В УМО ВІДБУЛАСЯ КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

В УМО ВІДБУЛАСЯ КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9 лютого 2022 року в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулася Конференція трудового колективу у змішаному форматі. На Конференції був присутній академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України Петро Саух.

На початку Конференції ректор Микола Кириченко вручив атестат професора Ірині Сіданіч та атестат доцента Інні Отамась.

Згідно порядку денного було обрано: секретаря Конференції трудового колективу Університету; науково-педагогічних працівників з правом ухвального голосу для участі в загальних зборах НАПН України у березні 2022 року; науково-педагогічних працівників з правом ухвального голосу для участі в загальних зборах Відділення вищої освіти НАПН України у березні 2022 року, а також заслухано звіт ректора Університету «Про роботу за 2021 рік та завдання на наступний рік».

У звіті «Про роботу за 2021 рік та завдання на наступний рік» ректор Микола Кириченко охарактеризував основні показники діяльності Університету відповідно до Стратегії розвитку закладу освіти. Доповідач зазначив: «… що колектив Університету сфокусував свою увагу на реалізацію Стратегії його розвитку до 2024 року, яку було розроблено: з урахуванням унікальних особливостей його діяльності в системі вищої, післядипломної освіти та освіти дорослих; викликів інформаційно-цифрового суспільства знань; особливостей формальної, неформальної та інформальної освіти». За звітний період «…істотно посилено основні напрями, заходи та механізми (нормативно-правові, управлінські, кадрові, інноваційного розвитку, наукові та науково-методичні, фінансово-економічні, інформаційні) саме з урахуванням реалізації Стратегії Університету».

Доповідь ректора було структуровано за основними показниками діяльності Університету: якість кадрового складу, матеріально-технічне забезпечення; організація освітнього процесу, з урахуванням переходу на змішане навчання; ефективність роботи аспірантури та докторантури; робота спеціалізованих вчених рад; академічна мобільність науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти; інтернаціоналізація освіти; підвищення кваліфікації фахівців в системі формальної та неформальної освіти; науково-дослідна та науково-експериментальна робота науково-педагогічних працівників; міжнародне співробітництво; фінансування установи.

За порівняльними показниками у звіті було охарактеризовано зміст навчання; напрями і спеціальності підготовки фахівців; кількість баз практик для здобувачів вищої освіти; роботу підготовчого відділення громадян України; публікаційну активність здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників; розробку навчально-методичного забезпечення освітнього процесу; видавничу діяльність; участь у міжнародних проєктах.

Значну увагу було приділено розбудові дієвої системи внутрішнього забезпечення якості освіти та здійснення моніторингу освітньої діяльності.

У доповіді ректора також було відзначено рольстудентського самоврядування ‑ роботу Студентської колегії та Ради молодих учених; Школи молодого вченого; результативність Конкурсу на кращу кваліфікаційну роботу здобувачів ОС магістра; Універсіади для обдарованої молоді; наукових шкіл з управлінських, педагогічних і психологічних проблем; наукової та експериментальної роботи; вчених Університету у світовій системі наукових комунікацій; кількість та якість проведених науково-масових заходів; активного долучення науковців до участі в масових науково-практичних заходах; участі у міжнародних освітянських виставках.

У завершальному слові Микола Кириченко визначив основні пріоритетні завдання на сучасному етапі для колективу: «…що вбачається в формуванні інноваційного середовища підготовки фахівців; професійному й особистісному розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівників закладів освіти у системі формальної, неформальної та інформальної освіти завдяки модернізації форм й змісту їх навчально-методичного і наукового супроводу; активному використанні можливостей відкритої освіти, системи мотивації особистісного й професійного розвитку; реалізації Стратегії та Концепції цифровізації Університету».

Доповідач Микола Кириченко також подякував колективу Університету за злагоджену роботу та побажав міцного здоров’я, добробуту, процвітання, добра, перспективного зростання, фінансової стабільності на благо родин, УМО та рідної неньки України!

В обговоренні звіту ректора Миколи Кириченко взяли участь: професор Петро Саух, професор Наталія Муранова, професор Тамара Сорочан, професор Олена Бондарчук, професор Вячеслав Супрун, доцент Тетяна Рожнова, доцент Тетяна Бурлаєнко, доцент Інна Отамась; доцент Олена Острянська.

Усі виступаючі схвалили звіт ректора Університету, внесли пропозицію визнати роботу ректора за звітний період задовільною, а також підтримали першочергові завдання та перспективи розвитку закладу освіти, що було детально представлено у заключній частині доповіді.

Прослухавши доповідь ректора Миколи Кириченка «Про роботу за 2021 рік та завдання на наступний рік» на Конференції трудового колективу, було одноголосно прийнято рішення схвалити звіт ректора та його роботу за звітний період вважати задовільною.

Сьогодні ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України має потужний науковий потенціал та визнання в Україні й за її межами, впливає на формування державної політики в галузях післядипломної освіти, освіти дорослих та відкритої освіти, має прогресивну динаміку розвитку і високий якісний рівень отриманих результатів науково-освітньої діяльності.