійного розвитку фахівців та підвищення кваліфікації.

Освітня діяльність проводиться в ЦІПО відповідно до Ліцензії МОН України: наказ від 15.11.2016р. № 1492-л «Про переоформлення ліцензій»

http://umo.edu.ua/licenziya;
http://umo.edu.ua/images/content/document/відомості щодо здійснення освітньої діяльності.pdf

Підвищення кваліфікації здійснюється за такими напрямами:

 • працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузі знань, 28 «Публічне управління та адміністрування»;
 • педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка»;
 • працівники методичних служб;
 • спеціалісти психологічних служб;
 • керівні, педагогічні, науково-педагогічні працівники з охорони праці;
 • керівні, педагогічні, науково-педагогічні працівники з безпеки життєдіяльності.

Організація освітнього процесу в ЦІПО здійснюється: 1) за освітньо-професійними/професійними програмами підвищення кваліфікації очної (денної), дистанційної, очно-дистанційної форм здобуття освіти, а також за індивідуальними програмами (графіками); 2) за програмами особистісного та професійного розвитку, які реалізуються у формі тренінгів, семінарів, консультацій, майстер-класів тощо; 3) за програмами формальної та неформальної післядипломної освіти в Українському відкритому університеті післядипломної освіти (дистанційно). 

Відповідно до запитів і потреб споживачів освітніх послуг пропонуються тематичні, авторські, модульні курси підвищення кваліфікації, курси «Організація, яка навчається» та ін.

Принципи організації освітнього процесу в ЦІПО

Освітній процес у ЦІПО ґрунтується на принципах:

 • андрагогіки й акмеології;
 • зорієнтованості на освітню практику;
 • цифровізації освітнього процесу;
 • випереджувальності змісту підвищення кваліфікації;
 • інтеграції, диференціації та індивідуалізації змісту підвищення кваліфікації;
 • неперервності навчання, науково-методичного супроводу слухачів у процесі підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками кафедр;

 За результатами навчання слухачі отримують документи встановленого зразка.