Пікож Тамара Михайлівна

Пікож Тамара Михайлівна

Старший викладач кафедри
магістр з менеджменту організацій, відмінник освіти України

ORCID iD 0000-0003-4362-2195

 

Додаткові відомості

Освіта: 

-         1994 р. Український державний педагогічний університет, вчитель історії;

-         2000 р. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, магістр з менеджменту.

Досвід  роботи:

-         1995р. методист вищої категорії кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

-         2016 р. старший викладач кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (ЗА ОСТАННІ РОКИ)

Монографії

1. Пікож Т. М.,  Кринична І. П., Бараненко Н. О.«Лідерське явище в умовах модернізації управління системи освіти України» Розвиток гуманітарних ідей у неперервній освіті: від Григорія Сковороди до сучасного педагога-наватора: колект. наук. Монографія /за заг. та наук.ред. д-ра пед. наук Н. І. Білик; редколегія: В. В. Зелюк, М. О. Кириченко, В. В. Пилипенко, З. В. Рябова та ін. Полтава; Київ: ПАНО ім.М. В. Остроградського, 2023.542 с.  С.270-286. http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/28435/1/Onushkiv_Dudaktuka.pdf

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Пікож Т. М. Реалізація      освітньої    політики в умовах        формування інклюзивного         освітнього простору   / Р.В.Козенко, К.В.Супрун // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр.; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : М. Бєлопольський  [та ін]. — Київ : Юстон, 2019. — Вип. 7(36). —156 с. — С. 46–78. — (Серія «Управління та адміністрування») https://doi.org/10.32405/2522-9958

Фахові видання

1. Пікож Т.М., Супрун В.В., Супрун К.В. Козенко Р.В. Ґендерний підхід та ґендерно-орієнтоване бюджетування інклюзивної освіти як пріоритет управлінської діяльності. Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки», державне управління: зб. наук. праць. 2022. Вип. 19(48). С. 183–226.

2. Пікож Т.М., Супрун В.В., Супрун К.В., Козенко Р.В., Шнюкова І.В. Управління процесами розвитку публічних службовців місцевих органів освіти в умовах децентралізації. Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки», державне управління: зб. наук. праць. 2022. Вип. 22(51). С. 217–250.

3. Пікож Т. М.,  Гладкова В.М., Рябова З.В., Адаптивна модель прогнозування професійного розвитку працівників закладів освіти в умовах ризику та невизначеності. Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» Серія «Педагогіка» Випуск 16 (31), 2023.

 МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

1. Пікож Т. М. Інноваційна діяльність з підвищення якості освіти дорослих / В. В. Супрун, Т. М. Пікож // Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі (до 40-річчя від дня утворення Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти(БІНПО)): матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Біла Церква, (27 лютого 2019 р.) / ред. колегія : О.П.Ситніков, Н.В.Верченко, Н.Г.Торба [та ін.] — Біла Церква: БІНПО  ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» НАПН України, 2019. – 498 c. –  С.148–151.

2. Пікож Т. М.  Організаційно-практичні засади впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті України / В. В. Супрун, Т. М. Пікож // Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 5 - 6 травня 2020 р. [ред. кол.: Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, С. В. Антощук (технічний редактор), М. І. Попазова (літературний редактор)]. – К. : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2020. – С127- 131.

3. Пікож Т. М.Управлінська компетентність керівника закладу освіти в сучасних умовах суспільних змін / Т. М. Пікож // Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 5 - 7 грудня 2020 р. м. Київ, ДУІТ, 2020.  С.248-250.

4. Пікож Т. М. Компетентнісний підхід в сучасній освіті України. Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., у 2 ч., м. Київ, 2 квіт. 2021 р. Суми, 2021. Ч. 2. С. 169–173. URL: https://drive.google.com/file/d/156L9NgqOJknVHIHrt3Vq6kw7u10949Am/view

5. Пікож Т. М., Супрун В. В. Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Сучасні освітні середовища і проблеми професійної самореалізації педагогів: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. у 2-х ч., м. Київ, 30 верес. 2021 р. Київ, 2021.Ч. 2.С. 16–24. URL: https://drive.google.com/file/d/1KR1me50uVQYi2M_B5fFkd9XzeOLMYYDW/view

6. Пікож Т. М., Супрун В. В.«Формування педагогічної компетентності в умовах трансформаційних змін освітньої галузі України» Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України-2023: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 30 березня 2023 р.) / За ред. Паржницького В.В., Шевчук Л.І., Кайтановської О.М.,Шнюкової І.В., Шамралюк О.Л. Київ – Хмельницький, 2023. С.354-362.

7. Пікож Т. М.  Адаптація молоді з особливими освітніми потребами в сучасних умовах  закладу освіти / Т. М. Пікож  // Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об`єднаних територіальних громадах: збірник матеріалів доповідей та тез круглого столу, Київ, 18 квітня 2019 року / за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. 217 с. – С. 164–168.

8. Пікож Т. М. Адаптація учнів з особливими освітніми потребам у сучасному закладі освіти / Р. В.Козенко, Т. М. Пікож //Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовахкризового суспільства: матеріали ІV Всеукраїнського науково-практичного круглого столу з міжнародною участю (24 квітня 2019 року); за заг. ред. О.Г. Льовкіної, Р.А. Калениченка. – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2019. – 468 с. С. 46–51.

9. Пікож Т. М. Управлінська компетентність як невід’ємна складова успішності управлінської діяльності керівника закладу освіти / Т. М. Пікож // Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту: Матеріали Всеукраїнського науково-методологічного семінару 30 жовтня 2020 р. Київ – Бориспіль: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2020, 219 с. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp – С.124-126.

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

1. Пікож  Т. М.  Соціалізація учнівської молоді як освітня та соціально-педагогічна проблема  / Т. М. Пікож // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства : зб. наук. праць за матер. V Міжн. Наук.-прак. конф.: (29 квітня 2020 р.) / за заг. ред. О.Г. Льовкіної, Р.А. Калениченка. – Ірпінь: Ун-т держ. фіск. служби України, 2020. – 336 с. – С.167–170.

2. Пікож Т. М.  Управлінська компетентність  в умовах модернізаційних змін освітньої галузі України / Т. М. Пікож // Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 3-4 грудня 2020 р., Дніпро. 425-428

3. Пікож Т. М., Супрун В. В. Актуальні питання управління післядипломною освітою в умовах викликів сучасності. Вплив пандемії COVID-19 на розвиток сучасного світу: загрози та можливості: тези доп. I Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Дніпро, 9–10 верес. 2021 р. WayScience. Дніпро, Україна, 2021. 204 с. С. 181–183. URL: Materials of conference 9-10.09.2021.pdf

4. Пікож Т. М., Супрун В. В. Розвиток управлінської та педагогічної компетентності в умовах модернізаційних змін освітньої галузі України. Сучасний рух науки: тези доп. XII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Дніпро, 1–2 квіт. 2021 р. WayScience. 2021. Т. 2. С. 369–371. URL: http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2021/04/Conference-1-2.04.2021-P.2.pd

5. Пікож Т. М., Кринична І. П., Бараненко Н. О. Впровадження інноваційних технологій в освітній процес навчальних закладів України //Світ дидактики:дидактика в сучасному світі: зб. Матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 листопада 2022 р./ за наук. ред. доктора педагогічних наук професора, дійсного члена (академіка НАПН України О.Топузова; доктора педагогічних наук, професора О. Малихіна. Київ: «Видавництво Людмила», 2022. С.29-33.