Вчена рада Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти

Вчена рада Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти є дорадчим колегіальним органом структурного підрозділу Університету.

Вчену раду утворено для погодженого вирішення питань, які віднесені до компетенції ЦІППО, обговорення найважливіших напрямів діяльності, реалізації покладених на нього завдань, а також перспектив розвитку закладу.

У своїй роботі вчена рада керується законодавством України, Законом України «Про вищу освіту», рішеннями колегій та наказами МОН України, рішеннями Президії та Загальних зборів АПН України, вченої ради ДВНЗ «УМО», розпорядженнями адміністрації ДВНЗ «УМО» та ЦІППО, Статутом Університету та Положенням про вчену раду ЦІППО.

Олфіра Л. М.
заступник голови вченої ради,
заступник директора,
канд. пед.. наук

Розмариця В. Т.
секретар вченої ради,
методист вищої категорії

Члени вченої ради:

Бондарчук О. І.- завідувач кафедри психології управління, докт. психолог. наук,професор

Сорочан Т. М. - завідувач кафедри філософії і освіти дорослих, докт. пед. наук, професор

Дей М. О. - завідувач кафедри університетської освіти і права, кандидат юридичних наук, доцент;

Касьян С. П. –завідувач кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ, кандидат педагогічних наук, доцент

Діденко Н. Г. - завідувач кафедри державної служби та менеджменту освіти

Скрипник М. І. канд. пед. наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих

Москальова А. С., канд. психол.наук, доцент кафедри психології управління

Гордієнко Н. В.- завідувач навчального відділу

 

ВЧЕНА РАДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ виконує такі основні функції:

 • Упровадження освітніх інновацій, сучасних тенденцій розвитку навчальної та науково-методичної роботи Інституту.
 • Організація виконання нормативно-правових актів з питань післядипломної освіти та питань, віднесених до сфери діяльності ЦІППО.
 • Ухвалення рішень щодо взаємодії з структурними підрозділами Університету менеджменту освіти та обласними закладами післядипломної педагогічної освіти.
 • Реалізація положень Болонської декларації щодо запровадження кредитно-трансферної системи організації навчального процесу.
 • Напрацювання механізмів та науково-методичних засад імплементації Закону України «Про вищу освіту».
 • Розгляд нових навчальних, навчально-тематичних планів, навчальних програм і спецкурсів, інноваційних проектів.
 • Аналіз якості навчального процесу. Визначення змісту, структури, форм та методів навчання.
 • Аналіз науково-методичного забезпечення навчального процесу з підвищення кваліфікації.
 • Розгляд принципових питань кадрової роботи, рекомендацій на  посади керівників структурних підрозхділів.
 • Обрання на посаду таємним голосуванням доцентів та старших викладачів.
 • Сприяння підвищенню кваліфікації науково-педагогічного та методичного персоналу Інституту.
 • Ухвалення звітів про організацію навчальної роботи, аналітичних матеріалів  Інституту.
 • Планування та аналіз виконання плану-графіку підвищення кваліфікації.
 • Внесення пропозицій щодо нормування часу для планування і обліку навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
 • Організація контролю за виконанням основних завдань і функцій, покладених на ЦІППО.
 • Схвалення концепції розвитку ЦІППО та програми заходів щодо її реалізації.
 • Розгляд питань організації моніторингу та оцінювання навчальної, науково-методичної діяльності кафедр, інших структурних підрозділів, їх керівників стосовно виконання основних завдань і функцій, визначених у Положенні про ЦІППО.
 • Формулювання перспективних інноваційних напрямів розвитку системи підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників, тощо.

07 грудня 2016 року відбулося засідання вченої ради Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» під головуванням Л. М. Оліфіри.

На засіданні було заслухано питання «Звіт про роботу ЦІППО за 2016 р. та завдання на 2017 р.»

Доповідачі Л. М. Оліфіра, завідувачі кафедр

За результатами активного обговорення даного питання вченою радою було прийнято рішення:

1. Схвалити роботу ЦІППО за 2016 рік та завдання  на 2017 рік.

2. Затвердити план роботи ЦІППО на 2017 рік.

3. Завідувачам кафедр, керівникам структурних підрозділів забезпечити виконання плану роботи ЦІППО на 2017 рік.

4. Завідувачам кафедр:

4.1 Забезпечити виконання наукових досліджень з комплексних науково-дослідних тем кафедр, висвітлюючи результати  наукових досліджень та широко впроваджувати в практику роботи.

 

На засіданні вченої ради було заслухано інформацію  «Про результати вивчення рівня задоволеності споживачів наданням освітніх послуг та встановлення зворотного зв’язку зі слухачами» та прийнято рішення:

1. Інформацію «Про результати вивчення рівня задоволеності споживачів наданням освітніх послуг та встановлення зворотного зв’язку зі слухачами, взяти до відома.

2. Обговорити інформацію  на кафедрах, урахувати запити та пропозиції слухачів при підготовці навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації на 2017 рік.

3.  Розробити нові спецкурси для слухачів курсів підвищення кваліфікації на основі  їх запитів і професійних потреб.

На даному засіданні Л. М. Оліфіра представила освітньо-професійні програми підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти, які  підготовлено відповідно до методичних рекомендацій ЦІППО та  за ліцензованими напрямами підвищення кваліфікації.

Вчена рада обговорила дане питання та ухвалила:

Рекомендувати освітньо-професійні програми підвищення кваліфікації керівних, педагогічних, науково-педагогічних працівників до затвердження на вченій раді Університету.

За пропозицією Л. М. Оліфіри на вченій раді було затверджено обсяги навчального навантаження науково-педагогічних працівників ЦІППО на 2017 рік.

Водночас на засіданні було розглянуто та рекомендовано до друку спецкурси для слухачів курсів підвищення кваліфікації: 

- керівних, педагогічних кадрів професійної освіти «Визначення результатів навчання як основного чинника формування професійної компетентності фахівця» (автор О. В. Пащенко, доцент кафедри державної служби та менеджменту освіти, кандидат технічних наук); 

- керівників ВНЗ, ПТНЗ « Розвиток управлінської компетентності керівника професійного навчального закладу: теорія та методика (автор Ю. С. Красильник,  доцент кафедри державної служби та менеджменту освіти, кандидат педагогічних наук); 

- слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти «Психологічні умови попередження та розв’язання конфліктів в освітніх організаціях» (автори: О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, О. О. Нежинська); 

- збірки тез І Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти» (Київ, 8 грудня 2016 р.). 

- збірки матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України» (Київ, 28 жовтня 2016 р.) / за заг. ред. В. В. Олійника. 

На вченій раді було заслухано  звіт доктора юридичних наук, доцента, професора кафедри університетської освіти і права Бабенка Костянтина Анатолійовича про результати наукової та навчально-методичної діяльності в 2015-2016 рр. та рекомендовано до присвоєння вченого звання професора.