Рябова Зоя Вікторівна

Рябова Зоя Вікторівна

Професор кафедри
доктор педагогічних наук, професор

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/X-9089-2018

ORCID iD 
https://orcid.org/0000-0001-9373-7121

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=g3Rao4MAAAAJ

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України 
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/1417

  

Додаткові відомості

Освіта вища

Досвід роботи:

30 років загального педагогічного стажу, 17 років у закладах вищої освіти

Теми дисертацій:

Тема кандидатської дисертації: «Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів 6-7 річного віку (управлінський аспект)», 2004 р. (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.)

Тема докторської дисертації: «Теоретико-методологічні основи маркетингового управління навчальною діяльністю інститутів післядипломної педагогічної освіти», 2013 р. (спеціальність 13.00.06 – теорія і методика управління освітою)

Громадська активність

 • Спеціалізована вчена рада Д26.455.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та  13.00.06 – теорія і методика управління освітою – заступник голови
 • ГО «Наукова школа Віктора Олійника» – член організації
 • ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» - заступник голови Ради організації.
 • Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти». Серія «Педагогічні науки» (фахове видання) – член редакційної колегії.
 • Електронне наукове фахове видання «Теорія та методика управління освітою»  – член редакційної колегії
 • Міжнародний науковий журнал «ScienceRise». «Педагогічна освіта» (видання, що внесено до наукометричних баз) – член редакційної колегії.
 • Rocznik polsko-ukraiński (видання, що внесено до наукометричних баз) – член наукової ради.

Наукова діяльність

 1. Керівник держбюджетної науково-дослідної роботи  на тему «Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах Європейської кредитно трансферної системи організації навчального процесу» (2012-2014 р. – дослідження; 2015-2017 р. – впровадження). Державний реєстраційний номер 0112U001593.
 2. Керівник науково-дослідної роботи на тему: «Інноваційні технології управління системою післядипломної педагогічної освіти в умовах суспільних змін» (2015-2018 р.). Державний реєстраційний номер 0116U004868/
 3. Керівник науково-дослідної роботи на тему: Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін (2017-2021 р.) – Державний реєстраційний номер 0117U002378).

Перелік продукції (за останні два роки)

Монографії 

 1. Адаптивне управління: міжгалузеві зв’язки, науково-прикладний аспект: Кол. Монографія / Г. В. Єльникова, Т. А. Борова, З. В. Рябова та ін./ За заг. і наук. ред. Г. В. Єльникової. – Х.: Мачулін, 2017. – 440 с.

Посібники 

 1. Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України: навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами», підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних закладів/З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня та ін.; за заг. ред. академіка В. В. Олійника, маг. Ф. Фреха; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; КультурКонтакт Австрія.— К., 2017.— 118 с.
 2. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. В. Рябова, І. І. Драч, Н. О. Приходькіна, Н. В. Любченко [та ін.]. – К. : НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – 316 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 

 1. Zoja Rjabowa. The marketing management technology in education // Rocznik polsko-ukraiński. tom XVIII. – Częstochowa – Kijów – Lwów, 2016. – С. 341-351
 2. Рябова З. В. Позиціонування закладу освіти на ринку освітніх послуг // Rocznik polsko-ukraiński. XVIII – Częstochowa – Kijów – Lwów, 2017. – С. 

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України 

 1. Рябова З. В. Моделювання процесу управління якістю освіти в навчальному закладі [Електронний ресурс] / З. В. Рябова // Теорія і методика професійної освіти: електронне наукове фахове видання. ‑ 2016 . ‑ №9 (1) Режим доступу: http://tmpe.eor.by/images/Vol._9/3_16 _tmpo_9_ryabova.pdf (0,5 др.арк)
 2. Рябова З. В. Проектний менеджмент як технологія управління інноваційним розвитком навчального закладу / З. В. Рябова // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. — К., 2005. — Вип. 16(29) / голов. ред. В. В. Олійник. — К. : атопол ГРУП, 2016. — 216 с. (0,5 др.арк.)
 3. Рябова З. В. Маркетинг і логістика освітніх послуг / З. В. Рябова // Адаптивне управління: теорія і практика: Електронне наукове фахове видання, серія «Педагогіка». – Випуск 4 (6), 2017. Режим доступу: http://am.eor.by

Інші праці 

 1. Рябова З. В. Готовність керівника навчального закладу до маркетингового управління: кваліметрічний аспект [Електронний ресурс] / З. В. Рябова // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів 30 березня 2016 р. – К. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти, 2016. ‑ Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/ТЕЗИ_збірник_30_03_2016_1.pdf#page=187 (0,4 др.арк)
 2. Рябова З. В. Маркетингове управління як механізм забезпечення якості надання освітніх послуг навчальним закладом З. В. Рябова // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ціннісні орієнтації в управлінні процесом підготовки фахівців педагогіки вищої школи»: матеріали конференції ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПНИ України; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський:видавець «ПП Зволейко Д. Г.», 2016. – С. 5-10. (0.5 др.арк)
 3. Рябова З. В. Маркетингове управління загальноосвітнім навчальним закладом / З.В.Рябова //Актуальні питання освіти і науки: зб. наук ст. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. 10-11 листоп. 2016 / Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеца. – Х : ХОГОКЗ, 2016. – С. 399-404 (0,54 др.арк.).
 4. Рябова З. В.Маркетингове управління навчальним закладом як соціально-педагогічна технологія/ З. В. Рябова //Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти» (21 березня 2017 р.) : в 2 ч. Ч. 2 / Житомир. держ .ун-т ім. І. Франка. Нац акад. пед. наук України, Полтава держ. Ун-т ім. В. Г. Короленк ; [відп. за вип. : Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова]. – Житомир : Вид-во ФО-П. Левковець, 2017. – 149-154.
 5. Рябова З. В. Маркетингово-моніторинговий супровід розвитку професійної компетентності керівника нової української школи / З. В. Рябова // Керівник нової української школи: світоглядно-професійні орієнтири : збірник наукових праць / В. П. Андрущенко (голова), В. П. Бех (заступник голови), О. В. Алейнікова,Л. М. Калініна, Н. В. Крохмаль, В. В. Олійник, О. М. Онаць, З. В. Рябова, Т. М. Сорочан, О. М. Топузов, Г. М. Торбін, Я. О. Чепуренко ; МОН України, НАПН України, Асоціація керівників шкіл України, Нац. пед ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – С.144-148.
 6. Рябова З. В. Закономірності та принципи маркетингового управління соціально-педагогічними системами / З. В. Рябова // Післядипломна освіта в Україні. – 2017 ‑ № 1 – С. 46-50.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Тренінги у межах Україно-Австрійського проекту «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл України», Проектне бюро Культур-Контакт-Австрія (7-9 лютого 2017 р., м. Київ; 15-17 червня 2017 р., м. Одеса; 07-09 листопада 2017 р., м. Київ).
 2. Тренінги у межах Україно-Австрійського проекту «Формування компетенцій з проектного менеджменту для інновативного розвитку шкіл для керівників шкіл України (підготовка тренерів)» (16-18 лютого 2016 р., м. Львів; 23 травня 2016 року, м. Київ; 25-26 жовтня 2016 р., м. Одеса).
 3. 5-денна літня школа з Міжнародною участю «Глобалізаційні виклики і сучасна освіта: реалії та перспективи (5-9 липня 2017 р., с. Рожнів, Рожнівський НВК «Гуцульщина» ім. Ф. Погребенника НаУКМА).
 4. Всеукраїнський круглий стіл «Трансформація підготовки менеджерів освіти до реалізації концепції «Нова українська школа» (11 квітня 2017 р., м. Київ).
 5. Міжнародний круглий стіл «Українські освітні трансформації у глобальному контексті: ініціативи «знизу» (8 червня 2017, м. Київ).
 6. VIIІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та ІV Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів «World Edu».
 7. Щорічна міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар'єра - 2017» (6-8 квітня 2017 року, Український дім, м. Київ)
 8. ІХ Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» (24-26 жовтня 2017 р., м. Київ)
 9. Науково-методологічний семінар «Позиціонування навчального закладу на ринку освітніх послуг засобами традиційних та новітніх медіа» (2 листопада 2017 року, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ).
 10. Семінар директорів закладів загальної середньої освіти «Демократичне врядування в закладах середньої освіти в умовах освітніх змін (15 листопада 2017 року, м. Івано-Франківськ).
 11. ІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: матеріали» (26 квітня 2017 р., м. Київ).
 12. I Міжнародна науково-практична конференція «Білінгвальна модель освіти як приклад інноваційного підходу до формування ключових компетентностей учня у новій українській школі» (27 квітня 2017 р., ТОВ НВК «Золоче», с. Вишеньки).
 13. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний менеджмент у закладах освіти» (21 березня 2017 року), Житомирський державний університет ім. Івана Франка.
 14. Всеукраїнський форум «Адаптивні системи управління в освіті» (26-31 січня 2018 року), Громадська організація «ШАУСПС» та Українська інженерно-педагогічна академія.

Науково-організаційна діяльність

 1. Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка, спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки, спеціалізація «Інклюзивна освіта».
 2. Член проектних груп освітньо-професійних програм: галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка, спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки; спеціалізація «Педагогіка вищої школи»; галузі знань 07 – управління та адміністрування, спеціальності 073 – менеджмент, спеціалізація «Управління навчальним закладом».
 3. Науково керівництво дипломними роботами та курсовими проектами здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

Наукове керівництво аспірантами:

Спеціальність 13.00.06 – теорія і методика управління освітою

1. Братищенко Ірина Вікторівна «Управління професійним розвитком учителів загальноосвітнього навчального закладу засобами проектних технологій».

2. Літкевич Алла Миколаївна «Управління розвитком конкурентоспроможності загальноосвітнього навчального закладу».

3. Михасюк Оксана Костянтинівна «Розвиток системи громадсько-державного управління в загальноосвітньому навчальному закладі»

4. Волошина Людмила Олександрівна «Управління маркетинговою діяльністю загальноосвітнього навчального закладу в умовах сільської місцевості».

5. Шкура Геннадій Анатолійович «Управління маркетинговою діяльністю закладу позашкільної освіти»

2. Наукове керівництво здобувачами:

1. Безверха Олена Сергіївна «Управління якістю освітніх послуг у загальноосвітньому навчальному закладі»

2. Мурміль Галина Олександрівна «Управління академічною мобільністю студентів в умовах багаторівневої системи освіти»

Наукові школи

І. Член наукової школи академіка В. В. Олійника.

ІІ. Науковий керівник дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою. Відбулися захисти:

 1. Лузан Людмила Олександрівна (захист 2013 р.)
 2. Почуєва Ольга Олексіївна (захист 2015 р.)
 3. Большукіна Аліна Вячеславівна (захист 2015 р.)
 4. Касьян Сергій Петрович (захист 2016 р.)
 5. Радиш Олена Юліанівна (захист 2016 р.)
 6. Кулік Олена Єгорівна (захист 2017 р.)

ІІІ. Член наукової школи адаптивного управління соціально-педагогічними системами.

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах 

 1. 2005 – 2007 рр. ‑ Проект Європейської Комісії TEMPUS/TACIS TRAST «True assessment: distance learning network of teachers» – «Справедливе оцінювання: створення мережі дистанційного навчання для вчителів», сертифікат тренера-методиста з питань педагогічного оцінювання.
 2. 2008 ‑ 2010 рр. ‑ Спільний проект Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міністерства освіти і науки України «Рівний доступ до якісної освіти», маю сертифікат провідного викладача системи післядипломної педагогічної освіти. Викладач, надруковано: Рябова З. В. Інформаційне забезпечення освітньої політики // Технології впровадження освітньої політики : навч.-метод. матеріали для підготовки керівників освіти районного (міського) рівня ; пакет 2 : навч. посіб. 2 / за наук. ред. : Ващенко Л. М., Олійника В. В. – К., 2010. – 96 с.
 3. 2013 ‑ 2014 рр. ‑ Проект «Модернізація системи управління освітою в Україні: дорожня карта реформ», який було реалізовано ГО «Центр розвитку лідерства» спільно з ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України за підтримки Освітньої програми Міжнародного фонду «Відродження». Член творчої групи дослідження, надруковано посібник, в якому запропоновано модель реформування системи управління освітою в Україні, яку презентовано Міністерству освіти і науки України.
 4. 2013 – 2016 рр. ‑ Україно-австрійський проект «Формування компетенцій з проектного менеджменту для інновативного розвитку шкіл для керівників шкіл України». Член творчої групи, сертифікат тренера й співавторство у розробці навчального посібника: Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України: навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами», підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних закладів/З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня та ін.; за заг. ред. академіка В. В. Олійника, маг. Ф. Фреха; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; КультурКонтакт Австрія. ‑ К., 2017.— 118 с.
 5. 2016-2018. Україно-Австрійський проект «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл України». Проектне бюро Культур-Контакт-Австрія. Член творчої групи.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

 1. Підвищення кваліфікації за категорією «Науково-педагогічні працівники ВНЗ ІІІ-IV р.а. за професійною програмою підвищення кваліфікації працівників органів державної влади в галузі знань «Державне управління». Свідоцтво 12 СПВ № 113595 вид. 12.12.2014 р.
 2. Підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів» Свідоцтво СП 35830447/2529-16 вид. 16.12.2016 р.
 3. Сертифікат тренера з проектного менеджменту (культур-контакт).