Вчена рада Центрального інституту післядипломної освіти

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» ЦЕНТРАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ (НОВА РЕДАКЦІЯ)

  

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» ЦЕНТРАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ (попередня редакія)

Вчена рада Центрального інституту післядипломної освіти (далі – ЦІПО) є дорадчим колегіальним органом структурного підрозділу ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (надалі – Університет). Термін її повноважень – п’ять років.

Вчену раду утворено для колегіального вирішення питань, які віднесені до компетенції ЦІПО, обговорення найважливіших напрямів діяльності, реалізації покладених на нього завдань, а також перспектив розвитку закладу.

Дорадча функція вченої ради реалізується шляхом демократичного, колективного обговорення і прийняття рішень з проблем, актуальних для поточної та перспективної діяльності ЦІПО, які носять рекомендаційний характер.

У своїй роботі вчена рада керується законодавством України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», Постановою Кабінету Міністрів України № 800 від 21 серпня 2019 р. «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1133 від 27.12.2019), рішеннями колегій та наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Національного агентства забезпечення якості вищої освіти України, Президії та Загальних зборів Національної академії педагогічних наук України, Вченої ради Університету, наказами та розпорядженнями адміністрації Університету, ЦІПО, Положенням про ЦІПО та цим Положенням.

Положення про вчену раду ЦІПО затверджується Вченою радою Університету та вводиться в дію наказом ректора Університету.

 

 Наказ "Про затвердження складу вченої ради Центрального інституту післядипломної освіти" № 626 від 23.12.2022

Новообраний склад вченої ради ЦІПО на 2023 рік:

 

 1. СОРОЧАН Тамара Михайлівна, директор ЦІПО, доктор педагогічних наук, професор;
 2. ОЛІФІРА Лариса Миколаївна, заступник директора з навчальної роботи ЦІПО, кандидат педагогічних наук, доцент;
 3. КАРТАШОВА Любов Андріївна, доктор педагогічних наук, професор;
 4. АНТОЩУК Світлана Володимирівна, завідувач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат педагогічних наук, доцент;
 5. БОНДАРЧУК Олена Іванівна, завідувач кафедри психології управління, доктор психологічних наук, професор;
 6. ПРОСІНА Ольга Володимирівна, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих, кандидат педагогічних наук, доцент;
 7. РЯБОВА Зоя Вікторівна, завідувач кафедри менеджменту освіти та права, доктор педагогічних наук, професор;
 8. СЕРГЕЄВА Лариса Миколаївна, завідувач кафедри професійної і вищої освіти, доктор педагогічних наук, професор;
 9. КАСЬЯН Сергій Петрович, доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат педагогічних наук, доцент;
 10. КАЗАКОВА Світлана Володимирівна, доцент кафедри психології управління, кандидат психологічних наук;
 11. РОМАНОВ Леонід Анатолійович, доцент кафедри професійної і вищої освіти, кандидат педагогічних наук;
 12. СУПРУН В’ячеслав Васильович, професор кафедри менеджменту освіти та права, кандидат економічних наук, доцент;
 13. СКРИПНИК Марина Іванівна, доцент кафедри філософії і освіти дорослих, кандидат педагогічних наук, доцент.
 14. ГОРДІЄНКО Наталія Василівна, завідувач навчального відділу;
 15. ГОДОРОЖ Ольга Володимирівна, методист вищої категорії навчального відділу;
 16. ЛЮБЧЕНКО Надія Василівна, докторант ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент.

ВЧЕНА РАДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ виконує такі основні функції:

 • Визначення пріоритетних напрямів діяльності ЦІПО та перспектив його розвитку.
 • Впровадження освітніх інновацій, сучасних тенденцій розвитку освіти та науки в діяльність ЦІПО.
 • Організація виконання нормативно-правових актів з питань післядипломної освіти й освіти дорослих, питань, віднесених до сфери діяльності ЦІПО.
 • Ухвалення рішень щодо взаємодії зі структурними підрозділами Університету, інститутами Національної академії педагогічних наук України, обласними закладами післядипломної освіти, вітчизняними і міжнародними організаціями, закладами і установами галузі вищої, післядипломної освіти й освіти дорослих.
 • Розгляд і ухвалення освітніх (освітньо-професійних, професійних) програм, програм короткострокових форм підвищення кваліфікації, навчальних і робочих навчальних планів, інноваційних проєктів ЦІПО.
 • Розгляд і затвердження рукописів навчальних, науково-методичних, наукових, довідкових / довідково-інформаційних видань за напрямами діяльності ЦІПО.
 • Розгляд і затвердження експертних висновків (рекомендацій до друку) щодо рукописів навчальних, навчально-методичних / науково-методичних праць, наукових статей на запити слухачів ЦІПО та інших споживачів освітніх послуг.
 • Розгляд та ухвалення тематики науково-дослідних робіт кафедр і лабораторій (за наявності) ЦІПО з подальшим затвердженням на Вченій раді Університету.
 • Аналіз якості підвищення кваліфікації фахівців у ЦІПО.
 • Аналіз навчального та науково-методичного забезпечення освітнього процесу в ЦІПО.
 • Розгляд питань кадрового забезпечення діяльності ЦІПО, рекомендації щодо кандидатур на посади керівників структурних підрозділів ЦІПО.
 • Попереднє обговорення кандидатур претендентів на заміщення посад керівників ЦІПО, факультетів (за наявності), завідувачів (начальників) кафедр в їх присутності та затвердження висновків про професійні й особистісні якості претендентів таємним голосуванням і подання їх на розгляд конкурсної комісії Університету.
 • Розгляд атестаційних справ науково-педагогічних працівників ЦІПО і рекомендація їх щодо присвоєння вчених звань.
 • Сприяння підвищенню кваліфікації науково-педагогічного та методичного персоналу ЦІПО.
 • Розгляд питань щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах неформальної й інформальної післядипломної освіти.
 • Ухвалення планів роботи, звітів, аналітичних матеріалів ЦІПО.
 • Планування та аналіз виконання плану-графіка підвищення кваліфікації в ЦІПО.
 • Маркетинг освітніх послуг і робота з контингентом ЦІПО.
 • Внесення пропозицій щодо нормування часу для планування й обліку навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників Університету.
 • Розгляд і схвалення нормативних документів з питань організації освітнього процесу в ЦІПО з подальшим погодженням на Раді із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності Університету й затвердженням на Вченій раді Університету.
 • Визначення обсягів річного навчального навантаження науково-педагогічних працівників у ЦІПО з подальшим погодженням на Раді із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності Університету і Вченій раді Університету.
 • Організація контролю за виконанням основних завдань і функцій, покладених на ЦІПО.
 • Схвалення концепцій, стратегій / програм розвитку ЦІПО, системи підвищення кваліфікації спеціалістів (керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників, тощо), внутрішньої системи забезпечення якості підвищення кваліфікації та програми заходів щодо їх реалізації.
 • Розгляд питань організації моніторингу та оцінювання навчальної, методичної, наукової та організаційної діяльності, професійної й публікаційної активності науково-педагогічних працівників кафедр, інших структурних підрозділів, їх керівників стосовно виконання основних завдань і функцій, визначених у Положенні про ЦІПО.
 • Формулювання перспективних інноваційних напрямів розвитку системи підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників.
 • Внесення пропозицій щодо розширення матеріально-технічної бази та цифровізації діяльності ЦІПО.
 • Схвалення рекомендацій щодо формування та оновлення змісту, структури, форм і моделей освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації в ЦІПО, а також їх науково-методичного забезпечення.
 • Розгляд та ухвалення змін і доповнень до Положення про вчену раду ЦІПО з подальшим погодженням на Раді із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності Університету й затвердженням на Вченій раді Університету.
 • Затвердження щорічного звіту директора ЦІПО про діяльність інституту.
 • Розгляд інших питань діяльності закладу відповідно до Положення про ЦІПО.

  

Засідання вченої ради