БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

На заміщення вакантних посад завідувачів кафедр (доктор/кандидат наук, професор/доцент відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:

- кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін;

- кафедра педагогіки, психології та менеджменту;

- кафедра технологій навчання, охорони праці та дизайну.

На заміщення вакантних із 01.07.2020 року посад науково-педагогічних працівників (учений ступінь/учене звання ВІДПОВІДНО ДО ПРОФІЛЮ КАФЕДРИ) по кафедрах:

Кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін:

- професор кафедри (доктор наук, доцент/професор) – 2

- доцент кафедри (кандидат наук/доцент, доктор наук/доцент) – 5

- старший викладач (кандидат наук, доктор філософії або магістр за відповідним профілем кафедри) – 6

Кафедра педагогіки, психології та менеджменту:

- професор кафедри (доктор наук, доцент/професор) – 2

- доцент (кандидат/доктор наук, доцент) – 2

- старший викладач (кандидат наук, доктор філософії або магістр за відповідним профілем кафедри) – 4

Кафедра технологій навчання, охорони праці  та  дизайну:

- професор кафедри (доктор наук, доцент/професор) – 2

- доцент (кандидат/доктор наук, доцент) – 3

- старший викладач (кандидат наук, доктор філософії або магістр за відповідним профілем кафедри) – 4

Із кваліфікаційними вимогами до претендентів на посади та Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти та укладання з ними трудових договорів (контрактів) можна ознайомитись на офіційному вебсайті Інституту  (Розділ_Конкурс на заміщення вакантних посад): http://binpo.com.ua/, вебсайті ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (Розділ_Оголошення).

ДЛЯ  УЧАСТІВ КОНКУРСІ НЕОБХІДНО ПОДАТИ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

 • заяву на ім’я директора Інституту, написану власноруч (Додаток Б) Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників БІНПО та укладання з ними трудових договорів (контрактів);
 • особовий листок з обліку кадрів, копію трудової книжки, завірені в установленому порядку за останнім місцем роботи;
 • автобіографію;
 • завірені в установленому порядку копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене (почесне) звання із пред’явленням оригіналів цих документів.
 • копії паспорта громадянина України (стор. 1, 2 і 11), ідентифікаційного коду, завірені в установленому порядку;
 • дві фотокартки розміром 4×6 см;
 • копію документів про відношення до військового обов’язку (для військовозобов’язаних);
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. №1465;
 • копії документів, які підтверджують результати підвищення кваліфікації та стажування протягом останніх п’яти років відповідно до частини 5 статті 60 Закону України «Про вищу освіту»;
 • виконання за останні п’ять років умов, зазначених у кваліфікаційних вимогах до претендентів на посади науково-педагогічних працівників БІНПО відповідно до пункту 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347);
 • письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку персональних даних;
 • для завідувачів кафедр – цільові показники діяльності, досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді завідувача, терміни для досягнення таких цільових показників.

Для науково-педагогічних працівників Інституту додатково:

 • відгук на відкрите заняття;
 • витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію щодо обрання на посаду;
 • звіт про освітню, методичну, наукову та організаційну роботу за попередній період;
 • відомості про види і результати професійної діяльності;
 • список наукових та навчально-методичних праць, завірений в установленому порядку;
 • оцінний лист визначення рейтингу професійної діяльності, завірений в установленому порядку;
 • цільові показники ефективності діяльності на наступний термін обрання.

Претендентом, за його бажанням, можуть бути надані й інші документи, що засвідчують його професійні якості.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИТУТУ

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на вакантну посаду професора:

– вчене звання та (за наявності) науковий ступінь відповідно до профілю кафедри;

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації та/або стажування за останні 5 років;

– не менше 10 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років у наукових фахових виданнях;

– навчально-методичні комплекси дисциплін (тем, модулів, спецкурсів) за профілем кафедри;

-  рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше семи видів та результатів із перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347).

-  позитивний висновок кафедри про проведене відкрите заняття.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на вакантну посаду доцента:

– науковий ступінь, вчене звання доцента відповідно до профілю кафедри;

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації та стажування за останні 5 років;

– не менше 7 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років у наукових фахових виданнях;

- наявність не менше однієї статті у виданнях, які індексуються в Scopus або Web of Science за останні три роки (у тому числі публікацій, прийнятих до друку) та/або не менше двох публікацій в іноземних виданнях за останні три роки;

– навчально-методичні комплекси дисциплін (тем, модулів, спецкурсів) за профілем кафедри;

- рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше п’яти видів та результатів з перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347);

– позитивний висновок кафедри про проведене відкрите заняття.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на вакантну посаду старшого викладача:

– науковий ступінь кандидата наук, доктора філософії або кваліфікація магістра за відповідним профілем кафедри;

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації та стажування за останні 5 років;

– не менше 5 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років у наукових фахових виданнях, у тому числі які індексуються в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– науково-методичні комплекси дисциплін (тем, модулів, спецкурсів) за профілем кафедри;

– виконання за останні п’ять років не менше чотирьох умов, зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347);

- позитивний висновок кафедри про проведене відкрите заняття. 

СТРОК ПОДАННЯ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ ПРЕТЕНДЕНТАМИ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:
1 місяць з дня публікації оголошення в регіональній газеті Надросся «Замкова гора»
З 14.05.2020 РОКУ ПО 15.06.2020 РОКУ ВКЛЮЧНО

 

ДОКУМЕНТИ ПОДАВАТИ ЗА АДРЕСОЮ:

09108, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 52/4; Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

Довідки за тел. факс: (04563) 7-16-07; тел.: (04563) 7-20-84; 063-72-50-790; 067-100-82-39;

e-mail: binpo@ukr.net; dipodist@ukr.net