ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ - ВИМОГА ЧАСУ

Згідно з планом роботи 29 вересня 2017 року у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи», яка  організована кафедрами університетської освіти і права та державної служби і менеджменту освіти.

В умовах реформування освіти в Україні першочергового значення набуває проблема якості освіти, як визначального фактора її конкурентоспроможності на теренах європейського й світового освітнього простору та ринку праці.  Такі зміни в системі освіти висувають нові вимоги до професійної підготовки педагогічних та науково-педагогічних і керівних кадрів, що покликані забезпечити якість освіти на основі використання  сучасних  технологій,  методів  і  засобів.

З привітальним словом до учасників конференції звернувся ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України  В.В. Олійник, який наголосив на актуальності теми конференції та необхідності пошуку нових  шляхів  підвищення  якості  вищої освіти.

Перший проректор - проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, професор М.О. Кириченко підкреслив у своєму виступі, що підготовка нового вчителя - головний виклик часу і життя не лише для освіти, для її модернізації, а й для всієї нашої держави та її майбутнього, тому реформування системи післядипломної педагогічної освіти відповідно до вимог часу дозволить створити гнучку й мобільну систему підвищення кваліфікації вчителів, що буде задовольняти постійно зростаючі потреби суспільства в удосконаленні та відновленні знань в освітній галузі і сприятиме успішній  реалізації  Нової  української  школи.

Також обговоренню проблем, пов’язаних із створенням нового досвіду управління навчальним закладом, оволодіння інноваційними управлінськими технологіями керівниками навчальних закладів на пленарному засіданні були присвячені виступи учасників конференції: проректора з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктора педагогічних наук, професора О.М. Отич; доктора юридичних наук, професора Софійського університету ім. Святого Климента Охридського (Болгарія) І. Русчева; доктора Варненского вільного університету ім. «Черноризеца Храбара» (Болгарія), доцента  Д.Г. Узунова; професора кафедри державної служби та менеджменту освіти, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктора педагогічних наук, професора Н.І. Клокар; завідувача кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання  Криворізького державного̆ педагогічного університету, доктора педагогічних наук О.О. Лаврентьєвої.

У рамках проведення конференції відбулося обговорення за круглим столом теми: «Презентація тематичного випуску журналу «Післядипломна освіта в Україні», присвяченого діяльності наукової школи академіка Віктора Олійника, за участю: ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України  В.В. Олійника;  першого проректора – проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктора філософії, члена-кореспондента Академії наук вищої освіти України М.О. Кириченка; професора кафедри державної служби та менеджменту освіти, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктора педагогічних наук, професора Н.І. Клокар; ректора Херсонської академії післядипломної педагогічної освіти, кандидата педагогічних наук, професора
 А.М. Зубка; завідувача проблемної науково-дослідної лабораторії професійної орієнтації та професійного навчання безробітних Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, кандидата педагогічних наук, доцента Л.М. Капченка;  директора Київського  професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, доктора педагогічних наук, члена-кореспондента НАПН України О.І. Щербак; заступника директора Криворізького гірничо-технологічного ліцею, кандидата педагогічних наук,  докторанта  Т.І. Стойчик.

У роботі секцій конференції взяли участь більш, ніж 80 учасників, які обговорили перспективи інноваційного розвитку науки і вищої освіти, якість університетської освіти та проблеми запровадження компетентнісного підходу у вищій школі, європейську політику та європейські моделі забезпечення якості вищої освіти, психологічні основи навчання та педагогічну майстерність науково-педагогічних працівників, професійну освіту і навчання особистості у вітчизняному та зарубіжному досвіді, виклики та перспективи розвитку системи забезпечення якості вищої  освіти  в  Україні.

На  конференції була прийнята резолюція щодо шляхів забезпечення та підвищення якості вищої  освіти  в  Україні.

Матеріали конференції