Вчена рада Центрального інституту післядипломної освіти

Вчена рада Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти є дорадчим колегіальним органом структурного підрозділу ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Вчену раду утворено для погодженого вирішення питань, які віднесені до компетенції ЦІПО, обговорення найважливіших напрямів діяльності, реалізації покладених на нього завдань, а також перспектив розвитку закладу.

У своїй роботі вчена рада керується законодавством України, Законом України «Про вищу освіту», рішеннями колегій та наказами МОН України, рішеннями Президії та Загальних зборів НАПН України, Вченої ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, розпорядженнями адміністрації ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України та ЦІПО, Статутом Університету та Положенням про вчену раду ЦІПО.

СКЛАД ТА ЧЛЕНИ ВЧЕНОЇ РАДИ ЦІППО: 

Голова вченої ради
Директор Центрального інституту післядипломної освіти
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
доктор педагогічних наук, професор,
заслужений працівник освіти України

ТАМАРА МИХАЙЛІВНА СОРОЧАН

 

заступник голови вченої ради
заступник директора Центрального інституту післядипломної освіти
кандидат педагогічних наук, доцент

ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА ОЛІФІРА

 

вчений секретар
доцент кафедри психології управління
кандидат психологічних наук, доцент

ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА НЕЖИНСЬКА

 

Члени вченої ради ЦІПО:

БОНДАРЧУК Олена Іванівна, завідувач кафедри психології управління, доктор психологічних наук, професор;

СИДОРЕНКО Вікторія Вікторівна, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих, доктор педагогічних наук;

ДЕЙ Марина Олександрівна, завідувач кафедри університетської освіти і права, кандидат юридичних наук, доцент;

КАСЬЯН Сергій Петрович, завідувач кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ, кандидат педагогічних наук, доцент;

СЕРГЕЄВА Лариса Миколаївна, професор кафедри державної служби та менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, професор;

ВАСИЛЮК Алла Володимирівна, професор кафедри університетської освіти і права, доктор педагогічних наук, доцент;

ЛЯХОЦЬКА Лариса Леонідівна, професор кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ, кандидат педагогічних наук, доцент;

ЛЮБЧЕНКО Надія Василівна, доцент кафедри державної служби та менеджменту освіти, кандидат педагогічних наук, доцент;

ЄРМОЛЕНКО Андрій Борисович, доцента кафедри філософії і освіти дорослих, кандидат політичних наук, доцент;

СКРИПНИК Марина Іванівна, доцент кафедри філософії і освіти дорослих, кандидата педагогічних наук, доцент;

ПРОСІНА Ольга Володимирівна, доцент кафедри філософії і освіти дорослих, кандидат педагогічних наук, доцент;

ГОРДІЄНКО Наталія Василівна, завідувач навчального відділу;

ГОДОРОЖ Ольга Володимирівна, методист вищої категорії навчального відділу;

МАХНОВЕЦЬ Юлія Анатоліївна, методист вищої категорії кафедри державної служби та менеджменту освіти.

 

ВЧЕНА РАДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ виконує такі основні функції:

 • Упровадження освітніх інновацій, сучасних тенденцій розвитку навчальної та науково-методичної роботи Інституту.
 • Організація виконання нормативно-правових актів з питань післядипломної освіти та питань, віднесених до сфери діяльності ЦІПО.
 • Ухвалення рішень щодо взаємодії з структурними підрозділами Університету менеджменту освіти та обласними закладами післядипломної педагогічної освіти.
 • Реалізація положень Болонської декларації щодо запровадження кредитно-трансферної системи організації навчального процесу.
 • Напрацювання механізмів та науково-методичних засад імплементації Закону України «Про вищу освіту».
 • Розгляд нових навчальних, навчально-тематичних планів, навчальних програм і спецкурсів, інноваційних проектів.
 • Аналіз якості навчального процесу. Визначення змісту, структури, форм та методів навчання.
 • Аналіз науково-методичного забезпечення навчального процесу з підвищення кваліфікації.
 • Розгляд принципових питань кадрової роботи, рекомендацій на  посади керівників структурних підрозділів.
 • Обрання на посаду таємним голосуванням доцентів та старших викладачів.
 • Сприяння підвищенню кваліфікації науково-педагогічного та методичного персоналу Інституту.
 • Ухвалення звітів про організацію навчальної роботи, аналітичних матеріалів  Інституту.
 • Планування та аналіз виконання плану-графіку підвищення кваліфікації.
 • Внесення пропозицій щодо нормування часу для планування і обліку навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
 • Організація контролю за виконанням основних завдань і функцій, покладених на ЦІПО.
 • Схвалення концепції розвитку ЦІПО та програми заходів щодо її реалізації.
 • Розгляд питань організації моніторингу та оцінювання навчальної, науково-методичної діяльності кафедр, інших структурних підрозділів, їх керівників стосовно виконання основних завдань і функцій, визначених у Положенні про ЦІПО.
 • Формулювання перспективних інноваційних напрямів розвитку системи підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників, тощо.

  Засідання вченої ради